Organització escolar

Report
Profesorado:
Antonio Giner Gomis
(coordinador)
Vicente Carrasco Embuena
José Antonio Corral Fuentes
Aurora Fourcade López
Marcos Jesús Iglesias Martínez
Cristina Lapeña Pérez
Inés Lozano Cabezas
María Ángeles Martínez Ruiz
Francisco Pastor Verdú
Joaquín Ripoll Ferrándiz
Pilar Tormo Jordá
TEMA 1.
ASPECTES EPISTEMOLÒGICS I
NORMATIUS DE L'ORGANITZACIÓ
ESCOLAR
Organització i gestió en centres educatius d'Educació Infantil i
Educació Primària
Continguts
Aproximacions al concepte d’organització
escolar.
• Teories sobre l’organització escolar
•
ABAST I SENTIT
DEL TERME
ORGANITZACIÓ
Apareix en
camps
diversos i
heterogenis
Social, cultural,
econòmic, polític,
religiós, sanitari,
empresarial,
escolar, temps
lliure, voluntariat...
Té un matís d'harmonització, d'ajustament, d'adequat
funcionament i d'equilibri en l'engranatge de les parts
que integren una totalitat.
Científicament:
• Establir o reformar alguna cosa per a assolir una fi,
coordinant els mitjans i les persones adequades
• Disposar i preparar un conjunt de persones, amb els
mitjans adequats, per a assolir una fi determinada
Doble
perspectiva de
l’organització
ÉS UN PROCÉS
“La nostra
organització no
descansa,
funciona sempre
en benefici dels
seus associats".
ÉS UN EFECTE, UN
RESULTAT
“L’organització de
l'acte acadèmic ha
estat perfecta"
Definició
de metes
Rendició de
responsabilitats
REQUISITS DE
L’ORGANITZACIÓ
Calendari
d'actuacions
Coordinació
del treball
Divisió i
estructura
de funcions
Distribució
de funcions
entre
integrants
Aproximacions al concepte
d’organització escolar.
RUFINO BLANCO (1932)
“S’entén per organització escolar, la bona disposició dels elements
necessaris per a educar als xiquets per mitjà de la instrucció”
OE és la correcta adequació dels diferents elements de l’escola
GARCÍA HOZ (1973)
“Podem definir la ciència de l'organització escolar com estudi analític de
l'escola, de les relacions i ordenació dels seus diferents elements, a fi que
concórreguen adequadament a l'educació dels escolars".
OE té el mateix objectiu pero amb anàlisi, interdependència i ordre
Aproximacions al concepte
d’organització escolar.
JUAN MANUEL MORENO (1978)
“Organització escolar és la disciplina pedagògica que té per objecte
l'estudi de la realitat complexa de l'escola –en les seues consideracions
teòrica, estàtic-analítica, dinàmic-sintètica, progressiva i projectiva– per a
establir un ordre en aquesta realitat; ordre al servei de l'educació integral
dels escolars”.
Amplia la idea de OE: l’escola és una realitat complexa amb moltes perspectives
LOURENÇO FILHO (1974)
“L'organització escolar pretén... imprimir a les activitats... un sentit
funcional, mitjançant un major coneixement i una major graduació de les
fins, així com una articulació més productiva dels elements i recursos amb
que aqueixes fins poden ser perseguides i aconseguides”.
Pragmàtica i funcional: informació, ordenació de fins i racionalització de mitjans
Aproximacions al concepte
d’organització escolar.
FILO GARCÍA REQUENA (1997)
“L’Organització Escolar és l'estudi científic de les institucions docents i de
l'adequada i ordenada gestió dels elements que les integren per a
afavorir els aprenentatges i propiciar l'educació”.
Enfocament més extens, global i complet
Què és l’organització escolar?
- Disciplina aplicativa-normativa (no especulativa)
- Analitza les situacions
- Estableix pautes derivades de les disposicions legals, de la
reflexió i, amb freqüència, de l'experiència docent
contrastada i de la investigació.
- Demana el coneixement dels següents aspectes:
- el sistema escolar vigent
- els diferents tipus de centres
- els elements de la realitat educativa, com a parts
interdepenents.
Contingut de l’organització escolar
Elements formals i funcionals
• El sistema escolar
Elements materials
• La planificació
• L’espai
• Els equips de treball
• Els recursos
• Els òrgans de govern i participació
• El clima educatiu
• Les relacions humanes...
Elements personals
•
El Professorat
Elements auxiliars i complementaris
•
Les Famílies
•
Les activitats extraescolars
•
L’ alumnat
•
Els serveis complementaris
•
El PAS
•
Les relacions amb la comunitat
•
Els serveis de suport extern...
Principis generals
Referències o suports que integren
els requisits i les finalitats de l’activitat organitzativa

