Perhehoitoliitto ry

Report
Perhehoitoliitto ry
Kodista kotiiin - Hemifrån hem igen
http://www.youtube.com/watch?v=4XNo
vxhdt0o
Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen perhehoidon
asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa, viestii, neuvoo ja kouluttaa
perhehoitoon liittyvissä asioissa ja tukee perhehoitajia,
sijaisvanhempia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja aikuisia.
Liitto tekee yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kanssa sekä toimii
kansainvälisissä verkostoissa perhehoidon kehittämiseksi.
Perhehoitoliitto ry ei ole ammattiliitto.
21 jäsenyhdistystä, joissa 4000 jäsentä.
Kehittämispäällikkö Lisa Sipilä, p. 040 – 310 1443
Helsingin työpiste Säästöpankinranta 8 C 90, 00530 H:ki
Perhehoitoliitto ry
1
Helsingin Sanomat eilen 7.4.2014
Perhehoitoliitto ry
2
Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille
Perhehoitoliitto ry
3
Mitä perhehoito on?
• Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon
järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella,
perhehoitajan kotona
• voi olla myös osavuorokautista
• Pitkäkestoista (toistaiseksi) tai määräaikaista
• Perhehoidon vahvuuksia ovat mahdollisuus
perheenjäsenyyteen ja läheisiin ihmissuhteisiin, pysyvyys,
jatkuvuus, koti elinympäristönä
“No, ei tämä ainakaan oo semmosta laitoshoitoo, jotta tämä on niin
kuin omassa perheessä oisin vain. Jotta siitä tämä on oikein hyvä ja
täällä huolehditaan oikein niin kuin perheenjäsenistä. Paljonhan se
riippuu sitten tuosta hoitajasta. Ne ovat ainakin täällä hirveen
ystävällisiä ja hyviä ihmisiä ja huolehtivat jokaisesta.”
4
Perhehoitoliitto ry
Mitä perhehoito on?
• Perhekoti on yksityiskoti, jossa perhehoitoa annetaan
• perhehoidossa 1-4 ikäihmistä (1 perhehoitaja, ei säädettyä
koulutusta)
• 5-7 ikäihmistä (2 perhehoitajaa, toisella säädetty koulutus)
• omat alle kouluikäiset ja muut erityistä hoitoa tarvitsevat
huomioidaan hoidettavien määrässä
• kunta tai kuntayhtymä arvioi ja hyväksyy soveltuvuuden
perhehoitotoimintaan
• Perhehoitaja – perhehoitoa antava henkilö
• lakisääteinen ennakkovalmennus, koulutus, kokemus ja
henkilökohtaiset ominaisuudet
• Kunta tai kuntayhtymä hyväksyy perhehoitajan
5
Perhehoitoliitto ry
Mitä perhehoito on?
• Perhehoidon myöntäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin
• Sijoituspäätöksen perhehoitoon tekee kunta (tai
kuntayhtymä)
• Kunta ja perhehoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen
• Kunta maksaa hoitopalkkion ja kulukorvauksen
• Kunta tukee perhehoitajaa tehtävässään sekä valvoo
perhehoidon laatua
• Ikäihmiselle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma
• Kunta perii perhehoidossa olevalta asiakasmaksun
6
Perhehoitoliitto ry
Perhehoidon lainsäädäntö
7
•
Perhehoitajalaki (312/92)
•
Laki perhehoitajalain muuttamisesta (317/2011)
•
Sosiaalihuoltolaki (710/82), (365/ 92), ja –asetus (419/92)
•
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta (923/2011)
•
Asetus sosiaalihuoltoasetuksen 12 §:n muuttamisesta (419/1992)
•
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( 812/2000)
•
Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) (912/
1992)
•
Kunnallinen eläkelaki (549/ 2003)
•
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta ( 314/ 1992)
•
Hallintolaki (434/2003)
Perhehoitoliitto ry
Kenelle perhehoito sopii?
• Henkilöille, joille SAS –työryhmä arvioi perhehoidon
ensisijaiseksi, RAVA ja MMSE
• Ikäihmisille, jotka eivät tarvitse laitoshoitoa mutta eivät pärjää
tai kokevat turvattomuutta ja yksinäisyyttä omassa
kodissaan(hakemus/anomus)
• Muistisairauksia sairastaville sairauden alku- tai
keskivaiheessa
• Toipilasvaiheessa esim. leikkauksen tms. toimenpiteen jälkeen
• Omaishoidossa oleville ikäihmisille omaishoitajan vapaan aika
• Yöt sujuvat pääsääntöisesti rauhallisesti; henkilö ei tarvitse
säännöllisesti apua öisin ja antaa muille yörauhan
8
Perhehoitoliitto ry
Perhehoito ei sovi kaikille ikäihmisille, ei voida
tarjota ns. automaationa!!!
