Patenty UPWR - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Report
Patenty
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu
wycenione i wytypowane do wyceny
w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
SPIN-TECH
Wrocław 26/08/2014
UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH
PLAN PREZENTACJI
1.
Korzyści wynikające ze współpracy nauki z biznesem.
2.
Identyfikacja potencjału komercjalizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu
3.
Przykład komercjalizacji opatentowanego wynalazku poprzez zawarcie umowy
licencyjnej
4.
Przykład komercjalizacji innowacyjnego projektu zrealizowanego na UPWr.
5.
Przykład opracowania innowacyjnej technologii we współdziałaniu
z przemysłem w celu wdrożenia do praktyki gospodarczej
6.
SPIN-TECH – Informacje o Programie
7.
Zadania UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
PLAN PREZENTACJI
Patenty UPWr komercjalizowane w ramach programu SPIN-TECH:
Patenty wycenione:

Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego

Chrupki ziemniaczane

Ekstrudowane chrupki kukurydziane

Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła

Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego

Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego żółtka jaja, zwłaszcza kurzego
oraz preparat fosfolipidowy

Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (217022)

Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (217021)

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych

Zastosowanie preparatu o właściwościach immunoregulatorowych
Patenty wytypowane do wyceny:

Preparat o właściwościach immunoregulatorowych

Sposób izolacji bakterii Legionella sp.

Sposób otrzymywania kwasu loganowego

Sposób otrzymywania biopreparatu z udziałem drożdży Yarrowia lipolitica

Sposób otrzymywania skrobi o zmniejszonej podatności na działanie enzymów amylolitycznych
NAJPOWSZECHNIEJSZYM SPOSOBEM
ZASTOSOWANIA PATENTÓW W PRAKTYCE JEST ICH
KOMERCJALIZACJA,
czyli udostępnianie praw do konkretnych wyników innym podmiotom,
głównie przedsiębiorcom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH
Korzyści wynikające ze współpracy
nauki z biznesem:

Możliwość wdrożenia innowacyjnych rozwiązań;

Dostęp do najnowszej wiedzy;

Wzrost konkurencyjności;

Wyższa jakość produktu;

Wzrost prestiżu firmy;

Zdobycie nowych klientów i / lub rynków;

Zdobycie/zwiększenie możliwości eksportowych.
UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH
Potencjał komercjalizacyjny
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

3. miejsce w Polsce wśród akademickich szkół wyższych o największej liczbie
przyznanych patentów (w 2012r. 81 decyzji Urzędu Patentowego RP
o przyznaniu patentów na wynalazki)

4. miejsce w Polsce w rankingu akademickich szkół wyższych pod względem
innowacyjności; aktywny w procesie kreowania, wdrażania i stosowania
innowacji na rynku

jako jeden z pierwszych w Polsce UPWr wdrożył do obrotu gospodarczego
wyniki badań rozwojowych współfinansowanych przez UE w ramach POIG

jedna z najlepszych uczelni specjalistycznych w kraju pod względem
współpracy sektora nauki i biznesu
UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH
Przykład komercjalizacji opatentowanego wynalazku
poprzez zawarcie umowy licencyjnej



Najbardziej spektakularną formą współpracy z biznesem jest zawieranie umów licencyjnych
na sprzedaż opatentowanych wynalazków.
Przykładem historycznej, ale wciąż przynoszącej przychód uczelni, jest umowa
z firmą Torf Corporation na sprzedaż know how produkcji preparatów torfowych
prof. Stanisława Tołpy.
Na początku działalności, firma koncentrowała się na produkcji leku - Preparatu Torfowego Tołpa
(PTT). Długoletnie badania Profesora Tołpy i jego współpracowników udowodniły
immunoregulacyjne i immunostymulujące działanie ekstraktu torfowego na organizm człowieka.
Z czasem Torf Corporation zaczęła wykorzystywać ekstrakt torfowy do produkcji kosmetyków i
past do zębów.
UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH
Przykład komercjalizacji innowacyjnego projektu
zrealizowanego na Uniwersytecie Przyrodniczym
we Wrocławiu

Tytuł Projektu: Geokompozyty sorbujące wodę - innowacyjne technologie
wspomagające wegetację roślin

