Nr. 3 Lønnsomhet

Report
LØNNSOMHET
LUFT/LUFT VARMEPUMPE
VER 1.0
190412 HL/MS
AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
Energibruk og priser
Klima
Valg av riktig modell
Plassering og planløsning
Varierende varmebehov
Besparelsestall og regneeksempel
Totaløkonomi
ENERGIBRUK I EN EKSISTERENDE BOLIG
Varmtvann
ca 15-20%
Øvrig ca 20%
Oppvarming ca. 55-60%
-Sparepotensialet er størst for oppvarming!
ENERGIBRUK I ULIKE BOLIGTYPER
• Elektrisk oppvarming er den
klart mest vanlige
energikilden
• Her er besparelsespotensialet størst
Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB)
ENERGIBRUK TREND
Trenden for energibruk er
nedadgående:
-økte energipriser
-rehabilitering av boliger
-energieffektiviseringstiltak
-nye byggekrav TEK 10
Fossilt brensel reduseres kraftig
Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB)
ENERGIPRISER TREND
Energiprisene øker for alle energikilder
Strømprisen har økt dramatisk siden
1980-tallet
Det er grunn til å forvente «europeisk
nivå» på energipriser i framtiden
Økte energipriser gjør installasjon av
varmepumpe enda mer lønnsomt
Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB)
ENERGIKILDER PRIS PR KWH
ENERGIKILDE
TYPISK KOSTNAD [ØRE/KWH]
Væske/vann VP
Luft/vann VP
27
38
Luft/luft VP
Gass
Vedovn
41
40 - 60
54 - 78
Pellets
Strøm
60
90
Olje
135
Kilde: ENOVA 2011
MYTER OM VARMEPUMPER
VARMEPUMPER I NORSK KLIMA
• Norsk klima er meget godt egnet for varmepumper med
relativt milde vintre og lang fyringssesong
• Stort boligareal og energibehov pr. innbygger
• Vi har tilgang på fornybar elektrisk vannkraft til å drive
varmepumpene
• Varmepumper reduserer behovet for importert og mer
forurensende kraft (kull, gass, olje, atomkraft)
KLIMASONER
• Det er store klimatiske
variasjoner i Norge
• I milde klimasoner vil
varmepumpen dekke det
aller meste av energibehovet
• I kalde klimasoner vil
varmepumpen ikke gi nok
varme i de kaldeste
periodene og det vil være
behov for tilleggsvarme
ÅRSMIDDELTEMPERATURER
KLIMADATA
Sted
Røros
Oslo
Bergen
Tromsø
Årsmiddeltemp. Tm
0,5C
5,9C
7,8C
2,9C
Dim. utetemp. (DUT)
-40C
-20C
-10C
-12C
DUT: laveste middeltemperatur over 3 døgn for perioden 1961–1990
Sted
DUT
Dimensjonerende
varmeffekt
Årlig
energibehov
Lengde
fyringssesong
Røros
-40C
100%
100%
292
Oslo
-20C
67%
64%
233
Tromsø
-12C
53%
90%
302
Bergen
-10C
50%
42%
238
HVOR KALDT ER DET EGENTLIG?
•
•
•
•
Fyringssesongen starter ved ca.10-12 grader
utetemperatur
Det er svært sjelden at utetemperaturen faller lavere
enn -20 °C over lengre tid
Energibehovet på de få kaldeste dagene i året utgjør
en liten den av det totale energibehovet
Men effektbehovet er stort på de kaldeste dagene!
HVILKEN MODELL SKAL DU VELGE?
Hva er viktigst å vektlegge?
• Veggmodell, gulvmodell eller minikassett eller flere
innedeler?
• Høy effektfaktor eller høy varmeeffekt?
• Lav pris?
• Filterfunksjon/luftrensing?
FORDELER MED Å VELGE STOR NOK VP
Velg en stor nok varmepumpe
•
•
•
•
•
•
•
Dekker mer av varmebehovet på de kaldeste dagene
Mindre behov for tilleggsvarme
Økt energibesparelse (høy COP ved lav belastning)
Minimerer lydnivå på både inne- og utedel
En korrekt dimensjonert varmepumpe bidrar til økt lønnsomhet
Det er viktig å avdekke kundens behov og forventning
Ved underdimensjonering må kunden forvente mer bruk av tilleggsvarme
PLANLØSNING OG PLASSERING
Planløsning:
-åpen planløsning mest gunstig,
mindre bruk av andre varmekilder
Plassering:
-hvor godt kommer varmen fra
varmepumpen ut i alle deler av
huset som trenger varme?
