SG - Służba Więzienna

Report
99,834
97,772
29,990
27,571
PSP
SW
14,264
DANE
NIEJAWNE
SG
BOR
POLICJA
WP
WP
2.8
SW
PSP
17.7
4.1
POLICJA
BOR
SG
14.9
8.6
22.9
WP
0.0
SW
PSP
POLICJA
BOR*
SG
10.0
1.0
3.5
4.7
6.1
WP
1.1
SW
PSP
26.0
3.5
POLICJA
BOR*
SG
23.0
4.7
17.9
Komendant
główny
(zastępca)
Szef
(zastępca)
Komendant
główny
(zastępca)
Komendant
główny
(zastępca)
Dyrektor
generalny
(zastępca)
Generał
Zastępca
komendanta
oddziału
Szef
oddziału
Komendant
wojewódzki
Komendant
szkoły
Dyrektor
biura
Dyrektor
biura
Komendant
szkoły
Dyrektor
okręgowy
Dyrektor
biura
Komendant
szkoły
Pułkownik
Komandor
SG
BOR
POLICJA
PSP
SW
WP
WP
12.4
SW
32.2
PSP
POLICJA
BOR
SG
44.0
15.6
16.0
19.3
WP
-
SW
PSP
23.4
2.3
POLICJA
BOR
SG
18.7
8.0
37.0
SG
BOR
POLICJA
PSP
SW
WP
Testy identyczne. Normy zróżnicowane.
Inne rodzaje testów dla kobiet i mężczyzn
Testy identyczne. Normy identyczne
Testy identyczne. Normy identyczne.
Testy identyczne. Normy zróżnicowane.
Testy zróżnicowane.
SG
BOR
POLICJA
PSP
SW
WP
Funkcjonariuszowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone
w KP, z wyjątkiem art. 1867, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli oboje
rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami albo jedno z nich jest funkcjonariuszem a drugie
jest zatrudnione, z uprawnień może korzystać jedno z nich
-
Obniżenie wymiaru czasu służby w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego
Zwolnienie ze służby w porze nocnej oraz niedziele i święta kobiety w ciąży, opiekuna dziecka
do lat 8 lub opiekuna osoby wymagającej stałej opieki
Zwolnienie od zajęć służbowych w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat.
Ustawa o Policji. Rozporządzenie Ministra MSWiA w sprawie rozkładu czasu służby
policjantów. Rozporządzenie Ministra MSW w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz
przebiegu służby policjantów.
-
-
-
SG
BRAK
Zadania częściowo realizuje
Pełnomocnik ds. Ochrony Praw
Człowieka i Równego Traktowania
BOR
BRAK
Zadania realizuje Pełnomocnik ds.
Równego Traktowania
POLICJA
BRAK
Zadania realizuje Pełnomocnik KGP ds.
Ochrony Praw Człowieka
PSP
BRAK
SW
BRAK
WP
Pełnomocnik MON ds.
Wojskowej Służby Kobiet
Został wyznaczony Pełnomocnik ds.
Równego Traktowania
W związku z brakiem osoby zajmującej
się sprawami kobiet zadania
społecznie realizuje Rada ds. Kobiet
Służby Więziennej
-
SG
BOR
NIE
POLICJA
PSP
NIE
SW
NIE
WP
TAK
Badania - wewnętrznie - nie. Zewnętrznie - w październiku 2013. Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych przeprowadziło ogólnopolskie badanie dotyczące zjawiska naruszania
zasady równego traktowania w podległych służbach.
Statystyki – nie.
Raporty - wewnętrznie - nie. zewnętrznie - w październiku 2013 r. przygotowano
wkład do raportu dla Pełnomocnika Ministra do Spraw Równego Traktowania w
Służbach Mundurowych Podległych albo Nadzorowanych przez Ministra Spraw
Wewnętrznych
Trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia pełnego systemu monitorowania i
analizowania zjawiska równego traktowania
Systematycznie monitorowana jest realizacja zasady równego traktowania oraz
zjawisko mobbingu, a także przemocy w rodzinach policyjnych. Nie akcentuje się
kwestii którejkolwiek z płci.