Beneficjent: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Projekt dotyczy sposobu regulacji stosunków
wodnych
w
glebie
przy
zastosowaniu
innowacyjnych
form
geokompozytów,
zawierających superabsorbenty, zatrzymujących
wodę, co wspomaga wegetację i prawidłowy
rozwój roślin.
UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH
Geosap
Rezultatem prowadzonych podczas projektu badań jest opracowanie
innowacyjnego produktu w postaci geokompozytów sorbujących wodę wraz
z instrukcją technologiczną aplikacji i użytkowania w zależności od ich
docelowego przeznaczenia
 W 2012 r. umowa licencyjna z firmą Geotabo sp. z o.o. Firma kupiła prawo do
wyłącznego korzystania z wynalazku „Element geokompozytowy, zwłaszcza do
wspomagania wegetacji roślin” na podstawie patentu nr PL 211198
wytworzonego w ramach projektu.
 Rynkowa nazwa geokompozytów to HYDROBox.
Są one już dostępne w sprzedaży.

UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH
Przykład opracowania innowacyjnej technologii
we współdziałaniu
z przemysłem, w celu wdrożenia do
praktyki gospodarczej:


Tytuł projektu: Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej
generacji jaj (OVOCURA)
Beneficjenci: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (lider konsorcjum),
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Innowacyjne działania mające na celu stworzenie
nowej generacji surowca jajczarskiego, a także
opracowanie technologii pozyskiwania substancji
biologicznie aktywnych przeznaczonych
do zastosowań nutraceutycznych i biomedycznych
w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych.
UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH
OVOCURA
W wyniku realizacji projektu powstała:

technologia produkcji nowej generacji jaj projektowanych, naturalnie wzbogaconych
w bioaktywne substancje,

kompleksowa technologia pozyskiwania z treści jaj biologicznie aktywnych substancji,

technologia wytwarzania wielokomponentowych biopreparatów przydatnych w utrwalaniu
żywności i w systemach opakowaniowych,

technologia produkcji nowej generacji suplementów diety, m.in. na bazie fosfolipidów żółtka,
immunoglobulin i lipoprotein,

metoda aplikacji cystatyny oraz modyfikowanych form frakcji liwetynowej żółtka z
przeznaczeniem do wytworzenia preparatów w zastosowaniach biomedycznych
i weterynaryjnych,

technologia zagospodarowania produktów ubocznych procesów technologicznych.
UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH
SPIN-TECH
Informacje o Programie
Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
jest programem wsparcia działalności spółek celowych
tworzonych przez państwowe jednostki badawcze PJB,
w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu
komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze
znowelizowaną ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym.
UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH
UNINOVA S.A.
Centrum Wdrożeń i komercjalizacji Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu realizuje projekt
„UNINOVA S.A. Centrum wdrożeń
i komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu”
w ramach programu
SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH
Zadania UNINOVA S.A.
Centrum Wdrożeń i komercjalizacji Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu

Zadaniem utworzonej spółki celowej będzie aktywne, biznesowe zarządzanie
powierzonymi prawami własności przemysłowej w celu wdrożenia ich do
przemysłu.

Działania spółki będą prowadzić do współpracy przedsiębiorstw z UPWr, w
szczególności
poprzez
tworzenie
spinowych
spółek
kapitałowych,
licencjonowanie i sprzedaż praw, zwłaszcza patentów .
UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH
Patenty UPWr komercjalizowane
w ramach programu SPIN-TECH

Do wyceny wytypowano 15 wynalazków chronionych patentami, których
właścicielem jest UPWr. w celu komercjalizacji pośredniej (tworzenie spinów)

Po dokonaniu wyceny część zostanie wniesiona aportem do Spółki, a
pozostałe przekazane Spółce Celowej w zarząd powierniczy.
UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH
Wycenione Patenty UPWr komercjalizowane
w ramach programu SPIN-TECH

Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego

Chrupki ziemniaczane

Ekstrudowane chrupki kukurydziane

Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła

Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego

Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego żółtka jaja, zwłaszcza kurzego
oraz preparat fosfolipidowy

Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (217022)

Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (217021)

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych

Zastosowanie preparatu o właściwościach immunoregulatorowych
UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH
Tytuł wynalazku:
Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu
z materiału roślinnego

