Oplæg fra Simon Schulin

Report
Talentdefinition og udvikling
Hvad er Talent i en EUD sammenhæng?
Talentdefinition og udvikling
Vi har som mål, at lave en dynamisk definition af talent, som
kan hjælpe både virksomheder og erhvervsskoler med at spotte
og hjælpe talentet på vej.
•Fordi eleven med talent ikke skal spilde sine evner
•Fordi den talentfulde elev sikrer en positiv spredning af faget
til de andre elever
•Fordi virksomheden får et dynamisk arbejdsmiljø, både blandt
svende og elever
•Fordi vi lever i et marked der er globalt og, at talent er med til
at bevare det gode ry og sikre den høje standard, der
kendetegner danske erhvervsuddannelser
Talentdefinition og udvikling
Francois Gagné:
What factor(s) make(s) a difference, on average, between
those who emerge among the talented and those who remain
average?
(Gagné, 2004)
Talentdefinition og udvikling
Francois Gagné:
To nøglebegreber i sammenhæng med ”gifted education”, (særlig god i
uddannelses sammenhæng):
Evner: ”naturlige evner/anlæg”, eller færdigheder og viden i den
menneskelige aktivitet på et niveau, som placerer individet i top 10%
sammenlignet med de tilsvarende aldersgrupper som er engageret
indenfor det givne felt.
Talent: ”Outstanding” mestring af systematisk tilegnede færdigheder, på et
niveau, som placerer individet i top 10% sammenlignet med de tilsvarende
aldersgrupper som er engageret indenfor det givne felt.
Samlet betegnet som DMGT:
The Differentiated Model of Giftedness and Talent
Talentdefinition og udvikling
Francois Gagné:
De to definitioner på Evner og Talent indeholder tre karakteristika:
1: Begge refererer til menneskelige egenskaber
2: De udpeger individer som adskiller sig fra normen eller det
gennemsnitlige
3: Begge refererer til individer som er ”non-normal” pga. deres
særlige adfærd
Francoys Gagnés model
Chancer- held
Mentale
-Intellektuelle
-Kreative
-Sociale
-Perceptuelle
Fysiske
-Muskelstyrke
-Udholdenhed
Motorisk kontrol
såsom balance og
koordination
Katalysatorer
Naturlige
evner
Omgivelserne
Miljøet
Individer (familie, lærere
etc.)
Undervisningsforanstaltnin
ger Personlighedstræk
Fysiske
Mentale
Vågenhed
Motivation
Vilje
Udviklingsprocessen
Aktiviteter
Fremskridt
Investering (tid, energi,
økonomi)
Kompetencer
•
Tekniske
•
Sociale
•
Administrative
•
Forretningsmæssige
•
•
Udviklende/
innoverende
Talentdefinition og udvikling
Talent:
Er en progressiv udvikling i forandringen af gode
kompetencer (aptitudes) til veludviklede færdigheder/
evner, som er karakteristiske for et særligt felt af
menneskelig aktivitet
FELTERNE ER VARIABLE!
”Measuring talent is a straightfoward enterprise: it
simply correspondends to outstanding performance in
the use of specific skills of any occupational field”.
(Gagné, 2004)
Talentdefinition og udvikling
Så hvad står vi med?
Virksomheden:
Eleven:
Understøtter et
talentudviklende
læringsmiljø
Evner og
færdigheder i en
given uddannelse
Både miljø og
intrapersonnelle
egenskaber
Miljø:
Skolen kan didaktisk
udvikle disse anlæg hos
eleven så det bliver et
potentielt talent
Talentdefinition og udvikling
Undervisningsministeriets talentrapport fra 2011
” Vi kan ikke forske os ud af det (hvordan vi håndterer udfordringen/opgaven med
talentudvikling) og sætte os og vente på, at der ankommer en mirakelkur, den helt
suveræne metode, der anviser vejen til den rigtige undervisning. I så fald venter vi
ikke alene på et tog, der aldrig ankommer, men også på den forkerte perron”
(Talentrapport 2011:4, UVM)
Talentdefinition og udvikling
Altså: Udvikling af praksis, i det særlige ”dobbelttonede” læringsfelt, som udgør en
EUD, uddannelse på to ben teori/praksis på skolen, og praksis/teori i virksomheden.
