Världens mjölkproduktion

Report
Status dec 2014 LRF Mjölks åtgärdsprogram
information till medlemsföretag och regioner
www.lrf.se/mjolk
Foto:
Foto: Jan
Jan Petersson
Peterssonc
Statliga garantilån
• Utmaningar:
– Likviditetsproblem på många mjölkföretag
– EU-regler om statligt stöd till jordbrukssektorn begränsar statens
inblandning
– Staten (Länsstyrelserna och Jordbruksverket) har inte tillgång till
lantbruksekonomer för att behandla potentiella ansökningar om
lånegarantier
• LRF Mjölks arbete:
– LRF Mjölk utarbetar tillsammans med LRF Konsult ett förslag till
lånegarantisystem som skulle medföra att lånegarantierna kan behandlas
utan omfattande statlig administration
– Kontinuerlig diskussion med Landsbygdsdepartementet
– Diskussionerna i EU om stöd till mjölksektorn ger öppningar för införande
www.lrf.se/mjolk
Höjning av stöduppköpspriser
• Utmaningar:
– Det europeiska systemet för offentliga stöduppköp av mjölkpulver och
smör finns på plats
– Priset som erbjuds är så lågt att stöduppköpssystemet inte innebär
något reellt prisgolv på marknaden
• LRF Mjölks arbete:
– Arbete tillsammans med europeiska mjölk- och mejeriorganisationen,
EDA
– Gemensam position om höjning av stöduppköpspriset med 25 procent
– Kontinuerlig inflationskorrigering
– Intensivt påverkansarbete ffa gentemot kommissionen och EP
www.lrf.se/mjolk
Dialog med långivare
• Utmaningar:
– Att förse banker med korrekt marknadsinformation och
prognoser på kort och lång sikt
– Att se till att bankerna tar ansvar för deras kunder när
marknaden sviktar
• LRF Mjölks arbete:
–
–
–
–
Bankmöte i Stockholm genomfört i oktober
Nytt möte i Stockholm planeras till mars 2015
Regionalt möte i Skåne planeras 2015
Ytterligare regionala möten efter förfrågan från regioner eller
medlemsföretag
www.lrf.se/mjolk
Beräkning av kostnader för
branschriktlinjer
• Utmaningar:
– Att ta reda på vad nuvarande branschriktlinjer medför för
kostnader på gårdsnivå
• LRF Mjölks arbete:
– Uppdrag till Växa Sverige att räkna på kostnaderna för befintliga
branschriktlinjer på gårdsnivå
– Underlaget kommer att presenteras för mjölkdelegationen i
februari
www.lrf.se/mjolk
Nya stöd inom ramen för CAP
• Utmaningar:
– Att utarbeta stöd riktade till mjölkbönder inom ramen för den
gemensamma jordbrukspolitiken
• LRF Mjölks arbete:
– Arbetet ”vilande” på grund av politiska läget och osäkerheten
kring det nya landsbygdsprogrammet
– Nuvarande fokus ligger på att säkerställa att inga försämringar
kommer att ske i kompensationsbidraget eller vallstödet
www.lrf.se/mjolk
Transparens på fodermarknaden
• Utmaningar:
– Många mjölkföretagare beskriver ett kunskapsunderläge gentemot
foderförsäljare
– Höga genomsnittliga foderpriser i Sverige
– Kan konkurrenssituationen på fodermarknaden förbättras?
• LRF Mjölks arbete:
– Tillsammans med Agronomics utarbetas ett webbaserat
foderjämförelseverktyg
– Möjligt att följa förändringar i råvarupris för färdigfoder och för
koncentrat
– Referensgrupp med mjölkföretagare för att få användbart verktyg
– Kommer att publiceras på proteintipset.se
www.lrf.se/mjolk
Tillträde till nya marknader
• Utmaningar:
– Strukturellt överskott på mjölk i EU
– Rysslands handelsbojkott har skapat obalanser på EU-marknaden
– Behov av tillgång till nya marknader
• LRF Mjölks arbete:
– Arbete tillsammans med mejeriföreningarna för att kartlägga behov av
insatser mot olika länder och regioner
– Påverkansarbete gentemot departement och kommissionen för att
undanröja s.k. tekniska exporthinder (t.ex. veterinära krav)
– Bevakning, tillsammans med LRF, av offensiva och defensiva intressen,
i pågående förhandlingar om handelsavtal
www.lrf.se/mjolk
Beteslagstiftningen
• Utmaningar:
– Svensk mjölkproduktion fördyras av ett flertal nationella svenska
regler
– Betskravet är för de flesta mjölkföretagare det mest kostsamma
kravet, och en viktig symbol för krånglet med svenska regler
• LRF Mjölks arbete:
– LRF Mjölk återkommer med information om det aktuella arbetet
www.lrf.se/mjolk
Förenklingar
• Utmaningar:
– Svensk mjölkproduktion fördyras av ett flertal nationella svenska
regler
• LRF Mjölks arbete:
– Arbete gentemot Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket
och Kemikalieinspektionen
– Medverkan i Jordbruksverkets förenklingsresa
– De flesta offentliga kontroller ska aviseras 24 timmar före
– Fokus på samordning av kontroller, kommuners avgifter och MKB
– Vår kompletta förenklingslista kan skickas vid förfrågan
www.lrf.se/mjolk
Villkorad läkemedelsanvändning (ViLA)
• Utmaningar:
– Höga kostnader för veterinärbesök, långa avstånd mellan
gårdarna
• LRF Mjölks arbete:
– Tillsammans med Jordbruksverket utarbeta och starta ett
system där mjölkföretagare med tillräckliga kunskaper tillåts
utföra vissa läkemedelsbehandlingar på egen hand
– Veterinärernas roll övergår till att bli förebyggande i högre
utsträckning
– Systemet förväntas starta andra kvartalet 2015
www.lrf.se/mjolk
Utbetalning av djurbidrag vid halvårsskiftet
• Utmaningar:
– Likviditetsproblem på många svenska mjölkföretag
– All data för delutbetalning av djurbidraget (kopengen) bör finnas
på plats vid halvårsskiftet
– Troligtvis inga juridiska hinder
– Jordbrukvserket tvingas bygga nya IT-system, vilket riskerar att
försvåra arbetet
• LRF Mjölks arbete:
– Kontinuerliga möten med Landsbygdsdepartementet och
Jordbruksverket på alla nivåer
www.lrf.se/mjolk

similar documents