Twórcy:
Radosław Gniłka
Antoni Szumny
Czesław Wawrzeńczyk

Nr patentu PL215848

Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 25.03.2010r.
Opis wynalazku:
Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu
z materiału roślinnego
Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego,
który poddaje się destylacji z parą wodną, w celu uzyskania olejku eterycznego
zawierającego mieszaninę tujonów, którą poddaje się izomeryzacji 5% roztworem NaOH
w alkoholu. Do tak otrzymanej mieszaniny dodaje się nasycony roztwór wodorosiarczanu
(IV) sodu i pozostawia się, w temperaturze pokojowej, na wytrząsarce do momentu
wytrącenia się adduktu. Otrzymany addukt odsącza się i suszy, a następnie hydrolizuje się
poprzez destylację z parą wodną.
Zalety wynalazku:
Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu
z materiału roślinnego

otrzymanie czystego (+)-β-tujonu, bez użycia rozpuszczalników organicznych,
a otrzymany produkt cechuje się bardzo wysoką czystością, powyżej 99,8%
według chromatografii gazowej (GC).

warunki prowadzenia procesu, które nie zanieczyszczają środowiska.
Zastosowanie wynalazku:
Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu
z materiału roślinnego
w
przemyśle farmaceutycznym i chemicznym;
jako
synton w syntezach organicznych
jako
wzorzec chromatograficzny i sensoryczny.
do
produkcji środków ochrony roślin.
Tytuł wynalazku:
Chrupki ziemniaczane

Twórcy:
Agnieszka Kita
Anna Pęksa
Artur Gryszkin

Nr patentu PL212326

Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 16.06.2008r.

Opis wynalazku:
Przedmiotem wynalazku są chrupki ziemniaczane, których mieszanka wyjściowa
zawiera skrobię ziemniaczaną, grys ziemniaczany, kaszkę kukurydzianą, a dodatkiem
są wytłoki z siemienia lnianego o prawie identycznym składzie do siemienia lnianego,
jednakże o obniżonej zawartości tłuszczu.
Zalety wynalazku:
Chrupki ziemniaczane

Źródło cennych żywieniowo składników: olej lniany, błonnik pokarmowy, lignany
(prekursory estrogenów), witaminy z grupy B oraz liczne mikroelementy.

Zastosowanie wytłoków lnianych wywiera
organoleptyczne i funkcjonalne chrupek.

Otrzymane chrupki charakteryzują się typowym ziemniaczanym smakiem
i aromatem, kruchą i delikatną teksturą, a także nieznacznie zmniejszonym
stopniem ekspansji, w stosunku do chrupek bez dodatku wytłoków
z siemienia lnianego.
korzystny
wpływ
na
cechy
Zastosowanie wynalazku:
Chrupki ziemniaczane
Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym.
Chrupkie wyroby przekąskowe, otrzymywane w wyniku smażenia lub pieczenia
ekstrudowanych półproduktów zwanych peletami (ang. pellets), stanowią stale
zwiększającą się grupę produktów.
Rosnące wymagania i oczekiwania konsumentów sprawiają, że producenci
żywności zwracają coraz większą uwagę na jakość produkowanych wyrobów,
w tym na ich cechy organoleptyczne i wartość odżywczą.
Na szczególną uwagę zasługuje siemię lniane, które nadaje, produktom z jego
udziałem, unikalne cechy smakowo-zapachowe, wzbogacając je jednocześnie
w cenne żywieniowo składniki.
Tytuł wynalazku:
Ekstrudowane chrupki kukurydziane

Twórcy:
Agnieszka Kita
Anna Pęksa
Tomasz Zięba

Nr patentu PL212325

Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 16.06.2008r.

Opis wynalazku:
Przedmiotem wynalazku są ekstrudowane chrupki kukurydziane zawierające
kaszkę kukurydzianą z dodatkiem wytłoków lnianych charakteryzujących się
prawie takim samym składem chemicznym co surowiec wyjściowy, jedynie ma
obniżoną zawartość oleju. Odpad ten może być cennym dodatkiem do wielu
produktów spożywczych, np. chrupek. Wynalazek dotyczy chrupek typu
„collet”, które bezpośrednio po procesie ekstruzji są gotowe do spożycia.
Zalety wynalazku:
Ekstrudowane chrupki kukurydziane

Siemię lniane, od lat stosowane w piekarstwie jako dodatek do pieczywa,
jest źródłem wielu cennych żywieniowo składników.

Zastosowanie wytłoków z siemienia lnianego, uzyskanych jako produkt
odpadowy przy produkcji oleju lnianego tłoczonego na zimno, wzbogaciło
chrupki w cenny żywieniowo błonnik, białko, lignany, kwas α-linolenowy
oraz witaminy i składniki mineralne.

