proces socializace , socialni uceni VY_32_INOVACE_nov42

Report
Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Označení:
CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov42
Autor
Mgr. et Mgr. Jitka Nováková
Vzdělávací obor:
Psychologie
Tematická oblast:
sociální psychologie
Téma:
Proces socializace, sociální učení
Určeno pro:
3. ročník středních pedagogických škol
Vytvořeno dne:
31. 8. 2013
Klíčová slova:
socializace, sociální učení, observační učení, identifikační učení,
adaptace, adjustace, maladaptace, maladjustace
Metodický popis:
rozsah 1 vyučovací hodina;
prezentace obsahuje výklad procesu socializace a sociálního učení, na
konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli
sociální učení
• komplexní proces osvojování a využívání
sociální zkušenosti získané ze sociálních
interakcí,
• specificky lidské – ego vztažné učení (to,
co je pro mě významné, se zapamatovává
lépe, učí rychleji, než co se mě netýká),
• učení operantní;
• výsledek vzorce chování (behaviorální);
observační
• na základě pozorování pozitivních i
negativních modelů, tj. imitací, založeno
na zástupném zpevňování;
• pozorování kauzálních vztahů mezi
chováním a jeho důsledky;
• vlastní chování motivováno anticipací
budoucích následků;
na základě identifikace
• zvláštní druh imitačního učení, který se
uskutečňuje hlubší nápodobou toho, s
kým se subjekt identifikuje,
• předpokládá pozitivní citovou vazbu,
• objekt identifikace je „zvnitřňován“;
• naučená bezmoc – situace, kdy subjekt
pozná, že nemůže vývoj měnit ke svému
prospěchu, nemůže do situace zasahovat,
upadá do inaktivity, demotivace, deprese
či se snaží uniknout, stahuje se;
socializace
• proces rozvoje vlastností a kompetencí
umožňujících postupnou integraci jedince
do určité společnosti;
• začlenění jedince, kdy dovede žít bez
problémů, je společností přijat a sám se
s ní identifikuje;
• socializační proces probíhá během sociálního
•
•
styku jedince s prostředím a v mezilidské
interakci (rodina je primární, sociální skupiny,
společnost);
adaptace probíhá celý život;
výsledkem socializace je získání specificky
lidských způsobů reagování a vnímání;
• utváření jedince jako společenské bytosti,
•
souvisí se zráním psychických struktur,
socializuje se i myšlení, city (libost x nelibost,
zvyšuje se diferenciace, zvyšuje se
zvnitřnění);
základem socializace je učení tj. podmiňování
klasické a instrumentální;
postup:
• 1) postupná orientace jedince
v sociálním prostředí; rozvoj
sociální zkušenosti;
• 2) rozvíjení variant chování
umožňující přijatelné začlenění;
socializaci ovlivňuje:
• biologické předpoklady – dědičnost, IQ,
zdraví;
• procesy zrání – nutné vývojové změny (v
určité době umí určité činnosti);
• vnější vlivy a podmínky (rodina, výchova,
společnost);
• osobnost jedince a jeho aktivity –
sebekontrola;
způsoby socializace:
• adaptace – přizpůsobení; jedinec se
přizpůsobuje podmínkám, které na
něho působí;
• adjustace – částečné přizpůsobení
podmínek sobě; specifická forma
adaptace, proces přizpůsobení se
společenskému prostředí aktivním
zasahováním a přijímáním podmínek;
neadekvátní způsob přizpůsobování se
• maladaptace – nepřizpůsobení se
•
sociálním podmínkám, průběh může být
nedokonalý nebo nesprávný, může se projevit i
poruchami chování, neadekvátní citové reakce,
vůči sobě pocit méněcennosti;
maladjustace – neadekvátní přizpůsobení
sociální roli, selhávání při řešení problémů
související s novou sociální rolí, projevy stejné
jako u maladaptace;
projevení maladaptace a
maladjustace:
• neadekvátní citové reakce – chybné
vůči okolí nebo chybné vůči sobě; např.
pocit méněcennosti, uzavírání se do sebe,
útěk, snění;
• vnitřní nevyváženost – tendence
k jednostrannému přizpůsobování;
• neadekvátní volní reakce –
nerozhodnost, nedostatečná sebekontrola;
otázky
• jaký je rozdíl mezi sociálním učením
observačním a identifikačním
• pevná citová vazba
• jak se nazývá situace, kdy nelze měnit nic ke
svému prospěchu, člověk upadá di inaktivity
• naučená bezmoc
otázky
• jak se nazývá, když se jedinec se přizpůsobuje
podmínkám, které na něho působí
• adaptace
• jak se nazývá částečné přizpůsobení podmínek
sobě • adjustace
• maladaptace je
• nepřizpůsobení se sociálním podmínkám
• maladjustace je
• neadekvátní přizpůsobení sociální roli
otázky
postup socializace:
• 1) postupná orientace jedince v sociálním
prostředí; rozvoj sociální zkušenosti;
• 2) rozvíjení variant chování umožňující
přijatelné začlenění;
Použité zdroje
HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie,
Portál, Praha 2009. ISBN 978-80-7367-639-1
HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy,
Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1168-3
KOHOUTEK, R.: Základy sociální psychologie,
CERM, Brno 1998. ISBN 80-7204-064-2
VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum,
Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3
osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU
Brno
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty
vlastní originální tvorbou autora.

similar documents