DB - Lecture 5,6

Report
‫مهدی ایل بیگی‬
‫دانشگاه پیام نور دماوند‬
2
)Conceptual View( ‫ دید ادراکی‬.1
(Internal View) ‫ دید داخلی‬.2
(External View) ‫ دید خارجی‬.3
(Mapping / Transformation) ‫ تبدیالت بین سطوح‬.4
(User) ‫ کاربر‬.5
(Host Language (HL)) ‫ زبان میزبان‬.6
(Data Sub Language (DSL)) ‫ زبان فرعی داده ای‬.7
3
‫‪ -1‬ديد طراح پايگاه داده‌ها نسبت به داده‌هاي ذخیره‌شدنی در پایگاه داده است‪.‬‬
‫‪ -2‬این دید جامع است‪ ،‬یعنی شامل تمامی نیازهای داده ای کاربران می باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬در يك محيط انتزاعي (فرافایلی) و مبتنی بر یک ساختار داده ای می باشد‪.‬‬
‫‪ -4‬بااا صراساار ساااختاري اساسااار همااان ساااختار داده‌اي طرا ااي م ‌شااود‪( .‬مثااا ‪ :‬جاادو در ساااختار داده ای‬
‫رابطه ای)‬
‫‪ -5‬این دید پس از طرا ی باید تعریف گردد‪ .‬به تعریف دید ادراکی‪ ،‬شمای ادراکی می گوییم‪.‬‬
‫‪ -6‬شااماي ادرا ا نااوعي برنامااه اساات ااااوي دسااتورات تعر ااف )‪ (Data Definition‬و كرتاار داده‌هااا‬
‫)‪ .(Data Control‬سطح ادرا در واقع همین شماي ادرا است‪.‬‬
‫‪ -7‬شماي ادرا به سيستم داده م ‌شود و در اتالوگ سيستم نگهداري م ‌شود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1‬اطالصات در مورد دید داخلی‪ ،‬ادراکی و خارجی‪.‬‬
‫‪ .2‬اطالصات در مورد خود کاربران‪.‬‬
‫‪ .3‬اطالصات در مورد امریت و همچرین جامعیت داده ها و ‪...‬‬
‫•‬
‫کاتالوگ در سیستم های جدولی‪ ،‬تعدادی جدو می باشد که توسط سیستم ایجاد می شود‪.‬‬
‫•‬
‫مثا ‪ :‬یکی از جدو های کاتالوگ‪:‬‬
‫•‬
‫نکتااه‪ :‬بااا ایجاااد هاار جاادو ‪ ،‬یااک سااطر کااه ااااوی م شدااات جاادو ایجاااد شااده ماای باشااد‪ ،‬در جاادو‬
‫فوق اضافه می گردد‪ .‬پس محتویات کاتالوگ بدورت غیرمستقیم قابل تغییر است‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ -1‬ديد ‪ DBMS‬و طراح پايگاه داده‌ها است و در سطحي پايین‌تر از سطح ادرا ‪ ،‬نسبت به ال داده‌هااي‬
‫ذخیره‌شده است‪.‬‬
‫‪ -2‬در سطح فايليرگ مرطق مطرح است‪.‬‬
‫‪ -3‬مبتناار باار يااك ساااختار فاياال اساات كااه بااا نشاار ط اراح پايگاااه طرا ااي م ‌شااود و بااه طرا ااي فیزي ا موسااو‬
‫است‪.‬‬
‫‪ -4‬در سطح داخلي پايگاه داده‌ها‪ ،‬فايليرگ مرطق تعر ف م ‌شود‪.‬‬
‫‪ -5‬تر ااایر ب ااین س اااخت ه ااای س ااطح ادراک اای (مث اال ج اادو ‌) و مجموص ااه س اااختارهای س ااطح داخل اای‪ ،‬م اای توان ااد‬
