letonia

Report
Letonia




Număr echipa:
Clasa :
Şcoala:
Prof. coordonator:
3
X-D
Colegiul Tehnic Ioan Ciordas
Manuel Bercovici

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Presidential_Flag_of
_Latvia.svg

http://www.amosnews.ro/mediashare/ar/5cymhtn9ww5d2dg1
y2g0s7tqw96i80-org.jpg

Limba letonă

Capitala
RIGA,capitala letoniei

Riga a fost un important centru al Ligii Hanseatice, care derivă
prosperitatea în secolele 13-15 din comerţul cu Europa Centrală şi de Est.
The urban fabric of its medieval centre reflects this prosperity, though
most of the earliest buildings were destroyed by fire or war. Urban faţă de
centrul său medieval reflectă această prosperitate, deşi cele mai multe
dintre cele mai vechi cladiri au fost distruse de incendiu sau de război.
Riga became an important economic centre in the 19th century, when the
suburbs surrounding the medieval town were laid out, first with imposing
wooden buildings in neoclassical style and then in Jugendstil . Riga a
devenit un important centru economic în secolul 19, când suburbiile din
jurul oraşului medieval au fost stabilite, în primul rând cu impunerea
unor clădiri din lemn, în stil neoclasic şi apoi în Jugendstil. It is generally
recognized that Riga has the finest collection of art nouveau buildings in
Europe. Este general recunoscut că Riga are cele mai bune de colectare
de clădiri art nouveau in Europa.

http://translate.google.ro/translate?hl=ro&langpair=en|ro&u=ht
tp://search.pbase.com/search%3Fq%3DRiga





Riga
Valga
Madona
Jelgava
Saldus

Letonia este în esenţă o câmpie ondulat,
cu câmpii destul de plat alternând cu
dealuri. The eastern part of the country is
more elevated, its most prominent
feature being the Central Vidzeme
Upland, which reaches a maximum
elevation of 1,020 feet (311 metres).
Partea de est a ţării este mai ridicat,
caracteristica sale cele mai proeminente
fiind Centrale Vidzeme Upland, care
atinge o înălţime maximă de 1020 de
picioare (311 metri). In the southeast the
highest point is Lielais Liepukalns (947
feet [289 metres]), which is part of the
Rāzna National Park... În sud-est cel mai
înalt punct este Lielais Liepukalns (947
picioare [289 m]), care face parte din
Parcul Naţional Rāzna …

Limnogenous Teza de doctorat vegetaţie mocirla din Letonia "cuprinde
studii asupra comunităţilor mocirlă limnogenous. Plantelor comunităţile
mocirla formate în procesul de terrestrialization lac, inclusiv succesiunea
prima etapă reprezentată de-rogoz standuri înalt şi Gale Myricetum
Schoenetum ferruginei ONU găsit în partea a drenat lacuri în Letonia au
fost considerate ca fiind comunităţi noroi limnogenous în acest studiu.


faunĂ
De exemplu, 21 de specii găsite în Letonia au fost incluse printre speciile protejate din lume;
ursi au fost reperate în păduri, precum şi letonă. The bear is not an everyday occurrence in
Latvian nature - there are about a dozen of them in the entire country. Ursul nu este un
eveniment de zi cu zi in natura letonă - există aproximativ o duzină de ei în toată ţara. Still,
they are being protected, unlike what happened to the brown bear Bruno after he had wandered
from Italy into the Bavarian Alps and, although he was the first bear to be sighted in Germany
in the last 170 years, was shot. Totusi, acestea sunt protejate, spre deosebire de ceea ce sa
întâmplat cu ursul brun Bruno, după ce a rătăcit din Italia, în Alpii bavarezi şi, deşi el a fost
primul urs care urmează să fie văzută în Germania în ultimii 170 de ani, a fost împuşcat. Bears
can be seen in Latvia now and then, but they are not a reason to be afraid of stepping into the
Latvian forests - any animal fears humans and a bear will flee upon noticing a two-legged
being. Urşii pot fi văzute în Letonia acum şi apoi, dar ele nu sunt un motiv să se teamă de a
consolida în pădurile Letonia - orice temeri om animal şi un urs va fugi pe observe o cu două
picioare fiind.

Bazei industriale Letoniei sa axat în principal pe industria grea,
cum ar fi produsele chimice şi petrochimice, prelucrarea metalelor,
şi construcţia de maşini. Major manufactured items include
railway carriages, buses, mopeds, washing machines, radios,
electronics, and telephone systems. Majore fabricat elemente
includ vagoane de tren, autobuze, mopede, masini de spalat,
aparate de radio, electronice, sisteme de telefonie şin
Read more: Industrie - Letonia - creştere, sectorul
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&langpair
=en%7Cro&u=http://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Latvi
a-INDUSTRY.html&rurl=translate.google.ro&usg=ALkJrhgddkU9-OQfZQayKpSftFNob2gQQ#ixzz1ECv9R1Ni

turism
Pentru a spune că Letonia se
mândreşte cu natură virgină este
nici o exagerare, ceea ce
înseamnă că există multe opţiuni
disponibile pentru turismul verde
de la simple plimbări în pădure la
ofertele speciale pentru păsăriobservatorii, vânători şi prieteni
si cunoscatori a naturii.

similar documents