Objemové tabulky

Report
Stanovení objemu stojících
stromů
Modul 7 - HÚL 3
Stanovení objemu stojících stromů
Základní pojmy:
V dendrometrii se nejčastěji
používá objem hroubí
Vhroubí stromu= Vhroubí kmene + Vhroubí větví
Hroubí je nadzemní část stromu
měřená s kůrou , která má více než
7 cm.
Obr. 1
Stanovení objemu stojících stromů
(metody)
1. Metoda výtvarnice a výtvarnicové
výšky.
2. Presslerova úměrná výška.
3. Odhad (Denzinův vzorec).
4. Metoda objemových tabulek.
5. Jiné metody.
Výtvarnice
1. Výtvarnice je bezrozměrná veličina,
vyjadřující poměr mezi objemem kmene
a objemem válce, se kterým má společnou
kruhovou základnu a výšku.
Obecně se stanoví:
v
objem stromu
f=
=
g  h objem válce o rozměrech g a h
Výtvarnice
Objem stojícího stromu se vypočítá:
V = g1,3.h.f
V=
π.,


.h.f
Typy výtvarnic
f0
absolutní – f0
je vlivem kořenových náběhů
velmi nepravidelná, s velkou
variabilitou, prakticky se
h
nepoužívá.
g0 = místo předpokládaného řezu
g0
Typy výtvarnic
pravá – f0,1
vyjadřuje nejlépe tvar kmene.
Nevýhodou je nevhodné místo
k měření (u malých stromů
nízko - ovlivnění kořenovými
náběhy, u vysokých stromů
příliš vysoko).
f0,1
h
g0,1
h0,1
Typy výtvarnic
nepravá (výčetní) f1,3
prakticky nejpoužívanější pro
určení objemu stojících stromů
(dobře dostupné místo měření
tloušťky).
f1,3
h
g1,3
1,3m
Výtvarnicová výška
 V tabulkách nejsou většinou uvedené výtvarnice, ale
výtvarnicové výšky.
 Výtvarnicová výška je součin výšky a výtvarnice,
značí se hf.
Pro výpočet objemu stromu stačí výtvarnicovou
výšku vynásobit kruhovou plochou.
V = g1,3.hf
Presslerova úměrná výška
Úměrný bod je místo na kmeni,
jehož tloušťka je rovna polovině
výčetní tloušťky.
Vzdálenost úměrného bodu od
předpokládaného místa řezu se
nazývá úměrná výška stromu.
=


. g1,3 . (hu+ )


Obr. 2
Metoda odhadu
Používá se Denzinův vzorec
V(m3)=
, ()

 Přesně platí pro hf1,3 = 12,74 m, tedy pro
stromy asi 25-26 m vysoké. Pro jinou výšku
je potřeba objem upravit.
 Tabulka, učebnice str. 40.
Denzinův vzorec, příklad
Vypočítejte objem BK, d1,3 = 30 cm, h = 29 m
podle Denzinova vzorce:
= 0,9 m3
 Standartní výška pro BK je 26 m
 29 m znamená + 15% (tabulka na str. 40)
 0,9 . 1,15 = 1,035 m3
Objemové tabulky
Objemové tabulky obsahují objem hroubí
s kůrou jednotlivých stromů, vyhledaný podle
výčetní tloušťky a výšky.
 Vycházejí z původních německých GrundnerSchwappachových tabulek,
(přelom 19-20. století).
 Upravené Lesprojektem se používají pod názvem
ÚLT (Územní lesnické tabulky)
 nebo Objemové tabulky.
(Hmotové tabulky = starší název ).
Objemové tabulky
Objem je v tabulkách uveden v setinách (dvě
desetinná místa) s kůrou.
Pro objem bez kůry je nutné násobit
příslušným koeficientem na redukci kůry.
Každá dřevina má jednu tabulku, pouze JD a
BO mají více tabulek podle věku.
pro některé dřeviny (např. LP) tabulka
sestavena není, objem se hledá podle dřevin
s podobným růstem (BK).
Objemové tabulky
Kromě objemu tabulky obsahují kruhové plochy
Tyto veličiny slouží k výpočtu objemu
nadměrných stromů
(tloušťka více než 90cm
nebo výška větší než 40m)
a výtvarnicové výšky
Objemové tabulky
Najděte v objemových tabulkách objem BK,
d1,3 = 30 cm, h = 29 m (počítali jsme pomocí
Denzinova vzorce)
V = 1,03 m3
Téměř totožný výsledek. Přestože Denzinův
vzorec je odhadní, pokud použijeme
přepočtovou tabulku, dosáhneme přesných
výsledků!
Použitá literatura a odkazy
Štipl Přemek (2000): Hospodářská úprava lesa – Dendrometrie, MTZ –
Tiskárna Lipník, a.s., (obr. 1, 2).

similar documents