Sigtunaboxen, presentation från Skolforum

Report
SIGTUNABOXEN
Systematisk kollegialt lärande och högre resultat
för
framtiden och nu
Johan Adler- Skolutvecklingschef förskola & grundskola
Pi Högdahl – Skolutvecklare för grundskola
www.sigtuna.se
Kunskapande för framtiden
- att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Svaga resultat
Kompetensförsörjning
Extern
genomlysning
Bred politisk
enighet
Politiskt
slagfält
Skolutvecklings
-
program
SIGBOX
Verkstad
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Utgå från eleverna!
Det är eleverna själva som slutligen avgör vad de lärt sig. Därför
måste vi anknyta till vad de tänkte , vilka mål de har, och varför de
skulle vilja engagera sig i det lärande som erbjuds i skolan
Hattie, 2009
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
#sigbox
IDAG
Den enskilt viktigaste faktorn för att alla elever ska lyckas är den skicklige
läraren
Ett lotteri för eleven om den ska klara sig i matematik eller inte.
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Lärande kan bara ske
- om eleverna förstår vad de lärt sig
Kunskapande för framtiden är att:
hjälpa eleven att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling och
sin lärandeprocess och ta kontroll över den.
Att tillsammans med IKT-uppgifter som stimulerar till att producera
och SYNLIGÖRA kunskap istället för att ”bara” konsumera får man en
oslagbar kombination!
Dylan William
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Inte så bra effekter….
För hög måluppfyllelse
enligt John Hattie, Synligt lärande
Måttliga effekter
Försumbara effekter
• Nivågruppering 0,12
• Klasstorlek 0,21
• Friskolor 0,21
• Tävlingsinriktat lärande 0,24
• Hemläxor 0,29
• Ämnesintegrering 0,39
Negativa effekter
• Byte av skola – 0,34
• Lovskolor – 0,09
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Stora effekter
För hög måluppfyllelse
enligt John Hattie, Synligt lärande
Störst effekt
• Självskattning 1,44
Stora effekter
• Förskoleaktiviteter 0,48
• Motivation 0,48
• Utomhuspedagogik 0,52
• Kamrathandledning 0,55
• Ord- och lästräningsprogram 0,67
• Bedömning för lärande BFL 0,90
• Videoanalys av undervisningen 0,88
• Lärares tydlighet i undervisningen 0,75
• Förtroendefull relation lärare-elev 0,72
SIGTUNABOXEN
BFL+IKT+ SUA +
21 Century learning skills = SANT!
”Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla
ämnen utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter ”.
Skolutvecklingsprogram för framtidens skola
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox
www.sigtuna.se
BFL = Bedömning för lärande
förhållningssättet
IKT = Informations- och kommunikationsteknik
verktyget
SUA = Språkutvecklande arbetssätt
instrumentalitet
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Bedömning för lärande
- Vad ska jag kunna, kunna göra, kunna visa?
Formativ bedömning / feed forward för elevens
lärande
Summativ bedömning av elevens lärande
Den skicklige lärarens undervisning
# Lyckas med barn- och elevperspektivet för lärandet gör demokratisk skola.
# Synliggör och gör målen förståeliga.
# Korrigerar undervisningen så alla är med
# Ger bedömning för lärande.
-
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
SUA - språkutvecklande arbetssätt
• Undervisningen är planerad utifrån ämnes- och språkmål
• Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva
• Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och erfarenheter
• En rik klassrumsinteraktion
• Kontextrik undervisning
• Eleverna ges stöttning
Källa: Pauline Gibbons och Maaike Hajer
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014
• 21 century learning skills
• Samlingsbegrepp för de kompetenser vi behöver för att kunna bli en
aktiv del av det kunskapsbaserad samhället. Denna kontext betonar
den
• nya teknikens betydelse för hur vi samarbetar och kommunicerar.
•
En konkret effekt av framväxandet av denna nya kunskapsgren är
man i exempelvis Pisa-undersökningar kan komma att mäta andra
förmågor hos våra elever, som till exempel elevers samarbetsförmåga
eller förmåga till kreativitet och kritiskt tänkande.
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Några verktyg för Lärandet
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Digitala Lärmiljöer i Sigtuna
kommun
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
LÄRANDE ORGANISATION
Den organisation som
A) skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande
B) tillvaratar detta lärande
C) nyttiggör detta lärande i organisationens strävan att påverka och
anpassa sig till omvärlden.
(Granberg, Ohlsson 2000)
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
LÄRANDE ORGANISATION
• En lärande organisation är en som
• kontinuerligt ökar sin förmåga att skapa sin egen framtid och
• skapar de resultat de verkligen önskar,
• där nya och bredare tankemönster främjas,
• där kollektiv ambition frisätts och
•
människor kontinuerligt lär sig hur de tillsammans ska lära sig.
(Senge 1995)
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Att förändra skolkulturer
• Särbokultur
• Familjär kultur
• Professionellt samarbetande kultur
(Blossing, Scherp, Ekholm m.fl)
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
” The content first, then the process”
Dylan Wiliam
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
a&o
FÖRANKRING + delaktighet
1. POLITIK - Skolpolitiskt program mars 2012
2. FÖRVALTNING – 2 projektledare
3. REKTORER 100 % delaktighet i att forma och leda processen
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
HUR GÖR MAN DÅ ?
”Spray and Pray”
Vanliga klassiska kurser, om man jämför, ger obetydliga förbättringar av
undervisningen
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
HUR GÖR MAN DÅ ?