‫‪ 1:N ،1:1‬یا ‪ M:N‬باشد‪( .‬مثال در تراایر ‪ ،1:1‬متراایر باا هار جادو در ساطح ادراکای یاک فایال در‬
‫سطح داخلی داریم)‬
‫‪ -6‬ب ااه تعری ااف دی ااد داخل اای ش اامای داخل اای م اای گویر ااد‪ .‬ش ااماي داخل ااي ن ااوعي برنام ااه اس اات ك ااه توس ااط خ ااود‬
‫‪ DBMS‬توليد م ‌شود و شرح فايليرگ مرطقی پايگاه است‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫•‬
‫‪ DBMS‬در مورد فایلیرگ فیزیکی چیزی نمی داند‪.‬‬
‫•‬
‫‪ DBMS‬می داند‪:‬‬
‫– چه فایل هایی با چه فرمت هایی و با چه اندازه ای در سطح فیزیکی وجود دارد‪.‬‬
‫– استراتژی دسترسای به رکوردهای فایل ها چگونه است‪.‬‬
‫– فیلد کلید(های) فایل کدا است‪.‬‬
‫•‬
‫‪ DBMS‬نمی داند‪:‬‬
‫– طرز ذخیره سازی فایل ها روی رسانه فزیکی (مثال پیوسته یا گسسته بودن)‬
‫– نحا ا ااوه همجا ا ااواری )‪ (Locality‬رکوردها ا ااا‪( .‬ما ا ااثال همجا ا ااواری رکوردها ا ااای درون یا ا ااک فایا ا اال یا ا ااا‬
‫همجواری بین دو فایل)‬
‫– نحوه بافریرگ در سطح سیستم صامل‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ -1‬ديد اربر خاص نسبت به داده‌هاي ذخیره‌شده در پايگاه داده است‪.‬‬
‫‪ -2‬جزئ است‪ ،‬یعنی فقط شامل قسمتی از داده ها است که کابر می تواند ببیرد‪.‬‬
‫‪ -3‬در سطح انتزاعي مطرح است‪.‬‬
‫‪ -4‬روي ديااد ادرا ا طرا ااي و تعر ااف م ‌شااود‪ .‬و معمااوا ساااختار داده ای ک ااه دیااد ادراکاای باار ن مبتن ای‬
‫است را دارا می باشد‪( .‬مثل ساختار داده ای رابطه ای)‬
‫‪ -5‬به تعریف دید خارجی‪ ،‬شمای خارجی می گویرد‪.‬‬
‫‪ -6‬ش ااماي خ ااارجي ن ااوعي برنام ااه اس اات ا اااوي دس ااتورات تعر ااف و كرت اار داده‌ه ااا در س ااطح خ ااارجي ك ااه‬
‫توسط اربر اين سطح نوشته م ‌شود‪.‬‬
‫‪ -7‬به تعر ف مجموصه ديدهاي خارجي اربر‪ ،‬سطح خارجي گفته م ‌شود‪.‬‬
‫‪ -8‬هر اربر م ‌تواند تعدادي ديد )‪ (View‬داشته باشد‪.‬‬
‫‪ -9‬چرد اربر م ‌توانرد در يك ديد مشترك باشرد‪.‬‬
‫‪8‬‬
9
10
‫•‬
‫ي ا از زبااان هاااي برنامه‌سااازي متعااارب مانرااد وبااو ‪ ،PL1 ،‬فرتاارن‪ ،‬پاسا ا ‪ C ،‬و زبااان‬
‫هاي مثل ‪ JAVA ،LISP ،ADA‬و ‪ ...‬است‪.‬‬
‫•‬
‫مزایای افزايش تعداد زبان هاي میزبان مورد پذيرش ‪ DBMS‬در شکل زیر ورده شده‪:‬‬
‫اهش هز ره سازمان‬
‫افزايش تعداد‬
‫تروع اربر‬
‫زبانهاي ميزبان مورد پذيرش‬
‫‪DBMS‬‬
‫‪11‬‬
‫تروع اربرد‬
‫انعطاب‌پذيري بيشتر‬
‫• شامل سه دسته دستور ز ر است‪:‬‬
