Anu Huovinen

Report
Väkivalta lastensuojelun haasteena
Väkivaltaforum 18.9.2014 Mikkeli
Anu Huovinen
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Hanke 2009 – 2014. Viola - väkivallasta vapaaksi ry & Pelastakaa Lapset ry
Kun pahin tapahtuu
- lapsen väkivaltakokemus jää
kuulematta
- väkivallan todellinen vaara
jää näkemättä
- puuttuu edeltä käsin mietitty
toimintamalli tilanteeseen,
jossa tulee tieto lasta
uhkaavasta vaarasta
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Haaste: lapsen suojelu
perheessään / perheeltään
- Eri toimijoilla ls- ilmoitusvelvollisuus
lasten kokemasta väkivallasta
-> mitä teen? Mitä sitten kun väkivalta vaan
jatkuu? Velvollisuuteni tukea myös väkivaltaisia
vanhempia heidän kasvatustehtävässään?
-> supersossun haasteet ja vaatimukset,
mutta puuttuu tietoa, taitoa ja resursseja
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Haaste: lapsen kokeman väkivallan
monimuotoisuus
= omassa kodissaan väkivaltaa kokeneet lapset
-> väkivallan kohteena oleminen
-> väkivallan todistajana oleminen
-> väkivallan ilmapiirissä eläminen
-> traumatisoinnin uhka, mm. muistuttajat
-> tarvitsemastaan hyvästä vaille jääminen
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Haaste: salaisuudet
lapsi joutuu ”todistamaan” oikeutensa
lastensuojeluun
- lapsi kertoo/yrittää kertoa
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Haaste: Väkivaltaa kokenut vauva
- Hyvästä hoivasta vaille jääminen: maailma
arvaamaton turvaton, ei saa
tukea tunnesäätelyyn
- kiintymystrauma (pitkäaikainen
kehityksellinen vaikutus)
-> huomaa, tunnista, toimi = vaikeaa
lastensuojelussa
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Haaste: Murrosikäinen ja
jälkihuoltoikäinen
- nuori väkivallan kokijana ja tekijänä:
- nuoren oma väkivaltainen käytös, uhrius uhkaa
hävitä
- täysi-ikäiseksi keskenkasvuisena
- asiakassuunnitelma huomioon ottaen tukemalla
lasta tai nuorta sekä hänen vanhempiaan
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Haaste: Lapsen osallisuus, väkivaltaa kokeneen
lapsen mielipiteen selvittäminen?
• lapsen selviytymisen keino voi olla mukautua,
olla helppo ja huomaamaton lapsi; osa
traumatisoitumista on, että lapselle ei kehity
omaa tahtoa
• selviytymiskeino voi myös olla, että lapsen
täytyy itse pärjätä, huolehtia, myös hallita
kaikkia ja kaikkea – hän ei tarvitse ketään
avukseen
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Haaste: Väkivaltatyö
- Väkivaltatyö ei ole lastensuojelun työkäytäntö:
sellaista työtä ei ole palveluvalikossa
- vaikka neljäsosalla huostaan otetuista lapsista
ja nuorista on ennen sijoitusta
väkivaltakokemuksia perheessään, heidän
saamiinsa palveluihin huostaanoton tai
jälkihuollon aikana ei ole kuulunut
väkivaltatyö
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Haaste: väkivalta sijaishuollossa
- sekä laitos- että perhesijoituksissa, kuitenkin
vähemmän kuin vanhempiensa kanssa elävillä
lapsilla
- joka kymmenes sijoitettu lapsi kertoo fyysisen
väkivallan kokemuksista. Tönimistä ja ravistelua
koetaan sijaishuollossa yhtä paljon kuin perheissä
yleensä
- 42 prosenttia sijoitetuista (ja 55 prosenttia
kotona asuvista) kertoo henkisestä väkivallasta.
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
käytettyä kirjallisuutta
•
•
•
•
•
•
•
•
Becker-Weidman, Arthur & Shell, Deborah, toim (2008) Auta lasta kiintymään. Vuorovaikutteinen
kehityspsykoterapia traumaperäisen kiintymyshäiriön hoidossa. Tampere:PT-kustannus.
