toiminnan_tilastointi-koulutuksen_materiaali_10_2_2014

Report
Toiminnantilastointi
13.12.2013
Toiminnantilastointi
2014
Tuija Valjakka
Etelä-Karjalan Martat ry
10.2.2014 Imatran Kylpylä ja 11.2. Etelä-Karjalan Marttakeskus
Toiminnantilastointi
• Vuoden 2014 alusta otetaan käyttöön
sähköinen toiminnantilastointi.
• Uutena tilastoidaan yhdistysten
vapaaehtoistoimintaa
• Tietoja keräämällä selvitetään
vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja
määrää järjestössämme.
 Tätä tietoa tarvitsemme, kun
vahvistamme vapaaehtoistoiminnan
arvostusta ja vaikuttavuutta sekä
turvaamme järjestömme rahoitusta.
Vapaaehtoistoimintaa martoissa
• Tapahtuu omasta vapaasta tahdosta, toiminnasta ei makseta
•
•
•
•
palkkaa ja se kohdentuu pääsääntöisesti järjestön sisäiseen
toimintaan
Vapaaehtoistoimintaa tarvitaan
 järjestön toiminnan tukemiseen
 tiedottamiseen
 sisällön tuottamiseen
 vertaistueksi
Marttaliitto ja piirit ovat vapaaehtoistoiminnan tukijoita ja
mahdollistajia
Vapaaehtoistoiminnaksi lasketaan yhdistyksen toimintaa tukeva
vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoistoiminnaksi ei lasketa osallistumista marttailtoihin
tai vastaaviin tapahtumiin.
Miksi tilastoidaan?
Halutaan esille marttatoiminnan laajuus
 Miten paljon yhdistykset ja martat
toteuttavat toimintaa
 Miten paljon vapaaehtoisia osallistuu
toimintaan – mahdollistaa toiminnan
Minkälaista toimintaa on ja kenelle sitä
suunnataan
 Toiminnan kehittäminen, mihin
yhdistykset tarvitsevat tukea ja
materiaalia
 Ohjaa toiminnan sisältöjen
suunnittelua
Mitä tilastoidaan?
Toiminnan määrää, osallistujia, toteuttajia ja sisältöjä
1. Taustatiedot
• Yhdistys/toimintaryhmän
numero
2.
•
•
•
•
•
3.
•
•
•
•
•
•
Sisältö
Kotitalousneuvonta
Järjestötoiminta
Kansainvälinen toiminta
Muu toiminta
Tapahtumat ja tilaisuudet
Kolmannelle osapuolelle
tehtävä toiminta
Perustiedot
Tilaisuuden nimi
Tilaisuus alkoi - päättyi
Osallistujien määrä
Vapaaehtoistoimijoiden määrä
HUOM!
Vapaaehtoisten toimijoiden
• Yhdistyksen tulee kirjata vain
tunnit
omaa toimintaansa. Ei esim.
• Tilaisuuden järjestäjä
vertaismarttatoimintaa, joka
• Tilaisuuden muoto
on piirin tukemaa ja ohjaamaa
toimintaa.
Mikä muuttuu?
•
•
•
•
•
•
•
•
Yhdistykset voivat viedä tiedot verkkoon reaaliaikaisesti
Tilastotiedon saanti nopeutuu ja helpottuu
Tilastojen poimintoja voidaan tehdä pitkin vuotta
Yhdistys saa helposti erilaista tilastotietoa mm.
toimintakertomukseen, toimintasuunnitelmaan
Piirien ei tarvitse koota (käsin laskea) yhdistysten tilastotietoja
omaa toimintakertomukseen
Marttaliitto saa suoraan tilastot (piirien ei tarvitse
laskea/toimittaa)
Kaikkia yhdistyksiä kannustetaan sähköiseen
tilastointiin
Helpompaa
Nopeampaa
Vähentää työtä, jaksottaa kirjaamiset pitkälle ajalle
Paperit eivät poistu -> mutta VÄHENEVÄT!
Mikäli yhdistys toimittaa tilastotiedot piiriin paperilla,
piirin kirjaa ne verkkolomakkeelle.
Paperilomakkeella on toiminnan tilastointi mahdollista jatkossakin.
Muutos ja mahdollisuus
Marttatoiminnan (yhdistystoiminnan) näkyväksi tekeminen
entistä paremmin
 Osallistujien määrät
 Tapahtumien määrät
 Vapaaehtoistoimintaan osallistuvien määrät ja käytetyt
tunnit
Mahdollisuus vaikuttavuuden todentamiseen (yhdistys, piiri,
liitto) toiminnan tasolla
Mahdollistaa tilastotietojen saatavuuden myös toimintavuoden
aikana
 Yhdistys, piiri ja liitto
Tilastojen vertailtavuus mahdollista eri toimintavuosien välillä
•
•
•
Miten tilastoidaan?
