Verschil in resultaten tussen CE en SE havo Schooljaar 04

Report
Kwaliteitsborging
schoolexamens (h/v)
Bijdrage aan de AOB-conferentie ‘De lat hoger’
Hans de Vries ([email protected])
Opzet van de workshop:
•
•
Het belang van het SE;
Werken aan de kwaliteit van het SE;
Discussie over kwaliteit van het SE.
“De
cijfers van het Centraal Examen zijn de enige
harde, omdat scholen bij de schoolexamens hun eigen
vlees keuren. Zo kunnen ze zwakke resultaten
behoorlijk compenseren.”
Aleid Truijens in haar column in De Volkskrant van 21 december 2011.
Eigen karakter SE belangrijk:
–
–
–
–
Ruimte voor andere toetsvormen;
Aansluiting van toetsing op behandeling stof;
Spreiding van toetsing=spreiding van risico;
Niet alle leerdoelen kunnen in het CE getoetst worden (inzicht en
toepassing van kennis en vaardigheden zijn lastig schriftelijk te
toetsen).
Het SE is een groot goed.
Laten we dus zorgen voor transparantie en kwaliteit!
Kwaliteitsborging schoolexamens:
•
•
•
Aandacht voor vakspecifieke SE-toetsing
– 2009: 4 vakken
– 2010: 5 vakken
– 2011: 4 vakken
– 2012: 4 vakken (bio, kt, nlt, kunst bv)
Producten (zie www.schoolexamensvo.nl):
– Algemeen:
• Kwaliteit toetsing, toetsconstructie en correctie
• Borging van kwaliteit
– Vakspecifiek:
• SE-programma (enquête en checklist)
• Vakspecifieke toetsproblematiek
Samenwerking met groepen vakdocenten
Werken aan kwaliteit schoolexamens:
•
•
•
•
•
Vul de datum in
Zorgen voor een valide schoolexamenprogramma;
Zorgen voor een zorgvuldige toetsconstructie en beoordeling;
Zorgen voor goede kwaliteit van toetsen;
Zorgen voor een goed systeem van kwaliteitsbewaking;
Erkenning van verschillen tussen vakken.
6
Het schoolexamenprogramma:
•
•
•
•
•
Wat moet?
– Schoolexamenonderdelen moeten in SE getoetst worden
Wat mag?
– CE-onderdelen mogen in SE worden
Wat kan?
– Schooleigen onderwerpen in het SE.
Wat ligt vast?
– De weging CE-SE
Wat ligt niet vast?
– Wijze van toetsen
– Weging van toetsing
– Spreiding van toetsing.
Checklist SE-programma:
•
•
•
•
•
Digitaal in te vullen;
Te gebruiken om huidige schoolexamenprogramma te evalueren;
Resulteert in een overzicht waarin beslissingen verantwoord worden
en waarin punten voor verbetering worden geïnventariseerd;
Te gebruiken voor onderlinge discussies in vaksecties en in
gesprekken tussen vaksecties en schoolleiding.
Vakspecifieke enquêtes als ondersteuning.
De rapportage:
•
De rapportage ziet er als volgt uit.
Toetsconstructie, beoordeling, evaluatie:
•
•
•
Toetsconstructie en vaststellen normen is geen eenmanszaak
Afspraken over bijstellen normering na afname;
Beoordelen moet ook samen.
Kwaliteitsborging:
•
Zorgen voor een goed niveau van toetsen:
–
–
–
•
•
•
•
Kerndoelen en eindtermen geven weinig houvast bij vaststellen vereiste niveau;
Taxonomie van Bloom kan behulpzaam zijn.
Op zoek naar referentiepunten:
• ERK;
• Referentieniveaus rekenen en taal;
• Toetsen van andere scholen en bijv. Cito;
Evaluatie van toetsen door analyse resultaten t.o.v. vorige jaren,
eerdere prestaties, CE;
Gebruik maken dezelfde toetsmatrijs voor gelijksoortige toetsen;
Evaluatie van toetsing met leerlingen;
Intervisie of uitwisseling met leraren van andere scholen;
Erkennen van verschillen tussen vakken:
•
•
•
•
Talen: productieve vaardigheden.
Economie, scheikunde, natuurkunde enz: het schriftelijk toetsen van
hogere denkvaardigheden;
Geschiedenis, aardrijkskunde, scheikunde, natuurkunde: de
praktische opdracht.
Bij elk vak dat aan project heeft deelgenomen zijn specifieke
hulpmiddelen ontwikkeld.
Geluiden uit de praktijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
Aandeel van CE-onderdelen in het SE wordt groter (soms verplicht
door schoolleiding)
Docenten gaan meer CE-achtig toetsen
Scholen denken na over de invoering van een N-term voor het SE
SE-vakonderdelen krijgen minimale aandacht in het lesprogram
SE-onderdelen krijgen minimale weging
Resultaten SE worden permanent gemonitord en afgezet tegen CEresultaat. Bij volgende SE: bijsturen
Kortom: de specifieke eigenschappen van het SE komen in de knel.
