Asenteella ammattiin - TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

Report
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
TEAM on teollisuudessa työskentelevien
ammattilaisten liitto, jonka tarkoituksena on
edistää työntekijöiden oikeuksia ja
hyvinvointia työelämässä.
 TEAM on yksi Suomen ammattiliittojen
keskusjärjestön, eli SAK:n jäsenliitoista.
 TEAMin toiminnan ydin on työehtosopimus,
jolla sovitaan työnteon vähimmäisehdoista.

 Oikeus solmia työehtosopimuksia perustuu
lakiin, mutta uskottavuus neuvottelijana
perustuu siihen, kuinka laajasti alan työntekijät
ovat liittoon järjestäytyneet.
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry





TEAMin toimisto sijaitsee Helsingissä.
Jäseniä palvellaan keskitetysti toimistolta, jossa
edunvalvonnan ja työttömyyskassan
ammattilaiset auttavat jäseniä erilaisissa
ongelmatilanteissa.
TEAMiin kuuluu myös noin 280 ammattiosastoa
eri puolella Suomea.
Ammattiosastot muodostavat TEAMin
toiminnan selkärangan, sillä liiton jäsenet ovat
aina myös oman ammattiosastonsa jäseniä.
Ammattiosastot tukevat liittoa
edunvalvontatyössä ja järjestävät jäsenilleen
myös koulutus- ja virkistystoimintaa.
Jäsenyys

TEAMiin kuuluu 57 000 jäsentä seuraavilta aloilta:
›
›
›
›
›
›
›
›


graafiset toimihenkilöt
kemianteollisuus ja muovituoteteollisuus
kirjatyöntekijät
kumi- ja nahkateollisuus, autonrengasala
lasi- ja keramiikkateollisuus, lasitusala
sanomalehdenjakajat
tekstiili- ja vaatetusteollisuus, tekstiilihuoltoala
öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus
Jos työskentelet TEAMin sopimusaloilla tai opiskelet
alan ammatillisessa oppilaitoksessa, on TEAM sinunkin
ammattiliittosi.
Kuulumalla liittoon ja liittosi työttömyyskassaan, turvaat
tulevaisuutesi työttömyyden tai lomautuksen
kohdatessa.
Jäsenedut

TEAMin jäsenenä saat mm. seuraavat jäsenedut:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Edunvalvonta ja oikeusapu
TEAM-kassa, joka tarjoaa turvaa työttömyyden varalle
Vakuutusetuja vakuutusyhtiö Turvasta
Alennuksia Teboililta, Hertz-autovuokraamosta ja Tallink Siljalta
Oikeus osallistua liiton koulutuksiin ja tapahtumiin
Intiim-jäsenlehti, joka ilmestyy 14 kertaa vuodessa
Edulliset mökkilomat liiton omissa lomapaikoissa. Lisäksi liitolla
on viikkolomaosuuksia eri kohteissa ja lomahuoneistot
Kuusamossa.
Vuosittain postitettava liiton oma taskukalenteri
Lehtietu, jolla voi tilata palkansaajalehtiä normaalia
tilaushintaa edullisemmin
30 % alennus Otavamedian aikakauslehdistä
TEAMin opiskelijajäsenyys




Loistava tapa tutustua liiton toimintaan jo
opiskeluaikana.
Opiskelijajäsenyys on maksutonta koko opiskelun
ajan, mutta sisältää paljon rahanarvoisia etuja.
TEAMin opiskelijajäsenenä saat käyttöösi lähes
samat jäsenedut kuin työssäkäyvänä jäsenenä.
Opiskelijajäsenenä saat lisäksi mm. seuraavat
edut:
+
+

Mahdollisuus liittyä SAKKI ry:n jäseneksi. TEAM
maksaa jäsenmaksun puolestasi. Saat käyttöösi
SAKKI ry:n jäsenedut. Katso lisää www.sakkinet.fi.
Frankin opiskelija-alennukset
Täydellisen listan jäseneduista löydät TEAMin
nettisivuilta osoitteesta www.teamliitto.fi
Työelämän lainsäädäntö
 Työsuhteen ehtoja säätelee työelämän
lainsäädäntö.
 Työelämän lakeja ovat mm.
työsopimuslaki, työehtosopimuslaki,
työaikalaki, työturvallisuuslaki,
vuosilomalaki ja yhteistoimintalaki.
 Ammattiliittojen neuvottelemat
työehtosopimukset ovat pääsääntöisesti
eduiltaan parempia kuin laki edellyttää.
Työehtosopimus
 Työehtosopimus on ammattiliiton
ja
työnantajajärjestön välinen sopimus, jolla
määritellään alan vähimmäisehdot kuten
vähimmäispalkat.
 Työehtosopimukset ovat määräaikaisia.
 Työehtosopimukset ovat ammattiliittojen
päätuote ja tärkein etu jäsenilleen.
 Työehtosopimuksissa on sovittu kaikista
alan keskeisistä pelisäännöistä.
Työehtosopimus
 Työehtosopimuksissa on sovittu mm.
›
›
›
›
›
›
›
seuraavista asioista:
työaika ja työajan lyhennys
vuosiloma
palkka
sairausajan palkka
ylityön tekeminen
paikallinen sopiminen
ammatillinen koulutus
Työsopimus
Työsopimus on työnantajan ja työntekijän
välinen sopimus, jossa työntekijä sitoutuu
tekemään työnantajalle työtä tämän johdon
ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta
vastiketta vastaan.
 Työsopimus kannattaa aina tehdä
kirjallisesti, vaikka suullinenkin sopimus on
sitova.
 Työsopimus ei saa sisältää huonompia
ehtoja kuin alan työehtosopimuksessa on
sovittu.

