Novine u dijabetologiji

Report
KONTINUIRANI MONITORING GLIKEMIJA
Vera Zdravković
Diabetes mellitus tip 1
• Hronična bolest
• Bolja metabolička kontrola produžava
život i sprečava i odlaže komplikacije
• Procena kontrole - HbA1c i glikemije
• Što više glikemija određujemo, možemo
doneti bolje odluke o doziranju insulina
• Preporuke – 4x dnevno i poneka noćna
PRINCIP RADA SENZORA
Senzor sadrži enzim
oksidovane glukoze koji
omogućava konvertovanje
u električni signal
proporcionalan
koncentraciji glukoze u
intersticijalnom tkivu
Oxidase
Glucose + O2
H 2 O2
Gluconic Acid
Glucose Sensor
signal
(ISIG)
0.6 volts
2H+ + O2 + 2e-
GLUKOZNI SENZOR
• Senzor meri koncentraciju glukoze u
intersticijalnom tkivu
• Da bi se očitavanja iz intersticijalne
tečnosti konvertovala u očitavanja
glukoze potrebna je kalibracija
Kontrola
17 god: Insulinska pumpa 12 mes: A1c 7.0%
15 god - pumpa 3 god: A1c 6.8%
14 god : 2 dnevne doze insulina: A1c 8.7%
KOMPONENTE SISTEMA
Monitor kontinuirano pokazuje
očitavanja sa senzora,
upozorenja ako je glukoza van
dozvoljenih granica, i prikazuje
sačuvane podatke
MiniLink™ REAL-Time
transmiter je prikačen za
senzor i bežično šalje podatke
monitoru na svakih 5 minuta
Senzor je smešten pod kožom i
očitava vrednosti glukoze u
intersticijalnom tkivu
MiniLink™ charger služi za
punjenje baterije transmitera
Sen-serter® je sprava za
insertovanje senzora
Medtronic CareLink®
Personal Software služi da bi
se bolje sagledale šeme,
statistike i problemi
Guardian REAL-Time
• Kontinuirana očitavanja nivoa
glukoze u krvi
• 3, 6, 12 & 24 grafikoni
• Strelice tendencija
• 3 nivoa upozorenja
– High / Low upozorenje
– Upozorenje predviđanja
– Upozorenje na brzinu
promene
• Radi uz pomoć MiniLink
Transmitera
Ekran: Strelice tendencija
Jedna ili dve strelice pored vrednosti koju očitava
senzor ukazuju na brz porast ili pad vrednosti
glukoze koju očitava senzor (SG)
Šta znače strelice
Vaša SG raste 0.06-0.11 mmol/L u minutu
Vaša SG raste 0.11 mmol/L ili više u minutu
Vaša SG pada 0.06-0.11 mmol/L u minutu
Vaša SG pada 0.11 mmol/L ili više u minutu
Alarmi predviđanja neželjenih glikemija
• Omogućava upozorenje kada se vrednost koju očitava
senzor ( SG ) približi granicama podešenih opsega
LOW granica je podešena
na 4.4mml/l
Vreme predviđanja
je postavljeno na 20min
HIGH granica je podešena
na 13.3mml/l
Vreme predviđanja
je postavljeno na 30 min
Monitor vas upozorava 20
min pre nego što predviđa
da će SG dostići 4.4 mml/l
Monitor vas upozorava 30
min pre nego što predviđa
da će SG dostići 13.3 mmol/l
Događaji: bolusi, obroci, rekreacija
Omogućava vam da upišete i sačuvate relevantne događaje
• Enter BG: vrednosti sa merača
koje ne koristite za kalibraciju
• Insulin: vrsta i doza
• Meal: Doručak,
ručak,večera,užine
• Exercise: Visok, srednji ili nizak
nivo težine treninga
• Other: Po izboru
Ciljne vrednosti glukoza-programiranje opsega
• Moguće je programirati 8 opsega
• Početno vreme prvog podešavanja je ponoć
• Podešavanje opsega čini jedna donja i jedna gornja
granica za vrednosti glukoze
Carelink Softver
Adherence Report
Monitoring
Information
Bolus
Information
Prime / Set
Information
Suspend
Information
Sensor Report
Jedan dan našeg pacijenta
UMESTO ZAKLJUČKA
Glukozni senzor:
• Trendovi glikemija tokom 24 h
• Alarmi upozorenja
• Neprocenjiva je pomoć lekaru
• Omogućava pacijentu da lakše uvidi uticaj
hrane, stresa, fizičke aktivnosti
HVALA
HVALA NA PAŽNJI !
Senzor
Držač za iglu
Igla
Zadnji deo senzora
Sensor Elektroda
zaštićena iglom
Telo
senzora
O-prstenovi

similar documents