Spotřební a ekologické daně - sss-ou

Report
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188
Název projektu: Moderní škola
Autor: Ing. Petr Benda
Název materiálu: Spotřební a ekologické daně
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Datum vytvoření: 10. 12. 2013
Vzdělávací oblast: Ekonomika
Ročník: třetí
Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská
škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Anotace
 Žáci získávají nové informace o pojmech, které souvisí se
spotřebními a ekologickými daněmi (plátci, poplatníci,
základ a sazby daně, termíny přiznání a placení daně) a
ověřují si své znalosti.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Metodické pokyny
 Prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke
zkoušení.
 Závěrem prezentace jsou otázky a příklady se správným
řešením.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Spotřební daň
Spotřební daň je nepřímá daň, kterou zavádí stát za účelem
regulovat cenu určitých komodit na trhu.
Účelem může být zvýšení příjmů státního rozpočtu nebo
snížení prodávané množství zboží.
Spotřební daní se zdaňují tyto vybrané výrobky:
 minerální oleje (zejména výrobky z ropy)
 líh
 pivo
 víno a meziprodukty
 tabákové výrobky
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Poplatník a plátce daně
Plátce daně
je právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem
daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněným
odesílatelem nebo výrobcem vybraných výrobků, kterým
vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.
Poplatník daně
jsou všichni, kteří tyto výrobky kupují.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Základ a sazba daně
Základ daně
 základem daně je ve většině případů množství v naturálních
jednotkách
 výjimkou je základ daně u tabákových výrobků (základem daně
pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného
spotřebitele a pro pevnou část množství vyjádřené v kusech)
Sazba daně
 u každého druhu výrobků je různá, sazby jsou uvedeny na
následujícím snímku
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Sazby daně
Předmět daně
Sazba daně v Kč
Motorové benzíny s obsahem olova do
0,013 g/l
12 840 Kč za 1 000 l
Motorové benzíny s obsahem olova nad
0,013 g/l
13 710 Kč za 1 000 l
Líh obsažený ve výrobcích pod
nomenklaturou č. 2207, 2208 a ostatní
Pivo
Šumivá vína
Cigarety
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
28 500 Kč/hl etanolu
32 Kč/hl (pro malé pivovary je sazba
snížená podle výroby v hl)
2 340 Kč/hl
1,12 Kč/ks + 28% z ceny pro
konečného spotřebitele, nejméně
však 2,01 Kč/ks
Daňová povinnost
 u spotřebních daní vznikne daňová povinnost okamžikem
výroby nebo dovozu
 nemusí se však ještě objevit v daňovém přiznání
 do doby, než budou vybrané výrobky prodány s úmyslem
spotřeby, jsou podmíněně osvobozeny od daně
 podmíněné
osvobození trvá, dokud se vybrané výrobky
nacházejí v tzv. daňovém skladu nebo jsou přepravovány z
jednoho daňového skladu do druhého (a to i do jiného státu EU)
 jakmile výrobky opustí daňový sklad, vzniká povinnost daň
přiznat a zaplatit (pokud ho opustí v jiné zemi EU, vzniká
povinnost až v této zemi)
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Daňový sklad
Za daňový sklad se považuje:
 podnik na výrobu vybraných výrobků, ve kterém
provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených
tímto zákonem vybrané výrobky vyrábí, zpracovává,
skladuje, přijímá nebo odesílá
vybraných výrobků, ve kterém provozovatel
daňového skladu za podmínek stanovených tímto
zákonem vybrané výrobky skladuje, zpracovává, přijímá
nebo odesílá
 sklad
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Daňový sklad
Ten, kdo chce provozovat daňový sklad, si musí požádat na
celním ředitelství o vydání povolení.
Žádost musí obsahovat:
 identifikační údaje navrhovatele
 popis daňového skladu (jeho umístění, popis zabezpečení proti
neoprávněnému použití vybraných výrobků)
 popis výrobků, které mají být vyrobeny
 čestné prohlášení navrhovatele, že jsou splněny podmínky
stanovené zvláštními právními předpisy pro ochranu života a
zdraví osob a životního prostředí
 a další údaje uvedené v §20 zákona o spotřebních daních
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Termíny přiznání
 podání daňového přiznání do 25. dne následujícího měsíce
 splatnost daně 40 dnů po skončení zdaňovacího období
Spotřební daň při dovozu ze zemí mimo EU:
 daňová povinnost vzniká už tím, že dovozce obdrží od celního
úřadu výměr cla a daní
 splatnost daně je 10 dnů od obdržení výměru
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Výpočet daně
 daň se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně
stanovenou pro příslušný vybraný výrobek
 spotřební daň se započítává do základu daně pro výpočet DPH
 při dovozu ze zemí mimo EU DPH vypočítáme ze základu,
kterým je celní hodnota + clo + spotřební daně + náklady
pořízení na území EU
 konečná cena se však vlivem spotřební daně, cla a DPH
významně zvýší
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Ekologické daně
 vybírají se ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny
 daň se připočítává k jejich ceně
 plátci daně jsou výrobci a prodejci
 plátcům vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň dnem, kdy
dodala plyn, paliva nebo elektřinu konečnému spotřebiteli,
nebo dnem spotřeby
 daň se přiznává a platí měsíčně
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Otázky
1. Je sazba spotřební daně stejná pro všechny druhy výrobků?
NE – liší se podle druhu výrobků
2. Jaký je termín podání daňového přiznání a splatnost daně?
daňové přiznání do 25. dne následujícího měsíce
splatnost daně 40 dnů po skončení zdaňovacího období
3. Co se považuje za daňový sklad?
podnik na výrobu vybraných výrobků, sklad vybraných výrobků
4. Co se zdaňuje spotřební daní?
minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové výrobky
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Příklad
Společnost Vinum, s. r. o. dováží 2 000 litrů šampaňského z
Ruska za 3 000 USD, doprava na hranici EU činí 800 USD,
dovozní clo činí 25%, doprava z hranic EU do Brna činí 10 000
Kč, sazba spotřební daně 2 340 Kč/hl. Kurs CZK/USD 20,60.
Úkol:
• vypočítejte celní hodnotu, dovozní clo, spotřební daň, základ
daně a DPH
• kdy zaplatíme clo a spotřební daň?
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Příklad - řešení
• Celní hodnota = 3 000 x 20,60 + 800 x 20,60 = 78 280 Kč
• Dovozní clo = 78 280 x 0,25 = 19 570 Kč
• Spotřební daň = 2 000 / 100 x 2 340 = 46 800 Kč
• Základ daně = 78 280+19 570+46 800+10 000 = 154 650 Kč
• DPH = 154 650 x 0,21 = 32 477 Kč
Clo a spotřební daň zaplatíme do 10 dnů od proclení.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308
Zdroje
KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní
akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012,
236 s. ISBN 978-80-87204-61-0.
Http://www.finance.cz. [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z:
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/dph-a-spotrebnidane/spotrebni-dane/vymezeni-dane/
Http://business.center.cz. [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z:
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebnidan/
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

similar documents