Spolupráce pracovníků MěÚ se školami

Report
Mgr. Martina Zabranská
OSPOD Chrudim
Smyslem a cílem sociálně-právní ochrany dětí je zajistit
všem dětem ochranu a vhodné podmínky pro to, aby mohly
své dětství prožívat šťastně a spokojeně a nedostávaly se
do konfliktu se svým okolím ani širší společností.
ZAMĚŘENÍ SPOD








neplnění povinností plynoucí z rodičovské odpovědnosti
zneužívání práv plynoucích z rodičovské odpovědnosti
vedení zahálčivého nebo nemravného života dětmi
opakované útěky dětí od rodičů
trestná činnost (i podezření) ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich
lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění
opakované umísťování dětí do zařízení na dobu delší než 6 měsíců
násilí mezi rodiči
žadatelé o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nacházející se v
ČR bez doprovodu rodičů
… pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou
takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou
anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.
PREVENTIVNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST OSPOD








působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské
odpovědnosti
projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte
projednat s dítětem nedostatky v jeho chování
sledovat nepříznivé jevy působící na děti a zjišťovat příčiny
jejich vzniku
činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti
pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny
zpracovat individuální plán ochrany dítěte
pořádat případové konference
VYHODNOCOVÁNÍ

Úvodní vyhodnocení
 zjistit, zda se jedná o dítě, na které se SPO zaměřuje
 zdroje: šetření v rodině, zprávy školy

Podrobné vyhodnocení
 jedná se o dítě z §6 ZSPOD
 zdroje: šetření v rodině, pohovor s rodiči, dítětem, zprávy
školy a dalších odborníků okolo rodiny (dítěte)
 výstupem je Individuální plán ochrany dítěte (IPOD)

Posouzení naléhavosti případu
PORADENSKÁ ČINNOST OSPOD



pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě
poskytovat nebo zprostředkovávat rodičům poradenství při
výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně
postižené
pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy
zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,
OZNAMOVACÍ POVINNOST

Povinnost oznámit OSPOD skutečnosti, které nasvědčují
tomu, že jde o děti uvedené v § 6, a to bez zbytečného
odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví.

Na vyžádání OSPOD informuje oznamovatele ve lhůtě 30
dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, zda na základě
skutečností uvedených v oznámení shledal či neshledal, že
jde o dítě uvedené v § 6.
VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE
Základní oblasti:
 Podezření na CAN
 Problémové chování žáka
 záškoláctví
 zneužívání návykových látek
 vandalismus, krádeže
 šikana
 Vyžádání OSPOD
PODEZŘENÍ NA CAN



Tělesné a psychické týrání
Sexuální zneužívání
Zanedbávání dítěte
Postup školy
 zaslat oznámení ihned, jakmile se o něm dozví na OSPOD
Chrudim
 popis zjištěných skutečností
 informace o vývoji situace
 spolupracující subjekty, svědci
 záznam z pohovoru s dítětem
 informovat orgány činné v trestním řízení v souladu s
oznamovací povinností dle trestního zákona
PODEZŘENÍ NA CAN
Postup OSPOD
 ověření informací z dostupných zdrojů – vlastní spis, obec, OO
PČR, škola, lékař, další osoby, kteří s dítětem přišli do kontaktu
 šetření v rodině
 pohovor s dítětem
 pohovor s rodiči a širší rodinou
 vyhodnocení situace – posouzení míry ohrožení dítěte
 oznámení na PČR
 součinnost při objasňování trestné činnosti
 účast na výslechu dítěte
 sledování dalšího vývoje dítěte
PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKA
Postup školy
 pohovor se žákem
 jednání se žákem a zákonným zástupcem
 individuální výchovný program (IVP)
 postoupení případu OSPOD Chrudim
 kopii zprávy o výchovném problému
 popis výchovných opatření a jejich účinnost
 zápisy z jednání se žákem a rodiči
 kopie výzev k dostavení
 kopie zápisu z výchovné komise
 individuální výchovný program
 přístup a postoj rodičů a dítěte k vzniklému problému
 zprostředkování služeb dalších odborníků (psycholog, SVP,
PPP) nebo NNO – nízkoprahy, SAS služby
 zpráva o jednom dítěti
PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKA
Postup OSPOD
 posouzení naléhavosti
 hledání příčin samotného problému:
 ověření informací z dostupných zdrojů – vlastní spis, lékař,
škola, další dotčení
 pohovor s dítětem, rodiči
 vyhodnocení situace, IPOD
 doporučení využití služeb odborníků, spolupráce s NNO
 hledání vnitřních zdrojů v rodině

možnost zapojení se do procesu v rámci školy – konzultace
postupů, účast na výchovné komisi, součinnost při tvorbě IVP
DALŠÍ OPATŘENÍ ZE STRANY OSPOD





uložit rodičům povinnost – využít odbornou poradenskou pomoc
dle §12 ZSPOD
postoupit věc k řešení přestupkové komisi na úseku školství
vyloučení z hmotné nouze
uložení výchovných opatření – napomenutí rodiče/dítěte,
dohled, omezení dle § 13 ZSPOD
ústavní výchova
VYŽÁDÁNÍ OSPOD





podání zprávy o žákovi z důvodu výkonu funkce kolizního
opatrovníka
spolupráce na vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny
sledování dohledu nad výchovou dětí
sledování náhradní rodinné péče
 pěstounství
 poručnictví
sledování výkonu ústavní výchovy
Předmět dožádání:
 chování a prospěch dítěte ve škole
 celkový rozvoj dítěte v oblasti emoční, fyzické atd.
 spolupráce osob odpovědných za výchovu se školou
PREVENTIVNÍ AKTIVITY OSPOD CHRUDIM




Komise sociálně-právní ochrany dětí
Casemanagement města Chrudim
Proces komunitního plánování pro oblast ORP Chrudim
Karty poskytovatelů
Směrem ke škole:
 Konzultace postupů a sladění spolupráce s pedagogy ZŠ
 Doporučení na sociální služby působící v dané lokalitě
 Účast na dni otevřených dveří/rodičovských schůzkách ve
škole
 Semináře a besedy pro děti
KONTAKTY
Mgr. Martina Zabranská
tel.: 469 657 570, 731 686 881
e-mail: [email protected]
Mgr. Radka Pochobradská
tel.: 469 657 580, 737 203 767
e-mail: [email protected]cz

similar documents