Patrioti MSK – prezentace Davida Sventka

Report
David Sventek, říjen 2013, DOV
Leadership pro 21 století
• leadership již není exklusivita „bosů
nahoře“ .. Každý má povinnost vést
• nový leader musí vest k excelenci ostatní ..
Být leadrem pro toto století znamená být
schopen přinést to nejlepší lidem
•
leadership a management není totéž.. mezi
leadershipem a management je jasný a
významný rozdíl/ vést lidi je užívat Pull systém
.. řídit lidi znamená používat Push systém /
162
Leadership pro 21 století
• nastupuje era nového citlivého a
humanistického vedení ..
není možné být úspěšným leaderem bez
interpersonální citlivosti
• nový leader potřebuje mít holistický přistup,
zahrnující širokou variaci kvalifikací ,
dovedností a schopností ..být úspěšným
leaderem společnosti znamená mít vysoké
kvality v širokem okruhu činností.
162
Leadership pro 21 století
• nová definice leadershipu spočívá na
výjimečnosti ve zvládání změn, která daleko
převyšuje schopnost pouze reagovat na
změnu která se objeví, ale stoji na schopnosti
předvídat změnu a měnit ji před tím než přijde
…rozhodujícím aspektem moderního
leadershipu pro budoucnost je otevřenost,
dokonce hlad po změnách .
162
ČTYŘI IMPERATIVY výjimečného Leadera
IMPERATIV: velmi
důležitý, nezbytný,
zásadní, kategorický,
naléhavý a základní
požadavek nebo příkaz.
Jedná se tedy o něco, co
nejde obejít. V leadershipu
jsou to principy, kterých se
drží ať už vědomě či
nevědomě každý úspěšný
lídr.
Důvěryhodnost = charakter a způsobilost
Jak budovat důvěryhodnost?
Základní definice
CHARAKTER: osobní zralost, čestnost a zásadovost – to, jaký člověk je.
ZPŮSOBILOST: nadání, dovednosti a schopnosti – to, co je člověk schopen dělat.
DŮVĚRYHODNOST: vyjadřuje to, jak vás vnímají druzí lidé. Je to vaše věrohodnost ve smyslu vaší čestnosti,
úmyslů, schopností a výsledků.
Důvěra
Jedinci jsou zodpovědní za svá rozhodnutí a mají
svobodu volby.
Rozhodl jsem se, že budu jednat v souladu s principy.
Věřím v princip integrity, odvahy, věrnosti,
prospěšnosti, soucitu, slušnosti, poctivosti.
Principy jsou přírodní zákony, základní pravdy, které se
nemění v čase.
A co tedy žít v souladu s principy znamená?
Při každém svém kroku mít na mysli,
že by měl být vykonán tak, aby se nestavěl do opozice
s mravním jednáním.
Aby nevykazoval ani náznak nezákonné činnosti,
aby nezaváněl pachem špatných lidských vlastností,
jako třeba pýcha, nenávist, mamon.
Pokud u nás funguje svědomí, určitě poznáme, kdy
začneme jednat v rozporu s principy.
Mé životní volby ...
• Nejlepší kamarád
• Výběr studijního oboru
• Výběr manželky (pokud neplatí teorie, že si vybírá
vždy žena)
• První zaměstnání
• Sázka na tým
• Akceptace role leadera
• Odvaha (drzost) jít do náročných věcí
• Rodičovství
• Neodstěhování se z regionu
• Rovnováha rolí (rodina/práce/služba/čas pro sebe)
• Jednání v souladu s principy
Příležitosti a výzvy se před aktivními
lidmi vynořují jako ryby. Jen je chytit
za ploutve (za pačesy ).
Výzva v roce 2006
• Vybudovat zcela novou organizaci na
administraci EU fondů v regionu – postavit
nový tým
• Vyjednat s Evropskou komisí příspěvek pro
kraje České republiky (cca 120 mld. Kč)
• Zodpovědně investovat v kraji cca 20 mld. Kč
• Dodržet pravidla a zároveň se snažit to
nepřehnat s kontrolou a audity – udržet
lidskou tvář úřadu
Čím jsme začali?
Definovali jsme:
• poslání,
• vizi a
• hodnoty organizace
jako základní kameny organizační strategie.
Poslání organizace
Naší profesionální službou přispíváme k
evropské soudržnosti a dynamickému
rozvoji regionu Moravskoslezsko.
Vize organizace
Efektivní, zákaznicky a partnersky
orientovaná organizace ctící hodnoty
fairplay.
• Usilujeme o to být:
VÍC NEŽ DOBROU RADOU tzn.:
Špičkový úřad regionální rady v ČR.
Špičkový řídící orgán operačního programu v ČR.
Špičková organizace veřejné správy v ČR.
Hodnoty organizace





