Klik hier voor de presentatie

Report
DE INVLOED VAN OPERATIONAL
EXCELLENCE OP PROCESBEHEERSING
NCOI University – jaargang 2014
Bo Brandsen
Master of Business Administration
AGENDA
• Aanleiding
• Theorie
• Opzet
• Conclusies
• Aanbevelingen
AANLEIDING
Waarom dit onderzoek?
 De organisatie heeft de ambitie uitgesproken om een
procesgerichte organisatie te zijn. Met als doel processen in het
bedrijf simpeleren effectiever te maken;
 Het veranderprogramma dat hiervoor was opgezet is niet
afgerond door overschrijdende projectkosten en
achterblijvende marktontwikkeling;
 Als gevolg daarvan is de organisatie beland in een tussenfase
waarin beheersingsproblematiek is ontstaan;
 En zo werd er geworsteld met het begrip ‘procesgerichte
organisatie’. Wat is de betekenis daarvan?
THEORIE
Wat zijn de kenmerken van een procesgerichte organisatie?
1.
Operational
Excellence
Proceskwaliteit
2.

Primaire organisatiestrategie is operational excellence
met focus op het kosteneffect (interne oriëntatie)

Men kiest als kwaliteitsstrategie voor ‘proceskwaliteit’ en
en benadert het begrip kwaliteit vanuit de bedrijfsvoering
(operations’ view of quality);
CI/PL
 ‘Involve the people who actually do the work’, zodat er een
balans bestaat tussen taakontwerp en zelfsturing;
 Het procesmanagement kent eigenaarschap.
OPZET
Hoe is dit onderzoek opgezet?
Probleemanalyse
 Onderzoekstype: diagnostische gap analysis;
 Onderzoeksstrategie: kwalitatief op basis van casestudy;
Oorzakenonderzoek
Diagnose
Praktijk:
huidige
Ontwerp
Opinieonderzoek
organisatiestrategie- en structuur
Interventie/verandering
Diagnostische gap
Diagnostische
gap analysis
analysis
Theorie: kenmerken vanuit
procesbeheersing gewenste
organisatiestrategieen structuur
Evaluatie
 Data-aanpak: interviews en inhoudsanalyse, verwerkt in
KODANI-labelingssysteem;
CONCLUSIES
Welke conclusies heeft het opgeleverd?
1. Strategiedriehoek van organisatie: ‘stuck in the middle’;
2. Combinatie OE en CI is bij deze organisatie
voorwaardelijk voor procesbeheersing;
3. Kostenfocus met name op centraal niveau,
klantfocus op lokaal niveau;
4. Vestigingsgerichtheid en hiërarchische structuur
dwarsbomen de procesorganisatie;
5. Eigenaarschap en zichtbaarheid van het
procesmanagement is beneden peil;
6. Procesbeschrijvingen dienen sterk verbeterd te worden.
AANBEVELINGEN
Wat zijn de aanbevelingen aan de opdrachtgever?
 Handhaaf OE (nr.1) en CI (nr.2), maar laat
‘vestiging’ vallen als 3e strategische pijler en
richt business units in;
 Stel organisatiebreed procesteams op inclusief
landelijke overlegstructuur;
 Investeer capaciteit in de procesorganisatie,
maak het belangrijk en formaliseer;
 Beschrijf samen met de operatie de processen
en risico’s.
EINDE PRESENTATIE
Bedankt voor uw aandacht!

similar documents