09 Fria data SMHI NH

Report
SMHI:s fritt tillgängliga vattendata
Olika webbtjänster inom vatten
Niclas Hjerdt, SMHI
1
http://vattenwebb.smhi.se
2
3
http://luftwebb.smhi.se
4
Lagring: Egen server kontra molntjänst
Två exempel:
SMHI VattenWebb
(på egen server)
+ Viss driftövervakning inkl.
+ Lågt pris om kapacitet finns
- Dyrt att bygga ut kapacitet
- Driftsättningar beroende av
väderläget och
semesterperioder.
SMHI LuftWebb
(på molntjänst)
+ Snabba driftsättningar
+ Flexibilitet
+ Billigt att köpa större kapacitet
om behov uppstår.
- Data ”utanför huset”
5
http://geodata.se
6
http://smhi.se
7
VattenWebb Web Service API
 Ger tillgång till data genom XML-baserat API (REST):
Ange modelvariabel
Ange delaro
Ange tidsupplösning
”Webbtjänst för experter”
Anropet:
https://vattenwebws.smhi.se/v1/downloadsetup2/613954-134879/monthly_discharge
Resulterar i:
Skapa ”webbtjänst för folket” i Excel?
Funktioner i MS Excel
som ger möjlighet att
hämta data från modeller
direkt till kalkylblad
Vision för dataåtkomst via
SMHI VattenWebb
Data ”på djupet”…
…och data ”på bredden”
Web service API ger tillgång till allt, medan
VattenWebb ska tillgodose två huvudbehov
Geografisk omfattning
Sverige
”Ge mig
info om
hela
Sverige”
Web service API
DELARO
”Ge mig detaljerad info om ett område”
Medel
År
Månad
Tidsupplösning
Dygn
0100100101001011110010100110011101010101001011101010101010010100101
0101010100100101010110100010010111010110101001010101010100110101111
0010111011010110101101010101001010010101101010010101010010010011001
0101010010100100100101001011110010100110011101010101001011101010101
0100101001010101010100100101010110100010010111010110101001010101010
1001101011110010111011010110101101010101010101001010110101001010101
0010010011001010101001010100100101001011110010100110011101010101001
0111010101010100101001010101010100100101010110100010010111010110101
0010101010101001101011110010111011010110101101010101010101001010110
1010010101010010010011001010101001010100100101001011110010100110011
1010101010010111010101010100101001010101010100100101010110100010010
1110101101010010101010101001101011110010111011010110101101010101010
1010010101101010010101010010010011001010101001010100100101001011110
0101001100111010101010010111010101010100101001010101010100100101010
1101000100101110101101010010101010101001101011110010111011010110101
1010101010101010010101101010010101010010010011001010101001010010010
0101001011110010100110011101010101001011101010101010010100101010101
0100100101010110100010010111010110101001010101010100110101111001010
0101001100111010101010010111010101010100101001010101010100100101010
1101000100101110101101010010101010101001101011110010111011010110101
1010101010101010010101101010010101010010010011001010101001010010010
010100101111001010011001110101010100101110101010101001010010101010
Data i mängder…
…men vad är innebörden?
Lokal avrinning (färg)
Vattenföring (linjebredd)
Januari
Lokal avrinning (färg)
Vattenföring (linjebredd)
Mars
Lokal avrinning (färg)
Vattenföring (linjebredd)
Juli
Lokal fosfortillförsel (färg)
Total fosfortransport (linjebredd)
Mars
Lokal fosfortillförsel (färg)
Total fosfortransport (linjebredd)
April
Lokal fosfortillförsel (färg)
Total fosfortransport (linjebredd)
Maj
Slutsatser
 Hittills endast öppet API för data i Geodataportalen (INSPIRE)
 Tveksamhet inför INSPIRE när det gäller andra datakällor – flexibilitet,






förbindelser mot användare, framtida underhållskostnader?
Kan alla data inom vattenförvaltningen exponeras för allmänheten?
Datapolicy vid SMHI behöver förändras. Data som tas fram inom
vattenförvaltningen lämpliga ”försökskaniner”?!
Fördel med leverans via VattenWebb är att metadata kan paketeras i samma
leverans (Excel kalkyklblad). Ett värde som hämtas med webbtjänst kan vara
svårt att spåra om länken till källan tas bort.
Data bör exponeras så nära källan som möjligt.
Data bör tillgängliggöras i användarnas arbetsmiljö så långt som möjligt (GIS,
Excel, visualiseringsprogram).
Att bygga verktyg för visualisering och analys är dyrt – använd program som
utvecklas av tredje part så långt som möjligt.
Tack för uppmärksamheten!
[email protected]
[email protected]

similar documents