alustus - SKOL ry

Report
AJANKOHTAISTA
- Ympäristönsuojelulain uudistus, YVA
6.3.2013 SKOLin ympäristöryhmä
Irina Simola [email protected]
6.3.2013
1
ESITYKSEN SISÄLTÖ
• Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistus
– (3.12.12 YM/Oili Rahnaston alustusta
toistamatta)
– Keskeisimmät muutokset toimijoille
– Lyhyesti muuta ajankohtaista YSLiin liittyvää
• Ympäristövaikutusten arviointia (YVA)
koskevan direktiivin muutos
6.3.2013
2
YSL-UUDISTUS
•
•
•
Ympäristönsuojelulain ja –asetuksen sekä eräiden muiden säädösten
uudistamishanke
– Hankkeella ollut ohjausryhmä ja 4 projektiryhmää
– EK ollut edustettuna kaikissa, EK jättänyt eriävän mielipiteensä valvonnan
maksullisuudesta (projekti 2), luonnonarvoista (projekti 4) ja energia- ja
materiaalitehokkuudesta (projekti 1)
YSL-HE-luonnoksesta toimitettu n. 120 lausuntoa, joista SYKE laatinut 300sivuisen lausuntoyhteenvedon (ks. www.ymparisto.fi/ysluudistus)
– HE-luonnos parhaillaan poliittisessa käsittelyssä, käännökseen 22.3.
menn. ja eduskuntaan kesäkuussa, varsinainen eduskuntakäsittely syksyllä
– Uusi ympäristönsuojelulaki voimaan 1.1.2014?
YM nimittänyt YSL-toimeenpanoryhmän (projekti 5)
– Toimikausi 1.2.13 – 31.1.14
– Käytännön ohjeistuksen laadinta, koulutuksen järjestäminen
– Ensimmäinen kokous 7.3.13. EK:n ohella toimijoista edustettuna
Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry ja
Kemianteollisuus ry
6.3.2013
3
YSL-UUDISTUKSEN VAIHEISTUS
Ympäristönsuojelulain uudistus (vaiheet 1 + 2)
Rakenne (1.)
Lupamenettelyn
keventäminen, rajapinnat
muuhun lainsäädäntöön (2.)
Kansallinen tavoite
luonnonarvoista (1.)
IED-täytäntöönpano
(1.)
Valvonta (1.)
Muut ympäristölupavelvolliset toiminnot
n. 6 000 kpl (valtion viranomaiselle kuuluvat) + kuntien
luvittamat + rekisteröitävät toiminnot
6.3.2013
IED-laitokset
n. 900 kpl
4
MUUTOKSISTA TOIMIJOILLE
•
•
•
•
•
•
Koko YSLin rakenne muuttuu, muuttumattomille pykälillekin uudet
paikat, perustuslain vaatimuksista paljon velvoitteita asetuksesta
lakitasolle (pykäliä 118 → 222 §)
Teollisuuspäästödirektiivin (IED) vaikutukset suurille laitoksille, IED:n
”erottautuminen” selkein lupamenettelyä ja BATin soveltamista
koskevassa YSLin luvussa (7 luku)
Valvonta jatkossa selvemmin riskiperusteiksi, kuntiinkin
valvontasuunnitelmat, valvonta muuttuu maksulliseksi
Toiminnan sijoituspaikan luonnonarvot (11 §)
Energian ja materiaalien käytön tehokkuutta koskevat määräykset (59 §)
Laitosluettelot (suuret laitokset/liite 1, kansalliset lupavelvolliset/ liite2,
rekisteröitävät toiminnot liitteet 3 ja 4)
– Liite 4 poistuu VOC-toimintoja koskevan IED-osan implementoinnin
myötä (YM:stä lausunnolla 8.3.13 asti)
6.3.2013
5
TEOLLISUUSPÄÄSTÖDIREKTIIVI (IED)
•
•
•
Toimeenpanolla merkittävä rooli erityisesti ilmaan joutuvien päästöjen
vähentämisessä
– Mm. suurille polttolaitoksille (LCP) asetettavat tiukat päästöraja-arvot (BAT
ja vähintään IED:n liitteen V raja-arvot)
Kaikille toimialoille keskeistä parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) käyttö
– EU-tason BAT-vertailuasiakirjojen BAT-päästötasot sitoviksi ja
ympäristölupapäätöksissä poikkeaminen mahdollista vain
lupaviranomaisen harkinnan perusteella tietyin edellytyksin
– Lupaehtojen tarkistaminen sidottu BAT-päätelmien hyväksymiseen
(pääsääntönä 4 vuoden kuluessa lupa tarkistettava ja investoinnit
toteutettava)
Lisäksi säädöksiä mm. valvonnasta sekä maaperän tilan selvittämisestä
– Maaperän tilaan liittyvä perustilaselvitys (82 §)
6.3.2013
6
Uuden YSLin pääluvut (1/2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 luku Yleiset säännökset
2 luku Yleiset velvollisuudet ja periaatteet
