Bezdomovci se sní*enou sob*sta*ností * Cílová skupina a její specifika

Report
Bezdomovci se sníženou
soběstačností –
Cílová skupina a její specifika
Mgr. Petr Prinz
Lidé bez domova se sníženou
soběstačností
1. Klíčové téma sociálních služeb pro bezdomovce. Obvykle
neexistuje síť, která by této skupině poskytovala napříč
republikou odpovídající služby (čest výjimkám, kterými jsou
služby Naděje, Armády Spásy a další obětaví poskytovatelé).
Bezdomovectví v kombinaci se ztrátou soběstačnosti je
situací, která je zpravidla řešena pouze provizorně – klient,
pacient = „horký brambor“.
2. Téma působí úskalí pracovníkům, kteří svou práci berou
vážně. V řadě situací se pak lidé (a to i na úřadech a
v nemocnicích) cítí bezmocní. Neví, kde mají hledat pomoc,
jak situaci řešit.
Příspěvek nemá za cíl formulovat šokující nové a objevné
pravdy, ale spíše pojmenovat a shrnout to, s čím se všichni
setkáváme v každodenní praxi.
Snížená soběstačnost v azylovém
domě
• Staří lidé bez domova – potenciál jejich posunu či
integrace je poměrně malý. Navíc touží po klidu a
zázemí, což se jim ve službě daří částečně nalézt.
Pochopitelně pak AD neradi opouštějí. Kontraindikace
pro přijetí do domova pro seniory (např. z důvodu
alkoholismu) bývá v jejich situaci vážnou komplikací.
Řešení jejich situace při nejlepší vůli mohou vést
k destabilitě a sociálnímu propadu.
• Lidé se zhoršenou mobilitou – z důvodu věku i tělesného
postižení
či
nemoci
jsou
někteří
klienti
AD
v komplikovaném postavení, protože nemají kam jít a
služba není schopna vyhovět z důvodu vybavení ani
možností personálu jejich potřebám souvisejícím
s limitovanou možností pohybu. Nemusí se jednat vždy
jen o lidi na vozíku. Někdy chodí o berlích, mají špatnou
hybnost rukou apod.
Snížená soběstačnost v azylovém
domě
• Nečekán, nezván… - Častý problém, na který se naráží v praxi
azylových domů, je žádost o přijetí (nebo snaha o umístění)
klienta ve zhoršeném zdravotním stavu. Služba zpravidla
předpokládá přiměřenou míru soběstačnosti, nástup musí být
podložen lékařským potvrzením. Přesto není vyloučeno, že
subjekt, který chce klienta umístit, použije někdy i „nekalé
metody“. V praxi se setkáváme s podáváním nepravdivých
nebo neúplných informací o stavu dotyčného člověka. Jeho
stav se v praxi ukáže jako podstatně horší a v zařízení to působí
nemalé problémy. V zásadě takový klient do zařízení nepatří,
služba mu není určena, nemůže vyhovět jeho potřebám. To,
že je nechtěný všude ale nevyřeší pracovníci AD.
• Lidé, kterým se zhorší zdravotní stav v zařízení – zdravotnická
zařízení mají někdy obavu z hospitalizace klientů AD, protože
mají oprávněný strach, že se je nepodaří umístit nazpět. Je
proto možné se setkat s oddalováním hospitalizace a z tohoto
důvodu i s nedostatečný řešením zdravotního stavu.
Snížená soběstačnost na ulici
•
•
•
To, co je v AD problémem, je na ulici katastrofou. Body uvedené
v předchozí oblasti jsou násobeny radikalitou života na ulici do často
neřešitelných rozměrů. Pracovníci terénních programů a nízkoprahových
denních center jsou při řešeni problémů nesoběstačných lidí na ulici
odmítání ze všech stran (z úřadů, od zdravotníků i sociálních služeb).
Obvykle se jedná o klienty, kteří dokonce „vybydleli“ dostupné služby
v regionu.
Komunita – na ulici je člověk často členem komunity. Čím více je
nemocen, tím více je pro komunitu zátěží. Přestože je mezi lidmi, může
doslova umírat mezi odpadky. Zájem lidí okolo a schopnosti situaci řešit
bývají různé, stejně jako faktický zájem o člověka. Na tento rozměr se ale
nesmí zapomínat při vyhledávání nemocných bezdomovců i při konkrétní
pomoci.
