TÀI CHÍNH HÀNH VI VÀ NH*NG ÁP D*NG TRÊN TH* TR**NG CH

Report
LOGO
Company Logo
Các vấn đề chính
Những tranh luận về mặt lý thuyết
Các nghiên cứu về tâm lý học hành vi
Một vài ứng dụng cho TTCK Việt Nam
Company Logo
Những tranh luận về mặt lý thuyết
Thị
trường
hiệu quả
Nghiệp
vụ kinh
doanh
chênh
lệch giá
Company Logo
Thị trường hiệu quả
Thị trường hiệu quả là nơi mà tại đó ở bất kỳ
thời điểm nào, tất cả các thông tin mới đều
được những người tham gia thị trường nắm
bắt nhanh chóng và phản ánh vào trong giá
cả của thị trường.
Company Logo
Thị trường hiệu quả
“Niềm tin” của lý thuyết TTHQ:
Các nhà đầu tư tiếp
nhận và xử lý thông
tin giống nhau
Không một nhà đầu
tư đơn lẻ nào có thể
giành được lợi nhuận
cao hơn
không một nhà
đầu tư nào có
thể đánh bại
được thị trường
Những thông
Tất cả những người
tin mới về chứng
tham gia thị trường
khoán được công bố
đều duy lý và không
trên thị trường một
có mâu thuẫn,
ngẫu nhiên
Company Logo
Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch giá
Kinh doanh chêch lệch là việc thực hiện
tìm kiếm lợi nhuận từ tình trạng mất cân
bằng giữa hai hoặc nhiều hơn hai thị
trường và lợi nhuận kiếm được đó là lợi
nhuận phi rủi ro.
Company Logo
Giới hạn của LT đầu tư chênh lệch giá
1
• Sự hoài nghi về thị trường hiệu
quả
2
• Các rủi ro khi đầu tư chênh lệch
giá
3
• Những bằng chứng thực
nghiệm
Company Logo
Sự hoài nghi về thị trường hiệu quả
Trong mô hình truyền thống, giả định tất cả
những người tham gia thị trường đều duy lý
và không có mâu thuẫn, giá của một chứng
khoán sẽ bằng với giá trị cơ bản của nó.
Tài chính hành vi cho rằng trong thực tế có
một sự chênh lệch thường xuyên giữa giá thị
trường và giá cơ bản, và sự chênh lệch đó là
do sự hiện diện của những nhà đầu tư không
hoàn toàn duy lý.
Company Logo
Các rủi ro khi đầu tư chênh lệch giá
Rủi ro cơ bản
Rủi ro từ NĐT
“không duy lý”
Các chi phí
thực hiện
• Là các chứng
khoán
thay
thế hiếm khi
hoàn
hảo,
điều này làm
cho
các
chứng khoán
thay thế khó
có thể loại trừ
được tất cả rủi
ro cơ bản
• Sự định giá
thấp
đang
được
tận
dụng
bởi
những
nhà
kinh
doanh
chênh lệch giá
sẽ trở nên
thấp hơn nữa
trong
ngắn
hạn
• Đầu tiên là các
chi phí giao dịch,
phí bắt buộc
• Sự tồn tại của
những chi phí
ngắn hạn
• Chi phí nghiên
cứu, tìm kiếm và
xác định việc định
giá thấp, hay còn
gọi là chi phí hao
tổn
Company Logo
Những bằng chứng thực nghiệm
Cổ phiếu sinh đôi - “Twin shares”
Chênh lệch giữa Royal Dutch/Sell
Nguồn: Froot và Dabora (1999)
CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TÂM
LÝ HỌC HÀNH VI
Company Logo
Thích sự chắc chắn và sợ sự mất mát
Kinh nghiệm về đầu tư khuyên chúng ta
rằng: “Khi nhận ra sai lầm hãy sửa chữa nó
ngay lập tức và khi đi đúng đường hãy cứ
tiếp tục bước đi”
Tuy nhiên trong tiềm thức tâm lý con người
lại xuất hiện những “lựa chọn” trái ngược
hoàn toàn với lời khuyên nêu trên
Company Logo
Thích so sánh những gì dễ so sánh
Về mặt lý thuyết, khi thực hiện đầu tư chúng
ta cần phải có những so sánh và đánh giá
thật toàn diện về công ty chúng ta mong
muốn đầu tư để tìm ra giá trị chính xác nhất
của công ty đó
Trên thực tế, con người rất hay có khuynh
hướng chỉ thực hiện so sánh với những gì
dễ so sánh và né tránh so sánh những thứ
khó so sánh, điều này dẫn đến những đánh
giá không chính xác
Thích so sánh những gì dễ so sánh
Company Logo
Xu hướng “neo vào” trong suy nghĩ
Lý thuyết kinh tế học truyền thống cho rằng
cung cầu là nguồn gốc để xác định giá của
bất kỳ một loại hàng hóa nào trên thế giới
Thực tế chứng minh, con người ta có xu
hướng khắc sâu những ấn tượng và quyết
định đầu tiên của mình.
