Merja Olkinuora och Linda Fleck från Sigtuna 141027

Report
Kunskapande för framtiden
- att ELEVEN ser sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess
SIGTUNABOXEN
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
27 oktober 2014
#sigbox
SIGTUNABOXEN
BFL+IKT+ SUA +
21 Century learning skills = SANT!
”Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla
ämnen utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter ”.
Skolutvecklingsprogram för framtidens skola
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox
www.sigtuna.se
Lärande kan bara ske
- om eleverna förstår vad de lärt sig
- utgå från eleverna !
Kunskapande för framtiden är att:
hjälpa eleven att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling och
sin lärandeprocess och ta kontroll över den.
Att tillsammans med IKT-uppgifter som stimulerar till att
producera och SYNLIGÖRA kunskap istället för att ”bara”
konsumera får man en oslagbar kombination!
Dylan William
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
BFL = Bedömning för lärande
förhållningssättet
IKT = Informations- och kommunikationsteknik
verktyget
SUA = Språkutvecklande arbetssätt
förutsättningen
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
ELEVER
• Likvärdighet
• Äga sitt eget lärande
• Elevledda utvecklingssamtal
• Lärglädje
• Vinster/Utmaningar
LÄRARE
• Lärglädje
– Professionellt samarbete (samtalsgrupper/TLC)
– Alla hjälps åt
– Höga förväntningar
• Skickligare på BFL´s fem nyckelstrategier
• IKT stor betydelse
• Utmaningar
• Vinster
FRITIDSHEM
SAMTALSLEDARE
• Leder samtalsgrupperna
• En fast hand
• Ingen expert
• Vinster - eget fördjupat lärande
• Utmaningar - Alla ska med
REKTOR
• Förankrat i Lgr 11, Rektorsgrupp januari 2012
• Pedagogiskt ledarskap
• Roll på skolan
• Kollegialt stöd
• Formativ utvecklingsplan
• Skolkulturer
• Vinster och resultat
• Utmaningar
SYFTE
• Denna kompetensutvecklingsinsats syftar
till att vi, via ett kollegialt lärande, utvecklar
vår undervisning, så den anpassas utifrån
våra elevers olika behov och
förutsättningar när det gäller språk- och
kunskapsutveckling.
AKTIVITETER
• Sigtunaboxens inplanerade mötesträffar 5 gånger/termin
• Introduktion i samtalsmodellen och formativ bedömning för våra nya lärare
på skolan
• Mellan kursträffarna genomförs och dokumenteras prövade aktiviteter i
klassrummet
• Samtalsledarna stöttar i processen
• Medarbetarsamtalen med rektor behandlar arbetet kring Sigtunaboxen
UTVÄRDERING
• Kommunnivå
Utvecklingsledare och rektorer gör en utvärdering utifrån verksamhetsbesök och intervjuer
• Skolnivå
Vid medarbetarsamtalen uppföljning av arbeter med Sigtunaboxen (BFL+SUA+IKT)
Träffar med samtalsledare
Verksamhetsbesök: klassrum och samtalsgrupper
Vid vårterminens slut utvärdering av skolans fortbildningsinsatser i arbetslagen
Brukarenkäten för elever i årskurs 3&5
• Individnivå
Uppföljning av elevernas resultat och måluppfyllelse utifrån SIRIS
Sammanställningar på uppdrag av Skolverket
SIGTUNA KOMMUNS FORMATIVA UTVECKLINGSPLAN
5. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra
Att förändra skolkulturer
• Särbokultur
• Familjär kultur
• Professionellt samarbetande kultur
(Blossing, Scherp, Ekholm m.fl)
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Förbättringsarbete tar tid!
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Kunskapande för framtiden
- att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att
se och förstå sin egen undervisning.
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Stöd
• Kursbok i ITunesU "Sigtunaboxen".
• IPad
• Bedömning för lärande av C. Lundahl
• Att följa lärande av D Wiliam
• Formativ utvecklingsplan
• BFL-enkät för lärare och elever
• Lärforum

similar documents