PowerPoint Presentation - Hội Thánh Tin Lành Chicago

Report
Xin dâng Cha tạo ra muôn loài,
Trái tim chân thành ghi ơn Ngài,
Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai,
dù tháng năm đổi thay.
Hân hoan ca ngợi Vua trên trời,
Ðã ban Jê-sus cho muôn loài,
Muôn người ăn năn về cùng Cha;
tội lỗi xưa được tha.
Chúa biến những kẻ yếu
mạnh lên trong Chúa,
Những kẻ khổ được giàu ơn Chúa,
Jê-sus yêu thương ngày đêm
dìu qua phong ba.
Chính chỗ những kẻ khốn
cùng được nương náu.
Những kẻ vỡ lòng được yêu dấu,
Trong tay Jê-sus bình an
không vương lo âu.
Give thanks, with a grateful heart.
Give thanks, to the Holy One.
Give thanks, because He's given
Jesus Christ, His Son. (2x)
And now, let the weak say, I am strong.”
Let the poor say, I am rich.”
Because of what the Lord has done for us.
(2x)
2. Dâng lên trái tim biết ơn Ngài,
Cám ơn Chúa trên cả muôn loài,
Jê-sus đã xuống nơi trần đây,
từ chốn cao tầng mây.
Dâng lên trái tim biết ơn Ngài,
Cám ơn Chúa trên cả muôn loài,
Jê-sus đã xuống nơi trần đây,
từ chốn cao tầng mây.
Hôm nay, hỡi những kẻ nhọc nhằn
gian khổ, Hãy rủ hết bụi trần vương
vấn, Ðến với Cứu Chúa lòng đừng lo
âu phân vân.
Hôm nay, hỡi những kẻ sầu đau bất
mãn, Ðến với Chúa Ngài không lên
án, Bởi Chúa đã phán, Ngài là tình
yêu vô biên.
Dâng lên. Dâng lên
********
1. Hô-sa-na! Hô-sa-na!
Hô-sa-na trên từng trời rất cao!
Hô-sa-na! Hô-sa-na!
Hô-sa-na trên tầng trời rất cao,
Hát lớn chúc tôn danh Chúa,
Với trái tim ngợi ca.
Chúa sáng chói trong rạng rỡ vô ngần,
Hô-sa-na trên trời cao vời.
2. Vinh diệu! Vinh diệu!
Hiển vinh qui về Vua chí cao.
Vinh diệu! Vinh diệu!
Hiển vinh qui về Vua chí cao,
Hát lớn chúc tôn danh Chúa,
Với trái tim ngợi ca.
Chúa sáng chói trong rạng rỡ vô ngần,
Hiển vinh cho vị Vua đời đời
Ho-san-na! Ho-san-na!
Ho-san-na in the high-est!
Ho-san-na! Ho-san-na!
Ho-san-na in the high-est!
Lord, we lift up Your name,
With hearts full of praise;
Be ex-alt-ed, Oh Lord my God!
Ho-san-na in the high-est!
Glo-ry! Glo-ry!
Glo-ry to the King of kings!
Glo-ry! Glo-ry!
Glo-ry to the King of kings!
Lord, we lift up Your name,
With hearts full of praise;
Be ex-alt-ed, Oh Lord my God!
Ho-san-na in the high-est!
1 Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn
mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các
ngươi được sống, được gia thêm, và được
vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề
cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các
ngươi. 2 Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng
vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã
dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để
hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều
có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ
những điều răn của Ngài hay chăng.
3 Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho
ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi
và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến
ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải
nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống
nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.
4 Trong bốn mươi năm nầy áo xống ngươi
không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên.
5 Vậy, khá nhận biết trong lòng rằng Giêhô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi
như một người sửa phạt con mình vậy. 6
Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời
ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi
theo các đường lối Ngài; 7 vì Giê-hô-va Đức
Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt
tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên
trong trũng và trên núi;
8 xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả,
cây lựu; dầu ô-li-ve và mật; 9 xứ đó ngươi sẽ
ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi; đá xứ
đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra.
10 Vậy, ngươi sẽ ăn no nê, và ngợi khen Giêhô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì cớ xứ tốt
tươi mà Ngài đã ban cho.
Kính Chúc quý vị một mùa Tạ Ơn vui vẻ,
đầy ý nghĩa trong tinh thần tạ ơn Thượng
Đế và với nhau. Mời quý vị quay lại thờ
phượng Chúa với Hội Thánh chúng tôi vào
ngày 21 tháng 12, lúc 7 giờ 15 phút. Trân
trọng : Múc Sư Quàn Nhiệm và Ban Cháp
Hành Hội Thánh

similar documents