Akutní zhoršení zdravotního stavu – pro lidi na ulici je komplikované se
vyležet z obyčejných nemocí, což se podepisuje na jejich zdravotním
stavu a jeho chronifikaci. Každá zdravotní komplikace v podmínkách
ulice je velmi nepříjemná a může přinést škody v budoucnu. Ze zkušeností
ordinace pro lidi bez domova však vyplývá, že je tato skupina
s přihlédnutím k podmínkám otužilejší a odolnější vůči běžným
onemocněním než normální populace.
Bezdomovci se sníženou soběstačností
využívající jiné služby
• Lidé bez domova jsou občas umísťováni v dalších
zdravotnických i sociálních službách. Zdravotnické služby
(LDN, nemocniční oddělení, rehabilitační zařízení) nabízejí
zpravidla dočasné řešení situace, které směřuje k domácímu
ošetřování – které je u bezdomovců problematické.
• Ze sociálních služeb jsou využívány pro námi uvedenou
skupinu domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem,
případně chráněná bydlení či domovy pro osoby se
zdravotním postižením. V srpnu 2011 jsem se dotazoval
příspěvkových organizací v Olomouckém kraji formou stručné
ankety na problémové klienty. Ze 17 organizací uvedli
poskytovatelé 16 lidí …“které lze označit jako bezdomovce“.
Zajímavé je, že 55 osob má problémy s alkoholem, což je
důležitý údaj (v jednom zařízení to bylo dokonce 30 osob).
Konfliktní jednání vůči ostatním uživatelům a personálu bylo
uvedeno ve 106 případech. Část této skupiny může mít
problémy se setrváním ve službě a ztrátou bezpečného
zázemí.
Zobecněná struktura skupiny
Lidé, kteří v důsledku vyššího věku nebo zdravotního postižení
vyžadují podporu alespoň v malé míře.
• Dá se říct, že vývoj ve skupině lidí bez domova stále ještě vede
ke zvyšování jejich věku a tím věkového průměru. Platí to jak
pro lidi žijící na ulici tak pro azylové domy.
• V Charitě Olomouc v azylovém domě pro muže se postupně
zvyšuje průměrný věk klientů ze 43 let v roce 2005 až na 52
v červnu letošního roku. Na ženském AD věk nepravidelně
kolísá mezi 45 – 55 lety, ovšem v červnu letošního roku dosáhl
alarmujícího průměru 58 let.
Zvyšující se věk s sebou přirozeně přináší vyšší potřebu podpory,
služby s tímto vývojem musí počítat. Čím vyššího věku pak lidé
jsou, tím je hlubší jejich potřeba stability a zakotvení. Azylový dům
je pro seniory náhradní řešení, hledají spíše domov než azyl.
Zobecněná struktura skupiny
Lidé, jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc se základními
úkony sebeobsluhy
• Nárůst závislosti na péči druhé osoby se u lidí bez
domova pojí s množstvím problémů. Násobí se potíže
s hygienou, s přesouváním a dopravou, stravováním,
řešením zdravotních komplikací. Žijí-li tito lidé na ulici, jsou
někdy vyloučeni i ze skupiny „sociálně vyloučených“.
• Pochopitelně je pro tyto případy třeba hledat
odpovídající služby, které ale zpravidla chybí.
Problematika této skupiny není ani tak komplikovaná
z hlediska kvantity (takových lidí nebývá mnoho), jako
spíše z důvodu naléhavosti a nedostupnosti vhodného
řešení. Podle typu postižení tito lidé potřebují službu
s
pečovatelským
rozměrem,
případně
i
se
zdravotnickými prvky.
Zobecněná struktura skupiny
Lidé, kteří potřebují prostor pro „domácí léčbu“ a
rekonvalescenci.
• V mírnějších případech může potřeby této skupiny
pokrýt AD. Akutní lůžka pro tyto účely jsou
vyčleněna výjimečně (doléčování bezdomovců nový projekt v Praze). Potřebě člověka, který má
horečky a potřebuje se vyležet, nebo člověka po
operaci apod. si reálně dovedeme představit.