‫‪ -1‬دستورات تعر ف داده‌ها‬
‫)‪Data Definition Language (DDL‬‬
‫‪ -2‬دستورات صمليات روي داده‌ها‬
‫)‪Data Manipulation Language (DML‬‬
‫‪ -3‬دستورات كرتر داده‌ها‬
‫)‪Data Control Language (DCL‬‬
‫‪12‬‬
‫‪DSL‬‬
‫‪13‬‬
‫‪DLL‬‬
‫سطح خارجي‬
‫‪DML‬‬
‫سطح ادراكي‬
‫‪DCL‬‬
‫سطح داخلي‬
‫معماري‬
‫‪ANSI‬‬
‫•‬
‫مس ا ااتقل (‪ :)Independent.DSL‬ب ا ااه زب ا ااان میزب ا ااان ني ا اااز ن ا اادارد و ب ا ااه س ا ااورت تع ا اااملي‬
‫استفاده م ‌شود‪ .‬در واقع يك زبان پرس وجو است‪ .‬مانرد ‪ Foxpro‬و ‪.Access‬‬
‫•‬
‫ادغا ‌شدن (‪ :)Embeded.DSL‬دستورهايش در متن برنامه‌اي به زباان میزباان باه اار‬
‫م ‌رود و مستقال قابل استفاده نيست‪.‬‬
‫•‬
‫هم مستقل و هم ادغا ‌شدن (‪ .)I/E.DSL‬مانرد‪SQL :‬‬
‫‪14‬‬
‫برنامه به‬
‫‪HL‬‬
‫كامپايل شده‬
‫كامپايلر‬
‫‪HL‬‬
‫دستورهاي ‪HL‬‬
‫پيش‬
‫كامپايلر‬
‫اجرا‬
‫دستورهاي‬
‫‪DSL‬‬
‫كامپايل شده‬
‫‪15‬‬
‫كامپايلر‬
‫‪DSL‬‬
‫دستورهاي ‪DSL‬‬
‫دستورهاي‬
‫‪ HL‬و‬
‫دستورهاي‬
‫‪DSL‬‬
‫‪ -1‬تعداد دستورهايش بايد كم باشد‪.‬‬
‫‪ -2‬دستورهايش بايد شبه زبان طبيعي باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬يادگیري و استفاده ن بايد ساده باشد‪.‬‬
‫‪ -4‬در طرا ي ن بايد اسل وادت دستور رصايت شود‪.‬‬
‫‪ -5‬دستورهايش بايد مبتنر بر صراسر ساختاري اساسار ساختار داده‌اي طرا ي شوند‪.‬‬
‫ي‪.‬‬
‫‪ -6‬بهتر است امپايلري باشد و نه مفسر ‌‬
‫‪16‬‬
‫‪ -7‬بهتر است از نشر برنامه‌سازي و محاسبات امل باشد‪.‬‬
‫‪ -8‬زبان بايد از نشر تعداد دستورهاي كرتر داده‌ها و صملكرد هر دستور‪ ،‬غنر و قوي باشد‪.‬‬
‫‪ -9‬بايد از نشر انواع داده‌اي و به و ژه انواع داده‌اي انتزاعي و انواع داده‌اي پيچيده‪ ،‬غنر باشد‪.‬‬
‫‪ -10‬ایاان زبااان ی ااک زبااان بی ااانی )‪ (Declarative‬اساات یعن اای کاااربر م اای گویااد چ ااه ماای خواه ااد و‬
‫روی ا ا ااه انج ا ا ااا ک ا ا ااار را بی ا ا ااان نم ا ا اای کر ا ا ااد‪ ،‬ب ا ا اارخالب زب ا ا ااان ه ا ا ااایی مث ا ا اال ‪ C‬و ‪ ...‬ک ا ا ااه روی ا ا ااه ای‬
‫)‪ (Procedural‬هسترد‪.‬‬
‫‪17‬‬
18
‫•‬
‫تعري ف ‪ :‬ي ا از ان ااواع نر ‌افزاره اااي واس ااط ب ااین مح اايط فیزي ا ذخی ااره و باز ااا اط ‌الص ااات و‬
‫محيط مرطق برنامه‌سازي است‪.‬‬
‫•‬
‫‪ DBMS‬به اربر برنامه‌ساز ام ان م ‌دهد تا‪:‬‬
‫‪ -1‬پايگاه داده‌هاي خود را تعر ف كرد‪.‬‬
‫‪ -2‬در پايگاه داده‌هاي خود صمليات انجا دهد‪.‬‬
