narro

Report
Zajęcia powtórzeniowe
Lectio I - V
Wstaw odpowiednią formę
czasownika
Praesens
Imperfectum
Futurum I
Infinitivus
Imperativus
(sg. i plur.)
scribam
puniebant
narro
gaudēre
dabit
mone
discebamus
Wstaw odpowiednią formę
czasownika
Praesens
scribo
Imperfectum
scribebam
Futurum I
scribam
Infinitivus
scribere
Imperativus
(sg. i plur.)
scribe! scribite!
puniebant
narro
gaudēre
dabit
mone
discebamus
Wstaw odpowiednią formę
czasownika
Praesens
Imperfectum
Futurum I
Infinitivus
Imperativus
(sg. i plur.)
scribo
scribebam
scribam
scribere
scribe! scribite!
puniunt
puniebant
punient
punire
puni! punite!
narro
gaudēre
dabit
mone
discebamus
Wstaw odpowiednią formę
czasownika
Praesens
Imperfectum
Futurum I
Infinitivus
Imperativus
(sg. i plur.)
scribo
scribebam
scribam
scribere
scribe! scribite!
puniunt
puniebant
punient
punire
puni! punite!
narro
narrabam
narrabo
narrare
narra! narrate!
gaudēre
dabit
mone
discebamus
Wstaw odpowiednią formę
czasownika
Praesens
Imperfectum
Futurum I
Infinitivus
Imperativus
(sg. i plur.)
scribo
scribebam
scribam
scribere
scribe! scribite!
puniunt
puniebant
punient
punire
puni! punite!
narro
narrabam
narrabo
narrare
narra! narrate!
gaudeo
gaudebam
gaudebo
gaudēre
gaude! gaudete!
dabit
mone
discebamus
Wstaw odpowiednią formę
czasownika
Praesens
Imperfectum
Futurum I
Infinitivus
Imperativus
(sg. i plur.)
scribo
scribebam
scribam
scribere
scribe! scribite!
puniunt
puniebant
punient
punire
puni! punite!
narro
narrabam
narrabo
narrare
narra! narrate!
gaudeo
gaudebam
gaudebo
gaudēre
gaude! gaudete!
dat
dabat
dabit
dare
da! date!
mone!
discebamus
Wstaw odpowiednią formę
czasownika
Praesens
Imperfectum
Futurum I
Infinitivus
Imperativus
(sg. i plur.)
scribo
scribebam
scribam
scribere
scribe! scribete!
puniunt
puniebant
punient
punire
puni! punite!
narro
narrabam
narrabo
narrare
narra! narrate!
gaudeo
gaudebam
gaudebo
gaudēre
gaude! gaudete!
dat
dabat
dabit
dare
da! date!
moneo
monebam
monebo
monere
mone! monete!
discebamus
Wstaw odpowiednią formę
czasownika
Praesens
Imperfectum
Futurum I
Infinitivus
Imperativus
(sg. i plur.)
scribo
scribebam
scribam
scribere
scribe! scribite!
puniunt
puniebant
punient
punire
puni! punite!
narro
narrabam
narrabo
narrare
narra! narrate!
gaudeo
gaudebam
gaudebo
gaudēre
gaude! gaudete!
dat
dabat
dabit
dare
da! date!
moneo
monebam
monebo
monere
mone! monete!
discimus
discebamus
discemus
discere
disce! discite!
Zaimek podany w nawiasie wpisz
w odpowiednim przypadku i liczbie
Tu ….. (ego) places. *** Ego ….. (tu) placeo. *** Vos ….. (nos)
placetis. *** Tu ….. (nos) places. *** Vos ….. (ego) placetis. ***
Placetne ….. (tu) puella? *** ….. (Vos) me videtis et ….. (ego)
de vobis narratis. *** Puella de ….. (ego) narrat. *** Narra …..
(nos) de ….. (tu). *** ….. (nos) de ….. (nos) narramus.
Zaimek podany w nawiasie wpisz
w odpowiednim przypadku i liczbie
Tu mihi (ego) places. *** Ego tibi (tu) placeo. *** Vos nobis
(nos) placetis. *** Tu nobis (nos) places. *** Vos mihi (ego)
placetis. *** Placetne tibi (tu) puella? *** Vos (Tu) me videtis et
mihi (ego) de vobis narratis. *** Puella de me (ego) narrat. ***
Narra nobis (nos) de te (tu). *** Nos (nos) de nobis (nos)
narramus.
Podany w nawiasie czasownik użyj
w odpowiedniej liczbie i osobie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ego vos _____ (vidēre), ad vos _____ (venire), vobis de me
_____ (narrare).
Tu nos _____ (vidēre) et _____ (gaudere), ad nos _____
(venire) et nos _____ (salutare).
Nos in aula _____ (sedēre), _____ (discĕre) et tibi de nobis
_____ (narrare).
Vos me non _____ (videre), ad me non _____ (venire), me
non _____ (salutare).
Cornelia vos in aula non _____ (videre), ad nos non _____
(venire), sed _____ (sedere) et _____ (discere).
Puellae libenter in aulam _____ (venire), in aula _____
(sedere), _____ (legere), _____ (scribere), et de se _____
(narrare).
Cornelia, _____ (venire), _____ (sedere) et nobis de te
_____ (narrare)!
Puellae, _____ (sedere), _____ (discere) et _____ (audire)!
