Marie Gladh och Krysmyntha Sjödin - Psynk

Report
Tillbaka
till skolan
Metodhandbok i arbetet med
hemmasittande barn och unga
Marie Gladh & Krysmyntha Sjödin
Workshop SKL den 8 oktober 2014
Tillbaka till Skolan
• Forskning
• Föräldrar
• Nyckelmetoden
• Kartläggning
• Det tar tid
• Att komma vidare
www.hemmasittare.se
Forskningen
• Kontextberoende förståelseram som skiftar efter
kultur och ”trend”. Från modersneuros till
neuropsykiatri.
• Lika lång historia som den allmänna skolgången.
• God prognos för de som kommer tillbaka
• Homogent symtom för en heterogen grupp individer.
• Föräldrarna har en sämre psykisk hälsa och är hemma
dagtid mer än andra föräldrar.
• Internationellt fenomen (ex Hikikomori, DN 140402)
www.hemmasittare.se
Hemmasittande
Skolk
• Starka känsloreaktioner
kopplat till skolnärvaro
exempelvis ångest,
vredesutbrott, depression
eller somatiska symtom.
• Föräldrarna känner till
frånvaron.
• Avsaknad av antisocialt
beteende.
• Hemmet anses vara en
trygg och säker plats.
• Barnet är villigt att utföra
skolarbete på hemmaplan.
• Ingen utpräglad ångest eller
rädsla för att närvara i
skolan.
• Barnet döljer sin frånvaro
för föräldrarna.
• Antisocialt beteende, ofta i
sällskap av likasinnade
vänner.
• Under skoltid är barnet
oftast inte hemma.
• Saknar intresse för
skolarbete och
skolprestationer.
www.hemmasittare.se
Föräldrarna
•
•
•
•
•
•
•
•
Stark oro för barnets hälsa/liv.
Lågt förtroende för skolan
Ensamma och inte sedda
Önskar snabbare agerande från skolan
Röd tråd/kontinuitet
Sjukskriver, men vill ha hjälp
Anpassat sitt vuxenliv till barnets situation
Psykisk ohälsa
www.hemmasittare.se
Nyckelmetoden vilar på kunskap från det pedagogiska och det psykosociala fältet.
Den teoretiska grunden är kognitiv, psykodynamisk och sociokulturell.
Metoden är ett förhållningsätt och ett arbetssätt som innebär ett tätt
tvärprofessionellt arbete där eleven befinner sig
via fysiska möten, sociala medier och digitala hjälpmedel.
Syftet med metoden är att underlätta för professionella att hantera problematiken.
www.hemmasittare.se
Resultat
1 års avgränsat resultat med Nyckelmetoden för unga
mellan 14-20 år:
•
•
•
•
•
12 elever, 4 flickor 8 pojkar.
Hemma under 1.5 - 5 år på heltid.
11/12 följde sin planering.
10/12 bröt sin isolering och kom vidare till skola/behandling.
17/19 betyg på 6 nyinskrivna. Totalt 33/37 på samtliga elever.
www.hemmasittare.se
•
•
•
•
•
Preliminär bedömning
Elevens medgivande
Förälders medgivande
3 fysiska möten
Kartläggning –
psykosocial och
pedagogisk
www.hemmasittare.se
Kartläggning med fyrfältsmatrisen
Vad vinner eleven?
Vad slipper eleven?
Stanna
hemma
Lyckas med dataspel.
Uppmärksamhet från förälder.
Behålla självbilden av att kunna
om man bara vill.
Lugn och ro i trygg miljö.
Få bestämma sysselsättning själv.
Få känna sig unik och inte som
andra.
Vad mer?
Svettningar, magont.
Komplicerade kompisrelationer.
Känna prestationsångest.
Oroa sig för närstående som också
är hemma.
Förklara frånvaron.
Verkligheten i form av betyg,
framtidsstress, vuxenlivet.
Vad mer?
Gå till
skolan
Roligt, vänner.
Uppleva nya saker.
Kunskaper och färdigheter.
Betyg.
Hopp om framtiden.
Vara en del av något större.
Känna sig som andra.
Vad mer?
Ha tråkigt.
Vara ensam utan jämnåriga.
Undra vad andra gör och pratar
om.
Konflikter hemma.
Känna sig ensam, utan förälder.
Vad mer?
www.hemmasittare.se
Pedagogisk kartläggning
•
•
•
•
Lärande= Innehåll, drivkraft, samspel (Illeris, 2007)
Normerade test
Bedömning för lärande (BFL) – formativt förhållningssätt
Fånga de generella ämnesövergripande förmågorna i
läroplanen
• ”Skjuta med hagelbössa” för att få så många målträffar
som möjligt
• Intressestyrda uppgifter till grund för den grundläggande
och kontinuerliga kartläggningen
www.hemmasittare.se
• IUP/Åtgärdsprogram
• Veckoscheman och långsiktig
målsättning
• Uppföljning/utvärdering var 4:e
vecka
• Fysiska träffar varvade med
Skype, chat, mail
• Digitala verktyg
• Sociala medier
• Breddad kunskapsbedömning i
samverkan
www.hemmasittare.se
Situationen
• Samverkan
• Lägga tillbaka motorn
• Dokumentation
www.hemmasittare.se
Det tar tid
• Motivation:
Känsla - Motivation - Drivkraft
• Hitta triggern – ”Det är
inte kört”
• Lyft framsteg
• Undersök motstånd
www.hemmasittare.se
Att komma vidare
• Utvärdering
• Överlämning
• Inför
skolstart
• Uppföljning
www.hemmasittare.se
Tack för Er uppmärksamhet!
www.hemmasittare.se
[email protected]
www.krysmyntha.se
Krysmyntha Sjödin
0709-56 17 62
Marie Gladh
0736-663462
www.hemmasittare.se

similar documents