‫‪ -3‬روي پايگاه داده‌هاي خود تا ادي كرتر داشته باشد‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ .1‬از نشر نوع ساختار داده‌اي‪:‬‬
‫–‬
‫سيستم رابطه‌اي‬
‫–‬
‫سيستم سلسله‌مراتبر‬
‫–‬
‫سيستم شبكه‌اي‬
‫–‬
‫و ‪...‬‬
‫ي‪:‬‬
‫‪ .2‬از نشر محيط سشت‌افزار ‌‬
‫‪20‬‬
‫–‬
‫وابسته به يك محيط خاص‬
‫–‬
‫ناوابسته به يك محيط خاص (قابل اجرا بر روی سشت‌افزارهای متفاوت)‬
‫‪ .3‬از نشر رده امپيوتر‪:‬‬
‫–‬
‫خاص محيط امپيوترهاي ششصار‬
‫–‬
‫خاص محيط امپيوترهاي متوسط (‪)Mini Computer‬‬
‫–‬
‫خاص محيط امپيوترهاي بزرگ (‪)Main Computer‬‬
‫–‬
‫خاص محيط امپيوترهاي خيلي بزرگ (‪)Super Computer‬‬
‫–‬
‫اجراشونده درچرد رده امپيوتر‬
‫‪ .4‬از نشر محيط سيستم صامل‪:‬‬
‫‪21‬‬
‫–‬
‫وابسته به يك سيستم صامل خاص‬
‫–‬
‫اجراشونده در محيط چرد سيستم صامل‬
‫‪ .5‬از نشر نوع معماري سيستم پايگاه داده‌ها‪:‬‬
‫–‬
‫با توانش ايجاد پايگاه متمركز‬
‫–‬
‫با توانش ايجاد پايگاه نامتمركز (توزیع شده)‬
‫‪ .6‬از نشر ماهيت زبان داده‌اي فرعي‪:‬‬
‫‪22‬‬
‫–‬
‫با زبان رو ه‌اي‬
‫–‬
‫با زبان نارو ه‌اي‬
‫‪ .7‬از نشر معماري مشتري‌‪ -‬خدمتگزار‪:‬‬
‫–‬
‫با توانش ايجاد معماري چرد مشتري – يك خدمتگزار‬
‫–‬
‫با توانش ايجاد معماري چرد مشتري – چرد خدمتگزار‬
‫‪ .8‬از نشر زبان‪:‬‬
‫‪23‬‬
‫–‬
‫سيستم داراي ‪SQL‬‬
‫–‬
‫سيستم فاقد ‪SQL‬‬
‫‪ .9‬از نشر نوع زبان داده‌اي فرعي‪:‬‬
‫–‬
‫داراي ‪I.DSL‬‬
‫–‬
‫داراي ‪E.DSL‬‬
‫–‬
‫داراي ‪E/I.DSL‬‬
‫‪ .10‬از نشر سيستم فايل‪:‬‬
‫–‬
‫خودكفا (مستقل از سیتم فایلیرگ سیستم صامل)‬
‫–‬
‫وابسته به سيستم فايل محيط سيستم صامل‬
‫و ‪...‬‬
‫‪24‬‬
‫•‬
‫وااد پردازشگر پرسش‌ها و برنامه‌هاي اربردي‬
‫•‬
‫وااد ايجاد و مدير ت داد‌هاي ذخیره‌شده‬
‫كاربر‬
‫برنامههاي كاربردي‪ /‬پرسش ها‬
‫واحد پردازشگر برنامه كاربردي و پرسش ها‬
‫سيستم مديريت پايگاه دادهها‬
‫واحد دستيابي به دادههاي ذخيرهشده‬
‫‪DB‬‬
‫متا داده‬
‫‪25‬‬
‫دادههاي‬
‫ذخيرهشده‬
‫•‬
‫ايه هسته (سيستم كرتر يا موتور پايگاه داده‌ها)‬
‫•‬
‫ايه مدير ت محيط پايگاه داده‌ها‬
‫•‬
‫ايه تسهيالت نر ‌افزاري (ابزارها)‬
‫‪26‬‬
‫‪ -1‬وااد در افت درخواست اربر و وارسار‌هاي اوليه‬
‫‪ -2‬وااد توليد شماها‬
‫ش امپايلرها براي ‪( DML‬ادغا شده)‬
‫‪ -3‬پي ‌‬
‫‪ -4‬امپايلرها (پردازنده ‪)DML‬‬
‫‪ -5‬پردازشگر پرسش و بهيره‌ساز پرسش‬
‫‪ -6‬وااد مدير ت سطح داخلي‬
‫‪27‬‬
‫‪ -7‬وااد مدير ت بافر‬
‫‪ -8‬وااد مدير ت فضاي ديسك‬