Cleaver, Hedy & Nicholson, Don & Tarr, Sukey & Cleaver, Deborah (2007) Child Protection, Domestic Violence
and Parental Substance Misuse. Family Experiences and Effective Practice. London: JKP.
Ellonen, Noora & Pösö, Tarja (2010) Lasten väkivaltakokemukset lastensuojelulaitoksissa ja sijaisperheissä.
Yhteiskuntapolitiikka 75 (2010):1.
Eronen, Tuija (2012) Lastenkoti osana elämäntarinaa. Narratiivinen tutkimus lastenkodissa asuneiden
kertomuksista. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto.
Heino, Tarja (2007) Keitä ovat lastensuojelun uudet asiakkaat? Tutkimus lapsista ja perheistä tilastolukujen
takana. Stakesin työpapereita 30. Elektroninen aineisto:
http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/työpaperit/T30-2007-VERKKO.pdf (luettu 9.3.2012)
Heinonen, Hanna (2011) Sadoissa verkoissa sukkulointia – kumppanuudet sijaishuollossa. Lastensuojelun
keskusliitto.
Hiitola, Johanna (2009) Erilaisin eväin huostassapidon jälkeen. Selvitys Tampereella, Hämeenlinnassa,
Porissa ja Tampereen seutukunnassa vuonna 2007 lakkautetuista huostassapidoista. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos, Avauksia 15/2009. Elektroninen aineisto: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/ab376fe8037c-4bb2-ad9c-915350fc8e88. Luettu 10.9.2012.
Frønes, Ivar (1994) Dimensions of Childhood. Teoksessa Jens Qvortrup & Marjatta Bardy & Giovanni Sgritta
& Helmut Wintersberger (toim.) Childhood Matters. Social Theory, Practice and Politics. Vienna: Avebury,
145 – 164.
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Huovinen, Anu & Marttala, Pia, toim. (2013) Puheenvuoroja väkivallasta ja sijaishuollosta.
Pelastakaa Lapset ry:n julkaisuja 21. VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry ja Pelastakaa Lapset ry.
Eskonen, Inkeri (2005) Perheväkivalta lasten kertomana. Miten ja mitä lapset kertovat
terapeuttisissa ryhmissä perheväkivallasta? Acta Universitatis Tamperensis 1107. Tampere.
Forsberg, Hannele (2002) Lasten asiakkuudet ja kokemukset turvakodissa. Arviointitutkimus
Lapsen aika-projektissa. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto.
Hughes, Daniel A. (2010) Tie traumasta tervehtymiseen. Rakkauden herättäminen syvästi
vaurioituneissa lapsissa. Tampere: PT-kustannus.
Hughes, Daniel A. (2011) Kiintymyskeskeinen vanhemmuus. Toimivuutta kasvatukseen. Tampere:
PT-Kustannus
Oranen, Mikko, toim.(2001) Perheväkivallan varjossa. Raportti lapsikeskeisen työn kehittämisestä.
Helsinki: Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 30.
Oranen, Mikko & Keränen, Eija (2006) Lasten auttaminen. Teoksessa Perhe- ja lähisuhdeväkivalta.
Auttamisen käytäntöjä. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto ry.
Paavilainen, Eija & Pösö, Tarja (2003) Lapset, perhe ja väkivaltatyö. Porvoo: WSOY.
Pajulo, Marjukka & Pyykkönen, Nina (2012) Mentalisaatiokyky varhaisessa vanhemmuudessa.
Teoksessa Jari Sinkkonen ja Mirjam Kalland (toim.) Varhaislapsuuden tunnesuhteet ja niiden
suojeleminen.
Sinkkonen, Jari (2004) Lapsen emotionaalinen kaltoinkohtelu. Teoksessa Annlis Söderholm et al.
(toim.) Lapsen kaltoinkohtelu. Helsinki: Duodecim, 75-86.
Tuhkasaari, Pirjo (2007) Pelottavan vanhemmuuden tragedia. Teoksessa Schulman, Marja ym.
(toim.) Lastenpsykoterapia ja sen vuorovaikutukselliset ulottuvuudet. Helsinki: Therapeia-säätiö
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

similar documents