Työsopimus
 Työsopimus voidaan tehdä toistaiseksi
voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi.
Määräaikaisen työsopimuksen voi tehdä
vain perustellusta syystä, esimerkiksi
perhevapaan sijaisuus voi olla tällainen
syy.
 Ellei työsopimusta ole tehty kirjallisesti,
on työnantajan annettava työntekijälle
kirjallinen selvitys työehdoista.
Työsopimus
Työsopimuksesta tulisi löytyä ainakin nämä
asiat:
 Työnantajan ja työntekijän nimi ja
henkilötunnus sekä koti- ja liikepaikka
 Työsopimuksen voimassaolo (onko kyse
toistaiseksi voimassaolevasta vai
määräaikaisesta työsopimuksesta)
 Määräaikaisessa sopimuksessa työsuhteen
kesto ja peruste määräaikaisuudelle
 Työaika

Työsopimus

Koeaika
Työtehtävät
Palkka ja palkanmaksukausi
Vuosiloma
Irtisanomisaika
Noudatettava työehtosopimus
Päiväys ja allekirjoitus

Pyri aina tekemään työsopimus kirjallisena!






Koeaika
 Työsopimuksessa voidaan sopia koeaika,
jonka pituus saa olla korkeintaan neljä
kuukautta.
 Määräaikaisessa työsuhteessa koeajan
pituus voi olla enintään puolet
määräaikaisuuden pituudesta.
 Koeaikana työnantaja ja työntekijä
voivat purkaa työsopimuksen ilman
irtisanomisaikaa, mutta vain asiallisin
perustein.
Luottamusmies
Luottamusmies on lähin työpaikallasi
työsuhdeasioita hoitava henkilö, jonka
puoleen voit kääntyä, jos sinulla tulee
työpaikallasi esimerkiksi työsuhteeseen
liittyviä kysymyksiä.
 Luottamusmiehen valitsevat keskuudestaan
liittoon kuuluvat työpaikan työntekijät.
 Luottamusmiehen tärkein tehtävä on
seurata, että työnantaja noudattaa alan
työehtosopimusta.

Työsuojeluvaltuutettu
Työntekijät valitsevat työpaikalle
työsuojeluvaltuutetun edustamaan heitä
työsuojeluun ja työturvallisuuteen
liittyvissä kysymyksissä.
 Työsuojeluvaltuutettu tekee yhteistyötä
työnantajan ja toimihenkilöiden kanssa.
 Yhteistoiminnan tarkoituksena on
huolehtia siitä, että työpaikalla
noudatetaan työsuojelulainsäädäntöä ja
ettei työntekijöiden terveys työn johdosta
vaarannu.

Työaika
 Työaika on se aika, jonka työntekijä
käyttää työntekoon tai on velvollinen
olemaan työpaikalla tai muutoin
työnantajan käytettävissä.
 Säännöllinen työaika on 8 tuntia
vuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa.
 Useilla aloilla säännöllinen viikoittainen
työaika on työehtosopimuksilla sovittu
lyhemmäksi, esimerkiksi 37,5 tunniksi
viikossa.
Ylityö
Ylityötä on työaika, joka ylittää säännöllisen
vuorokautisen tai viikoittaisen työajan.
 Työntekijän kanssa on joka kerta sovittava
erikseen ylityön tekemisestä. Ylitöihin ei
ole pakko suostua.
 Ylityöstä maksetaan aina korotettua
palkkaa.
 Ylitöitä voi tehdä enintään 138 tuntia
neljän kuukauden jakson aikana, kuitenkin
enintään 250 tuntia vuodessa.

Vuosiloma
Kaikilla työntekijöillä on oikeus vuosilomaan tai
sitä vastaavaan vapaaseen.
 Lomanmääräytymisvuosi on 1.4-31.3 välisenä
aikana.
 Pääperiaate on, että 35 tuntia viikossa tai 14
työpäivää kuukaudessa työskentelevälle kertyy
2 lomapäivää kuukaudessa. Jos työsuhde on
kestänyt yli vuoden on kertymä 2,5 päivää
kuukaudessa.
 Kertyneeltä loma-ajalta maksetaan
vuosilomapalkka. Vuosilomapalkan lisäksi
maksetaan työehtosopimuksissa sovittu
lomaraha.