• Asiakkaan hoitoisuus tulee huolellisesti
arvioida
• Asiakkaan ja omaisten kanssa tulee käydä
etukäteiskeskusteluja
• Tutustumisjaksoja tulee järjestää tarvittaessa
• On oltava ns. ”takaportti” mahdollisuus
muutokseen jos perhehoito ei sovi
asiakkaalle
Perhehoitoliitto ry
9
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2013
Esim. kaksi perhekotia, jotka tarjoavat
jatkuvaa ja lyhytaikaista perhehoitoa
• Määrällisesti asiakkaita 22 / v eri hoitoisuuden
tarpeista
• Hoitovuorokausia yhteensä 2759 / v
• Suoritehinta 55,68 € / vrk
• Korvaa 10 –paikkaisen hoivayksikön, huom!
seinät
• Perhehoidossa olevien ikäihmisten tk-käynnit
vähentyneet
• Muita tilapäispaikkoja voitu käyttää enemmän
kuntoutustarpeisiin
www.llky.fi Tuula Kälviäinen
Perhehoitoliitto ry
10
Perhehoitoon sijoitetun ikäihmisen asema
• Perhehoito on avohoitoa; huomioiminen muiden palvelujen
myöntämisessä, mm. kotisairaanhoito, fysioterapia…
• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734 ja
vastaava asetus 1992/912
• Voidaan periä pitkäaikaisen laitoshoidon maksu
• Omaishoidon yhteydessä lyhytaikainen perhehoito, josta
peritään lakisääteinen maksu (3vrk/kk)
• Käyttövarat
• Hoito- ja palvelusuunnitelma
• Edunvalvonta
• Ei lakisääteistä tapaturma – eikä vahingonkorvausvastuuvakuutusta
11
Perhehoitoliitto ry
Perhehoidon toimintaohje
• Hallinnollinen päätös siitä miten kunta, kuntayhtymä, shp tai
muu perhehoidon tuottaja toteuttaa perhehoitoa
• Sisältää perhehoidon toimintakäytännöt
• Turvaa jatkuvuutta, yhdenmukaistaa toimintakäytäntöjä, lisää
suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta
• Toimii uuden työntekijän yhtenä perehdytyksen välineenä
• Turvaa perhehoitajien tiedonsaantia
• Osa laadunvarmistusta
12
Perhehoitoliitto ry
Perhehoidon toimintaohjeen sisältöä, mm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13
Perhehoidon lainsäädäntö
Perhehoidon tarkoitus ja tavoite
Perhehoidon organisaatio ja vastuuhenkilöt
Perhehoidon muodot
Perhehoidon prosessit
Perhehoitoa määrittävät sopimukset ja suunnitelmat
Perhehoidon toimeksiantosopimus
Perhehoitajalle maksettavat korvaukset
Perhehoitajan vapaapäivät
Perhehoitajan asema
Perhehoitoon sijoitetun asema
Perhehoitoliitto ry
Perhehoidon tuki
Perhehoidossa olevan ikäihmisen tarvitsemat palvelut kirjataan asiakkaan
palvelusuunnitelmaan ja
perhehoitajan tuesta sovitaan toimeksiantosopimuksessa; oma nimetty työntekijä
Taloudellinen tuki
• hoitopalkkio, perhehoidosta aiheutuvien kustannusten korvaaminen,
käynnistämiskorvaus
Ammatillinen tuki
• mm. ennakkovalmennus ja täydennyskoulutus
Emotionaalinen tuki
• mm. yhteydenpito perhehoitajaan ja vertaistuki
Käytännön apu
• esim. ns. kiertävä perhehoitaja, tai kodinhoitaja tilanteisiin, joihin
perhehoitajan sopimus ei ylety
14
Perhehoitoliitto ry
Perhehoitajalle maksettavat korvaukset ja vapaat
Laki määrää minimit; hoitopalkkio 679,71 €/kk ja kulukorvaus 406,58 €/kk
Hoitopalkkio ja kulukorvaukset vaihtelevat kunnittain
Hoitopalkkio
• Jatkuva: 850 – 1200 €/ph-as./kk
• Lyhytkestoinen: 45 – 80 €/ph-as./vrk ( 50-60 € yleisin )
Kulukorvaus
• Jatkuva: 500 – 700 €/ ph-as./kk
• Lyhytkestoinen: 20 – 25 €/ph-as./vrk
Käynnistämiskorvaus lain säätämä enimmäismäärä 2887,51 € / asiakas /
