Peletiranje - Univerzitet u Tuzli

Report
UNIVERZITET U TUZLI
RGGF
TIMSKI PROJEKAT:
PROCES PROIZVODNJE PELETA POMOĆU UGLJENE PRAŠINE
Mustafa Zahirović
Kenan Kuduzović
Enis Mujić
Ajlin Šećkanović
Mehmed Selimović
Esmir Kadunić
Almedina Varešević
Adis Jusić
Mentor : Dr.sc.Nedžad Alić.vanr.prof
Dr.sc.Sunčica Mašić.red.prof.
Raspored naslova i sadržaja s popisom
▪ Priprema materijala za peletiranje
▪ Proces peletiranja
▪ Dobijeni rezultati
Priprema materijala za peletiranje
▪ Peletiranje podrazumjeva tehnološki proces kojim se neki drugi
ulazni materijal (ruda, ugalj, koks, drvo, krmno bilje ili drugi u
rasutom stanju) tretira tako da se od njega formira granulat (peleti) u
prečniku 2-5cm. Paleti se uglavnom prepoznaju po cilindričnom
obliku, a kao takvi su veoma zgodni za manipulaciju i automatizaciju
u potrošnji.
Priprema materijala za peletiranje
▪ Nastaje na način da se fina
zrnca sirovine međusobno
mogu povezati silama na
faznim graničnim površinama,
kohezijskim i adhezijskim
silama uslijed prisutnog veziva
te privlačnim silama među
čvrstim česticama.
▪ Za povezivanje zrnaca
najvažnije su sile koje nastaju
na graničnim površinama
Cilj peletiranja
▪ Cilj tehnike peletiranja je sistematska
proizvodnja peleta s definisanim svojstvima.
Pored toga, postoji i nesistematsko peletiranje
finih čestica, koja npr. može smetati pri
miješanju, sušenju i usitnjavanju.
▪ Peletiranje
započinje
pripravljanjem
mješavine od praškaste sirovine za peletiranje
i kapljevine, obično vode (6÷9 %), a ponekad i
veziva (cement, voda, glina, betonit i dr.). Ta
se mješavina rotira u bubnjevima ili tanjurima,
pa se pritom krupnija zrna kotrljaju po sitnima
i vežu ih djelovanjem površinske napetosti
vode. Tako nastaju tzv. zeleni (sirovi) peleti,
vlažne kuglice promjera 8÷20 mm. Oni još
nemaju čvrstoću potrebnu za eventualni
transport i zakorištenje, pa se moraju očvrstiti
daljom preradbom.
Tehnički postupci proizvodnje peleta
▪ Proizvodnja peleta putem rotirajućeg kretanja finogvlažnog materijala u
rotirajućim bubnjevima ili tanjirima ostvaruje se procesom kotrljanja pri
čemu na daljnji rast klica utječu drugi mehanizmi. Postoje i drugi principi
rada pri stvaranju peleta, kao što suproces sudaranjem pri miješanju. Uz
stvaranje peleta usko je vezano njihovo očvršćivanje, da bi se s potrebnom
čvrstoćom moglo ići dalje u preradu.
Način izrade peleta
▪ Peleti se uglavnom proizvode u blago
nagnutim bubnjevima i strmo
nagnutim tanjirima. Uređaju za
proizvodnju peleta dodaje se uređaj
za vlaženje. Da bi se osigurala
optimalna vlaga treba dodatno
prskati materijal u peletizatoru. Vlaga
je jedan od najvažnijih faktora kod
stvaranja klica. Drugi faktor koji
utječe na čvrstoću peleta je finoća
ulaznog materijala koja treba biti
ispod 1 mm, ali u sirovini, također,
sadržaj čestica od < 75 μm treba
biti najmanje 20 %.
▪ Materijal za peletiranje i dodano vezivno sredstvo dodaju se paralelno iz
bunkera (istodobno se doziraju) u aparat za miješanje u kome višak vode
ispari. U cilindrični bubnjasti peletizator ili tanjurasti peletizator, dodaje se
kontinuirano i ravnomjerno smjesa i prave se peleti. Kod bubnjastih
peletizatora peleti padaju na sito. Sitniji peleti od standardnih (prosjev sita)
se vraćaju ponovno u peletizator, a krupniji se usitnjavaju te se usitnjena
masa spaja s prosjevom i vraća u peletizator.
Očvršćavanje i sušenje peleta
▪ Primjena sirovih peleta je dosta ograničena zbog njihove male
čvrstoće ili otpornosti na djelovanje atmosferilija. Zato se oni moraju
očvršćivati, a izbor postupka ovisi o potrebnoj čvrstoći peleta i o
ponašanju materijala na povišenoj temperaturi. Tri su načina
očvršćivanja peleta: sušenje, žarenje i hladno očvršćivanje
Sušenje peleta
▪ Sušenje peleta rijetko se primjenjuje kao zaseban način
njihovaočvršćivanja. Peleti se suše samo ako se time postiže dovoljna
čvrstoća, tj. ako ih ne treba dalje očvršćivati. Primjer je takva
očvršćivanja sušenje zelenih peleta koji sadrže otopljene soli koje
sušenjem kristaliziraju i povećavaju čvrstoću peleta. Sušenje se
mnogo češće primjenjuje kao pripremni postupak očvršćivanju koje
se provodi žarenjem. Proces sušenja se odvija u tri faze. Prva faza je
odstranjivanje površinske vode, koja je najslabije vezana s česticama
materijala. Brzina sušenja u toj fazi dosta je velika. Temperatura u
početnoj fazi sušenja je veoma velika na površini peleta i veća je od
one u centru peleta. Pri visokoj vlažnosti materijala, nakon izvjesnog
vremena sušenja, stvara se ravnoteža temperaturnog režima.
Prosijavanje peleta
▪ Prosijavanje peleta vršimo
pomoću sita različitih
propusnih vrijednosti, koja
postavljamo na mašinu za
prosijavanje
Dobijeni rezultati
Rezultati dobijeni u ovom procesu peletiranja
1.KLASA (+10)  76,4 g
2.KLASA (-10,+5)468,5 g
3.KLASA (-5, +2) 1,225 Kg
4.KLASA (-2, +1)

similar documents