Vuosiloma
 Lomapäivät maksetaan rahana eli
lomakorvauksena silloin, kun vuosiloman
antaminen ei ole mahdollista työsuhteen
päättyessä, esimerkiksi jos
määräaikainen kesätyösuhde loppuu ja
lomat ovat pitämättä.
 Lomakorvaus lasketaan samoin kuin
lomapalkka.
Palkanmaksu
 Kuukausipalkkaiselle työntekijälle palkka
on maksettava kerran kuukaudessa ja
tuntipalkkaiselle kahden viikon välein.
 Palkkapäivän sattuessa viikonlopuksi tai
arkipyhäksi maksetaan palkka niitä
edeltävänä arkipäivänä.
 Työsuhteen päättyessä palkka ja
lomakorvaus on maksettava heti, ellei
toisin ole sovittu.
Palkkalaskelma
Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on
annettava palkkalaskelma.
 Palkkalaskelmasta tulee näkyä ainakin
seuraavat asiat:

›
›
›
›
›
›
›
Peruspalkka
Erilliset palkanlisät
Mahdolliset luontaisedut
Ylityöt
Päivärahat ja kilometrikorvaukset
Vuosilomapalkka
Palkasta perityt sosiaaliturva- ja eläkemaksut, verot
ja mahdollinen ammattiliiton jäsenmaksu.
Ansiosidonnainen päiväraha
 Työttömyyskassojen jäsenille maksettava
työttömyyspäiväraha, jonka määrä
perustuu siihen, paljonko päivärahan
saaja sai palkkaa työssä käydessään.
 Ansiosidonnaista saa, jos on kuulunut
työttömyyskassaan vähintään 26 viikkoa
ennen työttömyyttä ja käynyt
palkkatöissä vähintään 26 viikkoa
työttömyyttä edeltäneiden 28
kuukauden aikana. Työajan on pitänyt
olla vähintään 18 tuntia viikossa.
Ansiosidonnainen päiväraha




Päiväraha koostuu perusosasta
(peruspäivärahasta) ja ansio-osasta (oman
palkan vaikutus).
Päivärahaa maksetaan työttömälle 500 täydeltä
työttömyyspäivältä.
Liittyessäsi oman alasi ammattiliittoon liityt
myös liittosi työttömyyskassaan ja turvaat näin
tulevaisuutesi työttömyyden kohdatessa.
Voit kerryttää ansiosidonnaiseen päivärahaan
edellyttäviä työssäoloviikkoja jo ollessasi
kesätyössä maksamalla kesätyöajalta liiton
jäsenmaksun.
Työtodistus
Työntekijän on oikeus saada työsuhteen
päätyttyä työtodistus.
 Todistukseen on kirjattava työsuhteen
kesto ja työtehtävät.
 Halutessaan voi työntekijä pyytää
työnantajaa merkitsemään työtodistukseen
myös työsuhteen päättymissyyn ja arvion
työtaidoista.
 Työtodistus kannattaa pyytää, koska se voi
olla eduksesi esimerkiksi hakiessasi uutta
työtehtävää tai koulutuspaikkaa.

Muistilista
 Tee työsopimus kirjallisena.
 Ota selvää alasi työehtosopimuksesta.
 Tarkista että palkkasi ja työehtosi ovat
vähintään työehtosopimuksen mukaisia.
 Liity alasi ammattiliittoon ja tutustu
työpaikkasi luottamusmieheen ja
työsuojeluvaltuutettuun.
 Muista oikeutesi, mutta myös
velvollisuutesi työelämässä.
Ammattiliiton jäsenyys antaa turvaa
 Ammattiliittosi
valvoo ja kehittää
jatkuvasti alasi työehtosopimusta.
 Luottamusmies on turvanasi työpaikalla
ja neuvoo ja opastaa sinua työelämän
ongelmatilanteissa.
 Ammattiliittosi edunvalvonta on aina
käytettävissäsi.
 Saat oikeusturvan ja ilmaista oikeusapua
esim. ristiriitatilanteissa työnantajan
kanssa.
Ammattiliiton jäsenyys antaa turvaa
 Jos joudut lomautetuksi tai työttömäksi,
saat ansiosidonnaisen
työttömyysturvan.
 Liitto tarjoaa monipuolista koulutusta,
jonka avulla voit kehittää omaa
osaamistasi.
 Saat käyttöösi liiton monipuoliset
jäsenedut.
Toivotamme Sinut
tervetulleeksi
TEAMin jäseneksi tai
opiskelijajäseneksi!

similar documents