1.การจัดทำกรอบอัตรา - สสจ.ชัยภูมิ

Report
การวิเคราะห์ ภาระงาน
เพือ่ จัดทากรอบอัตรากาลัง
และจัดสรรตาแหน่ งเพือ่ บรรจุเป็ นข้ าราชการ ปี 2557
1
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ วิเคราะห์ ภาระงานของบุคลากรสายวิชาชีพและสาย
สนับสนุนการจัดบริการ เพือ่ จัดทากรอบอัตรากาลัง
ประกอบการพิจารณาจัดทาข้ อเสนอการขอกาหนดตาแหน่ ง
ใหม่ ในปี งบประมาณ 2557 และ 2558
2. เพือ่ วิเคราะห์ ภาระงานของบุคลากรสายอานวยการและ
สนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่ วยงาน เพือ่ จัดทากรอบ
อัตรากาลังในการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข
2
หลักการและแนวทางคานวณ FTE
ภาระงาน (workload) =
ปริมาณงาน คูณด้ วยเวลาทีใ่ ช้ ในการ
ให้ บริการ
เช่ น พยาบาลใช้ เวลาดูแลผู้ป่วยนอก 12
นาที (0.2 ชั่วโมง) ต่ อครั้ง มีปริมาณ
งานผู้ป่วยนอก 57,000 ครั้งต่ อปี (ภาระ
งาน = 57,000 x 0.2 = 11,400 ชั่วโมง
ต่ อปี )
FTE : Full Time Equivalent
อัตราชั่วโมงเทียบเท่ าพนักงานประจา
(ทางาน 7 ชั่วโมงต่ อวัน 240 วันต่ อปี 1
FTE = 1,680 ชั่วโมงต่ อปี
เช่ น ตามตัวอย่ าง ภาระงานของ
พยาบาล 11,400 ชั่วโมงต่ อปี พยาบาล
จะมี FTE = 11,400/1,680 = 6.78
FTE
3
การคานวณภาระงาน และ FTE
ใช้ FTE ในบางสาย : แพทย์ ทันตแพทย์ เภสั ชกร พยาบาล
วิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด รังสี การแพทย์
2. มีการกาหนดค่ าขั้นตา่ กรณีคานวณ FTE ได้ ต่า เช่ น - แพทย์ FTE
ไม่ ถึง 2 ให้ ข้นั ต่า 2 - พยาบาล FTE ไม่ ถึง 15 ให้ ข้นั ต่า 15 เป็ น
ต้ น
3. ใช้ Service Based คานวณกลุ่มบริการเฉพาะด้ าน วางความ
ต้ องการระดับเขต : จิตวิทยาคลินิก เวชศาสตร์ การสื่ อ
ความหมาย เวชกิจฉุกเฉิน แพทย์ แผนไทย ฯลฯ
4. บุคลากรบริการปฐมภูมิ : พยาบาลวิชาชีพ,
นว./จพ.สช., จพ.
ทันต
1.
4
วิธีคำนวณแต่ ละสำยงำน
วิธีกำร
FTE
สำยงำน
แพทย์, ทันตแพทย์ , เภสั ชกร, พยำบำลวิชำชีพ, นักเทคนิคกำรแพทย์
(รวมนักวิทย์ ฯ),
นักกำยภำพบำบัด, นักรังสี กำรแพทย์ ,
จพ.ทันตฯ, จพ.เภสั ชกรรม, จพ.วิทย์ ฯ, จพ.รังสี ฯ
Service based นักจิตวิทยำคลินิก, นักเวชศำสตร์ กำรสื่ อควำมหมำย, นักเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก, นักกำยอุปกรณ์ , นักโภชนำกำร/นักกำหนดอำหำร,
นักสั งคมสงเครำะห์ , แพทย์ แผนไทย และเวชกิจฉุกเฉิน
Population based พยำบำลวิชำชีพ, จพ.ทันตสำธำรณสุ ข,
for Primary care สำธำรณสุ ข
นวก.สำธำรณสุ ข/จพ.
