Idræt og bevægelse

Report
Implementering af skolereform
Idræt og bevægelse
På Søndersøskolen i skoleåret 2014/15
Version 1.3
Introduktion
 Søndersøskolen ønsker:
 en bred repræsentation af lokalforeninger (kommunale/private) på
skolen.
 en struktur der giver plads til at mange foreninger (store/små) kan
komme i spil.
 forpligtende samarbejder der indgår i skolens årshjul.
 forløb der understøtter og opkvalificerer eleverne i relation til fagenes
”fælles mål”.
 Instruktører der har erfaring med undervisning af børn, samt overholder
reglerne vedr. børneattest.
 Honorering af løn afhængig af indhold og omfang.
 Betaling for udstyr/engangsmaterialer efter aftale.
Forudsætninger
 Vilkår for organiseringen:
 Idrætshold består af 2-3 klasser på samme alderstrin (drenge/piger).
 Antallet af elever på et idrætshold, afhænger af antal klasser på
årgangen.
 Ca. 50 børn totalt på årgange med 4 klasser (2 klasser har idræt sammen).
 Ca. 70 børn totalt på årgange med 3 klasser (3 klasser har idræt sammen).
 Anvendes Søndersøhal/gymnastiksal er udgangspunktet 2 timer i hal pr.
idrætshold pr. uge.
 Holddeling af idrætshold i mindre grupper udløser ikke yderligere
kapacitet i Søndersøhal/gymnastiksal.
 Aktiviteter udenfor elevernes normale skoleskema kræver planlægning i
god tid (3-4 mdr. i forvejen).
 Foreninger må ikke uddele materiale i forbindelse med forløbene, eller
opfordre elever til deltagelse i specifikke fritidsaktiviteter.
Partnerskab
5 uger - 6 timer/uge
 Partnerskab:
 Der aftales længerevarende forløb (5 uger / 3*2 timer om ugen).
 Indsatsen koordineres på hele årgange/afdelinger (Fx 12 klasser = 6
idrætshold x 6 timer = 36 timer/uge).
 Vi har som udgangspunkt ingen kapacitetsbegrænsninger ved
udendørsaktiviteter.
 Anvendes Søndersøhal/gymnastiksal er udgangspunktet 2 timer i hal pr.
idrætshold pr. uge.
 Foreningen fremlægger en overordnet undervisningsplan for forløbet, der
inddrager ”fælles mål” og niveaumæssig differentiering.
 4 af 6 timer/uge skal opfylde ”fælles mål” for andre fag end idræt
(alternativt som valgfag i udskoling).
 Foreningen sørger for instruktør og udstyr.
 Årgangsteamet/lærerne (skolen) bistår med organiseringen.
 Formøde samt efterfølgende evaluering efter behov.
Ekspertforløb
3-6 timer – eller efter aftale
 Ekspertforløb:




Et lærerstyret forløb med tilknytning af en ekspert indenfor området.
Der tænkes typisk 3-6 timer fordelt over 1-2 omgange.
”Eksperten” supplerer lærerens eksisterende undervisningsforløb.
Årgangsteamet/lærerne (skolen) udarbejder læringsmaterialet, der
inddrager ”fælles mål” og niveaumæssig differentiering.
 Foreningen sørger for ”ekspert” og evt. udstyr.
 Årgangsteamet/lærerne (skolen) bistår med organiseringen.
 Formøde samt efterfølgende evaluering efter behov.
Introduktionsforløb
1 dag – 3-6 timer pr. dag
 Introduktionsforløb:
 Et forløb hvor eleverne får en kort introduktion til en idrætsgren.
 Der tænkes typisk 3-6 timer på en dag.
 Årgangsteamet/lærerne (skolen) organiserer eventuel afvikling af flere
aktiviteter samtidig (med henblik på mindre idrætshold).
 Foreningen sørger for instruktør og udstyr.
 Ikke krav om undervisningsplan for forløbet.
 Årgangsteamet/lærerne (skolen) bistår med organiseringen.
 Formøde samt efterfølgende evaluering efter behov.
Karavaneforløb
1-5 dage - 6 timer pr. dag
 Karavaneforløb:
 Et forløb hvor eleverne ombryder skemaet og hele dagen beskæftiger
sig med en given idræt/aktivitet.
 Der tænkes typisk 6 timer pr. dag, med mulighed fra 1-5 dages
aktiviteter efter aftale med skolen.
 Foreningen opstiller formål for forløbet.
 Årgangsteamet/lærerne (skolen) udarbejder læringsmateriale der
inddrager ”fælles mål”.
 Foreningen sørger for instruktør og udstyr.
 Årgangsteamet/lærerne (skolen) bistår med organiseringen.
 Formøde samt efterfølgende evaluering efter behov.
Inspirationsforløb
Efter aftale
 Inspirationsforløb:
 Et forløb med fokus på udvikling af fysiske, psykiske og/eller sociale
kompetencer .
 Der tænkes aktiviteter der ikke er idrætsspecifikke, fx teambuilding,
natløb, rappelling, mindfulness osv.
 Der tænkes tværfaglige aktiviteter og utraditionelle holddannelser (fx pige
eller drenge-aktiviteter på tværs af klassetrin, temaforløb for hele eller
dele af skolen m.m.).
 Der er som udgangspunkt ikke timer i Søndersøhal/gymnastiksal.
 Årgangsteamet/lærerne (skolen) udarbejder i samarbejde med foreningen
læringsmateriale der inddrager ”fælles mål”.
 Foreningen sørger for instruktør og udstyr.
 Årgangsteamet/lærerne (skolen) bistår med organiseringen.
 Formøde samt efterfølgende evaluering efter behov.
Proces
 Søndersøskolens oplæg fremlægges d. 5. maj 2014 for
foreningerne, på et orienteringsmøde, med mulighed for
feedback og justering af ramme og indhold.
 Forløb der kræver større koordinering, skal af foreningerne
tilkendegives til skolen senest d. 19.maj 2014.
 Forpligtende tilkendegivelse fra skolen, i forhold til disse
koordinerende forløb, gives til foreningerne senest d. 1.
juni 2014.
 Alle øvrige forløb aftales med de enkelte klasseteams på
relevante årgange. Dette kan ske igennem hele skoleåret.

similar documents