Modern skolforskning visar att kompetensutveckling blir
effektiv när
- den egna undervisningen systematiskt förbättras utifrån de faktiska behoven
eleverna har,
- genomförs genom kollegialt lärande på den egna skolan med en förbättringsagent
- utmanar praktiken utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
- garanterar stödprocesser i minst 5 år
(Timperley, D Wiliam, U Blossing,
m.fl)
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Kunskapande för framtiden
- att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att
se och förstå sin egen undervisning.
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Samtliga kommunala grundskolor organiserat för kollegialt lärande, för utveckling av
undervisningen i s.k. samtalsgrupper, minst var 4:e vecka, minst 1,5 h.
Boråsutbildare IKT-utbildare SUA-utbildare
Samtalsledare
Lärare
Elever
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
www.sigtuna.se
Sigtunaboxen
BFL + IKT + SUA = SANT!
Samtalsledare leder samtalsgrupper, 8-12 personer/grupp på egen skola med start vt 12
+
Samtalsledare
Boråsutbildare
IKT-utbildare
+
Samtalsledare
Lärare
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
www.sigtuna.se
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
UPPFÖLJNING Svedala-enkäten
• Microsoftenkät, PILSR, 21 century learning skills lärare, rektor
• BFL, elev- lärar, rektorenkät
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Rektors pedagogiska ledarskap
HelenTimperleys 10 forskningsbaserade principer för lärares
professionsutveckling
Princip nr 9
Rektors roll är betydande för att leda arbetet med tydlig vision med
möjligheter, att leda lärande och att organisera tillfällen för lärande.
Visionen måste vara kopplad till förbättrade elevresultat och dessa ska
viss som stimulerade bevis för lärarna. Att leda lärares lärande gör
genom att ge incitament till att omsätta de nya lärdomarna i praktiken.
Timperley talar också om målträngsel och vikten av att denna
förbättringsprocess får utrymme.
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Kris
Bottom-up
• Analys
• Ifrågasättande
- Systematik
- Målmedvetenhet
- genomtänkt
• Pedagogiskt
ledarskap =
professionsutveckling
• kollektivt
ansvarstagande
• autonomi
• omvärldssanktion
• Relation till yrkets
teoretiska grunder
Formativ utvecklingsplan för lärare
För utveckling och synliggörande av lärares undervisning
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Nyckelstrategi 2 ur utvecklingsplanen
Tydliggör mål och kunskapskrav
Till viss del
Utvecklat
Väl utvecklat
Läraren har en LPP med tydlig
koppling till Lgr11 och där det
som ska bedömas är tydligt
och förståeligt, aligment
Läraren tydliggör mål,
kunskapskrav och det som ska
bedömas är integrerat i
undervisningen, analogt såväl som
digitalt,
Eleven vet, förstår och kan
beskriva olika kunskapskrav och
kvalitéer.
Läraren kan tydliggöra och
synliggöra ”the big 5”-förmågorna:
1 Begreppslig
2 Hantering av
information
3 Kommunikativ
4 Analytisk
5 Metakognitiv
Läraren involverar eleven i
planeringsprocessen för att nå
målen.
Läraren behärskar många
formativa bedömningstekniker.
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Paradigmskifte
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Hur hänger det ihop!
BFL
IKT- 21 Century learning skills
Förhållningssätt
SUA
Verktyg
Förutsättning
Undervisningen är planerad
utifrån ämnes- och språkmål
Balans mellan tala, lyssna,
läsa och skriva
En rik klassrumsinteraktion
Ämnesinnehåll kopplas till
tidigare kunskaper och
erfarenheter
Kontextrik undervisning
Eleverna ges stöttning
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Hur hänger det ihop!
BFL
Förhållningssätt
Tydliggöra mål och
kunskapskrav
Aktivera eleven som
ägare av sin egen
lärprocess
IKT- 21 Century learning skills
Verktyg
Kunskapsbyggande
SUA
Förutsättning
Undervisningen är planerad
utifrån ämnes-och språkmål
Självreglering
Balans mellan tala, lyssna, läsa
och skriva
Skapa aktiviteter som
synliggör lärandet
Användning av IKT i
lärande
Återkoppling som för
lärandet framåt
Effektiv kommunikation
Aktivera eleverna som
lärresurser för varandra
Kollaboration
Eleverna ges stöttning
En rik klassrumsinteraktion
Innovation och
problemlösning
Kontexrik undervisning
Ämnesinnehåll kopplas till
tidigare kunskaper och
färdigheter
FÖRÄNDRINGSARBETE
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Förbättringsarbete tar tid!
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
FORSKARFRÅGA
&
HYPOTES
Har professionellt samarbete i form av TLC haft betydelse för lärares kunskap
och kompetens med fokus på bedömning för lärande, BFL ?
Kvalitativ studie med kvantitativ ansats - en explorativ faktoranalys
JA !
Studien har signifikant värde på att så är fallet
Sambandsvärdet är 0,01
(under 0,05 råder signifikans)
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
SIGTUNABOXEN
SIGTUNABOXEN
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Varför Sigtunaboxen, jo…..
alla elever skickliga lärare
Ger alla elever framtidens kunskaper och förmågor
Ger alla elever möjligheter till att äga sitt lärande och få mycket
• Ger
•
•
goda kunskaper
• Ger högre kunskaper i
alla ämnen
• Möjliggör bättre inkludering av elever i behov av särskilt stöd

similar documents