5
การคานวณสายบริการเฉพาะด้ าน/ปฐมภูมิ
สำยงำน
เกณฑ์ คำนวณกำลังคน FTE (คน)
1. แพทย์
2. ทันตแพทย์
FTE , เพิม่ ในศูนย์ แพทย์ ฯ, ขั้นต่ำ
FTE , เพิม่ เพือ่ กำรเข้ ำถึงบริกำร, ขั้นต่ำ
3. เภสั ชกร
4. จพ.เภสั ชกรรม
5. พยำบำลวิชำชีพ
6. เทคนิคกำรแพทย์ / นักวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์
7. จพ.วิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
8. นักกำยภำพบำบัด
9. นักรังสี กำรแพทย์ /จพ.รังสี กำรแพทย์
10. จพ.ทันตสำธำรณสุ ข
11. เวชกิจฉุกเฉิน
FTE , เพิม่ ในงำนผลิตและบริหำรเวชภัณฑ์ , มีข้นั ต่ำ
คำนวณคู่กบั สำยงำนเภสั ชกร 1 : 1
FTE , มีข้นั ต่ำ
FTE , เพิม่ ในงำนธนำคำรเลือด, มีข้นั ต่ำ
คำนวณคู่กบั สำยงำนเทคนิคกำรแพทย์ 1 : 1
FTE , มีข้นั ต่ำ
FTE , มีข้นั ต่ำ
คำนวณคู่กบั สำยงำนทันตแพทย์ 1 : 1
Service based
6
กำรคำนวณสำยบริกำรเฉพำะด้ ำน
สำยงำน
1. นักจิตวิทยำคลินิก
2. นักเวชศำสตร์ กำรสื่ อควำมหมำย
3. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
4. นักกำยอุปกรณ์
5. นักกิจกรรมบำบัด
6. นักโภชนำกำร/นักกำหนด อำหำร
7. นักสั งคมสงเครำะห์
8. เจ้ ำพนักงำนเวชสถิติ
9. เจ้ ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ
10. แพทย์ แผนไทย บริกำรในโรงพยำบำล
11. จพ.สธ. (เวชกิจฉุกเฉิน)
A
เกณฑ์ คานวณกาลังคน Service Based (คน)
S
M1
M2
F1
F2
F3
3
5
6
4
4
5
4
8
3
3
8
2
1
4
3
3
3
3
6
3
3
8
1
1
1
3
2
1
1
2
1
2
4
2
3
4
1
1
1
4
2
3
4
1
1
2
3
2
1
1
1
3
2
7
กำรคำนวณสำยบริกำรในระดับปฐมภูมิ
สำยงำน
1. พยำบำลวิชำชีพ
2. นักวิชำกำรสำธำรณสุ ข/
จพ.สำธำรณสุ ข
3. เจ้ ำพนักงำนทันต
สำธำรณสุ ข
4. แพทย์ แผนไทย
เกณฑ์ คำนวณกำลังคน Population
Based/Service Based (คน)
อัตรำส่ วนต่ อประชำกร
= 1 : 2,500
อัตรำส่ วนต่ อประชำกร
= 1 : 1,250
อัตรำส่ วนต่ อประชำกร
= 1 : 12,000
รพ.สต. ขนำดใหญ่ แห่ งละ 1 คน
8
กำรประมวลผลกำรวิเครำะห์ อตั รำกำลังตำมสำยงำน
ตำแหน่ ง
จำนวน
ควรมี
สั ดส่ วน
คนทีม่ ี :
ส่ วนขำด
จำนวนที่
รวม
ควรมี
จำนวนที่มีท้งั หมด
ขรก
1 นำยแพทย์
20,583 13,782
2 ทันตแพทย์
6,447
4,194
3 เภสั ชกร
8,598
6,052
พรก
ลจ.ชค.