Varmepumpen bør plasseres i
oppholdsrom, hvor energibehovet er
størst og man ønsker en stabil
romtemperatur.
HVOR MYE ENERGI KLARER VP Å DEKKE?
• Energidekningsgrad:
• hvor stor andel av det totale energibehovet til
oppvarming som dekkes av varmepumpen, normalt
mellom 60 - 80% for luft/luft VP.
• Flere faktorer spiller inn:
• Boligens energibehov (størrelse og isolasjonsgrad)
• Varmepumpens maksimale varmekapasitet:
• høy varmeeffekt ved lave utetemperaturer viktig
• Klimasone:
• milde vintre gir normalt høyere energidekning
VARIERENDE EFFEKTBEHOV
GJENNOM FYRINGSSESONGEN
• Varmepumpen kan gi for lite varme de aller kaldeste dagene og det
må eventuelt tilleggsfyres med andre energikilder
Fra VP-håndboka
ORD OG UTTRYKK
Effektfaktor / COP
•
•
•
•
Momentanverdi: avgitt varmeeffekt delt på tilført elektrisk effekt
6 kW varmeeffekt delt på 2 kW tilført elektrisk effekt = COP 3
Synker med fallende utetemperatur
Øker med lavere belastning
Varmeeffekt
•
•
Hvor mye varme anlegget avgir [Watt]
Synker med fallende utetemperatur (luftbasert varmeopptak)
Årsvarmefaktor
•
•
•
Gjennomsnittlig effektfaktor i hele fyringssesongen
Avhenger av type varmepumpe, valgt modell, isolering, areal, klima, med mer.
Ligger typisk mellom 2,5 – 3,0
Tilleggsvarme
•
Ekstra energi som er nødvendig for å holde boligen varm på de kaldeste dagene: strøm,
vedfyring, osv.
BESPARELSER - ENOVA
REGNEEKSEMPLER
Elektrisk basert oppvarming
Totalt energibehov [kWh]
30 000
20 000
Andel til oppvarming ca. 60%
18 000
12 000
Andel VP dekker av oppvarming ca.60%
10 800
7 200
Tilført energi til VP med årsvarmefaktor på 3
3 600
2 400
Årlig besparelse VP kontra kun strøm [kWh]
7 200
4800
kr. 7 200
kr. 4 800
3,3 år
5 år
Årlig besparelse VP ved 1 kr/kWh
Tilbakebetalingstid for kr. 24 000 installasjon
Tilbakebetalingstid er normalt kortere enn garantitiden for privatkunde!
BESPARELSER IFØLGE SP* i Sverige
-SP er ledende på testing av varmepumper i Norden
SP tester varmepumper ved forskjellige
utetemperaturer og belastninger.
Det beregnes årlig energibesparelse
sammenlignet med elektrisk oppvarming
for tre klimasoner, samt godt og dårlig
isolert bolig.
Årsvarmefaktor ligger mellom 2,0 og 4,0
for den samme varmepumpen.
NB! SP forutsetter at varmepumpen
dekker hele varmebehovet. Dette betyr
at beregnet besparelse blir høyre enn
den faktiske besparelsen.
*SP - Svenska Provningsinstitutet /Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
ØKENDE KOMFORTKRAV
• Folk varmer opp en større del av sitt hus med
varmepumpe enn før varmepumpe:
• økt komfort som medfører økt energiforbruk
• Det holdes jevnere/høyere temperatur over hele døgnet:
• medfører økt energiforbruk
• Det fyres mindre med ved / andre energikilder benyttes
mindre
• økt forbruk av strøm
• Manglende ettersyn og vedlikehold
• tette luftfilter og støv på varmevekslere gir lavere varmeeffekt og
dårligere COP. Konklusjon: service er viktig!
ØKONOMI
•
•
•
•
Årlig spart beløp typisk mellom:
4 000 - 8 000 kr
(strømpris på 1 kr. pr. kWh)
Tilbakebetalingstid normalt fra:
3-5 år
Forventet levetid:
12-15 år
Netto spart beløp gjennom anleggets levetid:
40 000 - 60 000 kr
(investeringskostnad er trukket fra)
VP-KUNDER ER VELDIG FORNØYDE

similar documents