Hyvä yhteinen kohtaaminen

Report
SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA
© PESÄPUU ry
Pesäpuu ry ja SISUKAS-hanke
• Pesäpuu on valtakunnallinen lastensuojelun
erityisosaamisen keskus, joka kehittää lastensuojelua ja sen
perhehoitoa sekä edistää osallisuuden toteutumista
lastensuojelun piirissä elävien lasten ja nuorten elämässä
• SISUKAS* 2012-2016 on Pesäpuun projekti sijoitettujen lasten
koulunkäynnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn
(pohjautuu ruotsalaiseen Skolfam – malliin)
• Projekti on osa RAY:n Pidetään huolta lapsesta –ohjelmaa
(Emma & Elias), jota koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto
• Projektissa työskentelee moniammatillinen neljän henkilön tiimi
(projektipäällikkö, erityisopettaja, psykologi, sosiaalityöntekijä),
mukana 20 lasta Keski-Suomesta,
iältään 6-11 vuotta
© PESÄPUU ry
Sijoitetuilla lapsilla on tutkimusten mukaan
keskimääräistä suurempi riski:
• Menestyä huonosti koulussa
• Saavuttaa olennaisesti muita heikompi koulutustaso
• Sairastua riippuvuuksiin ja psyykkisiin sairauksiin
• Päätyä työttömäksi
• Tulla teininä äidiksi/isäksi
• Ajautua itsemurhaan
- Bo Vinnerljung
(2010)
Jyväskylän kaupungin sijaishuollossa olevista
lapsista n. 60 %:lla oli joku diagnoosi tai tuen tarve oli
selvittelyn alla elo-syyskuussa 2013 tehdyn selvityksen mukaan
(yht. 255 lasta)
© PESÄPUU ry
Prosessin kulku (n. 2v)
Sosiaalityöntekijän
yhteydenotto
Analyysi
tuentarpeista
Pedagoginen
ja
psykologinen
kartoitus 2
Tapaaminen
sijaisperheen
kanssa
Palaute lapselle,
sijaisperheelle
ja opettajalle
Terveydentilan
kartoittaminen
Tapaaminen
koulun
kanssa
Pedagoginen
ja
psykologinen
kartoitus 1
Opetuksen
järjestämisen
suunnitelma
Tuki ja
seuranta
kahden
vuoden ajan
Seurannan
jatkaminen
© PESÄPUU ry
SISUKAS - malli prosessina
• SISUKAS on PROSESSI, jonka keskiössä on lapsi yksilöllisine
tarpeineen ja kokemuksineen. Ympärillä olevat aikuiset
(sosiaalityöntekijä, sijaisvanhemmat, opettajat, avustajat SISUKAStiimi jne.) muodostavat lasta kannattelevan verkoston
• Lapsen tuen tarpeet tutkitaan yksilöllisesti ja suunnitelmallisesti.
Prosessissa synnytetään yhteistä ymmärrystä lapsesta; hänen
vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan
• Oppimissuunnitelmilla ja säännöllisellä yhteydenpidolla tärkeä
merkitys
• Prosessissa oppimisympäristö alkaa muokkautua jokaisen lapsen
yksilöllisen tarpeen mukaan koulun raamien sisällä
• SISUKAS- projektin kautta on vaikutettu olemassa olevien
resurssien lisäämiseen (esim. avustajat ja vapaaehtoistyöntekijät
luokkaan oppilaan tueksi)
© PESÄPUU ry
Psykologin tekemä kartoitus
SISUKAS-tiimi haastattelee sosiaalityöntekijän, sijaisvanhemmat ja lapsen
sekä opettajan
•
WISC – IV Wechsler Intelligence Scale for Children, kouluikäisten lasten
yleisen älykkyyden arvioiminen
•
SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire, vahvuudet ja vaikeudet,
lyhyt lapsen käyttäytymiseen liittyvä VAVA-kysely. Lapsi, sijaisvanhemmat ja
opettaja täyttävät.