121
13,903
6,680 67.55
1
4,195
2,252
65.07
35
709
6,796
1,802
79.04
122,053 78,115
338
16,487
5 นักเทคนิคกำรแพทย์
1,579
301
974
2,854
6 นักวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
278
30
138
446
1,857
331
1,112
3,300
4 พยำบำลวิชำชีพ
(FTE + บริกำรปฐมภูมติ ำมสั ดส่ วน ปชก.)
รวมนักเทคนิคฯและนักวิทย์ ฯ
5,168
94,940 27,113 77.79
1,868
63.86
9
กำรประมวลผลกำรวิเครำะห์ อตั รำกำลังตำมสำยงำน
สั ดส่ วน
คนทีม่ ี :
ส่ วนขำด
จำนวนที่
รวม
ควรมี
จำนวนที่มีท้งั หมด
จำนวน
ควรมี
ขรก
พรก
ลจ.ชค.
4,358
836
298
911
2,045
8 นักรังสีกำรแพทย์
530
59
114
703
9 เจ้ ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์
1,070
4
32
1,106
3,455
1,600
63
146
8,112
4,555
12
11 เจ้ ำพนักงำนเภสัชกรรม
7,189
3,738
เจ้ ำพนักงำนวิทยำศำสตร์
12 กำรแพทย์
3,422
2,478
ตำแหน่ ง
7 นักกำยภำพบำบัด
รวมนักรังสี ฯและจพ.รังสี ฯ
10
เจ้ ำพนักงำนทันตสำธำรณสุ ข
(FTE + บริกำรปฐมภูมติ ำมสั ดส่ วน
ปชก.)
2,313
46.92
1,809
1,646
52.35
1,536
6,103
2,009
75.23
29
1,272
5,039
2,150
70.09
3
311
2,792
630
81.59
10
กำรประมวลผลกำรวิเครำะห์ อตั รำกำลังตำมสำยงำน
ตำแหน่ ง
1
2
3
4
5
6
7
นักจิตวิทยำคลินิก
นักเวชศำสตร์ กำรสื่อควำมหมำย
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
นักกำยอุปกรณ์
นักกิจกรรมบำบัด
นักโภชนำกำร
นักสังคมสงเครำะห์
แพทย์ แผนไทย
8
(+ รพ.สต.ขนำดใหญ่ แห่ งละ 1 คน)
9 เจ้ ำพนักงำนเวชสถิติ
10 เจ้ ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ
เจ้ ำพนักงำนสำธำรณสุ ข (เวชกิจ
11
ฉุกเฉิน)
จำนวนควร
มี
จำนวนที่มีท้งั หมด
สัดส่ วนคน
ที่มี :
ส่ วนขำด
จำนวนที่
ควรมี
ขรก
พรก
ลจ.ชค.
รวม
43
11
9
9
23
7
67
332
67
55
31
75
8
196
569
292
909
182
104
268
866
964
213
179
276
1,062
566
528
98
144
197
3
11
52
1
31
93
28
5.71
14.55
41.90
2.90
18.46
- 100.53
236 55.30
3,558
43
40
779
862
2,696
24.23
1,772
495
924
305
31
11
525
260
1,480
576
292
-
83.52
116.36
2,438
751
12
1,192
1,955
483
80.19
11
การประมวลผลการวิเคราะห์ อตั รากาลังตามสายงาน
ตาแหน่ ง
จานวน
ควรมี
สั ดส่ วน
จานวนที่มีท้งั หมด
ส่ วน คนที่มี :
ขรก พรก ลจ.ชค. รวม ขาด จานวน
ทีค่ วรมี
1 นักวิชาการสาธารณสุ ข
20,561
231
4,817
25,609
2 เจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข
12,201
21
5,233
17,455
43,064
รวม นวก.สธ.และ จพ.สธ.
