Lesson 2a – Adaptation & Mitigation

Report
Pakikibagay at Mitigasyon
Integrated RiceBased Farming
System
Sistemang
Palayamanan
Integrated or
pinagsamasamang
paraan
Rice Integrated
Crop
Management
System
Sistemang
PalayCheck
Pagpili ng Barayti
Pumili ng barayti na angkop sa lugar
 Para sa mga tuyuing lugar at umaasa sa sahod
ulan:
• NSIC Rc192 (Sahod Ulan 1)
• NSIC Rc9 –para sa mga upland na lugar
Pagpili ng Barayti
Pumili ng barayti na angkop sa lugar
Para sa mga palayang may patubig
na pinapasok ng tubig-alat:
• NSIC Rc182 (Salinas 1)
• NSIC Rc184 (Salinas 2)
• NSIC Rc186 (Salinas 3)
• NSIC Rc188 (Salinas 4)
• NSIC Rc190 (Salinas 5)
Pagpili ng Barayti
Pumili ng barayti na angkop sa lugar
 Para sa mga nababaha at nalulubog:
NSIC Rc194 (Submarino 1)—barayti na may
kakayahang mabuhay kahit nakalubog ng
sampung araw mula pagsusuwi hanggang
bago mamulaklak
Pagpili
Barayti
Pagpili
ngngbarayti
Magtanim ng barayti na nakakatipid sa paggamit
ng tubig
 Aerobic Rice
•
•
•
Makabagong teknik upang mabawasan ang
paggamit ng tubig sa produksyon ng palay
Pwedeng itanim sa mga mabundok na lugar na
ang patubig ay mas mababa ng 50% sa
karaniwang nakatanim sa kapatagan.
Sa Pilipinas, ang barayting angkop para sa
aerobic condition ay PSB Rc9, UPLRI5, at PSB
Rc80.
Paghahanda ng lupa
Gumamit ng mga makinaryang angkop sa mga dipangkaraniwang kondisyon
 Ride-on attachment
 Laboy tiller
 Riding Floating tiller
Magsagawa ng conservation tillage
 Hindi inaararo ang lupa at limitado ang pagsuyod
 Nababawasan ang paglagay ng kemikal na pataba dahil
nakakadagdag sustansiya dahil muling ibinabalik ang dayami
 Nakakatipid sa tubig irigasyon
 Naiiwasan ang pagsingaw ng GHG na naiwan sa lupa
Paghahanda ng lupa
Gumamit ng mga makinaryang angkop sa mga dipangkaraniwang kondisyon
RIDE-ON ATTACHMENT
Maaaring ikabit sa
anumang klase ng kuliglig at
komportableng gamitin sa
mga bahaing lugar
LABOY TILLER
Ginagamit sa lupang
malalim ang putik at
mahaba ang pinaggapasan
RIDING FLOATING TILLER
Ginagamit sa malambot
at malalim na palayan
Pagtatanim
Baguhin ang cropping calendar at araw ng pagtatanim
• Iayon ang panahon ng pagtatanim sa klima
• Kailangang alamin ang takbo ng panahon para maiayon
ang barayti sa klima
Mag-sabog tanim
• Mas nakakabawas ng pagbuga ng methane ang
pagsasabog-tanim kaysa sa paglilipat-tanim dahil mas
maikli ang pagpapatubig, at pagbungkal ng lupa; naiiwasan
ang pagsingaw ng methane
Pamamahala ng sustansiya
Maging episyente sa paglalagay ng pataba sa lupa.
Iwasan ang sobrang paggamit ng inorganikong pataba.
 Gumamit ng MOET at LCC para
matiyak ang kailangang
nitroheno at iba pang sustansiya
ng mga pananim
 Ang sobrang nitroheno sa lupa ay
naglalabas ng nitrous oxide, isang
GHG
Ang nitroheno ay
nakaapekto sa bilang ng
suwi, laki ng dahon, at
biang ng mga butil bawat
uhay, porsiyento ng
paglalaman at protina ng
butil na nagreresulta sa
mataas na ani.
Minus-One Element Technique (MOET)
- Ang MOET ay isang simple at murang paraan upang
malaman ang kulang na sustansya sa lupa.
- Nakababawas ng pag-emit ng greenhouse gases mula sa
sobrang paglalagay ng inorganikong pataba.