Otrzymane chrupki charakteryzują się typowym kukurydzianym smakiem
i zapachem z delikatnie wyczuwalnym aromatem orzechowym.

Produkcja chrupek typu „collet” z dodatkiem wytłoków lnianych istotnie
polepszyła ich konsystencję i wygląd w porównaniu z chrupkami
bez dodatków.
Zastosowanie wynalazku:
Ekstrudowane chrupki kukurydziane
Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym.
W ostatnich latach rynek żywnościowy szybko dostosowuje się do
zróżnicowanych wymagań i potrzeb współczesnego konsumenta. Obecnie
poszukuje się żywności wysokiej jakości, nie tylko pod względem smaku,
zapachu, barwy czy tekstury, ale również pod względem wartości odżywczej.
Wprowadzając różnego rodzaju dodatki do żywności, np. preparaty
błonnikowe, można poprawić ich jakość organoleptyczną i wartość odżywczą.
Na szczególną uwagę zasługuje siemię lniane, które nadaje, produktom z jego
udziałem, unikalne cechy smakowo-zapachowe, wzbogacając je jednocześnie
w cenne żywieniowo składniki.
Tytuł wynalazku:
Urządzenie i sposób do zwiększania
wydajności dolnego źródła pompy ciepła

Twórca: Jarosław Dąbrowski

Nr patentu PL215453

Data zgłoszenia: 30-06-2010
Opis wynalazku:
Urządzenie i sposób do zwiększania
wydajności dolnego źródła pompy ciepła
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie i sposób do zwiększenia wydajności
dolnego źródła pompy ciepła. Urządzenie to zbudowane jest z
jednowężownicowego wymiennika ciepła (1), do którego podłączona jest
instalacja doprowadzająca (2) i odprowadzająca (3) wodę wodociągową
(ujęcia głębinowe). Do wężownicy wymiennika ciepła podłączona jest
instalacja zasilająca (4) i powrotna (5) prowadząca glikol. Pomiędzy
zasilaniem i powrotem glikolu umieszczono obejście wymiennika (6). Na
zasilaniu glikolem znajduje się elektrozawór 3-drogowy (7), którym steruje
regulator (8) na podstawie zmierzonych temperatur przez czujnik glikolu (9)
i czujnik temperatury wody w wymienniku (10), który jest zainstalowany w
tulei zanurzeniowej (11). Przewód sygnałowy (12 i 13) przesyła dane
temperaturowe do regulatora, który steruje pracą elektrozaworu poprzez
przewód sygnałowy (14). Wszystkie elementy urządzenia są umieszczone w
jednej obudowie izolowanej cieplnie (15). Istotą wynalazku jest także
sposób do zwiększenia wydajności dolnego źródła pompy ciepła. Polega on
na tym, że po przejściu glikolu przez kolektor poziomy, dodatkowo
pozyskuje się ciepło niskotemperaturowe z wody do celów bytowo gospodarczych, z ujęć głębinowych w wymienniku ciepła.
Zalety wynalazku:
Urządzenie i sposób do zwiększania
wydajności dolnego źródła pompy ciepła

Dolne źródło pompy ciepła, dodatkowo odbiera energię cieplną z wody
wodociągowej, z ujęć głębinowych. Dopiero po odebraniu dodatkowej energii
cieplnej, czynnik, którym jest glikol, transportowany jest do parownika pompy
ciepła, powodując odparowanie czynnika w układzie sprężarkowym. Urządzenie
posiada podwójne zabezpieczenie przed zniszczeniem wymiennika i pompy ciepła.
Przede wszystkim uniemożliwia zamarznięcie glikolu w parowniku pompy ciepła,
a także kieruje przepływ glikolu na obejście wymiennika w sytuacji, kiedy na
wejściu do wymiennika, czujnik glikolu zmierzy temperaturę powodującą ryzyko
zamarznięcia wody w wymienniku (≤1°C).