• Yhdistyksen valtuuttama
•
•
•
henkilö rekisteröityy
verkkopalvelun käyttäjäksi ja
luo tunnukset
Verkossa on valmis
tilastolomake, johon tiedot
kirjataan
Toimintatiedot kirjataan
tapahtumakuukausittain
Vuoden vaihteen tiedot
kirjataan viimeistään seuraavan
vuoden tammikuun 15. päivä
mennessä.
Kuka hoitaa tilastoja yhdistyksessä?
•
•
•
•
Yhdistyksen hallitus valitsee henkilön, jolla on mahdollisuus
käyttää verkkopohjaista tilastointilomaketta ja joka nauttii
hallituksen luottamusta
Samalla tulee sopia toimintatapa, miten tieto tilastoitavista
asioista kulkee vastuuhenkilölle
Asioiden sujuvuuden vuoksi olisi hyvä valita valitulle
tilastointivastaavalle varahenkilö
Yhteyshenkilönä Marttaliitossa on [email protected]
Huomioitavia asioita
Aikataulu
Toiminnan kirjaaminen tilastolomakkeelle aloitetaan vuoden
2014 alusta
Kirjaukset tulee tehdä mahdollisimman pian tapahtuman
jälkeen
Toiminta on hyvä kirjata viimeistään toteutumiskuukautta
seuraavan kuukauden alussa esim. tammikuun toimintatiedot
tulisi olla kirjattuna helmikuun aikana
Vuoden vaihteen toimintatiedot kirjataan viimeistään
seuraavan vuoden tammikuun 15. päivä mennessä.
 Esim. joulukuun 2014 toimintatiedot tulee olla kirjattuna
vuoden 2015 tammikuun 15. päivä mennessä.
•
•
•
•
Marttayhdistys
Marttapiiri
• Yhdistys päättää kuka • Piirin ei tarvitse
kirjaa toiminnat
verkkoon
Toimintatilasto
helpottaa
vuosikertomuksen
kokoamista sekä
toimintasuunnitelmaan
laatimista
Uutta
Vapaaehtoistoiminnan
näkyväksi tekeminen,
henkilömäärät ja
toteutuneet tunnit.
•
•
•
koota yhdistysten
tilastotietoja
toimintakertomukseensa käsin,
vaan saavat
jatkossa
tarvittavat tiedot
suoraan
tilastopoimintoina
Piiri ohjaa ja
neuvoo yhdistyksiä
toimintojen
kirjaamisessa
verkkolomakkeelle
Huom!
Vertaismarttatoiminta tms.
on piirin toimintaa
Marttaliitto
• Marttaliitto saa
•
yhdistysten ja piirien
tilastopoiminnat
suoraan
käyttöliittymästä
ML antaa tarvittavaa
tukea ja ohjeistaa
tarvittaessa piirejä
Tiedotuskanavat
Yhdistyskirje 1/2014
Marttailusivuilla tietoa 2014
Piireille materiaalia intrassa
Tiedoksi; jäsenrekisteriuudistus
•
•
•
•
Jäsentietohallintoa ja siihen liittyviä
palveluja kehitetään kevään 2014 aikana
Seuraavaksi yhdistyksille avataan
mahdollisuus selata ja muuttaa
jäsentietojaan sähköisesti
Jäsenrekisteriin käytettävyyttä tullaan
helpottamaan ja laajentamaan vähitellen
Vapu-arvioinnin uudistus on myös
meneillään.
TIEDOKSI:
Luottamushenkilöluettelo tehdään
myös sähköisesti 2014
• Historiaa: Aikaisempina vuosina yhdistykset ovat täyttäneet
paperisen, exel-pohjaisen luottamushenkilöluettelon käsin ja se on
lähetetty piiriin
2014
Pyrimme kaikilla tasoilla vähentämään paperien määrää
Paperittoman toiminnan mahdollistaa nyt Wepropolin kautta tehtävä
ilmoitus
Linkki lomakkeeseen on ww.martat.fi/marttailu/yhdistystoimijoille/
Ilmoitus tulee olla täyttelynä 7.3.2014 mennessä
Tämä on välivaihe liittyen laajempaan jäsenrekisterin kehittämiseen
Vain muuttuvat tiedot yhdistys lähettää Marttaliittoon
([email protected])
•
•
•
•
•
•
•
TULE MUKAAN MARTTOIHIN!
Marttailu on monipuolista ja
aktiivista harrastamista.
Martoissa sinulla on mahdollisuus
uuden oppimiseen, yhdessä
tekemiseen, vaikuttamiseen ja
elämyksiin.
Osallistumalla tuet myös kotien ja
perheiden hyvinvointia.

similar documents