46,318
32,762
252
10,050
3,254
92.97
รวมทั้ง 3 กลุ่ม
247,754
151,734
1,662
34,734 188,130 59,624
75.93
12
เกณฑ์ กำรพิจำรณำบรรจุ ขรก. 2557
1.จัดสรรให้ ได้ สัดส่ วนบรรจุเป็ นข้ ำรำชกำรประมำณ
80% ของยอดกำรจ้ ำงทั้งหมด เพือ่ ควำมมั่นคงของ
ระบบบริกำรสุ ขภำพและตอบสนองยุทธศำสตร์ ประเทศ
(กำรลดควำมเหลือ่ มลำ้ )
2. คำนึงถึงภำระงำน ควำมขำดแคลน และควำมจำเป็ น
ของหน่ วยบริกำร
13
จานวนการจัดสรร ตามสายงาน
ตำแหน่ ง
1 นำยแพทย์
2 ทันตแพทย์
3 เภสัชกร
พยำบำลวิชำชีพ
4
(รวม FTE + สัดส่ วนปชก.)
5 นักเทคนิคกำรแพทย์
6 นักวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
รวมนักเทคนิคฯและนักวิทย์ ฯ
7 นักกำยภำพบำบัด
8 นักรังสีกำรแพทย์
9 เจ้ ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์
รวมนักรังสีฯ และ จพ.รังสีฯ
เจ้ ำพนักงำนทันตสำธำรณสุ ข
10
(รวม FTE+สัดส่ วน ปชก.)
11 เจ้ ำพนักงำนเภสัชกรรม
12 เจ้ ำพนักงำนวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
จำนวนควรมี
บรรจุ 2557 รวม ขรก.รวม:จ้ ำงงำน
7547
ทั้งหมด
20,583
6,447
8,598
350
122,053
3,700
บรรจุ : ลจ+
ขรก.: FTE
พรก
505
5,168
4,358
450
45
-
3,455
8,112
350
7,189
200
3,422
20
14
จานวนการจัดสรร ตามสายงาน
ตาแหน่ ง
จานวนควรมี
บรรจุ 2557
1 นักจิตวิทยาคลินิก
964
15
2 นักเวชศาสตร์ การสื่อความหมาย
213
19
3 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
179
69
4 นักกายอุปกรณ์
276
9
5 นักกิจกรรมบาบัด
1,062
50
6 นักโภชนาการ
566
-
7 นักสังคมสงเคราะห์
แพทย์ แผนไทย (FTE + รพ.สต.ใหญ่ +
8
เฉลิมพระเกียรติ)
9 เจ้ าพนักงานเวชสถิติ
528
-
3,558
235
1,772
80
495
20
2,438
200
10 เจ้ าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข
11
(เวชกิจฉุกเฉิน)
ขรก.รวม:จ้ างงาน
ทั้งหมด
บรรจุ :
ขรก.: FTE
ลจ+พรก
15
จานวนการจัดสรร ตามสายงาน
ตำแหน่ง
จำนวน
ควรมี
ขรก.รวม:จ้ำง บรรจุ : ขรก.:
บรรจุ 2557
งำนทั้งหมด ลจ+พรก FTE
1 นักวิชำกำรสำธำรณสุ ข
2 เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุ ข
รวม นวก.สธ.และ จพ.สธ.
