AgODi - Onderwijs en Vorming

Report
www.agodi.be
Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
Opleiding voor schoolsecretariaten
2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Overzicht programma
Cursus puntenenveloppen:
1. Reglementering
2. Soorten punten
3. Aanwenden punten
4. Aanstelling
5. Inzetbaarheid
2
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
www.agodi.be
Overzicht programma
Cursus puntenenveloppen:
6. Vervangingen
7. Vaste benoeming
8. Aandachtspunten
3
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
 Scholengemeenschappen basisonderwijs van
30/06/2005 (BaO/2005/11)
 Personeelsformatie in het Gewoon
Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09)
of Personeelsformatie in het Buitengewoon
Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/10)
 Puntenenveloppen voor scholen en
scholengemeenschappen basisonderwijs :
personeelsformatie en personeelsaspecten van
30/06/2005 (BAO/2005/12)
4
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
www.agodi.be
1. Reglementering
www.agodi.be
1. Reglementering
 Praktische schikkingen bij omzendbrief
BAO/2005/12 van 30/06/2005
(PERS/2005/10/ps)
 Invullen van de BaO-formulieren van
06/10/2003 (BaO/2003/04) of Invullen van
de BKL-formulieren van 06/10/2003
(BaO/2003/05)
5
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
www.agodi.be
1. Reglementering
Relevante zoekwoorden in “WETWIJS”
Puntenenveloppe basisonderwijs
BAO-formulieren
BKL-formulieren
Scholengemeenschappen
6
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
www.agodi.be
2. Soorten punten
2.1 Punten op schoolniveau
2.2 Punten op scholengemeenschap-niveau
(SG)
7
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
7
www.agodi.be
2.1 Punten op schoolniveau
3 soorten punten:
 enveloppe voor administratieve ondersteuning
 enveloppe voor ICT
 enveloppe voor zorg
8
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
8
www.agodi.be
2.1 Punten op schoolniveau
1) enveloppe administratieve ondersteuning
 in te richten ambt: administratief medewerker
 school die deel uitmaakt van SG: max. 10% van punten
overdraagbaar naar SG (tenzij anders overeengekomen in LOC)
2) enveloppe ICT
 in te richten ambt: ICT-coördinator
 school die deel uitmaakt van SG: max. 10% van punten
overdraagbaar naar SG (tenzij anders overeengekomen in LOC)
 school die geen deel uitmaakt van SG: enkel indien school deel
uitmaakt van ICT-samenwerkingsplatform
9
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
9
www.agodi.be
2.1 Punten op schoolniveau
3) enveloppe zorg
 in te richten ambt: zorgcoördinator
 school die deel uitmaakt van SG: punten worden toegekend
door SG
 school die geen deel uitmaakt van SG:
– enkel voor gewoon BaO
– tot 2013-2014
10
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
10
www.agodi.be
2.1 Punten op schoolniveau
Belangrijk:
 punten niet overdraagbaar van ene enveloppe naar andere
 “gekleurde” punten
 overdracht punten naar SG mag geen TBSOB veroorzaken
 aanwending punten op schoolniveau doorsturen via code
OOM 00 (eigen omkadering)
11
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
11
www.agodi.be
2.2 Punten op SG-niveau
3 soorten punten:
 enveloppe zorg
 enveloppe stimulus
 samengelegde punten
12
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
12
www.agodi.be
2.2 Punten op SG-niveau
1) enveloppe zorg

in te richten ambt/functie: zorgcoördinator,
stafmedewerker-zorgcoördinator

min. 90% van punten moet verdeeld worden over scholen
van SG, overblijvende punten blijven op SG-niveau (tenzij
anders overeengekomen in OCSG)
2) enveloppe stimulus + samengelegde punten (PSG)

13
in te richten ambten/functies: administratief medewerker,
ICT-coördinator, zorgcoördinator, stafmedewerker, directeur
coördinatie scholengemeenschap
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
13
www.agodi.be
2.2 Punten op SG-niveau
Belangrijk:
 uren komen niet in aanmerking voor vacantverklaring en
vaste benoeming
 verdeling punten zorg naar scholen mag geen TBSOB
veroorzaken
 aanwending punten op SG-niveau doorsturen via code OOM
07 (PSG)
14
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
14
www.agodi.be
3. Aanwending punten
Punten aanwenden om:


15
ambten in te richten op school- of SG-niveau

administratief medewerker

ICT-coördinator

zorgcoördinator
functies in te richten op SG-niveau

stafmedewerker

directeur coördinatie SG
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
15
www.agodi.be
3.1 Inrichten ambten
1) Administratief medewerker
Opleidingsniveau
Puntengewicht Ambtscode
(FT betrekking)
Salarisschaal
HSO
63 punten
236
202
HOKT/PBA
82 punten
237
158
HOLT/MA
120 punten
238
542
 geen uitgestelde bezoldiging
 aanstelling tot 31/08
16
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
16
www.agodi.be
3.1 Inrichten ambten
2) ICT-coördinator
Opleidingsniveau
Salarisschaal
HSO
63 punten
253
202
HOKT/PBA
82 punten
254
158
85 punten
255
148
120 punten
256
542
126 punten
257
501
HOLT/MA
17
Puntengewicht Ambtscode
(FT betrekking)
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
17
www.agodi.be
3.1 Inrichten ambten
3) Zorgcoördinator
Opleidingsniveau
18
Puntengewicht Ambtscode
(FT betrekking)
Salarisschaal
HOKT/PBA
85 punten
251
148
HOLT/MA
126 punten
252
501
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
18
www.agodi.be
3.2 Inrichten functies
1) Stafmedewerker
 onderliggend ambt: administratief medewerker, ICTcoördinator, zorgcoördinator, (kleuter)onderwijzer(asv)
 afhankelijk van onderliggend ambt:
– puntengewicht
– salaris
 rechten opgebouwd in onderliggend ambt
 vakcode stafmedewerker: 805
 steeds klas- en schoolvrij
19
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
19
www.agodi.be
3.2 Inrichten functies
Onderliggend
ambt
Puntengewicht Ambtscode
(FT betrekking)
Salarisschaal
kleuteronderwijzer
85 punten
32
141 (151*)
kleuteronderwijzer
asv
85 punten
40
141 (151*)
onderwijzer
85 punten
33
148 (121*)
onderwijzer asv
85 punten
41
148 (121*)
overige ambten
zie tabellen voorgaande slides
* = indien aangesteld met bekwaamheidsbewijs “Andere”
20
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
20
www.agodi.be
3.2 Inrichten functies
2) Directeur coördinatie SG (dirco)
 onderliggend ambt: directeur
 einde aanstelling: 31/08
 vakcode dirco: 806
 steeds klas- en schoolvrij
21
Opleidingsniveau
Puntengewicht
Ambtscode
Salarisschaal
HOKT/PBA + BPB
60 of 120 punten
(halftijds/voltijds)
13
779, 828 of
879
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
21
www.agodi.be
3.2 Inrichten functies
Belangrijk:

tijdelijk personeelslid rechtstreeks aanstellen

vast benoemd personeelslid steeds aanstellen via verlof Tijdelijk
Andere Opdracht (DO 019)

in zending steeds ambtscode onderliggend ambt en vakcode
vermelden
22
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
22
www.agodi.be
3.2 Inrichten functies
Voorbeeld zending
01.09.2012: onderwijzer vast 24/24:
aangesteld voor 12u als stafmedewerker-SG op niveau SG
(onderliggend ambt blijft onderwijzer)
één bericht met geldigheidsdatum 01.09.2012:

RL 1 / onderwijzer / 24u ATO 04 / einddatum oneindig / +
opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 12u met
einddatum 30.06.2013 / OOM 00