– Uudet ”Toiminnan sijoituspaikan luonnonarvot” 11 §,
”Ennaltavarautumisvelvollisuus” 13 §, koskee lupavelvollisia ja
rekisteröitäviä, 18 § ”kemikaalien käyttöä ja säilytystä koskevat
huolehtimisvelvollisuudet”
3 luku Viranomaiset ja niiden tehtävät
4 luku Ympäristöluvan tarve ja lupaviranomaisten toimivalta
5 luku Lupamenettely
6 luku Lupaharkinta
– uusi ”Energian ja materiaalien käytön tehokkuutta koskevat määräykset”
59 §
7 luku Suurten laitosten lupaharkinnan erityissäännökset
8 luku Lupapäätös, sen voimassaolo ja muuttaminen
9 luku Toiminnan rekisteröinti
6.3.2013
7
Energian ja materiaalien käytön tehokkuutta
koskevat määräykset (59 §)
Ympäristöluvassa on tarvittaessa annettava määräykset toiminnan energian ja
materiaalien käytön tehokkuudesta ja tehokkuuden parantamisesta. Määräykset
voivat koskea:
1) energian ja materiaalien käytön tehokkuuden selvittämistä ja hallintaa;
2) energian ja materiaalien käytön tehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen
määrittelyä ja käyttöä tehokkuuden seurannassa;
3) sen varmistamista, että laitoksen hankintamenettelyt sisältävät energian ja
materiaalien käytön tehokkuutta koskevat vaatimukset;
4) sen varmistamista, että uuden laitoksen ja sen osien hankinnoissa energian
ja materiaalien käytön tehokkuus toteutuu.
Energian ja materiaalien tehokasta käyttöä koskevien määräysten on oltava
teknisesti, taloudellisesti ja tuotannollisesti toteuttamiskelpoisia.
(EK:n ohella TEM jättänyt säännöksestä eriävän mielipiteen, lukuisissa
lausunnoissa säännöstä kritisoitu)
6.3.2013
8
Uuden YSLin pääluvut (2/2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10 luku Ilmoitusmenettelyt (melu, koetoiminta ja poikkeukselliset tilanteet)
11 luku Korvaukset
12 luku Eräitä toimialoja koskevat vaatimukset
13 luku Suuret polttolaitokset
14 luku Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen
– Ilmoituksesta käytäntö, luvitus marginaalisissa tapauksissa
15 luku Ympäristön tila ja sen seuranta
16 luku Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla
17 luku Otsonikerroksen suojelu ja fluoratut kasvihuonekaasut
18 luku Valvonta, ympäristötarkastukset ja hallintopakko
19 luku Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano
20 luku Erinäiset säännökset
– Uusi ”Käsittelymaksut” 200 §
21 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
6.3.2013
9
EK:N YSL-LAUSUNNON PÄÄKOHDAT
•
Ympäristönsuojelulainsäädännön uudistuksessa tulee hallitusohjelman
mukaisesti selkiyttää ja sujuvoittaa lupaprosessia sekä vähentää yritysten
hallinnollista taakkaa. Lausuntokierroksella ollut lakiluonnos vie päinvastaiseen
suuntaan.
– Tulkinnanvaraisuudet, epäselvyydet sekä luvista tehtävät valitukset lisääntyvät
•
Yritysten investointi- ja kilpailuedellytykset on turvattava eikä niitä tule
kansallisella sääntelyllä entisestään heikentää.
– IED:n joustava soveltaminen, BAT-poikkeusmenettelyn kohdentaminen oikeisiin
poikkeuksiin, ei käytännön toteutuksesta johtuviin vähäisiin lisäajan myöntämisiin
– Sijaintipaikan luonnonarvoja koskeva sekä energian ja materiaalien tehokkuutta
koskevat säännökset pois
– Päällekkäisyyksien poisto kemikaalilainsäädännön kanssa
•
Uudistuksen kiireellisessä aikataulussa on toteutettava vain
teollisuuspäästödirektiivin täytäntöönpanon edellyttämät muutokset.
6.3.2013
10
HE YSLiin liittyviä muita valmisteltavia
Uusittu VOC-asetus
(valmistelussa,
lausunnot 8.3.13
menn.)
Uusittu VNa
151/2013
jätteenpoltosta
(voim. 20.2.13 )
Uusittu VNa 96/2013
suurten polttolaitosten
päästöistä (ns. LCPasetus, voim. 20.2.13)
Ympäristönsuojeluasetus
(YSA), valmisteltavana,
liitetään HE:hen keväällä?
