Regionalne Centrum Gospodarki Wodno

Report
Zbigniew Gieleciak
Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy (MAO) ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności
Nr 2004/PL/16/C/PE/024 „Gospodarka Ściekowa w Tychach”
1
Jakakolwiek strata materiałów, energii czy innych zasobów to nieefektywność w produkcji, a odpad
oznacza złe wykorzystanie zasobu. Dlatego zanieczyszczenie jest równoważne nieefektywności procesu
i stanowi jeszcze jeden cel, który wszyscy, zobowiązani do poprawy organizacyjnej wydajności i
jakości produktu, muszą uwzględnić.
R. F. Mannion (1996)
Rozwój RCGW S.A. oparty na trzech
filarach Zrównoważonego Rozwoju:
1) Środowisko
2) Ekonomia
3) Społeczeństwo
2
TRÓJKĄT WIEDZY I FILARY DZIAŁALNOŚCI RCGW S.A.
EDUKACJA
EKOLOGIA
EKONOMIA
Bezemisyjność
lub minimalna emisja
do środowiska
Minimalizacja ilości
powstających na OŚ
odpadów
Samowystarczalność
energetyczna
Racjonalizacja
wykorzystania wody
Optymalizacja
ścieków dopływających
i racjonalizacja
procesów
technologicznych
3
Obszar techniki i technologii
Wyznaczanie trendów w dziedzinie oczyszczania ścieków - stworzenie OŚ zaliczanej do najnowocześniejszych
i najekonomiczniejszych obiektów tego typu w kraju.
Bezemisyjność lub minimalna emisja do środowiska
 Ochrona wody
Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na Oczyszczalni
Ścieków Tychy - Urbanowice przed oraz po modernizacji
Wartość wskaźnika [mg/dm3]
60.0
55.0
50.0
40.0
42.9
37.4
Przed modernizacją
28.0
30.0
Po modernizacji CTECH
17.0
20.0
10.0
4.5
15.0
7.1
6.6
7.1 8.8
2.0
7.0
0.9 0.6
0.0
Stężenie ChZT
Stężenie BZT5
Stężenie
zawiesiny
Stężenie azotu
ogólnego
Stężenie fosforu
ogólnego
Wskaźnik zanieczyszczenia




Bardzo wysoki efekt zastosowanych technologii - stopień redukcji zanieczyszczeń.
Spełnianie (z wyraźną nadwyżką) wymogów określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
Duża elastyczność prowadzenia procesu - oczyszczanie ścieków w wymaganym stopniu nawet
w sytuacji występowania zwiększonego przepływu i ładunku.
Po wprowadzeniu oczyszczonych ścieków do odbiornika – rzeki Gostynki - wyraźne polepszenie jakości
4
wody w rzece.
 Ochrona powietrza
 kogeneracja - równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.
 odsiarczanie biogazu - oczyszczanie biogazu podczas przepływu gazu przez wielowarstwowe
złoże masy czyszczącej (rudę darniową).
 modernizacja napowietrzania komór biologicznych - zastąpienie przestarzałych aeratorów
powierzchniowych wysokosprawnym napowietrzaniem dropnopęcherzykowym.
 likwidacja uciążliwych zapachowo poletek ociekowych piasku;
 biofiltry powietrza
Przyjmowanie powietrza z najbardziej uciążliwych obiektów części osadowej.
Zbiornik wypełniony złożem pochodzenia naturalnego - korą drzewną zaszczepioną bakteriami
likwidującymi zanieczyszczenia gazowe powietrza.
Efekt: 95% redukcja przykrych zapachów.
 hermetyzacja obiektów.
Redukcja zanieczyszczeń
do powietrza
po modernizacji
w stosunku do okresu
przed modernizacją:
SO2
NO2
CO
CO2
pył
98,6%
62,1%
88,8%
61,1%
99,7%
5
Minimalizacja ilości powstających na OŚ odpadów
w tym unieszkodliwianie/zagospodarowanie „zewnętrznych odpadów”
Kofermentacja osadów z odpadami –
odzysk/unieszkodliwianie odpadów oraz przetwarzanie odpadów
pochodzących z zakładów przemysłowych wspólnie z osadami ściekowymi.
Korzyści
ekologiczne,
technologiczne
z zastosowania kofermentacji:





