Veľkonočné trojdnie – prezentácia

Report
Liturgické slávenie
Veľkonočného trojdnia
Zelený Štvrtok a Veľký piatok
Zelený štvrtok
• Ustanovenie Eucharistie
• Sviatosť kňazstva
Zelený štvrtok
Zelený
kresťania v minulosti v
tento deň požívali len zeliny.
Farba ZELENÁ –
farba NÁDEJE
Nádejou sa stávali novoobrátencia kajúcnici,
ktorí v tento deň dostávali rozhrešenie a boli
prijímaní do Cirkvi.
V tento deň sa používala
BIELA liturgická farba
Večerná sv. omšapamiatka ustanovenia Eucharistie
Po slávnostnom Glória- utíchne
hlas organa a zvonov
až do vigílnej sv. omše
na Bielu sobotu
psssssssssttt
Zvončeky pri bohoslužbách nahrádzajú
klepáče alebo rapkáče.
Používajú sa preto, aby sme si:
a) uvedomili hrozný krik
Židov, ktorým žiadali
smrť Pána Ježiša
b) aby sme týmto zvukom
boli odhodlaní
k väčšiemu prežívaniu
smútku
c) aby sme sa počas týchto
dní cvičili v pokore
d) aby sme nezabudli,
že ako nás buchot dreva
pozýva do chrámu,
tak pozýva drevo kríža
s ukrižovaným Kristom
všetky národy k poznaniu
pravého Boha a k večnej
spáse.
Zaužívaný zvyk pri večernej sv. omši po homíliiumývať nohy 12 vybraným mužom
Pamiatka na príkaz Krista, ktorý vo svojej pokore pri
poslednej večeri umyl nohy svojim učeníkom a
prikázal im, aby aj oni robili podobne.
Obnaženie (odhaľovanie)
oltárov- po sv. prijímaní
Cirkev tým znázorňuje, že Ježiš
Kristus vo svojom trápení stratil
všetku svoju krásu a podobu.
Bohostánok ostáva prázdny, čo
je prejavom toho, že Kristus bol
vzatý z našich očí, tak ako po
svojej Poslednej večeri bol
vytrhnutý spomedzi svojich
učeníkov, odvedený a odsúdený
na smrť.
Veľký piatok
Veľký piatok- jediný
deň, keď sa v katolíckych
kostoloch neslávi
sv. omša na celom svete,
aby v tento deň veriaci
obracali svoju myseľ tým
väčšmi na obetu kríža.
• Liturgická farba- červená
• Veľkopiatočné obrady
liturgia slova
poklona sv. krížu
sv. prijímanie
Kňaz (príp. aj prisluhujúci) si na
úvod pred oltárom ľahnú tvárou
na zem (tzv. prostrácia), a chvíľu
zotrvajú v tomto úkone.
-prejav pokory pred Spasiteľom
- prejav bolesti, ktorú cítia
kresťania nad umučením
a smrťou Ježiša Krista.
Po druhom
čítaní z listu
Hebrejom
nasledujú
pašie, ktoré sa
čítajú alebo
spievajú podľa
evanjelia sv.
Jána.
Druhá časť
poklona krížu
Tretiu časť veľkopiatočných
obradov tvorí sväté prijímanie.
Boží hrob
Po modlitbe po sv.
prijímaní prenesie
kňaz Sviatosť
Oltárnu do Božieho
hrobu.
Monštrancia je
zahalená
telo Krista zavinuté
v plachtách.
Veriaci by mali s veľkou túžbou prichádzať
k Božiemu hrobu. V tichých modlitbách so žiaľom
a smútkom si pripomíname, že aj my sme príčinou
Spasiteľovej smrti na kríži.
Bozkávame jeho rany na kríži z veľkej vďačnosti, že nám
smrťou na kríži otvoril nebo.
Pokladnička
milodary
Liturgické
slávenie
Veľkonočného
trojdnia
Volá sa tak preto, lebo
veriaci v minulosti do
bieleho rúcha obliekali
tých, čo boli v tento deň
pokrstení.
Deň, v ktorý Kristus Pán
odpočíval v hrobe.
V minulosti sa v tento
deň nekonali žiadne
obrady.
Vigília Bielej
soboty
- je nocou
očakávania Pána.