Ympäristöministeriön uusittu
valvontaohje, annettu 7.11.2012
*), päivitetään v. 2013 vastaamaan
mm. VL ja JL valvontaa
HE YSL
VNp kansallisesta
siirtymäsuunnitelmasta
(ajalle 1.1.2016-30.6.2020,
koskee n. 70 laitosta)
HE laiksi ympäristönsuojelun
tietojärjestelmästä, lausunnolle
erikseen v. 2013 syksyllä?
*) http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=139749&lan=FI
6.3.2013
11
TALVIVAARA-SELVITYS
•
•
•
Aino Turpeinen ja Riitta Rainio, 12.2.2013, Ympäristöministeriön raportteja
2/2013.
Toimeksiantona ollut selvittää Talvivaaran kaivokseen liittyvien
ympäristöongelmien kokonaisuutta sekä yhtiön valvontaviranomaisten toimintaa
niiden yhteydessä sekä tehdä tarvittaessa kehittämisehdotuksia viranomaisten
toimintaan ja lainsäädäntöön.
Seuraavia lainsäädäntömuutoksia ehdotetaan tehtäväksi YSLiin
– Puutteellinen ympäristölupahakemus voidaan jättää tutkimatta tai hylätä
suoraan (malli VL 11:5.1 §)
– Lupaviranomaiselle oikeus täydennyttää hakemusta hakijan kustannuksella
– Hallintopakkotoimivallan siirto ELY-keskukselta aluehallintovirastoon
– Toiminnan muutostilanteita koskevien säännösten selkeyttäminen
(poikkeukselliset tilanteet, luvan muuttaminen ja toiminnan olennainen
muutos)
– Valvonnan maksullisuus ja tulojen kohdentaminen valvojille
– Lausunnot patoturvallisuudesta ja kaivosturvallisuudesta vastaavilta
viranomaisilta
6.3.2013
12
YVA-DIREKTIIVIN MUUTOS (1/2)
•
•
Komissiolla tavoitteena
– kehittää YVA vastaamaan paremmin ajankohtaisiin haasteisiin
– parantaa YVAn laatua
– yhteensovittaa eri EU-säädösten edellyttämien ympäristövaikutusten
arviointia koskevat velvoitteet ja yksinkertaistaa menettelyt
Keskeisimmät muutokset
– YVA:aan kohdistuvat lisäselvitystarpeet (mm. ilmastonmuutos,
katastrofiriskit, luonnon monimuotoisuus)
– Ns. pieniä hankkeita koskeva päätös (on jo Suomessa)
– YVA:n laajuuden määrittely hankkeissa (scoping, on jo Suomessa)
– Ympäristöraportin akkreditointi (joko laatijan akkreditointi tai todentajan
akkreditointi ja/tai kansallinen komitea)
– Yleisesti ehdotetut muutokset vielä varsin epäselviä, vaatii paljon
täsmennyksiä, mitä tarkoitettu ja mihin menettelyihin viitattu.
6.3.2013
13
YVA-DIREKTIIVIN MUUTOS (2/2)
•
•
Ehdotuksen käsittely EU:ssa
– Neuvoston ympäristötyöryhmässä, EU:n YVA-asiantuntijoiden kokouksissa;
herättänyt paljon kritiikkiä
– Ympäristöneuvostossa 21.3. suuntaviivakeskustelu ja 18.6.
edistymisraportti
– Ei tulle valmistumaan Irlannin pj. kaudella
– Euroopan parlamentissa vastuuvaliokuntana ympäristö-, kansanterveys- ja
elintarvikkeiden turvallisuus – valiokunta ja esittelijänä Andrea Zanoni
(ALDE)
– Raporttiluonnoksesta keskustellaan valiokunnassa 24.-25.4., äänestys
19.6.
Ehdotuksen kansallinen käsittely
– YM:n YVA-ryhmä (TEM, MMM, PLM, LVM, STM, VNK, Suomen Kuntaliitto,
EK, MTK, SLL, SYKE, YVA ry, ELY, AVI, YM:n osastot)
– U-kirjelmä 20.12.2012, Ympäristölautakunta antanut lausunnon 21.2.2013
(YmVL 1/2013 vp — U 74/2012 vp)
6.3.2013
14
EK:N NÄKEMYKSISTÄ YVA-DIREKTIIVIIN
•
•
•
•
Kannatettavaa pyrkimys yritysten hallinnollisen taakan keventämiseen ja YVAmenettelyiden sujuvoittamiseen esim. viranomaispäätösten määräajoilla ja eri
menettelyiden koordinoinnilla (yhteensovitettu menettely, koordinoiva
viranomainen).
Ehdotukset YVA -selvityksiin liitettävistä uusista tiedoista (3 artikla) eivät ole
omiaan sujuvoittamaan menettelyä, nykyiset sisältövaatimukset riittäviä.
Ei kannateta akkreditointia (5 artikla). Vaikuttaa päällekkäiseltä ja kalliilta
mallilta.
(BusinessEuropella kannanmuodostus menossa)
6.3.2013
15

similar documents