TAS
- Erikseen korvattavat kustannukset
- Perhehoitajan vapaa: 2½ – 3½ vrk / kk (lain säätämä min 1 vrk/kk
12 – 36 vrk / vuosi
15
Perhehoitoliitto ry
Esimerkkejä jatkuvan perhehoidon palkkioista ja kulukorvauksista
Joensuu
804 - 1280 €/kk
727 €/kk
Kainuu (2013)
779 €/kk
720 €/kk
Keski-Suomi (-12): 847 – 1060 €/kk
518 €/kk
Kuusamo (tulossa) 1000 €/kk
570 €/kk
Suupohjan llky
756 + max 200 e/kk
589 €/kk
Oulu
1100 €/kk
700 €/kk
Raahe
1000 €/kk
500 €/kk
Tampere
1119 €/kk
708 €/kk
Utsjoki
800 - 1000 €/kk
550 € / kk
V-Suomi
1045 - 1254
€/kk
Perhehoitoliitto
ry 571 €/kk
16
Esimerkkejä lyhytaikaisen perhoidon palkkioista ja kulukorvauksista
Joensuu
Hankasalmi
Kainuu (2013)
Kuusamo (tulossa)
Lahti (2013)
Oiva (2013)
Oulu
P-Savo
Suupohjan llky
Raahe
Saarikka
Tampere
Utsjoki
V-Suomi
47- 60 €/vrk
55 €/vrk
42 €/kk
55 €/vrk
68 €/vrk
69€/vrk
57 €/vrk
60 €/vrk
43 €/vrk
60 €/vrk
50 €/vrk
51 €/vrk
50 - 60 €/vrk
52 -Perhehoitoliitto
65 €/vrk
ry
22 €/vrk
25 €/vrk
26 €/vrk
20 €/vrk
20 €/vrk
21 €/vrk
?
25 €/vrk
28 €/vrk
?
25 €/vrk
21 €/vrk
17
Perhehoitajan asema
Oikeudet ja velvollisuudet määritellään toimeksiantosopimuksessa
* Perhehoitajan tuki (kunta vastaa)
Ennakkovalmennus, perhehoidosta vastaavan henkilön ja kotihoidon
antama tuki, täydennyskoulutus, työnohjaus, vertaisryhmätoiminta,
vapaiden mahdollistaminen, Aslak-kuntoutus jne.
* Perhehoitajan sosiaaliturva
Eläketurva KVTEL (eläkettä karttuu hoitopalkkiosta), sairausturva
yleisen sairausturvan mukainen
* Vakuutukset
Kunta/kuntayhtymä ottaa perhehoitajalle lakisääteisen
tapaturmavakuutuksen
Oikeus saada perhehoidon kannalta välttämättömät tiedot.
Elinikäinen salassapitovelvollisuus
18
Perhehoitoliitto ry
Toimeksiantosopimus
Tehdään jokaisen perhehoitoon sijoitettavan osalta erikseen ennen
perhehoitosijoitusta ja sen allekirjoittavat molemmat perhehoitajat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
19
Sopijaosapuolet
Perhehoidossa oleva henkilö
Hoitopalkkion määrä ja suorittaminen
Perhehoidosta ja hoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten
korvaaminen
Henkilön käyttövarojen maksaminen
Erityisten kustannusten korvaaminen
Perhehoidon arvioitu kesto
Perhehoidossa olevan henkilön oikeudet, tukitoimet ja harrastukset sekä
näiden toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet
Perhehoitajan oikeus vapaaseen ja vapaan toteuttaminen
Perhehoitajalle annettava valmennus, työnohjaus, ja koulutus ja näiden
toteuttaminen
Toimeksiantosopimuksen irtisanominen
Tarvittaessa muut perhekotia ja perhehoitoa koskevat seikat
Perhehoitoliitto ry
Valmennusohjelma
Perhehoitoliitto ry
20
Kouluttajia ympäri Suomen
Perhehoitoliitto
• järjestää kouluttajakoulutusta
• järjestää kouluttajille täydennyskoulutusta
vuosittain
• ylläpitää valmennus- ja kouluttajamateriaalia ja
vastaa sen saatavuudesta ja toimittamisesta
• ylläpitää kouluttajarekisteriä
• ylläpitää perhehoitajien rekisteriä
• välittää ikäihmisten perhehoitoa koskevaa
tietoa
• Kouluttajia 10/13: 112
• Valmennukseen osallistunut yhteensä noin 180
henkilöä
Perhehoitoliitto ry
21
Ennakkovalmennuksen tarkoitus ja tavoite:
• Taata jokaiselle ikäihmiselle tasavertainen
mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen
perheeseen.