•
CBCL - The Child Behavior Checklist, Achenbachin laatima kysely lapsen
käyttäytymisestä ja tunne-elämästä. Vanhemmat täyttävät.
•
VAS scale (Visual Analogue Scale) – oppilaan ja opettajan välinen
vuorovaikutus, lapsi ja opettaja täyttävät.
© PESÄPUU ry
Tutkimustuloksia, havaintoja
• Yleisiä oppimisen valmiuksia tutkivassa testissä (WISC IV) näyttäytyi
– keskimääräistä enemmän pulmia kielellisen päättelyn osaalueella
– työmuistin vaikeuksia
– herkkyyttä psyykkiselle kuormittumiselle
• SDQ – Vahvuudet ja vaikeudet – kyselyssä (johon lapsi,
sijaisvanhemmat ja opettaja vastasivat), tunne-elämän pulmista
esiin nousivat:
– käytösongelmat, toveriongelmat, yliaktiivisuus
– seurantatutkimuksissa opettajan arvio ennustaa tulevaa
hyvinvointikehitystä parhaimmin
– Huom.! Pistemäärät yhdistetään aina kaikkeen muuhun lapsen
hyvinvointia ja olemista koskevaan tietoon
© PESÄPUU ry
Jatko-ohjaus psykologin toimesta
Lapsia on ohjattu jatkotutkimuksiin ja hoidon tarpeen
arviointeihin seuraavasti:
• 1 lapsi fysioterapiaan
• 2 lasta lastenneurologian tutkimuksiin
• 5 lapselle suositus hoidon tarpeen
arvioinnista lastenpsykiatrialle
• 2 lasta sijaisperheineen ohjattu
perheneuvolan tutkimuksiin
- Eli 20 lapsen tutkimusjoukosta
puolet ohjattiin kodin ja koulun
ulkopuolella toimivien tukitoimien piiriin
© PESÄPUU ry
Erityisopettajan tekemä kartoitus
• Tekninen ja ymmärtävä lukeminen, matematiikan valmiudet
ja oikeinkirjoitus (ALLU, MAKEKO, Poussu-Olli & Saarni)
• Minä koululaisena –kysely (NMI)
• Havainnointi luokassa, vuorovaikutus opettajan ja
oppilaiden kanssa
-> sosiaalityöntekijän (vanhempien), psykologin, erityisopettajan, sijaisvanhempien, lapsen ja opettajan
tuottama tieto kootaan yhteen
-> oppimisen suunnitelma,
tuki ja seuranta
© PESÄPUU ry
Erityisopettajan havaintoja
• Lukemisen sujuvuus yli puolella ylsi joko luokkatason
keskiarvoon tai sen yli. Lisäharjoitusta 6 oppilaan
kohdalla.
• Luetun ymmärtäminen ylsi luokkatason keskiarvoon
11 oppilaalla. Lisäharjoitusta 3 oppilaalle.
• Oikeinkirjoitus ylsi tyydyttävään tai sen yli 12 oppilaalla.
Lisäharjoitusta 3 oppilaalle.
• Matematiikassa perustaidot eri osa-alueilla hallussa 11
oppilaalla. Matematiikan tukea 8 oppilaalle.
© PESÄPUU ry
Konkreettisia tukitoimia
Lukeminen:
• Minuuttilukeminen
• Paired reading
• Aikamatkakerho
• Ekapeli
Matematiikka:
• Tukiopetus
• Piirtämällä konkretisointi
• Eriyttäminen (Omakirja)
• LukiMat-harjoitteet
Kirjoittaminen:
• Oma työkirja
• Tukiopetus
Koulussa jaksaminen:
• Pienryhmäopetus
• Yksilöllinen ohjaus
• Tehtävien räätälöinti
• Koulupäivän uudelleen
järjestelyt (tauotus,
työpäivien lyhennys)
• Lisää aikuisia tueksi
© PESÄPUU ry
Mitä on hyvä tietää koulusta?
