HAUKUN ARVOSTELU - Suomen Ajokoirajärjestö

Report
HAUKUN ARVOSTELU
Suomen Ajokoirajärjestö ry
Suomen Beaglejärjestö ry
Parhaimmillaan haukku kuvastaa ajotapahtuman kulun selkeästi, niin hyvät
kuin huonotkin hetket.
Silti haukku on yksi hankalimmista arviointikohteista, sillä sen mittaaminen
tapahtuu arvostelevan tuomarin taidon ja kyvyn mukaan. Taitoa ja kokemusta
karttuu jokaisen kuunnellun haukun myötä, mutta kyky kuulla eri taajuuksilla
tapahtuvaa haukkua on sidoksissa kunkin kuuntelijan henkilökohtaiseen
kuuloaistiin.
YLEISTÄ HAUKUN ARVOSTELUSSA
- Haukun arvostelussa käytettävä skaala on 1-10.
- Haukun arvostelun tulee perustua lisätietokohtiin 30-35.
- Haukun arvioinnissa otetaan huomioon kuusi eri osatekijää,
joista määräävin on kuuluvuus.
- Lisätietoja 31-35 puntaroidessa tulee miettiä, ovatko ne ansionumeroa
korottavia vai jopa laskevia tekijöitä.
- Haukun laatu on oleellinen osa ajotapahtumaa, joten annetun
haukkunumeron tulee kuvastaa totuudenmukaisesti sitä, kuinka
vaivatonta ja nautittavaa on ajon seuraaminen.
YLEISTÄ HAUKUN ARVOSTELUSSA
- Olosuhteilla on suuri merkitys haukun arviointiin.
- Hyvän haukkunumeron (5-6) edellytyksenä on, että ajoa pystyy
haukun perusteella seuraamaan vaivattomasti.
- Haukun arvostelussa tulee huomioida rotukohtaiset piirteet
(esim. beaglen haukku).
HAUKUN ”ELEMENTIT”
Kuuluvuus
Haukun painoarvoltaan tärkein ominaisuus saadaan selville kuuntelemalla
haukkua useilta eri etäisyyksiltä. Maaston muodot, peitteisyys ja
sääolosuhteet vaikuttavat suuresti haukun kuuluvuuteen, joten ”haittaavat”
tekijät tulee huomioida arviota tehtäessä.
Kuuluvuudeltaan hyvää haukkua (Lt 30=3) tulee voida seurata normaaleissa
olosuhteissa vaivattomasti.
Liiallinen haukun tiheys voi heikentää kuuluvuutta -> yksittäinen haukaus jää
tuolloin lyhyeksi. ”Pitkää haukkua” tulee arvostaa.
Lt 30 = 5, jos koiralle annetaan erinomaista osoittava haukkunumero (9-10).
Lt 30 = 2, voidaan koiralle antaa haukkunumeroksi max 4
Kertovuus
- Kertoo ajon sujuvuudesta ja etäisyydestä ajettavaan.
- Korvakuulolla kuullun kertovuuden tukena näköhavainnot ajettavasta.
- ”Empivät hetket ” äänenannossa ja hiljaisuus ovat olennainen osa
kertovuutta.
- Haukun kertovuus voi olla virheellistä. Pyri aina tarkistamaan asia.
- Hyvä kertovuus ei saa alentaa haukkunumeroa.
Intohimoisuus
- Kuvastaa haukun tunnetiloja, eli sitä, onko haukussa ”poltetta” vai ei.
- Intohimoinen haukku tuntuu kuulijalla luissa ja ytimissä.
- Helppoa arvostella kun intohimoisuutta on paljon tai ei lainkaan.
Tiheys
- Harva haukku vähentää kertovuutta ja intohimoisuutta -> alentaa
haukkunumeroa. Harvaa haukkua on usein työlästä seurata.
- Normaalissa hyvässä ajossa on monenlaisia haukkutiheyksiä,
lähes yhtäjaksoisesta ”tupurilähdöstä” vaikeiden kohtien harvenevaan
äänenantoon, joskus jopa ”turhautunutta tiuskimista”.
- Otetaan kantaa, mikä haukun tiheys on keskimäärin erän aikana.
- Liiallinen tiheys jättää yksittäisen äänen lyhyeksi,
se heikentää haukun kuuluvuutta.
Äänien määrä
- Haukku voi olla yksiäänisestä ”moukutuksesta” kaksi- tai
moniääniseen ”lauluun
- Moniäänistä, kauniisti soivaa haukkua tulee arvostaa.
- Haukun hankalin arviointikohta, sillä tämän havaitsemiseen
vaikuttaa eniten kuulijan henkilökohtainen kyky kuulla eri
taajuuksilla soivia ääniä.
Sukupuolileima
- Hyvän uroksen haukussa on ripaus kirkkaita sävyjä ja nartun
haukussa on puolestaan kuultavissa matalampia ääniä, kuitenkin niin,
että heti on ilmeistä, kummasta sukupuolesta on kyse.
- Joskus haukun sukupuolileima on vaikeasti erotettavissa tai jopa
täysin virheellinen.
- Virheellinen sukupuolileima alentaa haukkunumeroa max 1 pisteen.
Beaglen haukku (lisätieto 36)
Tämä lisätietokohta on ominaisuutta kuvaava, ottamatta kantaa siihen,
mikä on hyvä ja mikä on huono.
Huomioitavaa ansiopisteen muodostamisessa:
-Haukkunumeron lähtökohdaksi otetaan kuuluvuuden lisätietonumero
(30) Huom! Jos kuuluvuus 2 tai alle niin lopullinen haukkunumero ei voi
olla 4 suurempi
- Lisätiedot 31-34 korottavat haukkunumeroa, jos ne ovat 3 tai sitä
suurempia 0,5-1 pisteellä.
-Lisätieto 35 tulee olla 4 tai 5, että se korottaa haukkunumeroa
yhdellä (1) pisteellä.
-lopullista haukkunumeroa pudottaa virheellinen sukupuolileima ja
väärä kertovuus
OLOSUHTEIDEN HUOMIOIMINEN HAUKUN ARVOSTELUSSA
- Kova tuuli, sade, maaston peitteisyys, lumen määrä ja maaston muodot ovat
tekijöitä, jotka tulee huomioida haukun arvostelussa, sillä ne vaikuttavat
oleellisesti haukun kuuluvuuteen.
- Mitä enemmän kuuluvuutta heikentäviä ympäristötekijöitä, sitä tarkemmin
tulee pysyä koiran tuntumassa. Oikea sijoittuminen, maastontuntemus ja
tekniset apuvälineet ovat avuksi epäedullisien olosuhteiden vallitessa.
- Mitä ongelmallisemmat olosuhteet, sitä merkityksellisempää on
kuunnella haukkua eri etäisyyksiltä. Joskus paksun lumipeitteen vallitessa
tai suurien korkeuserojen vuoksi haastavissa olosuhteissa haukku voi hävitä
hyvinkin lyhyellä välimatkalla.
Sama haukku voi kuitenkin kuulua selvästi kun siihen tulee ajon polveillessa
sopivasti etäisyyttä.
ONGELMAKOHTIA HAUKUN ARVOSTELUSSA
- Hyvin usein heikkohaukkuinen koira saa ansaitsemaansa paremman
haukkunumeron. Asteikon alimpia numeroita ei käytetä tarpeen tullen.
- Ristiriidat lisätietonumeroinnin ja ansiopisteen välillä. Ansiopiste usein
liian suuri lisätietoihin nähden.
- Lisätietokohtien arvioimatta jättäminen.

similar documents