Dzięki podwyższeniu temperatury dolnego źródła pompy ciepła będzie ona zużywała
mniej energii elektrycznej potrzebnej do napędu sprężarki przy takiej samej ilości
wytworzonej energii cieplnej (większa efektywność).
Zastosowanie wynalazku:
Urządzenie i sposób do zwiększania
wydajności dolnego źródła pompy ciepła
W technice cieplnej, związanej z ogrzewaniem budynków mieszkalnych
wyposażonych
w
pompę
ciepłą
typu
glikol
woda
z kolektorem poziomym.
Tytuł wynalazku:
Sposób bioutylizacji pierza drobiowego,
zwłaszcza kurzego

Twórcy:
Anna Rodziewicz
Wojciech Łaba
Justyna Sobolczyk

Nr patentu PL216731

Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 13.06.2011r.
Opis wynalazku:
Sposób bioutylizacji pierza drobiowego,
zwłaszcza kurzego
Przedmiotem wynalazku jest sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza
kurzego, polegający na tym, że pierze o wilgotności 20-30% miesza się z dodatkami
roślinnymi i pyłem węgla brunatnego o podobnej wilgotności jak pierze, w proporcji
0,8-1,2:1. Całość okresowo miesza się i napowietrza. Szczepionkę bakteryjną stosuje
się w ilości 1012-1014 jtk na 100 kg masy pierza z dodatkami. Szczepionkę wprowadza
się jednokrotnie, a po zakończeniu fazy termicznej, do masy kompostowej wprowadza
się szczepionkę grzybów strzępkowych Trichoderma sp. o uzdolnieniach
keratynolitycznych i lignocelulolitycznych w ilości 108-1011 jtk na 100 kg masy
kompostowej. Całość okresowo miesza się, zaś wilgotność masy kompostowej
utrzymuje się na poziomie 40-60%. Proces utylizacji prowadzi się do momentu
wizualnego zaniku struktury pierza, a odczyn masy kompostowej wynosi pH 6,5-7,5.
Zalety wynalazku:
Sposób bioutylizacji pierza drobiowego,
zwłaszcza kurzego

Sposób według wynalazku w porównaniu ze znanymi sposobami charakteryzuje się
znacznym skróceniem czasu uzyskania produktu, gdyż aktywna faza kompostowania
trwa 30-40 dób, podczas gdy w podanych przykładach kilka miesięcy. Ponadto,
pióra ulegają tu całkowitej biodegradacji, co powoduje, że w produkcie końcowym
nie są one wizualnie obecne. Uzyskany produkt charakteryzuje się wysokim
stopniem dojrzałości i jest mikrobiologicznie bezpieczny.

Sposób, przebiegający z udziałem wyselekcjonowanych mikroorganizmów
keratynolitycznych oraz odpowiednio dobranych komponentów umożliwia
skuteczną biodegradację pierza w sposób szybszy, tańszy i bezpieczny ekologicznie,
przy wysokiej zawartości pierza w kompoście, wynoszącej 50% w/w.
Zastosowanie wynalazku:
Sposób bioutylizacji pierza drobiowego,
zwłaszcza kurzego

Odpady keratynowe w postaci pierza, w Polsce generowane są w ilościach
około 50 - 70 tys. ton rocznie. Z powodu wysokiej oporności pierza na
degradację, odpad ten nie jest racjonalnie zagospodarowywany, a jego
biodegradacja na składowisku trwa około dwóch lat.

Znane metody utylizacji są kosztowne i stanowią obciążenie dla środowiska.
Tradycyjne metody kompostowania, wykorzystywane do zagospodarowania
odpadów komunalnych lub roślinnych, mają ograniczone możliwości w
odniesieniu do pierza.

Wynalazek może znaleźć zastosowanie jako metoda utylizacji pierza
odpadowego, stosowana przy ubojniach drobiu i w kompostowniach.
Tytuł wynalazku:
Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego
z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat
fosfolipidowy

Nr zgłoszenia patentowego: 399338.

Twórcy:
Tadeusz Trziszka,
Łukasz Bobak,
Monika Siepka,
Zbigniew Dobrzański,
Stanisław Tronina,
Wojciech Tronina.

Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 28.05.2012r.
Numer prawa wyłącznego: brak informacji – decyzja o przyznaniu patentu z dnia 14
kwietnia 2014 r. (znak sprawy DP/P.399338/10/bcha).
Opis wynalazku:
Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego
z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat
fosfolipidowy

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego
z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy super lecytyna,
będący
mieszaniną
fosfatydylocholiny
i
fosfatydyloetanoloaminy
zestryfikowanych n-3 długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi.

Istotą wynalazku jest to, że materiałem wyjściowym są jaja specjalnie
projektowane, pozyskane od niosek karmionych ad libitum standardowymi
mieszankami paszowymi wzbogaconymi w olej lniany w ilości od 1 do 6%, olej
rybny w ilości od 1 do 6%, suszone algi w ilości od 0,5 do 1,5%, preparat
Humokarbowit w ilości od 0,5 do 2%, preparat Humobentofet w ilości od 0,5
do 2% oraz witaminę E w ilości 0,01%.