Các quyết định tiếp theo của con người
thường có khuynh hướng “neo vào” những
ấn tượng đầu tiên, điều này dẫn đến sự định
giá không chính xác và không phản ánh
đúng yếu tố cung cầu
Company Logo
Sự “tính toán" trong suy nghĩ
Về mặt lý thuyết, khi có nhiều quyết định cần
được thực hiện, chúng ta cần tính toán kết
hợp các lợi ích và rủi ro của các quyết định
này với nhau để đưa ra các hành động nhằm
tối đa hóa lợi ích
Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta thường có
xu hướng tách riêng các quyết định này ra
để nhìn nhận và vì vậy các hành động khi
được đưa ra sẽ không đạt được tiêu chí tối
đa hóa lợi ích
Company Logo
Các quyết định TC của công ty
Quyết định
về việc phát
hành chứng
khoán
Quyết định
tài trợ của
công ty
Quyết định
về vấn đề
cổ tức
Company Logo
Quyết định về việc phát hành CK
Trong hầu hết các mô hình truyền thống:
giá của một công ty sẽ được đánh giá
thông qua chính giá trị nội tại của công ty
đó
nhân tố thời điểm phát hành
không phải là một nhân tố quan trọng có
thể tác động nhiều đến giá cả chứng
khoán của công ty
Company Logo
Quyết định về việc phát hành CK
Thực tế TTCK Việt Nam, 51,8% nhà đầu tư cho
rằng thời điểm phát hành cổ phiếu là rất quan
trọng, ảnh hưởng lên giá cổ phiếu rất nhiều.
Việc lựa chọn thời điểm phát hành có một sức
ảnh hưởng rất quan trọng đến giá cả của chứng
khoán. Hệ quả của việc này: rất nhiều công ty
bất chấp tình hình và nhu cầu về vốn thực tế của
mình vẫn cố gắng hết sức để được phát hành
chứng khoán.
Company Logo
Quyết định tài trợ của công ty
Các công ty sau khi huy động vốn đã sử dụng
lượng tiền này vào các phi vụ đầu tư bất động
sản và đặc biệt là đầu tư tài chính
TTCK
Việt Nam trong giai đoạn năm 2006 thật sự đã
bị định giá quá cao so với giá trị thật của nó.
Nguồn vốn dư thừa của doanh nghiệp
Sự hưng phấn quá mức của nhà đầu tư
Company Logo
Quyết định về vấn đề cổ tức
60,7% số nhà đầu tư cho rằng vấn đề
chi trả cổ tức là quan trọng
Sức ép từ những thứ tưởng chừng
như phi lý ảnh hưởng mạnh mẽ như
thế nào đến các quyết định tài chính
của công ty.
Kết luận
 TCHV là một lĩnh vực nghiên cứu còn mới mẻ. Các kết
quả thu được luôn gây ra rất nhiều tranh cãi đặc biệt là
trong vấn đề diễn giải tâm lý. Tuy nhiên khó lòng bác
bỏ một thực tế đó là sự hiện diện của những vấn đề mà
cách lý giải theo lối thông thường không thể giải quyết
 TCHV khẳng định vị thế của nó qua chính những lý
giải xác đáng được thừa nhận bởi thực tế thị trường.
 Đối với TTCK Việt Nam, thật khó có thể tin rằng những
lý thuyết tài chính cứng nhắc sẽ đem lại được các kết
quả phân tích chính xác. Chính vì vậy, sự kết hợp các
ứng dụng của TCHV vào các phương pháp nghiên cứu là
đặc biệt quan trọng và cần thiết để có thể đưa ra những
dự báo sát với diễn biến thực tế và từ đó phục vụ tốt
hơn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cũng như các
cơ quan điều tiết thị trường.
LOGO

similar documents