• Chybí nabídka základního zázemí k odpočinku
hygieně, spolu se stravou. Služba také musí být
cenově dostupná pro cílovou skupinu. Se zvyšujícím
se počtem lidí na ulici je důležitost podobné
nabídky stále větší.
Zobecněná struktura skupiny
Lidé v terminálním stádiu nemoci.
Objevují se jednotlivé případy, kdy je zřejmé, že se život chýlí ke
konci a o to více pak cítíme potřebu nechat člověka důstojně
dožít. Na mnoha místech je možná spolupráce s hospici, otázkou
je možnost úhrady poplatků nemocným. Ve vážných případech
se zpravidla podaří najít přiměřené řešení.
Lidé vyžadující podporu v důsledku psychického onemocnění
nebo stavu
Nelze se nezmínit o skupině lidí s psychickým onemocněním
(nebo s psychickými potížemi vážného charakteru). Dle našich
odhadů jich je z populace bezdomovců až okolo 30%. Situace
některých lidí je díky jejich stavu natolik problémová, že ve fázích
dekompenzace nejsou schopni péče o sebe a své základní
potřeby. Služba a její pracovníci nemají nástroje pro řešení příčin
a to obzvláště v případě, že klient nespolupracuje.
Související komplikace
Míra sociálního vyloučení
Stav klienta a jeho komplikací je přímo úměrný jeho sociálnímu
vyloučení. Čím vyšší je hloubka propadu, tím bývají větší
komplikace pro nalezení vhodné služby i pro naplnění základních
potřeb. Někteří klienti díky svým návykům ani o služby nemají
zájem a přitom na ulici zůstat nemohou. Až pokud jim je nejhůř,
obracejí se na zdravotní služby.
Konfliktnost, agresivita
Určité typy klientů mívají problémy se soužitím s ostatními, mohou
mít i sklony k agresivitě. Příčinou může být psychická porucha,
nebo
osobnostní
dispozice.
V
pobytových
zařízeních
zdravotnického, či sociálního rázu dokonce i v AD mohou tito lidé
způsobovat zásadní problémy. Řada služeb není schopna řešit
jejich specifické potřeby. Jsou pak ohroženi naprostou izolací a
nezájmem okolí, jejich situace se řeší zpravidla až při vážném
zhoršení zdravotního stavu.
Související komplikace
Alkohol
Závislost na alkoholu může mít řadu projevů, z nichž
některé jsou poměrně mírné a zvladatelné i
v některých pobytových službách. Některé kasuistiky
nás však učí, že závislost může být klíčovým
problémem, který brání umístění v odpovídající službě.
Režimová omezení v zařízeních mohou být i motivem
k opuštění služby, aby klient nebyl omezován v pití.
Související komplikace
Gambling
Hráčství není na člověku zpravidla vidět, ale vysvítá často už
v základní anamnéze. Znám případy, kdy od hraní člověka
neodradila ani těžká nemoc. Byl schopný se téměř doplazit do
herny a tam prohrát svůj příjem. I když se jedná o méně časté
případy, může jejich závislost znamenat značné ekonomické
omezení (jak z důvodu dluhů, tak z důvodu akutní ztráty
hotovosti).
Drogová závislost
Drogově závislí lidé postupně stárnou a propadají hlouběji na
sociální dno. Se zhoršováním jejich zdravotního stavu a vlivem
vyššího věku postupně bude tato skupina představovat větší
problém. Potřeby těchto lidí se asi nedají jednoduše zobecnit,
v každém případě se může drogová závislost projevit jako
problém u klienta v pobytovém zařízení.
Rizikové oblasti
• V souvislosti s postupným nárůstem lidí bez domova
se bude zvyšovat i počet lidí se sníženou
soběstačností, řešení nejsou dostatečná
• Senioři na ubytovnách – v některých oblastech se
může jednat o ohroženou skupinu, která se ocitá
bez pomoci.
• Je ohrožená důstojnost lidí, pokud zůstávají ve
vážném stavu na ulici
• Některé případy vedou k vážné frustraci pracovníků
a k jejich pocitům bezmoci

similar documents