Otrzymany preparat fosfolipidowy zawiera od 90 do 97% fosfolipidów,
zestryfikowanych kwasami tłuszczowymi z grupy omega 3, w tym: ALA w ilości
do 5%, EPA w ilości do 1,5%, DHA w ilości do 10%.
Zalety wynalazku:
Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego
z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat
fosfolipidowy

Fosfolipidy żółtka jaja kurzego są istotnym źródłem choliny. Według licznych badań
naukowych, poprzez zwiększenie stężenia acetylocholiny pełniącej funkcję
neuroprzekaźnika odgrywają istotną rolę w profilaktyce niektórych schorzeń
neuropsychiatrycznych,
szczególnie
depresji
i
demencji,
włącznie
z chorobą Alzheimera.

Fosfolipidy mają zdolności regeneracyjne skóry i przywracają jej funkcje po urazach.

Dieta wzbogacona fosfolipidami jaja kurzego może poprawiać zdolność uczenia się.

Fosfolipidy przyczyniają się do obniżenia poziomu cholesterolu i trójglicerydów.

Za stosowaniem fosfolipidów pozyskanych z żółtka jaj przemawia wysoka zawartość
fosfatydylocholiny (PC) – lecytyny, dochodzącej nawet do 85%.
Zastosowanie wynalazku:
Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego
z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat
fosfolipidowy

w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, zwłaszcza do wytwarzania
suplementów diety;

preparat może stanowić surowiec do kompozycji suplementów diety;

w przemyśle kosmetycznym jako emulgator i nawilżacz.
Tytuł wynalazku:
Zastosowanie preparatu fosfolipidowego
z żółtka jaj (PL217022)
 Twórcy:
Dorian Nowacki
Helena Martynowicz
Anna Wojakowska
Łukasz Bobak
Andrzej Szuba
Tadeusz Trziszka
 Nr patentu: PL217022
 Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 04.12.2012r.
Opis wynalazku:
Zastosowanie preparatu fosfolipidowego
z żółtka jaj (217022)
Wynalazek dotyczy zastosowania preparatu fosfolipidowego z żółtka jaja
jako substancji czynnej do wytwarzania leków lub suplementów diety,
lub jako składnik preparatów złożonych, do stosowania w profilaktyce
i leczeniu nadciśnienia tętniczego.
Zalety wynalazku:
Zastosowanie preparatu fosfolipidowego
z żółtka jaj (217022)

Jaja kurze są cennym produktem pochodzenia zwierzęcego, ze względu na
zawartość aminokwasów egzogennych, fosfatydylocholiny, wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych, ksantofilu, Iuteiny i witamin B1, B12, ryboflawiny
i kwasu foliowego. Dotychczas nie było znane działanie hipotensyjne preparatu
fosfolipidowego pochodzącego z żółtka jaja.

Badany preparat fosfolipidowy wykazuje działanie hipotensyjne i może mieć
zastosowanie jako uzupełnienie terapii hipotensyjnej u osób z nadciśnieniem
tętniczym oraz w profilaktyce nadciśnienia tętniczego. Ponadto uzyskane
wyniki badań wskazują na możliwość zastosowania preparatu jako składnik
leku albo jako substancji czynnej do wytwarzania leku w terapii wymienionych
chorób.
Zastosowanie wynalazku:
Zastosowanie preparatu fosfolipidowego
z żółtka jaj (217022)

leczenie chorób nadciśnieniowych, takich jak samoistne nadciśnienie, choroba
nadciśnieniowa z zajęciem serca, choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek,
choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek oraz nadciśnienie wtórne.