46,318
1,230
รวมทั้ง 3 กลุ่ม
247,754
7,547
16
ตัวอย่ ำงกำรจัดสรรพยำบำลให้ ระดับเขต
จำนวนที่ควรมี
เขต
เกณฑ์ กำรคำนวน
FTE
1'ry care
รวมที่ควรมี ควรมี-ขรก สัดส่ วน
1
10,493.35
2,229.04
12,722.39
4,224.39
2
6,594.10
1,379.03
7,973.13
3
4,698.97
1,176.60
4
8,260.32
5
ปรับใหม่ เกณฑ์ ประกอบกำรพิจำรณำ
3625
3,625
0.09
326.25
395
3,166.13
0.07
244.52
248
5,875.57
1,865.57
0.04
144.08
160
2,285.21
10,545.53
3,511.53
0.07
271.19
190
10,058.55
2,158.60
12,217.15
4,707.15
0.10
363.53
300
6
9,845.92
2,717.21
12,563.13
5,744.13
0.12
443.62
330
7
7,489.28
1,805.98
9,295.26
3,786.26
0.08
292.41
365
8
7,903.05
1,907.40
9,810.45
3,912.45
0.08
302.16
370
9
10,286.42
2,355.08
12,641.50
5,863.50
0.12
451.83
495
10
7,110.10
1,586.37
8,696.47
3,360.47
0.07
259.53
355
11
8,279.47
1,729.24
10,008.71
3,629.71
0.08
280.32
287
12
7,874.10
1,829.72
9,703.82
3,166.82
0.07
244.57
130
รวม
98,893.63
23,159.48
122,053.11 46,938.11
1.00
3,725
ขรก :
บรรจุ :
จ้ ำงงำน ขรก : FTE
ลจ+พรก
ทั้งหมด
17
ตัวอย่ ำงกำรจัดสรรพยำบำลให้ ระดับเขต
จังหวัด
จานวนที่ควรมี
FTE
เกณฑ์ การคานวน
1'ry care รวมทีค่ วรมี ควรมี-ขรก สัดส่ วน
ปรับใหม่
395
เชียงราย
2,360.07 469.17 2,829.24 1,567.24 0.29 114.69
เชียงใหม่
2,618.52 694.82 3,313.34 1,859.34 0.34 136.07
1,050.10 181.13 1,231.23 451.23 0.08
พะเยา
836.23 166.95 1,003.18 213.18 0.04
แพร่
974.51 170.96 1,145.47 376.47 0.07
แม่ ฮ่องสอน 485.95
83.66 569.61 193.61 0.04
น่ าน
33.02
15.60
27.55
14.17
ลาปาง
1,514.86 297.26 1,812.12 573.12 0.11 41.94
ลาพูน
รวม
636.32
165.10
0
เกณฑ์ ประอบการพิจารณา
บรรจุ : ลจ+ ขรก : จ้ าง
ขรก.: FTE
พรก งานทั้งหมด
801.42 163.42 0.03 11.96
10,476.56 2,229.04 12,705.60 5,397.60 1.00 395.00
18
ตัวอย่ ำงกำรจัดสรรพยำบำลให้ ระดับเขต
จังหวัด
จำนวนที่ควรมี
FTE
1'ry care
เกณฑ์ กำรคำนวน
รวมทีค่ วรมี ควรมี-ขรก สั ดส่ วน
ปรับใหม่
395
395
เกณฑ์ ประกอบกำรพิจำรณำ
บรรจุ : ลจ+ ขรก : จ้ ำง
ขรก.: FTE
พรก งำนทั้งหมด
เชียงรำย
2,360.07 469.17 2,829.24 1,567.24 0.29 114.69 120
23.4% 77.9% 48.85%
เชียงใหม่
2,618.52 694.82 3,313.34 1,859.34 0.34 136.07 143
22.8% 76.7% 48.20%
1,050.10 181.13 1,231.23 451.23 0.08
พะเยำ
836.23 166.95 1,003.18 213.18 0.04
แพร่
974.51 170.96 1,145.47 376.47 0.07
แม่ ฮ่องสอน 485.95
83.66 569.61 193.61 0.04
น่ ำน
33.02
15.60
27.55
14.17
33
10
27
14
17.7%
6.0%
19.0%
17.7%
ลำปำง
1,514.86 297.26 1,812.12 573.12 0.11 41.94
40
11.9% 81.2% 70.58%
636.32
8
5.9% 83.6% 80.61%
ลำพูน
รวม
165.10
801.42 163.42 0.03 11.96
84.2%
83.5%
87.4%
85.7%
66.03%
79.75%
69.49%
68.47%
10,476.56 2,229.04 12,705.60 5,397.60 1.00 395.00
19

similar documents