TH*M **NH D* ÁN **U T* INVESTMENT PROJECT APPRAISAL

Report
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
INVESTMENT PROJECT APPRAISAL
Mã số: TCNH-02
•
MỤC TIÊU CỦA KHOÁ HỌC/AIMS
•
MỤC TIÊU CỤ THỂ/SPECIFIC OBJECTIVES

Khoá học nhằm trang bị những kỹ năng thực
tiễn chuyên sâu về thẩm định các dự án đầu tư,
bao gồm các vấn đề về đánh giá các luồng tiền
và các tỷ lệ chiết khấu, xây dựng các mô hình tài
chính phục vụ cho việc thẩm định dự án và đánh
giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư.

Khoá học nhằm trang bị những kỹ năng thực tiễn
chuyên sâu về:

Các dòng tiền và kỹ thuật xác định tỷ lệ chiết khấu
dòng tiền

Các quyết định đầu tư và sử dụng các kỹ thuật tài
chính trong đánh giá các dự án đầu tư

Xây dựng mô hình thẩm định dự án đầu tư

Nhận dạng và phòng chống rủi ro trong thẩm định
dự án đầu tư



Khoá học cung cấp những thông tin về những
kinh nghiệm thực tiễn trong thẩm định dự án
đầu tư trong các doanh nghiệp ở Việt nam và
trên thế giới với các chuyên gia tài chính hàng
đầu tại Việt nam.
ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN/PARTICIPANTS
Các nhà quản lý trong các doanh nghiệp, cán bộ
đang làm việc trong các công ty chứng khoán,
công ty tài chính hoặc các Ngân hàng thương
mại.
1
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (tiếp theo)
INVESTMENT PROJECT APPRAISAL (cont’)
Mã số: TCNH-02
•
NỘI DUNG CỦA KHOÁ HỌC/CONTENT

Chuyên đề 4 Quản trị rủi ro trong thẩm định
dự án đầu tư

Chuyên đề 1 Dự án đầu tư và ngân sách tài chính

Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền


Ảnh hưởng của hoạt động tài chính đối với quyết định đầu
tư
Các loại rủi ro và ảnh hưởng của chúng tới thẩm
định dự án đầu tư

Công cụ quản trị rủi ro đầu tư

Các quyết định đầu tư và tài chính quốc tế

Phân tích và dự báo rủi ro dự án đầu tư – case
studies

Chuyên đề 2 Chi phí tài chính của vốn

Cấu trúc và tối ưu hoá cơ cấu vốn

THỜI GIAN HỌC/TIME: 6 buổi (Lịch học cụ thể

Giá trị hiện tại và chi phí cơ hội của vốn

Chuyên đề 3 Mô hình thẩm định dự án đầu tư

HỌC PHÍ/FEES: 3.000.000đ/học viên

Xác định quy mô và thời điểm đầu tư

CHỨNG CHỈ/CERTIFICATE: Chứng chỉ khoá học

Quy trình thẩm định dự án đầu tư

Mô hình thẩm định dự án và kinh nghiệm quốc tế

Case studies
tuỳ theo nhu cầu của đối tác và sự thoả thuận
giữa hai bên)
“THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ” do Trường Đại học
Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà nội cấp
2

similar documents