Leaf Color Chart (LCC)
- Gamitin ang LCC tuwing ika-7 araw mula sa maagang
pagsusuwi hanggang pamumulaklak pata malaman
kung kailangan na ng palay ang patabang nitroheno.
- Kung ang basa sa LCC ay mababa sa 4 kung lipat-tanim,
at 3 kung sabog-tanim, kailangan ng nitroheno ang lupa
Pamamahala ng tubig
Magsagawa ng controlled irrigation
 Nababawasan ang paggamit ng tubig sa palayan na
hindi naaapektuhan ang ani.
 Nakatutulong ito para mabawasan ang epekto ng
tagtuyot sa palayan
 Nakatutulong upang umabot ang patubig sa mga
sakahan na nasa dulong bahagi na sakop ng irigasyon
Pamamahala ng tubig
Magsagawa ng controlled irrigation
 Nakakabawas sa pagbuga ng
methane na siyang mas
mataas kung tuloy-tuloy ang
pagpapatubig
Tumataas ang
methane emission
kapag walang oxygen
o hangin na
nakakapasok sa lupa
Kontroladong pagpapatubig
 Gumagamit ng observation well
para masukat ang lalim ng tubig sa
palayan upang malaman ang
tamang panahon ng pagpapatubig
Panatilihin ang 2-3 cm
lalim ng tubig hanggang
isang buwan mula
pagtatanim.
Makatutulong ito para
mabuhay ang mga punla
at para makontrol ang
damo.
Kontroladong pagpapatubig
Pamamahala ng peste
Bawasan ang paggamit ng pestisidyo
 Pangalagaan ang mga kapaki-pakinabang na organismo
Tumataas ang
methane emission
sa madalas na
paggamit ng
kemikal sa palayan
Pamamahala ng peste
- Ang gagamba ay kumakain ng ng mga inakay at
matatandang ngusong kabayo
- Ang sobrang paggamit ng mga pestisidyo ay sumisira
sa balanse ng tamang dami ng mga pesteng kulisap at
kaibigang organismo
Gamitin ang mga patapon ng bukid
Gawing pataba ang mga dayami, etc. para
mabawasan ang paggamit ng kemikal
 Mag-vermicomposting
 Huwag ikalat at hayaang pabulukin ang dayami sa
palayan kung ito ay may tuloy-tuloy na pagpapatubig
Gawing panggatong ng makinarya ang mga
patapon ng bukid gaya ng ipa
 Ipa ang gamiting panggatong sa maligaya flatbed dryer
para mapatuyo ang inaning palay kahit umuulan
Gawing panggatong ng
makinarya ang mga patapon
ng bukid gaya ng ipa
 Magpatubig lalo na
kung tagtuyot gamit
ang Rice-Hull Gasifier.
 Ipa ang gamiting
panggatong pamalit sa
krudo o gasolina
Para makatulong sa mitigasyon ng climate
change, iwasan ang mga ito:
Malimit na paggamit ng
kemikal na pataba
Tuloy-tuloy na
pagpapatubig
Malimit na paggamit ng pestisidyo
Pagbubulok na may tubig
Pagsusunog
Para pakibagayan ang epekto ng climate change,
tandaan ang mga ito:
1. PAGPILI NG BARAYTI
Gumamit ng barayti na angkop sa kondisyon ng lugar
2. PAGHAHANDA NG LUPA
Gumamit ng mga makinarya na angkop sa mga ‘dipangkaraniwang kondisyon
3. PAGTATANIM
Iayon ang panahon ng pagtatanim at ang barayti na itatanim
sa klima
Para pakibagayan ang epekto ng climate change,
tandaan ang mga ito:
4. PAMAMAHALA NG TUBIG
Magsagawa ng kontroladong pagpapatubig
5. GAWING PANGGATONG ANG MGA PATAPON NG
BUKID gaya ng dayami, ipa, etc. ng mga makinaryang
makatutulong para pakibagayan ang tagtuyot at ang madalas na
pag-ulan
Rice-Hull Gasifier para sa pagpapatubig
Mechanical Dryer para sa pagpapatuyo ng palay kung tagulan
Para pakibagayan ang epekto ng climate change,
tandaan ang mga ito:
6. MAG-PALAYAMANAN
Mas may kasiguraduhan sa
produksiyon at kita kahit sa
pabagu-bagong klima
7. ECOLOGICAL RICE FARMING
Ugaliing makalikasan ang
pamamaraan ng pagsasaka
‘Di kailangang imemorize lahat

similar documents