comp_p

Report
Examenul de bacalaureat 2012
Proba de evaluare a competenţelor digitale – document de lucru
ACIZI ŞI BAZE
(Adaptat după Manualul de Chimie, clasa a IX-a, Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia)
Sesiunea iunie - iulie
Examenul de bacalaureat 2012
Proba de evaluare a competenţelor digitale – document de lucru
Acizii şi bazele sunt substanţe compuse anorganice
sau organice implicate în multe procese naturale sau în
reacţiile aplicate în laboratoarele de chimie şi în industria
chimică. […]
Indicatorii acido-bazici sunt substanţe organice
colorate care îşi schimbă structura şi, în consecinţă,
culoarea, în funcţie de caracterul acid sau bazic al soluţiei.
În soluţia apoasă diluată de acid clorhidric,
+
concentraţia ionilor H3O este mare, pentru că, practic, toate
moleculele de acid clorhidric au ionizat la dizolvare. Acidul
clorhidric este un acid tare. În aceste condiţii, mai multe
molecule de turnesol şi-au schimbat structura şi culoarea
roşie este mai intensă.[…]
Sunt şi alte teorii în chimie care definesc noţiunile de
acid şi bază. În anul 1880, Svante Arrhenius a definit acizii
ca substanţe compuse care, în soluţie apoasă, formează
+
ioni hidrataţi de hidrogen (H (aq)) şi bazele ca substanţe
n+
compuse care eliberează în soluţie ioni metalici (Me ) şi ioni
hidroxid (HO ).
Substanţe ca HCI, H2SO4 , CH3COOH sunt acizi
Arrhenius, iar substanţe ca NaOH, Ca(OH)2, KOH sunt baze
Arrhenius.
Examenul de bacalaureat 2012
Proba de evaluare a competenţelor digitale – document de lucru
Aplicații
1. Compoziţia procentuală de masă a unui oxoacid cu M=98 este: 2,04% H, 32,653% S, 65,306% O.
a) Stabiliţi formula moleculară a oxoacidului.
b) Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de ionizare ce au loc la dizolvarea oxoacidului în apă.
c) Apreciaţi tăria oxoacidului, ştiind că are constantele de aciditate : Ka 1=102 şi Ka2=1,2*10-2
2. Metilamina (CH3NH2) este o bază slabă. În soluţia apoasă de metilamină, se află:
a) numai ionii CH3NH3+ şi HO- ;
b) molecule de CH3NH2, ionii CH3NH3+ şi HO- ;
c) molecule de CH3NH2 şi molecule de H2O.
3. Acidul iodhidric (HI) este un acid foarte tare. În soluţia apoasă de acid iodhidric se află:
a) molecule de HI şi molecule de H2O;
b) ionii de H3O+ şi I- în concentraţii egale cu concentraţia iniţială a acidului;
c) molecule de HI şi ionii H3O+ şi I-;

similar documents