Nh*p môn Kinh t* truy*n thông

Report
Nhập môn
Kinh tế truyền thông
Kinh tế học?
O Nghiên cứu cách thức nền kinh tế phân bổ
các nguồn lực khan hiếm, với nhiều nhu cầu
sử dụng khác nhau, để đáp ứng các mong
muốn không có điểm dừng và thường xuyên
loại trừ nhau.
Hai xu hướng nghiên cứu
O Kinh tế vi mô: hành vi của công ty và người
tiêu dùng
O Kinh tế vĩ mô: hành vi của một nền kinh tế
tổng lực
O Kinh tế quản lý: ứng dụng các lý thuyết kinh
tế vào công việc quản lý thường nhật
3 câu hỏi quan trọng
O Sản phẩm – dịch vụ nào?
O Sản xuất như thế nào?
O Người dùng là ai?
Các thuật ngữ cơ bản
O Nguồn lực khan hiếm (scarcity)
O Sự lựa chọn (choice)
O Chi phí cơ hội (opportunity cost)
O Các sản phẩm thay thế (substitute)
O Chuyên ngành (specialization)
O Thương mại (trade)
O Động lực (incentives)
O Phát triển kinh tế (economic growth)
Các quyết định kinh tế
O Đâu là vấn đề?
O Mục tiêu kinh tế?
O Liệu quyết định này có đạt được mục tiêu
trên?
O Liệu có các hiệu ứng phụ?
O Có các biện pháp thay thế nào cũng giúp đạt
được các mục tiêu?
O Lợi ích cuối cùng (lợi ích trừ đi hao tổn) của
quyết định này có phải là tối ưu chưa?
Kinh tế học truyền thông?
O Sản phẩm – dịch vụ trong lĩnh vực truyền
thông?
O Quy trình sản xuất?
O Nguồn lực?
O Người tiêu dùng?

similar documents