Pihlaja MTK Pohjois

Report
Lähidemokratia ja
kuntarakenneuudistus
MTK-Pohjois-Savo ry
Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Ritva Pihlaja
erityisasiantuntija, tutkija
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä,
kansalaistoiminnan teemaryhmä
Kuntarakennelaki
Valtionosuusuudistus
Soteuudistus
Kuntauudistus
Metropolialueen
ratkaisut
Kuntalain
kokonaisuudistus
Kuntien
tehtävien
arviointi
Pihlaja 2013
Lähde: VM
Seitsemän syytä,
miksi
1. demokratiasta
täytyy puhua ja
2. demokratiaa ja sitä
koskevia asenteita
täytyy uudistaa:
Pihlaja 2013
1
Viime syksyn
kuntavaaleissa
äänesti alle 60%
Kuntavaalien äänestysprosentti 1992-2012
75
70
65
60
55
50
1992
Pihlaja 2013
1996
2000
2004
2008
2012
2
Kuntaliitokset
laskevat
äänestysaktiivisuutta
”2000-luvun kuntaliitoskunnissa
äänestysprosentti laski lähes
kaksi kertaa jyrkemmin kuin
kunnissa, joissa ei ole tehty
liitosta.”
Helsingin Sanomat 3.11.2012
Pihlaja 2013
3
Suomalaiset eivät
luota kuntansa
päätöksentekoon
”Seitsemässä kunnassa
kymmenestä kuntalaiset kokevat
ennemmin epäluottamusta kuin
luottamusta kuntansa
päätöksentekoa kohtaan.”
(Arttu-tutkimus 2011, 13.000 vastaajaa)
Pihlaja 2013
4
Kuntaliitokset
vähentävät
luottamushenkilöiden
määrää
Esimerkiksi uudessa
Oulussa on nyt 134
valtuutettua vähemmän
kuin liittyneissä kunnissa
oli aiemmin valtuutettuja
yhteensä.
Kaikkiaan luottamushenkilöpaikat vähenivät
550 → 230.
Pihlaja 2013
5
Kuntakoon kasvu
kasvattaa etäisyyksiä,
monin eri tavoin
Kainuun kunnat nyt:
Pihlaja 2013
”Yhden kunnan Kainuu”
Kartat: Suomussalmen kunta
6
Kuntakoon kasvaessa
kunnissa käsiteltävät
asiat kasvavat
Miten
paikalliset,
asukkaiden
arjessa tärkeät,
mutta
kunnalle pienet
asiat
hoidetaan?
pienenä esimerkkinä hidasteen suunnittelu ja rakentaminen
Pihlaja 2013
7
Hyvinvointi(yhteis)kunta
ei säily
yksin julkisen sektorin
toimin ja voimin
Mikä on
kuntalaisten
ja lähiyhteisöjen
rooli ja
vastuu?
Pihlaja 2013
Nykyinen kuntalaki, 27§
”Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan
asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.
Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää
erityisesti:
1) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan
toimielimiin;
2) järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa;
3) tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä
kuulemistilaisuuksia;
4) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen
päätöksentekoa;
5) järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien
hoitamisessa;
6) avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden
hoitoa, valmistelua ja suunnittelua; sekä
7) järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä.”
Pihlaja 2013
Paradoksi:
Nämä asiat tiedetään ja jo
nykyinen kuntalaki sallii
hyvinkin pitkälle viedyn
lähidemokratian,
mutta silti lähidemokratian
käytännön käytännöt ja
kokemukset ovat ohuita.
Onko kysymys demokratian
vanhasta ja uudesta paradigmasta
ja siitä, että
uusi etsii paikkaansa
vanhan rinnalle?
Pihlaja 2013
paradigma = oikeana pidetty, yleisesti
hyväksytty ja auktoriteetin asemassa
oleva teoria tai viitekehys
Mitä tarkoittaa demokratian
vanha ja uusi paradigma?
Vanha paradigma:
”Demokratiassa on kysymys
vallasta. Kansalaisten
osallistuminen ja vaikuttaminen
vain lisää kuntien tehtäviä ja
hallintoa. Miksi kuntalaisia
pitäisi ottaa mukaan
osallistumaan ja vaikuttamaan
aidosti, kun tähänkin asti on
pärjätty edustuksellisen
demokratian keinoin?”
Pihlaja 2013
www.wikipedia.fi
Uusi paradigma:
”Kansalaisten osallistuminen ja
vaikuttaminen on konkreettista
toimintaa, tekemistä ja
vastuunottoa hyvinvoinnin, oman
elinympäristön ja koko
yhteiskunnan kehittämiseksi.
Kansalaiset motivoituvat aidosti
mukaan omavastuisempaan
toimintaan, kun heille tarjotaan
uusia vaikuttavia osallistumisen ja
vaikuttamisen kanavia.”
Harju & Pihlaja 2013
Entä
tästä
eteenpäin?
Pihlaja 2013
Uusi kuntarakennelaki 1.7.2013
(entinen kuntajakolaki)
4b§ Selvitysvelvollisuus
8 § Yhdistymissopimus
Selvityksen tavoitteena on
esitys kuntien
yhdistymisestä ja siihen
liittyvä yhdistymissopimus.
Yhdistymissopimuksessa
on sovittava myös
asukkaiden vaikuttamisja osallistumismahdollisuuksien sekä
lähidemokratian
toteuttamisen keinoista
uudessa kunnassa.
Selvityksen tulee sisältää
myös arvio asukkaiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä
lähidemokratian
toteutumisesta.