Formelle uddannelsessystem
(kompetencer)
Virksomheden som det
informelle udannelsessystem
(kompetent)
Teori
Bliver gennemgået
Praksis anskuet som primær
læring og afprøvning
Praksis bliver en konkret
afprøvning af teorien
Teori bliver perspektiveret i
forhold til praksis
Analyse af alle interviews:
Primære markører i talentidentifikation, tilsammen nødvendige og tilstrækkelige:
•1. Vilje
•2. Engagement
•3. Nysgerrighed
•4. Social kompetent
•5. Innovativ
•6. Overblik
(Note: Den kvalitative forekomst af de enkelte markører vil variere fra fag til fag)
Sekundære markører i talentidentifikation:
1.1. Nyt – gå på mod – at turde – mod – frontløber – overskud til sit fag – søger udfordringer
2.1. Disciplin – vedholdende - flittighed – arbejdsom – lyst - drive – selvudfordring – selvstændighed –
ambitiøs at gøre en forskel - konkurrenceminded
3.1. Brænder for faget – opsøgende i forhold til ny viden 4.1. At kunne omgås/indgå i alle sammenhænge – tage ejerskab
5.1. Tværfaglighed - innovere med fokus på afsæt på et marked
6.1. Kan se nye sammenhænge med afsæt i den eksisterende viden – kreativ – reflekterende – kritisk
stillingtagen,
Arbejdsgruppens noter med baggrund i gældende forskning og teori:
(systematisk progressiv læring)
(Miljøstimuli)
Foreløbig talentdefinition:
En dynamisk definition på talent i en dansk EUD sammenhæng lyder derfor:
”Talentfulde træk spores hos en person som kompetent adfærd, ved en mestring af faget der muliggør
yderligere faglig kompetencetilegnelse og kompetenceudvikling, på et niveau der viser personens sociale
engagement, kreativitet og refleksive overblik, som det spores i en årgangs top 10%. Og som en innovativ
proces, der har fokus på det særligt Erhvervsorienterede slutprodukt.”
Note til definitionen:
•Vi vender læringskurven på hovedet, da vi ser den kompetente adfærd som både socialt og fagligt
inkluderende, på en måde så også de bogligt svage elever kan have et potentielt talent. Talent i en
erhvervsuddannelsessammenhæng er ikke et bogligt talent.
• Afsættet i den kompetente mestring, bidrager til et øget fokus på de formelle kompetencer i uddannelsen.
Teorien vil da ses som en naturlig forlængelse af det eleven allerede gør og kan, bare i en mere formaliseret
form. Det understøtter den dermed lysten til mere formel læring.
•Med fokus på det sociale som en del af talentpotentialet, sikrer man, at der sker en positiv spredning af
talentet i både uddannelses- og praktiksammenhæng. Det vil sikre social inklusion af den talentfulde elev i
både skolen og virksomheden.
•Ligeledes gælder det for erhvervsuddannelserne, at fagligt overblik, innovation og kreativitet, inkluderer
både skole og praktikdelen. Det er et gensidigt udviklings og læringsforhold. Dette forhold bliver mere
tydeligt og dermed sikres en overførsel af ny viden og udviklede færdigheder imellem skole og praktik.
•At talentudvikling med ovenstående forståelse vil ske systematisk og automatisk have som grundlag, at det
konkret kompetente består i det refleksive overblik, hvor den talentfulde elev kan se nye sammenhænge og
muligheder, i forlængelse af kombinationen af den systematiske tilegnede viden på skolen og den kreative
afprøvning og praksislæring på praktikstedet. Ingen af de to ben kan stå alene. Læring og uddannelse, skole
og praktik, er forudsætningen for talentudvikling. Talent er i kombination med elevens evner en social
proces.

similar documents