• Antaa ikäihmisten perhehoitajuutta harkitseville
perheille mahdollisuus saada ennalta riittävästi
tietoa tehtävästä.
–voivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen ikäihmisten
perhehoitajaksi ryhtymisestä.
• Taata ikäihmiselle hyvä hoito ja huolenpito
–perhehoitajalla on riittävästi tietoja ja taitoja vastata
ikäihmisen yksilöllisiin tarpeisiin ja tehdä yhteistyötä
ikäihmistä koskevissa asioissa.
22
Perhehoitoliitto ry
Ikäihmisiä hoitavalta perhehoitajalta edellytettävät valmiudet
Pitää huolta ikäihmisen hyvinvoinnista
Auttaa ja tukea ikäihmistä hänen omien
voimavarojensa hyödyntämisessä ja toimintakyvyn
ylläpitämisessä
Mahdollistaa ja tukea ikäihmisen ja hänen läheistensä
yhteydenpitoa
Tehdä yhteistyötä ikäihmisen asioissa
Valmius sitoutua perhehoitajan tehtävään
23
Perhehoitoliitto ry
Perhehoitopalvelujen organisointi
Käytössä olevia tapoja tuottaa perhehoitopalvelut:
• Kunta tuottaa palvelut itse
• Palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa
– Isäntäkuntamalli
– Kuntayhtymä (ehp, shp tai sosiaali- ja terveyspalvelut yhdessä,
maakunta –kuntayhtymä, liikelaitoskuntayhtymä)
• Perhehoitopalvelut tai tiettyjä osia, esim. ennakkovalmennus, osia sijoituksen aikaisesta tuesta,
täydennyskoulutuksen, tuottaa oppilaitos, yksityinen
palveluntuottaja tai järjestö
24
Perhehoitoliitto ry
PERHEHOIDON KOKONAISUUS
PERHEHOIDON
PERUSTAN
LUOMINEN
Arvot ja asenteet
PERHEHOITOON
SIJOITTAMINEN
Ikäihmisen
tarpeiden arviointi –
perhehoitajan
valmiudet
PERHEHOITAJAN TEHTÄVÄT
Toimintasuunnitelma
Talousarvio
Perhehoidon
toimintaohje
Hoito- ja
palvelusuunnitelma
Toimeksiantosopimus
Tiedottaminen
Rekrytointi
Valmennus
Tutustuminen
> Muutto perheeseen
25
SIJOITTAJAN TEHTÄVÄT
Hoiva ja huolenpito
Perhehoitopalvelujen
organisointi
Palveluiden saannin
turvaaminen ja
viranhaltijapäätökset
PERHEHOITO PÄÄTTYY
PERHEHOITO
Yksilöllisiin tarpeisiin
vastaaminen
Perhesuhteiden
tukeminen ja
pysyvyyden
turvaaminen
Yhteistyö ja
ikäihmisen asioista
huolehtiminen
H
O
I
T
O
P
A
L
V
E
L
J U
A S
U
U
N
N
I
T
E
L
M
A
T
O
I
M
E
K
S
I
A
N
T
O
S
O
P
I
M
U
S
Ikäihmisen tilanteen
arviointi
Perhehoidon arviointi
ja seuranta
Perhehoidon
päättäminen hallitusti
Ikäihmisen muiden
palveluiden ja tuen
järjestäminen
Toimeksiantosuhteen
päättyminen
Perhehoitajan
tarvitseman tuen
järjestäminen
Päätös yhteistyöstä
jatkossa
Perhehoidon
valvonta
PERHEHOITOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN, TUOTTAMINEN JA TOTEUTTAMINEN
Perhehoitoliitto
ry
LAIT, ASETUKSET
JA OHJEISTUKSET

similar documents