Citaat: “Bij ons op school heerst een cijferdictatuur.”
Vraag: Is het verkleinen van het verschil tussen CE en SE resultaten een
garantie voor kwaliteit?
Vul de datum in
17
Focus op kwaliteit schoolexamen:
•
•
•
•
Maakt focus op cijfers minder relevant;
Heeft invloed op kwaliteit van het onderwijs;
Stelt eisen aan professionaliteit van leraren;
Vergt van de schoolleiding aandacht voor het kwaliteitssysteem en
het bieden van ruimte aan de (ontwikkeling van) de professionaliteit
van de docent.
•
Hopelijk bieden de uitkomsten van het SLO-project ondersteuning.
www.schoolexamensvo.nl
De cijfers voor vwo.
04 /05
05 / 06
06 / 07
07 / 08
08 / 09
09 / 10
Aardrijkskunde
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,8
6,2
6,7
6,2
6,7
6,2
6,7
6,3
6,7
6,2
6,7
6,1
Biologie
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,8
6,6
6,7
6,5
6,7
6,5
6,7
6,4
6,7
6,5
6,6
6,5
Engels
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,9
6,6
6,9
6,7
6,9
6,3
7
6,2
6,9
6,4
6,9
6,4
Natuurkunde
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,8
6,6
6,8
6,4
6,7
6,4
6,7
6,5
6,7
6,4
6,6
6,4
Nederlands
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,9
6,3
6,9
6,4
6,9
6,4
6,9
6,4
6,9
6,4
6,8
6,1
Scheikunde
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,7
6,5
6,7
6,5
6,7
6,3
6,7
6,4
6,7
6,4
6,6
6,5
Wiskunde A
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,5
6,3
6,5
6,2
6,5
6,2
6,5
6,3
6,5
6,3
6,5
6,2
Wiskunde B
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,6
6,4
6,6
6,4
6,6
6,5
6,6
6,4
6,6
6,3
6,5
6,5
Verschil in resultaten tussen CE en SE VWO
Schooljaar 04-05 t/m 09-10
CE-SE
Aardrijkskunde
Biologie
Duits
Economie
Engels
Frans
Geschiedenis
Grieks
Latijn
Maatschappijleer
Management en Organisatie
Natuurkunde
Nederlands
Scheikunde
Wiskunde A
Wiskunde B
-0,52
-0,20
-0,67
-0,22
-0,48
-0,27
-0,63
-0,45
-0,68
-0,75
-0,47
-0,27
-0,55
-0,25
-0,25
-0,17
Gemiddeld over alle vakken
-0,45
De cijfers voor havo:
04 / 05
05 / 06
06 / 07
07 / 08
08 / 09
09 / 10
Aardrijkskunde
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,4
6,1
6,3
6,2
6,3
6,1
6,3
6,2
6,3
6
6,3
6
Biologie
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,4
6,3
6,4
6,3
6,3
6,3
6,3
6,4
6,3
6,4
6,3
6,5
Engels
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,6
6,2
6,6
6,2
6,5
6,3
6,5
6,5
6,5
6,2
6,4
6,1
Natuurkunde
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,4
6,3
6,4
6,5
6,3
6,3
6,3
6,4
6,3
6,4
6,3
6,2
Nederlands
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,6
6,1
6,6
6
6,5
6,2
6,5
6,1
6,5
6
6,4
6
Scheikunde
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,3
6,2
6,3
6,2
6,3
6,4
6,3
6,3
6,2
6,2
6,2
6,2
Wiskunde A
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,3
6,3
6,3
6,2
6,3
6,6
6,3
6,6
6,2
6,5
6,2
6,3
Wiskunde B
gemiddeld cijfer schoolexamen
gemiddeld cijfer centraal examen
6,3
6,3
6,3
6,3
6,2
6,2
6,3
6,5
6
6,1
6
5,9
Verschil in resultaten tussen CE en SE havo
Schooljaar 04-05 t/m 09-10
CE-SE
Aardrijkskunde
Biologie
Culturele en Kunstzinnige vorming
Duits
Economie
Engels
Filosofie
Frans
Geschiedenis
Maatschappijleer
Management & Organisatie
Natuurkunde
Nederlands
Scheikunde
Wiskunde A
Wiskunde B
Gemiddeld verschil over alle vakken.
-0,22
0,03
-0,58
-0,48
-0,05
-0,27
-0,30
-0,33
-0,13
-0,48
-0,15
0,02
-0,45
-0,02
0,15
0,03
-0,2

similar documents