wytwarzanie suplementu diety, dodatku żywieniowego lub składnika
preparatów złożonych do stosowania w profilaktyce nadciśnienia tętniczego
i uzupełnieniu standardowej terapii chorób nadciśnieniowych.
Opis wynalazku:
Zastosowanie preparatu fosfolipidowego
z żółtka jaj (PL217021)
 Twórcy:
Maria Rutkowska,
Joanna Rymaszewska,
Wojciech Słupski,
Marta Szandruk,
Małgorzata Trocha,
Tadeusz Trziszka,
Łukasz Bobak
 Nr patentu: PL217021
 Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 04.12.2012r.
Tytuł wynalazku:
Zastosowanie preparatu fosfolipidowego
z żółtka jaj (PL217021)
Wynalazek dotyczy zastosowania preparatu fosfolipidowego pochodzącego z żółtka
jaj, do wytwarzania środka farmaceutycznego, zwłaszcza produktu leczniczego oraz
suplementu diety, do stosowania w profilaktyce i leczeniu lęku o różnym podłożu
samodzielnie lub jako potencjalizacja standardowych leków, zwłaszcza u chorych
z niezadowalającą odpowiedzią na konwencjonalną terapię.
Zalety wynalazku:
Zastosowanie preparatu fosfolipidowego
z żółtka jaj (PL217021)

Właściwości przeciwlękowe fosfolipidów z żółtka jaj kurzych są wynikiem skojarzonego działania głównych
składników: kwasów omega-3 i choliny, które wpływają korzystnie na stany emocjonalne. Dodatkową zaletą
tych fosfolipidów jest brak istotnych działań niepożądanych, co warunkuje duże bezpieczeństwo
stosowania.

Cholina jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Poza korzystnym
wpływem na procesy poznawcze, uczestniczy również w kontroli emocji.

Kwasy omega-3 są składnikami fosfolipidów błonowych i uczestniczą w syntezie niektórych substancji
biologicznie czynnych;

wykazano, że kwasy omega-3 działają leczniczo w wielu schorzeniach somatycznych, jak:
choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zakrzepica, miażdżyca, cukrzyca typu drugiego,
działają przeciwzapalnie, przeciwalergicznie i przeciwnowotworow;.

mogą też działać korzystnie w zaburzeniach lękowych, ponieważ modulują aktywność wielu układów
neuroprzekaźnikowych (noradrenergicznego, serotoninergicznego i GABA-ergicznego) zaangażowanych w
kontrolę emocji i powstawanie zaburzeń lękowych;.

hamują oś stresu (oś podwzgórze-przysadka-nadnercza);.

zwiększają stężenie czynnika neurotropowego pochodzenia mózgowego (BDNF), który pobudza wzrost
i naprawę neuronów, zwiększa ich przeżywalność i adaptację do bodźców stresowych.
Zastosowanie wynalazku:
Zastosowanie preparatu fosfolipidowego
z żółtka jaj (PL217021)

w profilaktyce i leczeniu stanów lękowych, takich jak zaburzenia lękowe w
postaci fobii, inne zaburzenia lękowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne,
zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
oraz inne zaburzenia;

zastosowanie superlecytyny do wytwarzania suplementu diety lub składnika
suplementu diety, łagodzącego stany napięcia nerwowego i niepokoju.
Tytuł wynalazku:
Sposób otrzymywania białek o właściwościach
immunoregulatorowych
 Twórcy:
Antoni Polanowski,
Tadeusz Trziszka,
Agnieszka Sosnowska.
 Nr patentu: PL 218076.
 Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 19.08.2011r.
Opis wynalazku:
Sposób otrzymywania białek o właściwościach
immunoregulatorowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania Yolkiny z frakcji plazmatycznej
żółtka jaja, zwłaszcza kurzego, dwiema alternatywnymi metodami:

immunoglobulinę Y (IgY) poddaje się dializie wobec buforu fosforanowego, po czym
dializat klaruje się i zagęszcza na membranie o przepuszczalności granicznej poniżej
3 kDa, a otrzymany retentat poddaje się chromatografii sitowo-molekularnej, zbierając
grupę niskocząsteczkowych białek oddzielonych od immunoglobuliny Y, zwaną Yolkiną.

alternatywnie dializat poddaje się ultrafiltracji przez membrany o przepuszczalności
granicznej poniżej 50 kDa, po czym permeat zagęszcza się ultrafiltrując przez membrany
o przepuszczalności granicznej poniżej 3 kDa. Następnie frakcje białek zwolnione
z kompleksu z IgY poddaje się dializie do wody przez błony o przepuszczalności
granicznej poniżej 3 kDa, w temperaturze w warunkach chłodniczych przez okres co
najmniej 24 godzin z kilkukrotną zmianą wody. Alternatywnie frakcje białek odsala się z
użyciem modułów ultrafiltracyjnych o przepuszczalności granicznej 1 kDa i poddaje
suszeniu, uzyskując preparat o właściwościach immunoregulatorowych.
Zalety wynalazku:
Sposób otrzymywania białek o właściwościach
immunoregulatorowych

Frakcje białek, otrzymane sposobem według Wynalazku, wykazują właściwości
immunoregulatorowe i są mocnym induktorem wydzielania kluczowych
dla układu immunologicznego cytokin.