Biuro Kadr i Organizacji prowadzi bieżącą statystykę dotycząca funkcjonariuszy PSP z
podziałem na kobiety i mężczyzn.
Biuro Kadr i Szkolenia Funkcjonariuszy Służby Więziennej prowadzi bieżącą statystykę
dotycząca funkcjonariuszy z podziałem na kobiety i mężczyzn.
Badania-okresowo realizowane przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych (ankiety)
Statystyki – roczne i kwartalnie sporządzane przez Pełnomocnika MON ds. wojskowej
służby kobiet wg danych Departamentu Kadr MON /upublicznianie w Internecie na
stronie Rady ds. Kobiet w SZ RP (www.wojsko-polskie.pl)
Raporty- sporządzane dla NATO roczne raporty na temat równouprawnienia w
wojsku wg ściśle określonych pytań oraz na temat implementacji UNSCR 1325 w
Siłach Zbrojnych RP
SG
NIE
BOR
NIE
POLICJA
TAK
PSP
NIE
SW
WP
Planowane jest opracowanie systemu szkoleń kadry kierowniczej oraz
funkcjonariuszek i funkcjonariuszy.
Problematyka gender jako kwestia płci społeczno – kulturowej zapisana została w
dokumencie strategicznych Kierunku rozwoju systemu ochrony praw człowieka w
Policji na lata 2013 – 2015. W ramach tych kierunków problematyka perspektywy płci
wprowadzona jest do szkoleń, debat, itp. W 2013 roku wydano w Policji poradnik
antydyskryminacyjny, które uwzględnia perspektywę płci w służbie.
Szkolenia - nie. Materiały edukacyjno-informacyjne – tak.
Rada ds. Kobiet wydaje foldery informacyjne o kobietach w Służbie Więziennej na
każdą z organizowanych przez siebie konferencji. Na V Kongres Kobiet wydany został
folder Kobiety w służbach mundurowych. Sukcesy. Perspektywy. Partnerstwo. W 2013
r. Rada ds. Kobiet SW wydała poradnik NIE dla Przemocy cz. 1 Przemoc domowa.
Trwają prace nad opracowaniem drugiej części NIE dla przemocy. Przemoc w pracy.
Szkolenia – nie. Materiały edukacyjno-informacyjne - tak
Wydawnictwa dotyczące wojskowej służby kobiet -2012r.
Promocja służby (1-3): Kobiety w Wojsku Polskim DVD, Kobiety w Wojsku Polskim –
album, Kobiety w Wojsku Polskim – wystawa, Udział polskich kobiet w misjach
pokojowych i stabilizacyjnych-folder jęz. pol. –ang. , Wydawnictwo pokonferencyjne
„Kobiety- Pokój- Bezpieczeństwo. Udział żołnierzy-kobiet w misjach poza granicami
kraju”, „Gender ma sens”, „Dowodzenie w środowisku zróżnicowanym płciowo”.
SG
BOR
POLICJA
PSP
SW
WP
chor. SG Karolina Miklaszewska
tel. kom. 502070465
[email protected]
płk Ewa Wawryka
tel. 22 606 51 51;
[email protected]
mł. insp. Anna Kuźnia
tel. kom. 604 495 426
[email protected]
st. kpt. mgr inż. Małgorzata Romanowska
tel. 22 523 31 10 tel. kom. 507 118 923
[email protected]
płk Anna Osowska-Rembecka,
tel. 22 640 82 51, tel. kom. 601 20 84 43
[email protected],
[email protected]
MON-kmdr Bożena Szubińska
tel. 22 6874203, tel. kom. 602431894;
[email protected] ,
[email protected]

similar documents