PowerPoint-presentatie

Report
Aan de slag met de online SE bank!
Welkom namens het projectteam
SE bank vmbo groen!
Projectleiding: Wilma Bredewold, Jacob Molenaar en Alex van Essen (Toetsplaza)
Ontwikkelgroep SE bank: Birgitte van Dijk, Thea van Bokhoven en Marja Groenendijk
Opzet workshop
• Kwaliteit van schoolexaminering en de
kracht van samenwerking
• Demonstratie online SE bank
• Even oefenen…
Doel : zicht op de mogelijkheden en de werking van de
SE bank. De bank is (qua content) nog in ontwikkeling.
Waarom het project SE vmbo?
Het vmbo groen wil opbrengst gericht werken
• leerlingen bewust en doelgericht voorbereiden op het
CSPE (mbo/maatschappelijk functioneren)
• komen tot hoge opbrengsten
Kwalitatief goede toetsing én een goed toetsbeleid
zijn hierbij van belang. Met name i.r.t. het
schoolexamen!
• Het SE toetst dat wat je niet in het CSPE toetst
• Het SE bereidt voor op het CSPE
Gezamenlijke initiatieven vanuit de AOC Raad, w.o.
• OGW projecten, Toetsbeleid, Rekengroen, Groen Proeven,
Toetskapstok, SE vmbo groen (‘13-’14)
Kwaliteit van toetsen?
= bewust toetsen door te kijken met een
programmabril
De piramide van Miller
Authenticiteit /
complexiteit
Dit vraagt een
bewuste keus in
leeromgeving énDoen
in toetsvorm en
toetsinhoud
Competent gedrag tonen in de
complexe (beroeps)praktijk
Laten zien
HetToepassen
examenprogramma
vmbo groen richt
zich op verschillend
Weten
type leerdoelen
Laten zien van competent gedrag in
gesimuleerde, herkenbare situatie
Toepassen van kennis in theoretisch
probleem of praktische vaardigheid
Vakkennis en algemene kennis
opdoen, inzicht verwerven
Authenticiteit /
complexiteit
Welke toetsvorm is passend bij welk doel?
Stage, PvB, externe opdracht
Doen
Laten zien
Toepassen
Weten
Portfoliobeoordeling, werkpleksimulatie,
projectpresentatie
Praktijktoetsen, werkstuk
Kennis/theorietoetsen
Bewust en kwalitatief toetsen
• Inhoud: dekking examenprogramma
• Vorm: op alle niveaus van de piramide
• Combinatie van toetsen die elkaar
versterken, zowel qua inhoud als vorm
• Kwaliteitscriteria schoolexamens
– Authenticiteit, betrouwbaarheid, validiteit,
transparantie, etc.
PTA: een evenwichtig geheel
• Programma = bewuste, beargumenteerde
combinatie van toetsvormen. Passen deze
toetsen bij het
waarom en
wat?
Zitten alle
eindtermen in
totale PTA?
LB/K/2
LB/K/3
LB/K/16
praktijktoets
Enzovoort ..
Hoe kan SE vmbo u ondersteunen?
Handreiking en formats
6 schoolexamensets LBB
Online SE bank
http://www.toetsplaza.nl/schoolexamens
Wat biedt de SE bank?
• 6 voorbeeld SE examens voor u samengesteld
– 2x GL, 2x KB en 2x BB
– Combinatie praktijk en theorie
– Keuzes gemaakt: welke inhouden, hoeveel tijd, welke weging,
verhouding K/ABV/SBV conform CPSE norm
– Vaste kwaliteitscriteria
– Op dit moment nog opvraagbaar (deels in de database)
• Gevalideerde toetsitems om zelf naar wens online SE’s
samen te kunnen stellen
– Te delen met collega’s (intern en op termijn extern)
• Digitaal én op papier af te nemen
– Praktijk alleen op papier
• Complete examensets per toets
–
–
–
–
Examinatoreninstructie
Toetsmatrijs
Correctiemodel
Opdracht leerling
Ingebouwde toetsmatrijzen
• Stuurt de kwaliteit van het SE
• Koppelt eindtermen aan
– Kennis (K)
– Algemene BeroepsVaardigheden (ABV)
– Specifieke BeroepsVaardigheden (SBV)
• Adviesverhouding K/ABV/SBV conform CPSE
– GL: 25% - 50% - 25%
– KB: 20% - 50% - 30%
– BB: 15% - 50% - 35%
(afwijking +/- 5%)
Maar de SE bank blijft een hulpmiddel!
U blijft als gebruiker verantwoordelijk voor de kwaliteit
van uw SE.
Dit vraagt kennis van:
– Het examenprogramma
– De kwaliteit van examinering
– Het werken met toetsmatrijzen
– De werkwijze van de online SE bank en (indien gewenst)
digitaal toetsen via Toetsplaza
En een goed uitgewerkt PTA als basis voor het werken met de SE
bank en het samenstellen van een schoolexamen.
Laat u meenemen in ‘de wereld van onze online SE bank
vmbo groen!’
De Schoolexamenbank vmbo Groen
Demonstratie
Jacob Molenaar
Uitgangspunten
Met de Schoolexamenbank vmbo Groen kunnen
docenten drie dingen doen:
• De voorbeeldexamens aanpassen
• Zelf nieuwe schoolexamens samenstellen
• Samengestelde schoolexamens delen met collega’s
binnen de school
Uitgangspunten
De theorie-schoolexamens in de Schoolexamenbank
vmbo Groen kunnen op twee manieren worden
afgenomen:
1. Op papier: de samengestelde examens kunnen
worden gedownload in Word-formaat
2. Online: met behulp van Toetsplaza
(www.toetsplaza.nl). N.B. Om gebruik te kunnen
maken van deze optie hoeft u niet al een actieve
Toetsplaza-gebruiker te zijn.
De praktijkexamens in de Schoolexamenbank vmbo
Groen kunnen voorlopig uitsluitend op papier
worden afgenomen.
Opzet
• De Schoolexamenbank vmbo Groen is zoveel
mogelijk ‘zelfuitleggend’
• Het samenstellen van schoolexamens gaat met een
‘wizard’ die u van a tot z door het proces leidt.
Demo!
http://www.schoolexamenbank.toetsplaza.nl
Hoe verder in ‘14-’15?
• Digicodes wanneer en voor wie beschikbaar?
• Doorontwikkeling SE bank
– (Zeer) korte termijn: alle 6 voorbeeldexamens (= resultaat
huidige project)
– Daarna uitbreiding content
 Nieuwe (beperkte) financiële kaders, maar vooral
vraagsturing bepalen inhoud en tempo van de
doorontwikkeling. SE bank gaat deel uitmaken van de
gezamenlijke examenorganisatie van de AOC’s.
• Wat zijn uw wensen qua content en qua diensten?
• Kant en klare examens of valide items?
• Zelf examens aanbieden voor opname in de SE bank?
• ….
Vacature invoerredacteur per direct!!! Meer info:
Scilla van Cuijlenborg, [email protected] of T. 06
44062164
Contactpersoon SE vmbo:
Wilma Bredewold, [email protected]
T.06 54245534
Contactpersoon Toetsplaza:
Alex van Essen, [email protected]
Voor actuele informatie zie
http://www.toetsplaza.nl/schoolexamens
Even oefenen…
De database bevat voorbeeldexamens:
• Combi-examen GL (theorie en praktijk)
• LB/K/3 Ruimte
• LB/K/4 Landschap en omgeving
• LB/K/7 Groei en ontwikkeling 2
• LB/K/8 Dierlijke voeding en verzorging
Speel daar eens een beetje mee…

similar documents