‫‪ -9‬وااد نایر زمان اجرا‬
‫‪ -10‬وااد مدير ت همروندي تراكنش‌ها‬
‫‪ -11‬وااد مدير ت انتقا داده‌ها‬
‫‪ -12‬وااد مدير ت اتالوگ‬
‫‪28‬‬
‫‪ -1‬وااد كرتر جامعيت پايگاه داده‌ها‬
‫‪ -2‬وااد ترميم پايگاه داده‌ها‬
‫‪ -3‬وااد ايمنر و افایت پايگاه داده‌ها‬
‫‪ -4‬وااد توليد نسشه‌هاي پشتيبان‬
‫‪ -5‬وااد توليد فايل هاي ثبت تراكنش ها‬
‫‪29‬‬
‫•‬
‫هر برنامه ای که توسط کاربر در محیط بانک اطالصاتی اجرا گردد‪.‬‬
‫•‬
‫در واقع تراکنش وااد مرطقی کار است که شامل چردین صمل بانک اطالصاتی است‪.‬‬
‫•‬
‫ت اراکنش اتماای‪ ،‬پایاادار و مج ازا از هاام هسااترد‪ .‬یعناای انجااا سااریا ن هااا‪ ،‬همااان نتیجااه‬
‫ای را دارد که اجرای همزمان ن ها خواهد داشت‪.‬‬
‫•‬
‫مهم افظ صحت و جامعیت داده ها می باشد نه انجا گرفتن تراکنش ها‪.‬‬
‫•‬
‫مثا ‪ :‬جابجایی مبلغی از یک اساب بانکی به یک اساب دیگر‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫•‬
‫چهااار کرتاار اساالی بایااد روی تمااامی تاراکنش هااای پایگاااه داده انجااا شااود تااا صاحت و‬
‫جامعیت پایگاه داده تضمین گردد‪:‬‬
‫‪ .1‬تجزیه‌ناپااذیری )‪ :(Atomicity‬یعناای یااک ت اراکنش یااا بایااد کااامال انجااا شااود یااا هاای‬
‫یک از دستورات ن انجا نشود‪.‬‬
‫‪ .2‬سااازگاری )‪ :(Consistency‬یعناای هاار تاراکنش بااا اجارای خااودش بایااد پایگاااه داده‬
‫را از االتی صحیح به االت صحیح دیگری مرتقل کرد‪.‬‬
‫‪ .3‬ان اازوا )‪ :(Isolation‬یعن اای اگ اار چر اادین تا اراکنش همزم ااان اجا ارا گردن ااد‪ ،‬بای ااد ک ااامال‬
‫مجزا از هم اجرا گردند‪ .‬یعنی تغییراتی که یاک تاراکنش ایجااد مای کراد تاا زماانی کاه کاار‬
‫ن بطور کامل تما نشده باشد توسط تراکنش های دیگر قابل مشاهده نباشد‪.‬‬
‫‪ .4‬پای ااائی )‪ :(Durability‬یعن اای بع ااد از اجا ارای کام اال ی ااک تا اراکنش اث اار تا اراکنش نبای ااد‬
‫بدورت تدادفی از بین برود‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫برنامهساز ‪AP‬ها‬
‫مدير پايگاه دادهها‬
‫‪DDL‬‬
‫كاربر موردي‬
‫واسط ‪DML‬‬
‫‪CLI‬‬
‫واسط ‪AP‬ها‬
‫كاربر نابرنامهساز‬
‫‪UFI‬‬
‫فرمان هاي زبان پايگاهي‬
‫واحد پردازشگر پرسش ها‬
‫واحد مديريت دادههاي ذخيرهشده‬
‫‪DBMS‬‬
‫‪.......‬‬
‫مدير فايلينگ منطقی‬
‫كامپايلر‬
‫‪DDL‬‬
‫مدير‬
‫ترميم‬
‫مدير بافر‬
‫مدير‬
‫تراكنش ها‬
‫مدير فضاي ديسك‬
‫‪......‬‬
‫فايل‬
‫ثبت‬
‫تراكنشها‬
‫‪32‬‬
‫متادادهها‬
‫شاخص ها‬
‫دادههاي ذخيرهشده‬

similar documents