Janina Juodkiene

Report
SOCIALINIŲ RYŠIŲ ATKŪRIMAS
IR PALAIKYMAS SOCIALINĖS
GLOBOS NAMUOSE
Darbo autorė Janina Juodkienė
Darbo vadovė lektorė Daiva Treinienė
Utenos kolegija
Temos aktualumas
Gyvenimas institucijoje pakeičia žmogaus
socialinį ryšį su aplinka, keičiasi socialinis
tinklas ir bendravimo būdai, bet poreikis
turėti artimus žmones išlieka.
2

Tyrimo objektas – socialinių ryšių
atkūrimas ir palaikymas socialinės globos
namuose.

Tyrimo tikslas - išanalizuoti socialinių
ryšių atkūrimą ir palaikymą socialinės
globos namuose.
3
Tyrimo uždaviniai:
1. Aptarti
socialinių ryšių ypatumus ir
bendravimo svarbą tarpasmeniniams
santykiams.
2. Atskleisti socialinio darbuotojo
veiklos aspektus, organizuojant
socialines paslaugas ir taikant
socialinio darbo metodus.
3. Išanalizuoti socialinių ryšių atkūrimą
ir palaikymą.
4
Tyrimo metodai:
Mokslinės literatūros analizė;
• Dokumentų analizė;
• Stebėjimas;
• Anketinė apklausa;
• Gautų duomenų analizė.
•
5
Respondentų atsakymų apie tai, ar jie turi
artimuosius, pasiskirstymas
2%
7%
Turiu
Neturiu
Nežinau
91%
6
Respondentų atsakymų apie tai, kaip dažnai juos
lanko artimieji, pasiskirstymas
2%
Kartą per savaitę
7%
18%
53%
Kartą per mėnesį
Kartą per pusę metų
20%
Kartą per metus
Rečiau nei kartą per metus
ar visai nelanko
7
Respondentų atsakymų apie tai, ar jiems reikalinga
socialinio darbuotojo pagalba dėl nutrūkusių ryšių
su artimaisiais, pasiskirstymas
5%
13%
Reikalinga
Iš dalies reikalinga
52%
30%
Nereikalinga
Nežinau
8
Respondentų atsakymų apie tai, kokią dažniausią
pagalbą teikia socialiniai darbuotojai palaikant
ryšius su artimaisiais, pasiskirstymas
7%
Pagalba nereikalinga
Ieškojimas giminių per seniūniją
2%
Palydėjimas vykstant aplankyti sūnaus
2%
Informacijos suteikimas apie artimuosius
2%
68%
Pagalba vykstant atostogauti pas artimuosius
Pagalba bendraujant kompiuterine programa
Skype
9%
48%
Pagalba skambinant telefonu
32%
Pagalba rašant laiškus
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
9
Respondentų atsakymų apie tai, kokiu būdu
socialinis darbuotojas padeda palaikyti ryšius su
artimaisiais, pasiskirstymas
Palaikau ryšius su artimaisiais savarankiškai
Lydi vykstant pas artimuosius
Padeda išvykti atostogauti pas artimuosius
7%
Tarpininkauja man bendraujant su artimaisiais
Ugdo gebėjimą bendrauti programa Skype
Ugdo gebėjimą naudotis mobiliuoju telefonu
Padeda parašyti laišką
Papildo mobiliojo telefono sąskaitą
Nuperka taksafono kortelę
95%
5%
5%
63%
32%
29%
Organizuoja susitikimus su artimaisiai
Teikia informaciją apie ryšių palaikymo galimybes
73%
20%
48%
23%
4%
37%
16%
36%
59%
Nežinau
48%
86%
14%
77%
23%
39%
41%
34%
Ne
Taip
61%
59%
66%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
10
IŠVADOS (I)
Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra susietas
su aplinka ir žmonėmis, su kuriais nuolat
sąveikauja. Kiekviena asmenybė turi savo
socialinį tinklą, kurį sudaro emociškai artimi
žmonės. Tarpasmeninių santykių kokybė
priklauso nuo žmogaus individualybės,
atvirumo, draugiškumo, poreikio bendrauti ir
palaikyti socialinius ryšius.
11
IŠVADOS (II)
Socialinio darbuotojo veikla yra nukreipta į
asmenį ir jo aplinką. Siekiant padėti žmogui,
socialinis darbuotojas, išanalizuoja situaciją, nes
problemų pobūdis nulemia socialinio darbo
metodo rinkimąsi. Viena iš daugelio socialinės
globos namuose dirbančio socialinio
darbuotojo veiklų yra bendradarbiavimas
su gyventojų šeimomis ir artimaisiais bei
pagalba užmezgant ir palaikant socialinius
ryšius.
12
IŠVADOS (III)




91 proc., respondentų turi artimuosius, tačiau 53 proc.
respondentų artimieji lanko rečiau nei vieną kartą per
metus arba visai nelanko.
73 proc. respondentų ryšių su artimaisiais savarankiškai
nepalaiko, todėl nuo socialinio darbuotojo veiklos ir
kompetencijos priklauso tai, ar tarpasmeniniai santykiai
ir socialinis tinklas išliks, ar toliau bus palaikomi ryšiai
su artimaisiais.
Dėl nutrūkusių ryšių su artimaisiais į socialinį
darbuotoją kreipėsi 63 proc. respondentų.
Socialinis darbuotojas įvairiais būdais siekia atkurti ir
padėti palaikyti ryšius savo klientui su artimaisiais,
atsižvelgdamas į individualius klientų poreikius ir
socialinių ryšių palaikymo galimybes.
13
Pasiūlymai
Socialinės globos namų administracijai: sumažinti
dokumentinį darbą socialinio darbuotojo veikloje.
Socialiniam darbuotojui:

daugiau laiko skirti individualiam bendravimui su
savo grupės klientais;

užmegzti pasitikėjimu ir abipusiu sutarimu grįstus
santykius, kad nekiltų poreikis keisti socialinį
darbuotoją;

skatinti pensionato gyventojų ir jų artimųjų
bendravimą;

ugdyti klientų gebėjimus naudotis šiuolaikinėmis
informacinėmis priemonėmis.
Globos namų gyventojų artimiesiems/giminėms:
kuo dažniau lankyti savo artimus žmones, nepamiršti jų.
14
Dėkoju už dėmesį!
15

similar documents