Determinació d'objectius

Adaptació

Ordenació d'elements

Harmonia

Coordinació d'actuacions

Coherència

Atribució de responsabilitats

Creativitat
L’organització escolar en el marc
de les CC.EE.
CIÈNCIES
ANALÍTIQUES
CIÈNCIES DE
L'ESDEVENIR HUMÀ
Elements vitals
Elements personals
Elements socials
Element culturals
CIÈNCIES TÈCNICMESOLÒGIQUES
Elements de l'acte instructiu
Elements d’autodirecció
Elements d'ordenació i coordinació
Elements d'acció política
CIÈNCIES
TELEOLÒGIQUES
CIÈNCIES
SINTÈTIQUES
CIÈNCIES
ANALÍTICSINTÈTIQUES
Educació fonamental
Educació de la diversitat
Biologia de l'educació
Psicologia de l'educació
Sociologia de l'educació
Antropologia de l'educació
Elements essencials i axiològics
Elements transcendents
Didàctica
Orientació escolar
Organització escolar
Política educativa
Filosofia de l'educació
Teologia de l'educació
Pedagogia general
Pedagogia diferencial
Fets educatius, com realitats canviants en evolució
Sistemes educatius actuals, com realitats diferenciades
Història de l'educació
Educació comparada
L‘Organització Escolar es una ciència analítica, de caràcter tècnic-mesològic, que s'ocupa de l'ordenació i coordinació
dels elements que intervenen en el fet educatiu.
Teories sobre l’organització escolar
DEFINICIÓ
Paradigmes, esquemes teòrics,
formes de concebre l’escola i
de disposar convenientment els
seus
elements
perquè
concórreguen
oportunament
per a l'èxit escolar.
NOVES
TEORIES
EXISTENCIALS
TIPUS
DE
TEORIES
CLÀSSIQUES
Teories existencials
•
Moviments llibertaris i
utòpics
•
Els millors centres
funcionen per inèrcia
•
Dos valors: espontaneïtat i
anomia
• Grups autoritaris
(rigidesa intel·lectual i
intolerància
• El millors centres, els
més reglamentats
• Dos valors:
intransigència i
nomolatria
ABSÈNCIA
D'ORGANITZACIÓ
ESCOLAR.
ORGANITZACIÓ
A ULTRANÇA
ORGANITZACIÓ
FLEXIBLE
• Grups amb
posicions
conciliadores i
eclèctiques
• El millors centres
cerquen l’equilibri
raonable entre
l'espontaneïtat i la
norma.
Teories clàssiques
TAYLORISME (Teoria de l'organització fisiològica)
- Cerca l'eficiència laboral, mitjançant la divisió de tasques i l'especialització.
- Aplica els coneixements científics per a optimitzar els resultats.
- Tot es troba reglamentat i controlat, no hi ha cap autonomia dels treballadors
- Pilars: elevada productivitat, alts incentius i eficàcia.
DEPARTAMENTALIZACIÓ (Fayol)
- Racionalitzar el treball per mitjà d'una divisió especialitzada de
funcions o departaments, dirigits per les persones més idònies.
- Pilars: Preveure, organitzar, dirigir, coordinar i controlar.
Teories clàssiques
MODEL DE GULICK i URWICK
- Precisa i concreta les idees clàssiques, elaborant un model
aplicable a grans empreses i a institucions escolars.
OBJECCIONS: Consideració de la persona
com una realitat mecànica, sense iniciativa.
No és protagonista de la seua pròpia
activitat.
Noves teories
Model d’Elton Mayo
Model de Merton.
Defensa la importància de les
relacions humanes en el món
laboral,
considerant
que
influeixen de forma decisiva en el
rendiment.
Remarca la necessitat de confiar en
el comportament dels membres
d'una organització, una vegada
que se'ls assigna una determinada
responsabilitat.
Model de Zelznick
Propugna com idea fonamental:
la delegació d'autoritat, creant
esquemes d'organització que la
facen possible.
Noves teories
Model de Gouldner
Planteja l’ús de regles generals i
impersonals en el treball, per a
disminuir les tensions interpersonals i
difuminar les relacions d’autoritat.
Organització per objectius
Remarca la importància de la
priorització dels objectius en
qualsevol activitat i del control
sobre la seua consecució, per a
l’adequat
funcionament
de
l’organització.
El Curriculum
Teoria crítica o política.
Teoria cultural o interpretativa
Atén especialment el món dels
símbols, valors i creences que es
desenvolupen
en
una
organització,
(cultura
organitzativa)
Analitzar-la,
comprendre-la
i
interpretar-la ajudarà a trobar
formes de respondre davant la
incertesa, la confusió o els
conflictes
Entén les organitzacions com
coalicions de persones o grups
amb
diversitat
d'interessos
(pacten, negocien...)
Objectius i metes no estan
prèviament determinats, són
producte de l'anàlisi, el debat i
la negociació.
Necessitat d'aconseguir certes
estratègies per a no perdre
quotes de poder i assolir l'èxit
en la presa de decisions.
BIBLIOGRAFÍA
BOLÍVAR, A. (2000) Los centros escolares como organizaciones que
aprenden. Promesas y realidades. Madrid: La Muralla.
CANTÓN MAYO, I. (1996) Manual de Organización de centros
educativos. Barcelona: Oikos-Tau.
GARCÍA REQUENA, F. (1997) Organización escolar y gestión de
centros educativos. Málaga: Aljibe.
RAMO TRAVER, Z. y RODRIGUEZ CARREÑO, M. (1997) Guía de la
organización de los colegios de Primaria y de las Escuelas Infantiles.
Madrid: Escuela Española.

similar documents