Dzięki właściwościom immunoregulatorowym, Yolkina może posiadać właściwości
wspomagające procesy poznawcze, dzięki czemu może być używana jako
surowiec farmaceutyczny do wytwarzania leków stosowanych przy zaburzeniach
degeneracyjnych centralnego układu nerwowego, a także jako składnik
suplementów diety wspomagających i/lub poprawiających funkcje poznawcze,
stosowanych w profilaktyce zaburzeń tych funkcji o różnym podłożu
i/lub wspomagających terapię tych zaburzeń.

W procesie produkcji Yolkiny powstaje immunoglobulina Y (IgY), która sama
w sobie posiada znaczną wartość handlową.
Zastosowanie wynalazku:
Sposób otrzymywania białek o właściwościach
immunoregulatorowych
Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym
i farmaceutycznym, do produkcji nutraceutyków i produktów farmakologicznych.
Tytuł wynalazku:
Zastosowanie preparatu
o właściwościach immunoregulatorowych
 Twórcy:
Marta Jakubik,
Joanna Rymaszewska,
Antoni Polanowski,
Tadeusz Trziszka,
Bartłomiej Stańczykiewicz.
 Nr patentu: PL 217193.
 Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 05.12.2012r.
Opis wynalazku:
Zastosowanie preparatu
o właściwościach immunoregulatorowych
Istotą
wynalazku
jest
zastosowanie
preparatu
o
właściwościach
immunoregulatorowych, zwanego Yolkiną, a będącego przedmiotem zgłoszenia
patentowego zarejestrowanego pod numerem P. 396027, jako surowca
farmaceutycznego do wytwarzania leków stosowanych przy zaburzeniach
degeneracyjnych centralnego układu nerwowego, zwłaszcza u osób
z niezadowalającą odpowiedzią na konwencjonalną terapię.
Zalety wynalazku:
Zastosowanie preparatu
o właściwościach immunoregulatorowych

Doświadczenia
in
vivo
przeprowadzone
z
użyciem
preparatu
immunoregulatorowego oraz testu behawioralnego oceniającego funkcje
poznawcze, m.in. zdolność uczenia się i pamięć, przyniosły rezultaty świadczące o
istotnej poprawie w zakresie funkcjonowania poznawczego. Myszy otrzymujące
preparat immunoregulatorowy statystycznie lepiej wypadły w teście
behawioralnym w porównaniu do myszy otrzymujących placebo. Świadczy to
o wpływie, jaki wywarł preparat na poziomie molekularnym w mózgu myszy, co
przełożyło się na poprawę procesów poznawczych, zwłaszcza uczenia się
i pamięci.

Wynalazek ma charakter innowacyjny ze względu na brak opisanego w literaturze
wpływu preparatu immunoregulatorowego z jaja na poprawę funkcji
poznawczych.
Zastosowanie wynalazku:
Zastosowanie preparatu
o właściwościach immunoregulatorowych

Procesy poznawcze są to procesy przetwarzania informacji, które zachodzą w
układzie nerwowym i polegają na odbieraniu informacji z otoczenia, ich
przechowywaniu i przekształcaniu. Funkcje poznawcze dzielą się na percepcję,
uwagę, myślenie, pamięć, uczenie się oraz funkcje decyzyjne.

Dzięki właściwościom immunoregulatorowym, Yolkina może posiadać właściwości
wspomagające procesy poznawcze.

Wynalazek może być również stosowany jako suplement diety (lub jego składnik)
wspomagający i/lub poprawiający funkcje poznawcze, stosowany w profilaktyce
zaburzeń tych funkcji o różnym podłożu i/lub wspomagający terapię tych
zaburzeń.
Patenty
wytypowane do wyceny
UPWr komercjalizowane
w ramach programu SPIN-TECH:
Aktualnie wytypowano do wyceny następujące patenty UPWr:

Preparat o właściwościach immunoregulatorowych

Sposób izolacji bakterii Legionella sp.

Sposób otrzymywania kwasu loganowego

Sposób otrzymywania biopreparatu z udziałem drożdży Yarrowia lipolitica

Sposób otrzymywania skrobi o zmniejszonej podatności na działanie enzymów amylolitycznych
UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

similar documents