Metódy oddeľovania zložiek zmesí a ich využitie

Report
(usadzovanie, filtrácia, odparovanie, destilácia,
kryštalizácia)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Úloha č. 1: Zamyslite sa.
Usadzovanie
Filtrácia
Laboratórna práca: Filtrácia
Odparovanie
Destilácia
Laboratórna práca: Destilácia
Kryštalizácia
Laboratórne práce: Kryštalizácia
Metódy oddeľovania zložiek zmesí a ich využitie
Vypracujte
Demonštračný pokus
Úloha č. 2: Zistite!
Úlohy: Overte si vedomosti
Domáca úloha
1. Ako vyčistíme vodu zakalenú pieskom?
2. Ako získame z povrchovej vody pitnú?
3. Výroba etanolu.
4. Výroba cukru.
Oddeľovacia metóda, pri ktorej látka väčšej hustoty sa
usadzuje na dne nádoby.
Používa sa na oddeľovanie nerozpustnej zložky od
kvapaliny
Oddeľovacia metóda na oddeľovanie zložiek zmesi s odlišnou
veľkosťou častíc.
Používa sa na oddeľovanie kvapalných látok od tuhých
nerozpustných látok.
Použitie
• povrchová úprava vody – mechanické zachytávanie nečistôt
Filtračný materiál
• vata
• gáza
• filtračný papier
• hladký (Romanová, D. a kol. 2009. Chémia pre 6. ročník základných
škôl. Bratislava: Expol pedagogika, 39 s.)
• skladaný
Učebnica „Chémie pre 1. ročník gymnázií s osemročným
štúdiom, Mgr. Daniela Romanová a kol.“,
str. 73/ 7.2. Filtrácia
Oddeľovacia metóda na oddeľovanie kvapalnej zložky od
tuhej.
Dôležitá je odparovacia schopnosť kvapaliny.
Oddeľovacia metóda zložiek zmesí na základe odlišných
teplôt varu.
Používa sa na oddeľovanie dvoch kvapalín.
Učebnica „Chémie pre 1. ročník gymnázií s osemročným
štúdiom, Mgr. Daniela Romanová a kol.“,
str. 76/ 7.5. Destilácia
Oddeľovacia metóda na oddeľovanie zložiek zmesí pri ktorej sa
využíva schopnosť jednej zložky tvoriť kryštály. Oddeľovanie tuhej látky
rozpustnej v kvapaline.
Použitie
• získavanie cukru z cukrovej repy
• jaskynné útvary vznikli kryštalizáciou vápenca
Kryštalizácia
• rýchla – pripravíme roztok, potom ho prudko ochladíme pod prúdom
studenej vody. Čo sa stane? ... keďže tvorba kryštálov trvá pomerne
krátko, nemajú čas narásť, kryštáliky vzniknuté týmto spôsobom sú
malé!
• pomalá - pripravíme roztok, potom ho necháme voľne ochladzovať
a vodu vyparovať. Čo sa stane? ... keďže tvorba kryštálov trvá
pomerne dlho, kryštáliky majú čas narásť, kryštáliky vzniknuté týmto
spôsobom sú VEĽKÉ!
Učebnica „Chémie pre 1. ročník gymnázií s osemročným
štúdiom, Mgr. Daniela Romanová a kol.“,
• str. 74/ 7.3. Kryštalizácia I
• 75/ 7.4. Kryštalizácia II
Metóda oddeľovania
usadzovanie
filtrácia
odparovanie
destilácia
kryštalizácia
Vlastnosť, ktorá sa využíva na
oddeľovanie zložiek
Využitie
(príklad)


čistenie odpadových vôd
ryžovanie zlata vodou
zlatonosného piesku


čistenie vody
vysávanie smetí


získavanie morskej soli
varenie lekváru z ovocia


príprava destilovanej vody
výroba benzínu a olejov z ropy


výroba cukru z cukrovej šťavy
laboratórna príprava kryštálov
chemických látok
hustota
skupenstvo
a)
tuhé – kvapalné
b)
tuhé - plynné
teplota varu
zo
teplota varu
schopnosť tvoriť kryštály
Učebnica „Chémie pre 1. ročník gymnázií s osemročným
štúdiom, Mgr. Daniela Romanová a kol.“,
Otázky a úlohy
• str. 42/ 1; 2; 3; 4
• str. 43/5
Na hodinovom sklíčku nechajte odparovať niekoľko kvapiek
rôznych druhov minerálnych vôd.
Z rôznych zdrojov zistite, aké zložky ropy získame pri:
• t = 150°C ..........
• t = 300°C ...........
• t = nad 350°C ...........
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uveďte spôsoby oddeľovania tuhej zložky od kvapalnej.
Kvapalné zložky zmesi môžeme od seba oddeliť :
a) usadzovaním
b) filtráciou
c) destiláciou
d) kryštalizáciou
Z ktorých zmesí možno oddeliť zložky usadzovaním?
a) cukor vo vode
b) železné piliny vo vode
c) kuchynská soľ vo vode
d) piesok vo vode
Pri kryštalizácií sa z kvapalnej zmesi oddelí rozpustená:
a) tuhá zložka
b) farebná zložka
c) nehorľavá zložka
d) plynná zložka
Zohriatím sladkého čaju v čajníku sa na pokrievke zráža kvapalina, ktorá:
a) je sladšia ako kvapalina v čajníku
b) je menej sladká ako kvapalina v čajníku
c) je rovnako sladká ako kvapalina v čajníku
d) nie je sladká
Odparením môžeme oddeliť látky, ktoré sa líšia:
a) teplotou topenia
b) teplotou varu
c) hustotou
d)hmotnosťou
Navrhnite postup, ktorým oddelíte zložky zmesí:
a) voda, piesok, kuchynská soľ
b) krieda, voda, modrá skalica
Učebnica „Chémie pre 1. ročník gymnázií s osemročným
štúdiom, Mgr. Daniela Romanová a kol.“, Otázky a úlohy
str. 43/6 + obmena so soľou, s modrou skalicou
Mgr. Virasztóová Slavka

similar documents