i
ekonomiczne
wynikające
sposób na ograniczenie emisji do powietrza;
odzysk/unieszkodliwianie odpadów;
poprawa bilansu składników odżywczych w osadzie (lepsza jakość osadu);
trzykrotny wzrost produkcji gazu fermentacyjnego – poprawa bilansu
energetycznego oczyszczalni ścieków, produkcja biogazu w ilości:
12 000 – 15 000 m3/d;
niskie koszty implementacji.
6
Samowystarczalność energetyczna
Opracowanie i konsekwentna realizacja strategii energetycznej w Spółce.
Osady ściekowe podstawą wytwarzania biogazu wykorzystywanego do produkcji energii
elektrycznej i ciepła.
Pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną wynosi 146% (dane za 2013r.)
Ilość wytwarzanej energii zaspokoi potrzeby energetyczne 16-tysięcznego miasta
Korzyści ekologiczne:
 biogaz alternatywą dla nieodnawialnych źródeł
energii;
 likwidacja niskowydajnych, awaryjnych kotłów
koksowych;
 produkcja czystej energii z OZE.
Korzyści ekonomiczne:
 sprzedaż energii elektrycznej;
 sprzedaż świadectw pochodzenia;
 zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
7
Racjonalizacja wykorzystania wody
 Zastosowanie ścieku oczyszczonego jako wody technologicznej na OŚ
– ograniczenie zużycia wody pitnej w wysokości ponad 120
(dane za 2013 r.).
tys.
m3
/rok
Zastosowanie hydroforu oraz filtra własnego projektu:
Efekt: ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zmniejszenie kosztów eksploatacji
o 31%.
8
Optymalizacja ścieków dopływających i racjonalizacja
procesów technologicznych
Badania, kontrola, automatyzacja, zapobieganie
PROJEKT „GOSPODARKA ŚCIEKOWA W TYCHACH”
Beneficjent: Gmina Tychy
 wybudowanie i zmodernizowanie ponad 337 km sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 adaptacja 23 km kanalizacji ogólnospławnej
kanalizację sanitarną i deszczową,
na
 uregulowanie przeszło 33 km rowów i potoków –
jedyny w Polsce projekt zakładający regulację
odbiornika zrzutu wód deszczowych,
 wybudowanie 28 przepompowni ścieków.
9
Regulacja rowów i potoków:
Stan przed Projektem
Po realizacji Projektu
Efekt ekologiczny, wyrażający się w ilości nieruchomości przyłączonych do kanalizacji
sanitarnej, wynosi niemal 100%, co stawia gminę Tychy na jednym
z pierwszych miejsc wśród beneficjentów,
którzy zrealizowali podobne inwestycje w swoich miastach.
10
Obszar badań i rozwoju (B+R)
utworzenie centrum badawczego poprzez założenie
Centrum Innowacji i Wdrożeń BIOINWEST Sp. z o.o.
Wiedza (w tym wiedza o wiedzy) i doświadczenie jako największy potencjał RCGW S.A.
Stanowisko badawcze mini WKF – modelowy układ komór
fermentacyjnych, służący do badań nad optymalizacją i dalszą
intensyfikacją procesu fermentacji metanowej.
Stanowisko badawcze mini C-Tech – laboratoryjny model reaktorów
C-Tech; analiza możliwości zastosowania różnych ścieków
przemysłowych jako dodatkowego źródła węgla.
11
Stanowisko do ultrafiltracji - sprawdzenie efektywności
ultrafiltracji membranowej i możliwości uzyskania poprawy
jakości ścieków oczyszczonych (usunięcia jonów metali
ciężkich, chlorków, siarczanów).
Stanowisko do dezynfekcji ścieków przy użyciu lamp
UV – możliwość wykorzystania ścieków w zakładach
przemysłowych – usunięcie ponad 99% bakterii.
12
Zarządzanie w oparciu o zrównoważony rozwój
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości prowadzenia procesów w ramach systemu
zarządzania stworzono cały system powiązanych ze sobą procedur oraz instrukcji, których
stosowanie i przestrzeganie przez pracowników decyduje o prawidłowej pracy Spółki.
System
Zarządzania
Jakością
wg Normy
PN-EN ISO
9001:2008
System
Zarządzania
Bezpieczeństw
em i Higieną
Pracy
wg Normy
PN-N 18001
System
Customer
Contact Centres
wg Normy
EN 15838
System
Ekozarządzania
i Audytu we
Wspólnocie
(EMAS)
System
Controllingu
Strategicznego
Instrumenty
zarządzania
Strategia
Społecznej
Odpowiedzialn
ości Biznesu
wg Normy
SA 8000
System
Zarządzania
Energią
PN-EN ISO
50001:2012
Zarządzanie
zasobami
ludzkimi
System
Zarządzania
Śrosowiskiem
wg Normy PN-EN
ISO 14001:2004
Zrównoważona
/strategiczna
karta wyników
13
Woda źródłem inspiracji dla ekoinnowacyjnych,
prospołecznych projektów
Projekt: Budowa Parku Wodnego w Tychach
jako przykład racjonalnej gospodarki energetycznej opartej o OZE
W Parku Wodnym w Tychach znajdą się m.in.: surfing, basen ze sztuczną falą, rwąca
rzeka, wodospady, gejzery, wysepki, 4 zjeżdżalnie o różnej długości i zewnętrzny basen
rekreacyjny czynny cały rok. Sama powierzchnia luster wody to ponad 1,6 tysiąca
metrów kwadratowych.
W
kompleksie
skorzystać
będzie
można
także
z
saun
wewnętrznych
i zewnętrznych, strefy SPA i wellness, siłowni oraz ze strefy gastronomicznej.
Jedną z atrakcji, wyróżniającą tyski park wodny spośród innych tego typu obiektów,
będzie Edukatorium - strefa, w której będzie można poprzez zabawę prowadzić
doświadczenia i zgłębiać tematykę szerokorozumianej WODY.
14


Racjonalizacja prowadzonych procesów,


współpraca na rzecz ochrony środowiska,
kierowanie się przy wyborze technologii i rozwiązań nie tylko niskim wskaźnikiem
inwestycyjnym i eksploatacyjnym, ale również, a może przede wszystkim, wysokimi
wymaganiami środowiska przyrodniczego,
wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego
jako przykład zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki
przemysłowej w RCGW S.A.
Jako nieodłączny element zrównoważonego rozwoju RCGW S.A. promuje również
wzorce eko-zachowań oraz efektywnie działa na rzecz wzrostu świadomości
ekologicznej.
15
Zbigniew Gieleciak
Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki
Wodno – Ściekowej S.A.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy (MAO) ds.
Realizacji Projektu Funduszu Spójności Nr
2004/PL/16/C/PE/024
„Gospodarka
Ściekowa
w Tychach”
16

similar documents