Hrajeme fér a v týmu
Vstřícně a ochotně
Jednoduše
Moderně s dobou
Společně s vámi
Co bylo dál?
A na poslání (smysl naší práce),
vizi (toho, jakou organizaci chceme vybudovat)
a hodnoty (co budeme společně ctít)
jsme začali lákat spolupracovníky, kteří byli ochotni
přijmout výzvu nového a nelehkého úkolu
A byli jsme velmi úspěšní.
Kvalitní tým lidí je základem úspěchu organizace
• Cca 100 zaměstnanců, z toho 85% inženýrů.
• Fluktuace za 7 let nikdy nepřekročila 4% a nemocnost
1,5%.
• Máme úspěšně investováno 17 mld. Kč, nehrozí nám
ztráta evropských prostředků kvůli pomalému
čerpání.
• Vážený průměr EIRR za oněch 17 mld. Kč činí přes
11%.
• Jsme dávání za vzorový příklad dobrého správce
evropských fondů.
European Public
Administration Award
BEST PRACTICE
CERTIFICATE HOLDER
Region se vylidňuje
Ubývá obyvatel a nejvyšší úbytek je způsoben
migračním úbytkem. Odcházejí zejména mladí,
vzdělaní lidé, zatímco skupina sociálně slabších roste.
Jedním z hlavních důvodů vystěhování je uváděna
atraktivita nabídky práce.
Dlouhodobě podprůměrná zaměstnanost
Míra zaměstnanosti se pohybuje pod průměrem ČR,
z pohledu nezaměstnanosti je problémem
dlouhodobá nezaměstnanost a nezaměstnanost
absolventů. Důvodem však nemusí být jen kvalifikační
předpoklady, ale i další faktory.
Znečištěné ovzduší
Tento stav odráží vysokou koncentraci průmyslu
v regionu, pozornost je potřeba věnovat ale i
znečištění z lokálních topenišť a dopravy. Znečištění
ovzduší spolu s pracovními příležitostmi jsou obecně
vnímány jako stěžejní faktory odchodu lidí z regionu.
Koncentrace těžkého průmyslu
Pro region je specifický malý počet velkých
zaměstnavatelů. Vývoj v daných odvětvích tak
má souvislost s riziky možného dopadu na
nezaměstnanost, ekonomickou a sociální situaci a
celkovou kvalitu života v regionu.
Roste chudoba
V důsledku koncentrace nízkopříjmových obyvatel se
zvyšuje počet sociálně vyloučených lokalit a počet
obyvatel v nich žijících.
Nízká podnikatelská aktivita
I přes relativně kvalitní a dostupnou podnikatelskou
infrastrukturu včetně možností využití brownfields je
v regionu nižší ochota podnikat, nízká je i míra
inovačních aktivit, kvalifikační úroveň MSK se zásadně
nemění.
A přesto všechno
Moravskoslezský kraj není tak nehostinný,
zaprášený a negativní.
Proč se cítím patriotem Moravskoslezského kraje?
Žiji tady rád a chci, aby se tady dobře žilo i mým
dětem. Jsme tu doma. A na domově mi záleží.
My společně tvoříme kraj. Lidé dělají místo krásným.
Každý z nás má svobodu volby, každý má právo
hledat cesty jak uspět.
Přemýšlejme i nad tím, čím můžeme našemu kraji
přispět.
Děkuji za pozvání. Držím palce Patriotům MSK.
Jsou pro mne příkladem naplnění mého oblíbeného
citátu:
Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme
stát my sami.
Mahátma Gándhí

similar documents