Kolmiportaisen tuen malli
• Yleinen tuki on osa kaikkea tukea ja kasvatusta
• Tehostettu tuki on jatkuvampaa, vahvempaa ja
yksilöllisempää tukea oppilaalle, jolle yleinen tuki ei
riitä.
• Erityinen tuki tulee käyttöön, kun oppilas ei
tehostetun tuen toimin selviydy koulutyöstä
© PESÄPUU ry
Kolmiportaisen tuen malli
HOJKS
4
5
ERITYINEN
TUKI
TEHOSTETTU
TUKI
Pedagoginen selvitys
Oppimissuunnitel
ma
Pedagoginen arvio
11
YLEINEN TUKI
© PESÄPUU ry
16 a § (Perusopetuslaki 24.6.2010/642), Tehostettu tuki:
• Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään
säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on
annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn
oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppimissuunnitelma on
laadittava, jollei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä
oppilaan ja huoltajan sekä tarvittaessa oppilaan muun laillisen
edustajan kanssa. Tehostettu tuki sisältää oppilaalle annettavia,
erityisesti 16, 31 ja 31 a §:ssä tarkoitettuja tukimuotoja sekä
tarvittavia pedagogisia järjestelyjä. Tehostetun tuen ja
oppimissuunnitelman keskeisestä sisällöstä määrätään
opetussuunnitelman perusteissa.
• Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään
pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti 31 a §:n 1
ja 2 momentissa tarkoitetussa oppilashuoltotyössä. Oppilaalle
järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Tehostettu
tuki järjestetään laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason
ja yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla.
© PESÄPUU ry
Kolmiportaisen tuen malli
HOJKS
4
5
ERITYINEN
TUKI
TEHOSTETTU
TUKI
Pedagoginen selvitys
Oppimissuunnitel
ma
Pedagoginen arvio
11
YLEINEN TUKI
© PESÄPUU ry
17 § (Perusopetuslaki 24.6.2010/642): Erityinen tuki
• Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen
järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista
edustajaa siten kuin hallintolain (434/2003) 34 §:ssä säädetään
sekä hankittava oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan
oppimisen etenemisestä ja moniammatillisena oppilashuollon
yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja
oppilaan kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio
erityisen tuen tarpeesta (pedagoginen selvitys). Pedagogista
selvitystä on tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai
lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella
selvityksellä.
17 a § (Perusopetuslaki 24.6.2010/642) Henkilökohtainen
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
• Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle
on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma. Suunnitelma on laadittava, jollei siihen ole ilmeistä
estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan tai tarvittaessa oppilaan
muun laillisen edustajan kanssa.
© PESÄPUU ry
Tuen eri muodot kolmiportaisessa mallissa
Tuen muotoja
Yleinen
tuki
eriyttäminen
oppilashuollon tuki
tukiopetus
osa-aikainen erit.op.
avustajapalvelut
apuvälineet yms.
ohjaus- ja tukipalvelut
oppilaan ohjaus
kokoaikainen erit.op
© PESÄPUU ry
Tehostettu
tuki
Erityinen
tuki
Mitä on hyvä tietää, jotta lapsi saisi
tarvitsemaansa tukea?
• Miten opiskelun välinetaidot ovat lähteneet kehittymään
alkuopetuksessa?
• Miten erityisopettajan testit sujuvat eri vuosiluokilla?
• Onko oppilaan arviointitietoa käytetty tuen
toteuttamiseen?
• Millä edellytyksillä voi pyytää tehostettua
tukea?
© PESÄPUU ry
Ovatko kaikki tukikeinot käytössä?
• tukiopetus
• joustavat opetusryhmät
• vaihtelevat
opetusmenetelmät
• erilaiset apuvälineet
• oppimisohjelmat
• ajankäytön
eriyttäminen
• oppimistyylien
hyväksikäyttö
• kotitehtävien
yksilöllistäminen
• joustavat koejärjestelyt
• opiskelun painoalueet
• arvioinnin eriyttäminen
• moniammatillinen
yhteistyö
• kasvatuskumppanuus
© PESÄPUU ry

similar documents