สีดำ

Report
Chi-square Test
for Mendelian Ratio
Dominant Vs Recessive


สีใดเป็ น dominant และสีใด
เป็ น recessive
ถ้ ากาหนดให้ ยีน R ควบคุมการมีสี
ม่วง และ r ควบคุมการมีสีขาว ยีน
ใดเป็ น dominant gene

homozygous genotype
(RR, rr) เรี ยกพันธุ์แท้

heterozygous
genotype (Rr) เรี ยกลูกผสม
STOP-THINK
สีใดเป็ น dominant และสีใด
เป็ น recessive
 ถ้ ากาหนดให้ ยีน B ควบคุมการ
มีสีดา และ b ควบคุมการมีสี
แดง ยีนใดเป็ น recessive
gene
 จงบอกจีโนไทป์ของสัตว์ i, ii, iii
 จีโนไทป์ของสัตว์ลกู ผสมได้ แก่..

i
ii
iii
Monohybrid cross
สีการผสมพันธุ์ระหว่าง
heterozygous ของยีน 1 คู่
 ถ้ าลักษณะถูกควบคุมแบบข่ม
สมบูรณ์ (complete dominant)
การผสมพันธุ์ระหว่างลูกผสมจะ
ได้ อตั ราส่วนของ dominant :
recessive เป็ น 3:1 ตามกฎเมน
เดลเสมอ

Chi-square Test

BB
bb
Bb
85
Bb
15
กาหนดให้ การทา
monohybrid ได้ ลกู สีดา
75 ตัว และสีแดง 15 ตัวจง
ทดสอบว่าสีดาข่มสีแดงอย่าง
สมบูรณ์หรื อไม่
สูตร ไค-สแควร์
(Oi  Ei )
 
Ei
2
2
การคานวณ
ค่าจากที่สงั เกต
(observe)
(Oi  Ei ) 2
 
Ei
2
ต้ องการทดสอบอัตราส่วน 3 : 1 รวมเป็ น 4 ส่วน
สุม่ โคมาทังหมด
้
100 ตัว ดังนัน้ สัดส่วนตามทฤษฎีคือ 75 : 25
ค่าตามทฤษฎี
(expect)
สีดำ
สีแดง
O
E
O-E
(O-E)2
(O-E)2/E
85
75
-10
100
1.33
15
25
-10
100
4
5.33
การสรุปผล
นาค่า 2 ที่คานวณได้ เทียบกับค่า 2 จากตารางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ และ degree of freedom ที่กาหนด
 ถ้ าค่า 2 ที่คานวณได้ น้ อยกว่า 2 จากตารางสถิติ แสดงว่า
สัดส่วนเป็ นไปตามทฤษฎี
 ตารางทางสถิตินิยมแสดงความเชื่อมัน
่ ในรูป นัยสาคัญ โดย
ความเชื่อมัน่ มีคา่ เท่ากับ 1 -  เมื่อ  เป็ นระดับนัยสาคัญ
ดังนัน้

ควำมเชื่อมั่น
นัยสำคัญ
99%
0.01
95%
0.05
90%
0.10
การกาหนดค่า degree of freedom
สีดำ
สีแดง
O
E
O-E
(O-E)2
(O-E)2/E
85
75
-10
100
1.33
15
25
-10
100
4
5.33
สมมุติฐาน (hypothesis)
ต้ องการทดสอบอัตราส่วนการมี สีดา : สีแดง เป็ น 3 : 1 หรื อไม่
ต้ องการทดสอบ 2 กลุม่ คือกลุม่ สีดาและสีแดง ดังนัน้
degree of freedom = จานวนกลุม่ - 1
= 2-1
=1
การอ่านค่าไค-สแคว์จากตารางทางสถิติ
ระดับนัยสาคัญ ( )
ถ้ ากาหนดความเชื่อมัน่ 95% ที่ degree of
freedom = 1 จะได้ ว่าค่า ไค-สแควร์ ที่
ตารางมีคา่ เท่ากับ 3.841
สรุป
สีดำ
สีแดง
O
E
O-E
(O-E)2
(O-E)2/E
85
75
-10
100
1.33
15
25
-10
100
4
5.33
ไค-สแควร์ จากการทดสอบ
ไค-สแควร์ จากตารางสถิติ
= 5.33
= 3.841
เนื่องจาก ไค-สแควร์ จากการทดสอบ > ไค-สแควร์ จากตารางสถิติ
ดังนัน้ การมีสีดาและสีแดงของโคในประชากรนี ้ ไม่ เป็ นสัดส่วน 3 :1 ตามทฤษฎี
Chi-square Test (2 loci)

AABB
aabb


AaBb
270
100

AaBb

90
กาหนดให้ การทา dihybrid
ได้ ลกู
มีเขา-สีดา 270 ตัว
ไม่มีเขา-สีดา 100 ตัว
มีเขา-สีแดง 90 ตัว
ไม่มีเขา-สีแดง 30 ตัว
30

QUIZ

สัดส่วนตามทฤษฎีควรเป็ นเท่าไร
 ค่าตามทฤษฎีของโคมีเขา-สีดา
ควรเป็ นเท่าไร
 ค่า degree of freedom ใน
การทดสอบครัง้ นี ้มีคา่ เท่าไร

O
มีเขำ-สีดำ
ไม่ มีเขำ-สีดำ
มีเขำ-สีแดง
ไม่ มีเขำ-สีดำ
270
100
90
30
E



กาหนดให้ การทา dihybrid
ได้ ลกู
มีเขา-สีดา 270 ตัว
ไม่มีเขา-สีดา 100 ตัว
มีเขา-สีแดง 90 ตัว
ไม่มีเขา-สีดา 30 ตัว
O-E
(O-E)2
(O-E)2/E

similar documents