Preto podľa
napomenutia
evanjelia, veriaci
s horiacimi sviecami
v rukách sa majú
podobať ľuďom
očakávajúcim návrat
svojho Pána.
Veľkonočná
vigília:
1. Obrad svetla
2. Liturgia slova
3. Liturgia krstu
4. Liturgia
Eucharistie
5. Obrad
vzkriesenia
1. OBRAD SVETLA
 Požehnanie ohňa
Nový oheň je symbolom Krista, ktorý
vstáva z hrobu, aby zažiaril ľudstvu.
Od ohňa sa zapáli veľkonočná svieca paškál, pripomínajúci vzkrieseného
Krista, ktorý je svetlom sveta
• symbol zmŕtvychvstalého
Krista
• nádej pre ľudstvo ponorené
v temnosti hriechu a smrti
Trikrát opakovaný spev, ktorý
sprevádza procesiu
s veľkonočnou sviecou, je
prvým zvestovaním
zmŕtvychvstania.
Liturgia svetla
končí slávnostným
spevom
veľkonočného
chválospevu.
2. LITURGIA SLOVA
Čítania zo Starého zákona - hovoria
o najdôležitejších Božích diela v dejinách
Izraela.(7)
Modlitby nasledujúce po každom čítaní obsahujú zhrnutie myšlienok obsiahnutých
v čítaniach a žalmoch.
Symbolický prechod zo
Starého do Nového zákona:
- na oltári sa zapália sviece
- zaznie spev „Sláva Bohu na
výsostiach“, rozozvučia sa
zvony a organ.
Po čítaní z Listu Rimanom
(epištola) - teológia krstu
Aleluja Nasleduje druhé
symbolické
zvestovanie
zmŕtvychvstania,
spev aleluja.
Slávnostným spôsobom
sa vracia „aleluja“
do liturgie.
hebrejské slovo
a značí:
„chváľme Pána“.
V Starom zákonepozdrav
Spev radosti,
najmä
veľkonočnej.
3. LITURGIA
SVÄTENIA
KRSTNEJ VODY
V tejto časti
Posvätenie
vody nám
pripomenie
KRST
sa môže
udeľovať
sviatosť krstu
• Krst je prameň, z ktorého pochádza náš kresťanský život.
• Je ako koreň celého nášho života z Krista a v Kristovi.
4. LITURGIA EUCHARISTIE
5. PROCESIA NA OSLAVU VZKRIESENIA
Osobitný obrad
vzkriesenia a
slávnostný
sprievod
Výzva pripojiť
sa k triumfu
Víťaza nad
smrťou
Človek
má ako
Cirkev jasať
nad Kristom,
ktorého má
uprostred seba,
vo svojom
srdci i svojom
vnútri.
Názov: P.......................v ...................
Ježišove slová:
miesto:
deň:
Kto sú to:
1. Aké sviatosti ustanovil P. Ježiš na Zelený štvrtok?
A, krst, Eucharistiu
B, Eucharistiu, birmovku
C, Eucharistiu, kňazstvo
2. Čo sa nepoužíva od ZŠ do BS?
A, mikrofóny a dataprojektor
B, organ a zvony
C, televízor a rádio
3. V ktorý deň v roku nie je nikdy sv. omša?
A, na Kvetnú nedeľu
B, na Štedrý deň
C, na Veľký piatok
4. Čo sú „Pašie“?
A, časť evanjelia, ktorá hovorí p Ježišovom utrpení a smrti
B, muzikál
C, pieseň
5. Pred čím si kľakáme na VP ako pred bohostánkom?
A, pred miništrantmi
B, pred krstiteľnicou
C, pred krížom
6. Čo znamená slovo „aleluja“?
A, Chváľme Pána!
B, Do toho!
C, Dobrý deň!
7. Ako sa volá veľkonočná svieca“?
A, pašie
B, paškál
C, tymián
8. Pred čím si kľakáme na VP ako pred bohostánkom?
A, pred miništrantmi
B, pred krstiteľnicou
C, pred krížom
9. Kedy sa kropí krstnou vodou?
A, na Bielu sobotu
B, na Veľkonočný pondelok
C, na Zelený štvrtok
Na každej svätej
Sme s pánom ježišom
Ako apoštoli pri

similar documents