RL 1 / onderwijzer / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 12u ATO
02 / TAO / einddatum 30.06.2013 / OOM 07
23
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
23
www.agodi.be
4. Aanstelling
Puntengewicht (kostprijs van aanstelling):
 per personeelslid
 per instelling
 per ambt
 per opleidingsniveau
 per oorsprong omkadering
24
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
24
www.agodi.be
4. Aanstelling
Eénpuntenkwestie:
 meerdere personeelsleden – zelfde ambt en opleidingsniveau –
zelfde oorsprong omkadering (OOM) – zelfde instelling: nooit
meer punten inleveren dan wanneer slechts één personeelslid
aangesteld wordt
 ook een opsplitsing opdracht in vastbenoemde en tijdelijke uren
bij één personeelslid mag geen meerkost betekenen
25
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
25
www.agodi.be
4. Aanstelling
Voorbeeld 1 éénpuntenkwestie :
 School heeft 49 punten administratieve ondersteuning
en kiest voor aanstelling op niveau Hoger Secundair
Onderwijs (HSO)
 als één personeelslid aangesteld wordt is dit 1 x
28/36 administratief medewerker (AM)-HSO = 49
punten
 als het om 2 personeelsleden gaat is dit 2 x 14/36
AM-HSO = 2 x 25 punten, toch worden slechts 49
punten aangerekend
26
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
26
www.agodi.be
4. Aanstelling
Voorbeeld 2 éénpuntenkwestie :
 School heeft 28 punten voor zorgbeleid en kiest voor
opleidingsniveau Professionele Bachelor (PBA –
vroegere HOKT)
 als één personeelslid aangesteld wordt komt dit
overeen met 12/36 zorgcoördinator (ZC)-PBA = 28
punten
 als dit personeelslid al 10/36 vastbenoemd is als
ZC-PBA (24 punten) en 2/36 tijdelijk ZC-PBA is
(5 punten), zou dit mogelijks 29 punten (24+5)
kosten maar er worden er slechts 28 aangerekend
27
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
27
www.agodi.be
4. Aanstelling
Belangrijk:
 alle personeelsleden aangesteld op basis van puntenenveloppen:
36 klokuren
 36 klokuren = totale opdracht (niet noodzakelijk te presteren
binnen de school)

schoolbestuur of SG kiest vrij in welk opleidingsniveau en/of
puntenniveau een betrekking wordt ingericht

niet meer punten aanwenden dan waarover school of SG
beschikt, zoniet terugvordering
28
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
28
www.agodi.be
5. Inzetbaarheid

beleids- en ondersteunend personeel: aanstelling in en affectatie
aan één of meerdere scholen

afspraken binnen SG omtrent inzetbaarheid (autonomie) – werken
“in” en “voor” de scholengemeenschap
29
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
29
www.agodi.be
6. Vervangingen

reguliere vervanging mogelijk als titularis 10 aaneensluitende
werkdagen afwezig is
 uitzondering: vervanging dirco reeds vanaf eerste dag
afwezigheid mogelijk

geen vervanging korte afwezigheid (VKA)

geen vervanging één- of tweeklassige vestigingsplaats
30
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
30
www.agodi.be
6. Vervangingen
Belangrijk:
 steeds in zelfde ambt
 niet noodzakelijk in zelfde opleidingsniveau
 punten van titularis blijven tellen
 vervanger wordt betaald volgens opleidingsniveau (zending) en
bekwaamheidsbewijs
31
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
www.agodi.be
6. Vervangingen
Voorbeeld 1

Adm. medewerker HSO barema 202 wordt vervangen door
adm. medewerker PBA barema 158 voor 36/36  zonder
meerkost punten maar betere bezoldiging interimaris
Voorbeeld 2

32
ICT-coördinator MA barema 501 wordt vervangen door ICTcoördinator PBA (82ptn) barema 158 18/36  zonder wijziging
punten maar lagere bezoldiging interimaris
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
www.agodi.be
7. Vaste benoeming
Vacantverklaring en vaste benoeming:

per school en hoofdstructuur

per personeelslid

per puntenenveloppe

per ambt en per opleidingsniveau
33
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
33
www.agodi.be
7. Vaste benoeming

maar: TADD wordt opgebouwd in het ambt (niet in het
opleidingsniveau!)
bv. administratief medewerker – PBA kan als TADD’er uren
opeisen als administratief medewerker-HSO (maar dan ook in
niveau HSO aanstellen!)

elke 1e van de maand kan opwaardering naar hoger
opleidingsniveau gebeuren, rekening houdend met de punten én
mits toestemming personeelslid

34
affectatie/mutatie: BuBAO = gewoon BAO
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
34
www.agodi.be
7. Vaste benoeming
Belangrijk:
Welke betrekkingen komen in aanmerking voor vacantverklaring en
vaste benoeming?
 alle betrekkingen ingericht op basis van punten op
schoolniveau
35
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
35
www.agodi.be
8. Aandachtspunten
 Punten op schoolniveau zijn niet overdraagbaar van ene
enveloppe naar andere
 Punten op niveau scholengemeenschap komen niet in
aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming
 Geen vervanging korte afwezigheid en geen vervanging in éénof tweeklassige vestigingsplaats
 Opgelet: dienstonderbrekingen!
36
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi
www.agodi.be
Vragen?
37
opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
AgODi

similar documents