Genitiv singulara i plurala

Report
GENITIV SINGULARA I PLURALA
1.,2. i 4. deklinacije
Tablica padeža s dodanim genitivima
Služba
genitiva u
rečenici je
IMENSKI
ATRIBUT na
neku imenicu
(strelica!!!)
1. ili adeklinacija
2. ili odeklinacija
4. ili udeklinacija
N
-A
-US
-US
G
-AE
-I
-US
Ak
-AM
-OS
-UM
n
-AE
-I
-US
g
-ARUM
-ORUM
-UUM
ak
-AS
-OS
-US
PRIMJERI DEKLINACIJA IMENICA
1. ili a-deklinacija
terra,-ae,f
2. ili o- deklinacija
amicus,-i,m
4. ili u-deklinacija
senatus ,-us,m
N
TERR-A
AMIC-US
SENAT-US
G
TERR-AE
AMIC-I
SENAT-US
Ak
TERR-AM
AMIC-OS
SENAT-UM
n
TERR-AE
AMIC-I
SENAT-US
g
TERR-ARUM
AMIC-ORUM
SENAT-UUM
ak
TERR-AS
AMIC-OS
SENAT-US
GLAGOLI 3. I 4. KONJUGACIJE
3.lice singulara i plurala
GLAGOLI 3. KONJUGACIJE PODJELA
Slično se
konjugiraju
ove dvije
grupe
DIJELE SE U DVIJE GRUPE:
 konsonantska osnova – ispred -o
imaju konsonant
SCRIB-O 3 (SCRIB-ERE)
 i-osnova ili vokalska osnova ispred -o imaju vokal -iFAC-I-O 3 (FAC-ERE)
NAVOĐENJE I PREPOZNAVANJE
4. KONJUGACIJE
Glagoli četvrte konjugacije u infinitivu završavaju na
–îre
VEN-IO 4 (VEN-IRE)
-slični su glagolima 3. konjugacije i-osnove
PREZENTSKA OSNOVA
INFINITIV BEZ –RE, ALI U 3.
KONJUGACIJI BEZ
CIJELOGA -ERE

3. lice singulara glagola 3. i 4.
konjugacije
tvorba: prezentska osnova +
nastavak - T

PRIMJERI TVORBE
3.l.sg.
scribo 3 (scrib-ere)
bez -ere
SCRIB-I-T
on piše
facio 3 (fac-ere)
bez -ere
FAC-I-T
on radi
venio 4 (ven-ire)
bez -re
VENI-T
on dolazi
Vježba
Stavi sljedeće
glagole u
3. l. sg.
prezenta
aktivnog
3.sg.prez.ak.
dico 3 (dicere)
trado 3 (tradere)
cupio 3 (cupere)
aspicio 3 (aspicere)
sentio 4 (sentire)
nutrio 4 (nutrire)

similar documents