Individual Placement and Support (IPS)

Report
IPS Modellen
Arbeidspsykolog Arne Svendsrud
Bransjeforeningen Attføringsbedriftene
[email protected]
Problem
• Kostnadene knyttet til psykiske lidelser øker i hele den
vestlige verden
• Uføretrygd
• Utenforskap
• Osv
• Det har vært mangelfull utvikling av metodikk for å løse
dette problemet, mange av modellene har vært for
sektoriellt avgrenset og/eller ikke hatt arbeid som mål
eller ikke hatt spisset metodikk rettet mot fungering i
arbeidslivet.
Lys i tunnellen 1
• Mer optimisme i fht alvorlige psykiske
lidelser og fungering enn tidligere
• Recovery forskning
• Man blir friskere/fungerer bedre med sin
psykiske lidelse når man er i jobb? – hittil
har man tenkt at de skal være sammen
med andre ”syke” i skjermede tilbud, for
eksempel dagsentre etc.
IPS – et nytt paradigmeskifte
• IPS kan være like viktig for fremtidens
psykiatri/arbeid som kognitiv terapi viser
seg å ha blitt på terapifeltet ?????
– Amerikanerne implementerer det
– Europeerne følger etter
– Enkelte forsøk i Norge, VVV, Sykehuset i
Bodø
– Flere undergrunns IPS på vei.
Hvorfor så varm mottagelse?
• Det er to problemer knyttet til metodikk for
psykiske lidelser og fungering i arbeidslivet
og IPS dekker de begge.
– Samhandlings/systemproblemet
– Metodikkproblemet
IPS gir Resultater
• IPS gir mye bedre resultater enn
alternative tilnærminger
• IPS gir resultater på tvers av kulturer
(nasjoner)
• IPS gir stor økonomiske besparelser for
samfunnet ved å få til fungering i ordinær
jobb.
Individual placement and
support (IPS) I
• begynnelsen av 1990-tallet
• Alvorlige psykiske lidelser
• faget psykiatrisk rehabilitering
– behandling ikke nok
– jobb sentralt
– Sentrale navn: Gary R. Bond, Indiana
University, Deborah R. Becker &
Robert E. Drake , New Hampshire
Psychiatric research senter
IPS II
• IPS er en Spesialvariant av SE metodikk
tilpasset målgruppen psykiske lidelser
• Publiseringer siden 1996
• Aksjonsforskning
• Evidensbasert praksis
Forskning:
• SE forskningen er stor sett basert på at SE
tjenestene tilbys fra helsevesenet.
• Gir bedre resultater en alternativer: mer
arbeid, flere arbeidstimer, høyere lønn
• Symptombedring, selvbildebedring og økt
fornøydhet med øk situasjon.
• SE gir resultater på tvers av kulturer
(foreløpige resultater)
Nå situasjon i USA
• Overveldende dokumentasjon på effektivitet i IPS
• IPS har byttet navn til SE
• US department of Health and human services –
Substance abuse an mental health service
administration
• IPS ”rulles ut i USA
• Dep har utabeidet profesjonellt omfattende materiale (SE
KIT – evidence based practices kits - for oppbygging og
drift av IPS tiltak slik at spredning skal skje raskt og med
høy kvalitet
• IPS begynner å få stor spredning i en rekke andre land
bla europeiske land
Prinsippene
1.Deltakelse er basert på brukers valg
2.SE er integrert sammen med omfattende
(psykiatrisk) behandling
3.Ordinær jobb er målet
4.Personalisert stønadsveiledning
5.Jobbsøk starter så raskt som mulig
6.Kontinuerlig tidsubegrenset oppfølging
7.Brukers preferanser er viktige
Drøft prinsippet…
1. +
2. 3. Hva må til av endringer for å gjennomføre
dette prinsippet i Norge?? –
4. Hva må til av endringer for å gjennomføre
dette prinsippet i VVV lokalt hos deg?
1.Deltakelse er basert på brukers valg
• Hvis man vil jobbe kan man jobbe –
begrep som ”work ready” er fjernet
• Utelukkes ikke pga: diagnose, symptomer,
arbeidshistorie, stoffmisbruk, kognitiv svikt
etc....
• Forskning: Diagnose, symptomer, alder,
kjønn, tidligere innleggelser, utdannelse
eller stoffmisbruk predikerer ikke
(dårligere) yrkesdeltakelse
2.SE er integrert sammen med
omfattende (psykiatrisk) behandling
• Nøye koordinering av SE tjenester med behandlings og
rehabiliteringstjenester
• Behandlings og rehab tjenester rettes inn mot
yrkesmessige mål
• SE veileder deltar regelmessig i teammøter i
behandlingsapparatet og har tett kontakt på annen måte
• Teammøtene diskutere relevante behandlingsmål som:
medikasjon, håndtering av symptomer, kognitive
vansker, arbeid med sosiale ferdigheter eller
selvfølelseproblematikk
3.Ordinær jobb er målet
• Deltids eller fulltidsjobber som finnes på
det åpne marked – ordinært lønnet
• Begrunnelser:
– Mennesker med psykiske plager vil ha
ordinære jobber
– Jobb fremmer integrering og reduserer stigma
– Selvbilde og symptomer bedres
4.Personalisert stønadsveiledning
• Frykt for å miste trygdeytelser er en
hovedgrunn til å ikke søke ordinær jobb.
• Presis og personalisert stønadsveiledning
• Ved oppstart og underveis
5.Jobbsøk starter så raskt som mulig
• Innen 1 mnd.
• Opprettholder tempo og fremdrift i prosess
og motivasjon hos deltaker
• Forskning: arbeidstrening minsker sjansen
for yrkesdeltakelse (i fht SE)
• Derfor ikke lov å rekvirere arbeidstrening,
midlertidig arbeid, utprøving, skjermet
arbeid – eller utredning/veiledning av
lengre varighet
6.Kontinuerlig tidsubegrenset
oppfølging
• Mange lidelser er kroniske eller endrer seg
• Avsluttes aldri – tidsubregrenset
oppfølging
• Men omfang reduseres gradvis – målet for
oppfølgingen er å oppnå uavhengighet av
oppfølgingen
7.Brukers preferanser er viktige
• Forskning: Jobb og avgjørelser som er i
tråd med brukers preferanser ser ut til å
føre til lengrevarige arbeidsforhold
• Brukers preferanser guider veiledning
• Veileder anerkjenner brukers preferanser
– dette er kritisk for resultatoppnåelse
EBP SE Kit
EBP SE Kit
SE Fidelity Scale og General
Organizational Index
SE fidelity scale
• Prosessmål: Måler i hvilken grad SE
leveres
• 15 programspesifikke item
• Hver 6 mnd.
• Predikerer formidlingsresultater med 0.76
• ”alle” intervjues
General Organizational Index
• Måler organisasjonsfaktorer som
predikerer suksess i IPS tiltak
Vurdering av IPS for Norske
Forhold
• En god start for å bygge opp IPS tiltak av god kvalitet ville være å
oversette amerikanerenes SE Evidence based practice KIT.
– Oversettelse
– Vurdering av troverdigheten og effektivitet av IPS
– Vurdering av ulike europeiske versjoner av IPS – hvilke
tilpasninger har de gjort?
– Kontakt med utviklerne av IPS
– Vurderinger opp mot Norsk arbeidsmarked
– Vurderinger opp mot Norsk tiltakssystem
– Sluttrapport som inneholder overnevnte punkter
• En slik gjennomgang vil være godt utgangspunkt for å raskest mulig
bygge opp best mulige IPS tiltak i Norge

similar documents