Seminá* k bakalá*ské práci

Report
Seminář k bakalářské práci
Vít Štourač
únor 2012
Hlavní zdroje informací o BP
• Oasa: Metodický pokyn k vypracování BP
• Oasa: Šablona pro psaní BP
• Portál UTB: Prohlížení IS/STAG  Kvalifikační práce 
fakulta FAM, katedra MVOSE, rok obhaj. 2011, typ práce
bakalářská  Hledat
• Semináře k BP (např. ITE)
• Příslušné směrnice rektora UTB (č. 15/2010),
děkanky FaME, ředitele VOŠE (Ry/013/2011)
Téma BP
• téma musí být zvládnutelné, odpovídat
studovanému oboru, umožňovat zpracování
• je třeba mít pro ně dostupné zdroje
• je závazné v průběhu zpracování BP
Projekt BP
• Rozsah: 1 – 2 strany (vyvážené – nejméně polovinu by
mělo tvořit stanovení cílů BP a plánovaný postup řešení)
• Obsah:
 téma BP
 abstrakt
 klíčová slova
 jasně definované cíle
 postup řešení
 seznam relevantních zdrojů (5 – 10 titulů)
Struktura BP
Teoretická
část
Praktická část
• logická, srozumitelná návaznost
• Úvod – jasně definované cíle BP a použité
metody
• Závěr – návrhy a doporučení vyplývající z
praktické části
Závěr
Jednotlivé kroky při zpracování BP
1. Volba tématu
Zvládnutelné téma, dostupné zdroje
2. Sběr a třídění informačních zdrojů
Knihy, časopisy, internetové zdroje atp.
3. Zpracování zdrojů v teoretické části
Výběr relevantních zdrojů, jejich porovnání, vlastní komentáře, databáze zdrojů
4. Vlastní výzkum pro praktickou část
Stanovení problému, formulace hypotézy, sběr dat a jejich zpracování
Jednotlivé kroky při zpracování BP
5. Tvorba práce
Prezentace dat, vyvozování závěrů, návaznost jednotlivých částí
6. Dokončení výsledné formy
Kontrola pravopisu, odkazy, seznamy zdrojů a tabulek, atd.
7. Prezentace (obhajoba)
Srozumitelný stručný popis zadání a postupu, reakce na otázky vedoucího a
oponenta, odborná rozprava o BP
Přehlednost BP
• Abstrakt – skutečné srozumitelné shrnutí
obsahu práce
• Odstavce – vhodná délka a pořadí, které
čtenáři usnadní pochopení textu
• Logická návaznost
• Tabulky, grafy (relevantní!) a jejich popisky
• Odkazy na jiné části práce, příp. jiné zdroje
Utajování citlivých dat
• BP je ze zákona veřejně přístupná
• Student se může s organizací dohodnout na
zamlčení jejího jména („Firma XY“)
• Student se může s organizací dohodnout na
přepočítání číselných údajů podle jednotného
koeficientu, který si sám zvolí (všechny
související údaje musí být přepočteny)
• Student je povinen chránit citlivé informace
Citace
• Plagiátorství je jedním z nejzávažnějších
prohřešků a je odhalitelné!
• Nejčastější prohřešky: necitování použitého
díla, citování nepoužitého díla, nepřesné
citování
• Oasa: „Metodický pokyn“ (od str. 22)
• Oasa: „Jak správně citovat“
• Oasa: „Citační tahák“
Jak citovat
• Přesné uvedení zdroje je nutné u parafráze i u
přímé citace!
• minimálně 10 pramenů
• průběžná tvorba seznamu odkazů
• v rámci FaME od r. 2012: Harvardský systém
citací
• jméno, rok vydání, název, nakladatel, ISBN
Vedoucí, konzultant, oponent
• Vedoucí pomáhá studentovi především:
 seznámit se s prostředím dané organizace
 získat potřebná data a informace (student je povinen
dodržovat dohodnutá pravidla mlčenlivosti)
 zvolit vhodný způsob zpracování dat do BP
• Vedoucí rovněž vypracuje hodnocení BP a je
pozván k obhajobě.
Vedoucí, konzultant, oponent
• Konzultant pomáhá studentovi řešit
především:




přesné znění tématu BP
vhodné informační zdroje
logickou strukturu BP
projekt BP
Pečlivě připravené konzultace 3 x 15 minut
Vedoucí, konzultant, oponent
• Oponent (nestranný odborník, zpravidla
zaměstnanec VOŠE) vypracuje:
 objektivní hodnocení BP a jeho vysvětlení
 doplňující otázky pro obhajobu BP
Oponent se účastní obhajoby BP.
Konzultace k BP
•
•
•
•
autorem BP je student, nikoli vedoucí
vedoucí i konzultant mají i jinou práci
nepřipravená konzultace je ztrátou času
konzultace by neměla být kontrolou odvedené
práce, ale plánováním dalšího postupu
Konzultace k BP
• Zbytečné otázky:
• Co mám dělat?
• Můžete si, prosím, přečíst prvních 10 stran mojí BP?
• Jaké „i“ se píše ve slově „analýza“?
• Smysluplné otázky:
•
•
•
•
Je toto vhodná metoda zpracování mých dat?
Postupuji tady správně?
Dávají tyto moje závěry smysl?
atp.
Prezentace BP
• Rozhodnutí o úspěšné či neúspěšné obhajobě
činí zkušební komise u SZZ i s přihlédnutím k
samotné prezentaci BP.
• Důležitý je mluvený projev i technická podpora
1) Úvodní slovo v délce do 8 minut
2) Odpovědi na otázky vedoucího a oponenta
3) Odborná rozprava
Nejčastější důvody neobhájení BP
• Plagiátorství
• Nerespektování zadání
• Nevhodná struktura (např. neúměrně krátká
praktická část)
• Nedostatečný rozsah (i graficky maskovaný)
Obvyklý společný jmenovatel těchto příčin:
špatné rozvržení času
Hodnocení BP
• Každá BP má 2 hodnocení (vedoucí + oponent).
• Hodnotí se na stupnici ECTS (A – F):
1) Náročnost tématu
2) Splnění cílů (!)
3) Teoretická část
4) Praktická část
5) Stylistická a gramatická úroveň
6) Formální úroveň
Význam BP
Důkladným zpracováním své BP student:
 prokáže splnění cílů studia,
 poskytne veřejně přístupný doklad svých schopností a
vědomostí,
 může získat ocenění (Cena Nadace UTB ve Zlíně pro
nejlepší BP),
 může získat důležité reference nebo cennou pracovní
pozici.
Následující kroky související s BP
• Zadání BP – do 29. 2. vytisknout, nechat podepsat
vyučujícímu ANJ a konzultantovi
•
•
•
•
•
Projekt BP – do 16. 3. konzultantovi
Odevzdání BP – do 27. 4. na Studijním odd. – p. Topičová
Přihláška k SZZ – do 16. 3. na Studijním odd.
Přečíst si posudky (od 16. 5.)
Obhajoba (květen / červen 2012)

similar documents