Pihlaja 2013
Uusi kuntalaki
(valmistelussa, hallituksen esitys syksyllä 2014,
voimaan 1.1.2015)
• Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen
nostetaan kuntalain 1 pykälään.
• Aiempaa enemmän huomiota tiedottamiseen,
kuulemis- ja vuorovaikutuskäytäntöihin.
• Nykyistä 27 pykälää päivitetään ja laajennetaan.
• Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä:
”Lähidemokratian vahvistamista valmistellaan
alueellisten toimielinten mallin pohjalta ja
luonteeltaan mahdollistavalla lainsäädännöllä.”
• Nykyiseen kuntalakiin verrattuna uutta olisi
selvemmät kirjaukset alueellisista toimielimistä.
Pihlaja 2013
Uusi kuntalaki
(valmistelussa, hallituksen esitys syksyllä 2014,
voimaan 1.1.2015)
• Alueellisen toimielimen tehtävistä säädetään laissa.
Pohdittavana vielä on, mikä olisi laissa säädetty
toimielimen minimirooli. Minimiroolina vuorovaikutus-,
suunnittelu- ja kehittämiskumppanuus?
• Valtuuston harkittavaksi jäisi, siirtääkö kunta
palvelutehtäviin liittyvää päätösvaltaa alueelliselle
toimielimelle.
• Tehtävät ja toimivalta tarkennetaan kunnan
johtosäännössä.
Pihlaja 2013
• Sitä, määritelläänkö alueelliselle toimielimelle jokin
nimi jo laissa vai jätetäänkö nimi kunnan harkintaan,
pohditaan vielä. Eli kutsuttaisiinko toimielintä
lautakunnaksi, johtokunnaksi vai toimikunnaksi.
Esimerkkinä ja esikuvana
Yläkemijoen aluelautakunta
• perustettu 1993,
vapaakuntakokeilun aikaan
• matkaa
Rovaniemen
keskustasta
40-90 km
• yhdeksän kylää
• noin 1.000
asukasta
Pihlaja 2013
Esimerkkinä
Yläkemijoen aluelautakunta
•
•
yksi Rovaniemen kaupungin tilaajalautakunnista
päättää 2,07 miljoonan euron budjetilla alueen
1. tärkeimmistä peruspalveluista
2. kehittämisestä
Perusopetus
Kulttuuri
Kirjasto
Nuorisopalvelut
Terveyden edistäminen
Päivähoito
Kotihoito, ikäihmisten palvelut
Liikuntapalvelut (uutena)
Palvelukeskus Siula
Kehittäminen, hankkeet
Yhteensä (TA 2013)
Pihlaja 2013
€
1.270.082
15.662
39.528
51.509
100.762
203.300
282.545
6.596
53.808
46.727
2.070.517
Yläkemijoen aluelautakunnan
keskeisiä arvoja
Läheisyysperiaate
Innovatiivisuus
Monialaisuus
Tehdään päätökset
lähellä asukkaita eli
heitä, joita päätökset
koskevat
Ylitetään
sektorirajat
Asetetaan
asukkaiden
toimiva arki
etusijalle
palveluista
päätettäessä
Reagoidaan
palvelutarpeiden
muutoksiin nopeasti
Käytetään
taloudelliset
resurssit
joustavasti ja
innovatiivisesti
Monialaisuus on
avain myös
toiminnan
taloudelliseen
tehokkuuteen
Pihlaja 2013
Yhteistyö
Yhteistyö kaupungin
organisaation ja
kyläläisten kesken
Kyläläiset ja alueen kylät
puhaltavat yhteen
hiileen
Yhteistyö kaikkien
kylällä toimivien tahojen
kesken (myös mm. SRK,
järjestöt, yritykset)
Rovaniemen kaupunginvaltuusto huhtikuussa 2012:
Aluelautakunta jokaiselle palvelualueelle
Yläounasjoki
679 as.
8 kylää
Sodankyläntie
731 as.
9 kylää
Alaounasjoki
1585 as.
6 kylää
Yläkemijoki
1031 as.
9 kylää
Alakemijoki
2940 as.
7 kylää
Pihlaja 2013
Ranuantie 630 as. 6 kylää
Pihlaja 2013
Kartta:
Rovaniemen kaupunki
Kehittämissuunnitelmat
aluelautakuntien työn
perustana
• kootaan asukkaiden ja
kaupungin yhteistyönä
• uusien aluelautakuntaalueiden suunnitelmat ovat
juuri valmistumassa
• kytketään perinteisiä
kyläsuunnitelmia paremmin
kaupunkisuunnitteluun
Pihlaja 2013
Erittäin tärkeitä:
• tiedottaminen
• koulutus
Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus
Lähtökohta on paikallisen pöhinän
elinvoiman
säilyttäminen ja vahvistaminen
Pienten kuntien vahvuus on ollut toiminta
lähellä kuntalaisia sekä paikallinen
asiantuntemus. Mitä isompiin
kuntayksiköihin siirrytään, sitä suurempi
riski on, että nämä vahvuudet menetetään.
Vahvuudet menetetään, jos kuntakoon
kasvaessa ei kyetä luomaan uusia
toimintatapoja, joilla paikallinen
asiantuntemus ja osallistuminen tuodaan
osaksi kunnan osa-alueiden palveluja ja
ympäristöä koskevaa suunnittelua,
valmistelua, päätöksentekoa sekä toteutusta.
Pihlaja 2013
Kiitos mielenkiinnosta!
[email protected]
0400 895 140

similar documents