แผ่ นภาพหิน หินไรโอไรต์ (Rhyolite) หินบะซอลต์ (Basalt) หินพัมมิซ (Pumice) หิ นอัคนี หินแกรนิต (Granite) หิ นอัคนีแทรกซอน สี อ่อน ผลึกใหญ่ มีแร่ ควอรตซ์ เฟลด์สปาร์ ฮอร์นเบล์น หิ นตะกอน หินกรวดมน (Conglomerate) เนื้อหยาบ มีกรวดมนฝังอยูใ่ นเนื้อ เชื่อมด้วยวัสดุประสาน (Gneiss) หินทราย (Sandstone) เนื้อหยาบเป็ นเม็ดทราย ประกอบด้วย แร่ ควอรตซ์ หินควอร์

Report
แผ่ นภาพหิน
หินไรโอไรต์
(Rhyolite)
หินบะซอลต์ (Basalt)
หินพัมมิซ (Pumice)
หิ นอัคนี
หินแกรนิต (Granite)
หิ นอัคนีแทรกซอน สี อ่อน ผลึกใหญ่
มีแร่ ควอรตซ์ เฟลด์สปาร์ ฮอร์นเบล์น
หิ นตะกอน
หินกรวดมน (Conglomerate)
เนื้อหยาบ มีกรวดมนฝังอยูใ่ นเนื้อ
เชื่อมด้วยวัสดุประสาน
(Gneiss)
หินทราย
(Sandstone)
เนื้อหยาบเป็ นเม็ดทราย
ประกอบด้วย แร่ ควอรตซ์
หินควอร์ ตไซต์
(Quartzite)
หิ นภูเขาไฟ สี เข้ม เนื้อละเอียด
เกิดจากลาวา บางแห่งมีฟองอากาศ
หิ นภูเขาไฟ สี เทาอ่อน
เนื้อโพรกคล้ายฟองน้ า มีรูพรุ น
หินดินดาน (Shale)
หินปูน (Limestone)
เนื้อละเอียดมาก มีรอยขนาน
แตกเป็ นแผ่นได้ ลักษณะคล้ายดินเหนียว
ตะกอนคาร์บอเนต ทำปฏิ กิริยำกับกรด
เกิดจากการทับถมในทะเล
หินชนวน (Slate)
หินอ่อน (Marble)
แปรสภาพมาจากหิ นดินดาน
เนื้อเนียน มีรอยขนาน แตกเป็ นแผ่นได้
แปรสภาพมาจากหิ นปูน
มีผลึกแคลไซต์ ทำปฏิ กิริยำกับกรด
หิ นแปร
หินไนซ์
หิ นอัคนีพุ สี อ่อน มีส่วนประกอบ
เหมือนหิ นแกรนิต แต่มีผลึกขนาดเล็ก
แปรสภาพมาจากหิ นแกรนิต
เนื้อหยาบ มีริ้วลาย หยักคดโค้ง
แปรสภาพมาจากหิ นทราย
เนื้อหยาบ มีวสั ดุประสานเชื่อมสนิท
© 2003 The LESA Project
การจาแนกหิน
ตัวอย่ างหิน
หินกรวดมน
เม็ดกรวด
เนื้อหิ น
หยาบ
ละเอียด
คล้ายดินเหนียว
ใช่
เนื้อแน่น?
หินชนวน
ใช่
รอยแตกเป็ นชั้น
รอยขนาน
เป็ นชั้น?
ริ้ วหยัก?
หินบะซอลต์
(อาจมีรูอากาศ)
ไม่แข็งแรง
ไม่ใช่
ไม่ใช่
แร่ ควอรตซ์
ใช่
เบา ลอยน้ า
ผลึกแร่
3 ชนิ ด?
สี เทาอ่อน มีรูพรุ น
สี เทาเข้ม
ตรวจสี
ไม่ใช่
สี อ่อน
ทาปฏิกิริยา
กับกรด?
ทาปฏิกิริยา
กับกรด?
หินไรโอไรต์
เนื้ อเรี ยบ
หินปูน
ขูดแก้วเป็ นรอย
หินไนซ์
ใช่
ขูดแก้วเป็ นรอย
หินแกรนิต
แร่ ควอรตซ์ เฟลด์สปาร์ ฮอร์นเบลนด์
ไม่ใช่
ใช่
ขูดแก้วเป็ นรอย
หินทราย
แร่ ควอรตซ์ เฟลด์สปาร์ ฮอร์นเบลนด์
หินพัมมิซ
ขูดแก้วเป็ นรอย
ขูดแก้วเป็ นรอย
แข็งแรง
ไม่ใช่
หินดินดาน
การประสาน
ของเนื้อหิ น
(อาจมีฟอสซิล)
© 2003 The LESA Project
ไม่ใช่
ใช่
ขูดแก้วไม่เป็ นรอย
หินอ่อน
แร่ แคลไซต์
ขูดแก้วเป็ นรอย
หินควอร์ ตไซต์
แร่ ควอรตซ์

similar documents