Podany w nawiasie czasownik użyj
w odpowiedniej liczbie i osobie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ego vos video (vidēre), ad vos venio (venire), vobis de me
narro (narrare).
Tu nos vides (vidēre) et gaudes (gaudere), ad nos venis
(venire) et nos salutas (salutare).
Nos in aula sedemus (sedēre), discimus (discĕre) et tibi de
nobis narramus (narrare).
Vos me non videtis (videre), ad me non venitis (venire), me
non salutatis (salutare).
Cornelia vos in aula non videt (videre), ad nos non venit
(venire), sed sedet (sedere) et discit (discere).
Puellae libenter in aulam veniunt (venire), in aula sedent
(sedere), legunt (legere), scibunt (scribere), et de se narrant
(narrare).
Cornelia, veni (venire), sede (sedere) et nobis de te narra
(narrare)!
Puellae, sedete (sedere), discite (discere) et audite (audire)!
Zamień na pluralis
1.
2.
3.
4.
5.
Ego puella sum.
Tu magistra nota es.
Puella audit et scribit.
Magistra me rogat.
De lingua nostra tibi narro.
Zamień na sigularis
1.
2.
3.
4.
5.
Magistrae de linguis variis puellis narrant.
Puellae linguas varias discunt.
De claris Europae historiis libenter audimus.
Linguae antiquae nobis placent.
Poloniae incolae sumus.
Zamień na pluralis
1.
2.
3.
4.
5.
Nos puellae sumus.
Vos magistrae notae estis.
Puellae audiunt et scribunt.
Magistrae me rogant.
De lingua (-is) nostra (-is) tibi narramus.
Zamień na sigularis
1.
2.
3.
4.
5.
Magistra de linguis variis puellis narrat.
Puella linguas varias discit.
De claris Europae historiis libenter audio.
Lingua antiqua nobis placet.
Poloniae incola sum.
Utwórz acc. singularis i pluralis
oraz przetłumacz każde wyrażenie
 liber pulcher
 vir doctus
 poeta noster
 dictum Latinum
 lingua nota
 populus victus
 magister narraturus
Utwórz acc. singularis i pluralis
oraz przetłumacz każde wyrażenie
 liber pulcher
 vir doctus
 poeta noster
 dictum Latinum
 lingua nota
 populus victus
 magister narraturus
librum pulchrum
virum doctum
poetam nostram
dictum Latinum
lingam notam
populum victum
magistrum narraturum
libros pulchros
viros doctos
poetas nostras
dicta Latina
linguas notas
populos victos
magistros narraturos
Przetłumacz poniższe zdania na język polski
i podkreśl w nich 3 elementy konstrukcji ACI
(słowo rządzące, podmiot w acc, orzeczenie w
infinitiwie)
1. Auditisne cunctos Europae populos per secula a Graecis
et Romanis multa accipere?
2. Magister nobis dicit Romanos Graeciam occupare et
litteras doctrinasque Graecorum cognoscere.
3. Romanos varias Europae terras vincere et occupare lego.
4. Pueri sciunt populos Europae a Romanis victos multa ex
disciplinis litterisque Graecis haurire.
5. Videsne multa vocabula et dicta Latina in variis Europae
linguis esse?
6. Viros doctos et poetas Polonorum libros suos Latine
scribere scimus.
7. Scitisne nos linguam nostram intellegere cupere?
8. Discipuli dicunt se linguam suam intellegere cupere.
Przetłumacz poniższe zdania na język polski
i podkreśl w nich 3 elementy konstrukcji ACI
(słowo rządzące, podmiot w acc, orzeczenie w
infinitiwie)
1. Auditisne cunctos Europae populos per secula a Graecis
et Romanis multa accipere?
Czy słyszysz, że wszystkie ludy Europy przejęły przez wieki
wiele od Greków i Rzymian.
Przetłumacz poniższe zdania na język polski
i podkreśl w nich 3 elementy konstrukcji ACI
(słowo rządzące, podmiot w acc, orzeczenie w
infinitiwie)
1. Auditisne cunctos Europae populos per secula a Graecis
et Romanis multa accipere?
2. Magister nobis dicit Romanos Graeciam occupare et
litteras doctrinasque Graecorum cognoscere.
3. Romanos varias Europae terras vincere et occupare lego.
4. Pueri sciunt populos Europae a Romanis victos multa ex
disciplinis litterisque Graecis haurire.
5. Videsne multa vocabula et dicta Latina in variis Europae
linguis esse?
6. Viros doctos et poetas Polonorum libros suos Latine
scribere scimus.
7. Scitisne nos linguam nostram intellegere cupere?
8. Discipuli dicunt se linguam suam intellegere cupere.
Przetłumacz zdania
(dativus possesivus)
1.
2.
3.
4.
5.
Templo multae columnae sunt.
Templis antiquis fenestrae non erant.
Amico meo multi et pulchri libri sunt.
Servis Romanis agri non erant.
Domino Romano multi servi erant.
Przetłumacz zdania
(dativus possesivus)
1.
2.
3.
4.
5.
Świątynia ma wiele kolumn.
Świątynie antyczne nie miały okien.
Mój przyjaciel ma wiele pięknych książek.
Niewolnicy rzymscy nie posiadali ziemi.
Rzymski właściciel posiadał wiele służby.

similar documents